รางวัลเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ ประเภทสื่อออนไลน์ ประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ ระดับเหรียญทองแดง

รูปภาพของ ssspoonsak

รางวัลเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ ประเภทสื่อออนไลน์


 

รางวัลเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ ประเภทสื่อออนไลน์

  • ประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ ระดับเหรียญทองแดง ได้คะแนนตั้งแต่ร้อยละ 60-70

1. หมายเลขการสมัคร 1982
     โรงเรียนบ้านนากวาง  เลขที่ 143 หมู่ 2 ต.ดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง 52150 
     1. นายจรัญ รัตนศุภสิริ
     2. เด็กหญิงสกุลรัตน์ ใจบุญ 
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/42005

2. หมายเลขการสมัคร 1707
     โรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวราราม เลขที่ 716 หมู่ 9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
     1. นางกัญญาสิริ ศรีแก้วพันธุ์
     2. เด็กหญิงจิตรกัญญา จันทร์สำเริง 
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/40379

3. หมายเลขการสมัคร 2125
     โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา เขตสาทร จ.กทม. 10120 
     1. นางสาววณิชชา จุปิติ
     2. นางสาวกิตติยา วิทยานารถไพศาล 
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/42965

4. หมายเลขการสมัคร 2127
     โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา เขตสาทร จ.กทม. 10120 
     1. นางสาวยุวดี เปาอินทร์   
     2. นางสาววิชุรินทร์ ตากงูเหลือม 
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/42975

5. หมายเลขการสมัคร 2196
     โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา เขตสาทร จ.กทม. 10120 
     1. นางสาวอิงฟ้า ประยูรสุข
     2. นางสาวนิโลบล พิชัยพันธุ์ 
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/43386

6. หมายเลขการสมัคร 2208
     โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา เขตสาทร จ.กทม. 10120 
     1. นางสาวจิราวรรณ สังวรปทานสกุล 
     2. นางสาววราพร น้อยนาถ 
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/43176

7. หมายเลขการสมัคร 2209
     โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา เขตสาทร จ.กทม. 10120 
     1. นางสาวจิราวรรณ สังวรปทานสกุล
     2. นางสาวกนกวรรณ ชัยเลิศศุภวงศ์ 
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/43148

8. หมายเลขการสมัคร 2216
     โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา เขตสาทร จ.กทม. 10120 
     1. นางสาวยุวดี เปาอินทร์
     2. นางสาวรวิพร วิบูลย์กิจวรกุล 
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/43190

9. หมายเลขการสมัคร 2260
     โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา เขตสาทร จ.กทม. 10120 
     1. นางสาวศรีสวาสดิ์ บุนนาค
     2. นางสาวอมรรัตน์ บุนนาค 
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/44455

10. หมายเลขการสมัคร 2318
     โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา เขตสาทร จ.กทม. 10120 
     1. นางสาวศรีสวาสดิ์ บุนนาค
     2. นางสาวชนิกา องอาจ 
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/43114 

11. หมายเลขการสมัคร 2343
     โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา เขตสาทร จ.กทม. 10120
     1. นางสาววณิชชา จุปิติ
     2. นางสาวอัญมณี พวงมาลา 
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/42707

12. หมายเลขการสมัคร 2345
     โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา เขตสาทร จ.กทม. 10120 
     1. นางสาววณิชชา จุปิติ
     2. นางสาวธัญวรรณ ศิรินพวงศากร 
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/42650

13. หมายเลขการสมัคร 2385
     โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา เขตสาทร จ.กทม. 10120 
     1. นายสรไกร สัตย์เพริศพราย
     2. นางสาวศรินทิพย์ ชโลทรโรจน์ 
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/42945

14. หมายเลขการสมัคร 2420
     โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา เขตสาทร จ.กทม. 10120 
     1. นายสรไกร สัตย์เพริศพรา
     2. นางสาวเพชรรัตน์ เรืองวิทูร 
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/43048 

15. หมายเลขการสมัคร 2586
     โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา เขตสาทร จ.กทม. 10120 
     1. นางสาววันเพ็ญ  ตีระกิจวัฒนา 
     2. นางส่วณัฐพร แก้วคำลา 
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/51648 

16. หมายเลขการสมัคร 1974
     โรงเรียนสารธรรมวิทยาคาร หมู่5 ต.ตาลชุม อ ท่าวังผา จ.น่าน 55140
     1. นางสุจิวรรณ ศิริคำวงศ์
     2. นายชนินทร ใหม่อุด 
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/41990

17. หมายเลขการสมัคร 2190
     โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา เขตสาทร จ.กทม. 10120 
     1. นายภูริเชษฐ์ ลำลอง
     2. นางสาวเมขลา เครือศรีสวัสดิ์ 
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/43103

18. หมายเลขการสมัคร 2199
     โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา เขตสาทร จ.กทม. 10120 
     1. นางสาวพรรณิภา หิตะศักดิ์
     2. นางสาววราภรณ์ สินธุยานนท์ 
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/42911

19. หมายเลขการสมัคร 2352
     โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา เขตสาทร จ.กทม. 10120
     1. นางสาวนฤมล บัวจูม
     2. นางสาวฑณิฎา วามะศิริ 
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/42794

20. หมายเลขการสมัคร 2355
     โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา เขตสาทร จ.กทม. 10120
     1. นางสาวนฤมล บัวจูม
     2. นางสาวพรพรรณ เดชอธิการ 
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/41847

21. หมายเลขการสมัคร 2356
     โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา เขตสาทร จ.กทม. 10120
     1. นางสาวนฤมล บัวจูม
     2. นางสาวนิรดา หฤทัยสดใส 
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/44538

22. หมายเลขการสมัคร 2504
     โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา เขตสาทร จ.กทม. 10120
     1. นายศรนรินทร์ สังวาลย์
     2. นางสาวสูชิตา ธรรมมนุญกุล 
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/44905

23. หมายเลขการสมัคร 1846
     โรงเรียนบ้านนายผล(แม้นสุวรรณอุปถัมภ์) เลขที่ 39/2 หมู่2 ต.บางบอน อ.บางบอน จ.กรุงเทพฯ 10150
     1. นางสาวลัดดา ทองโคตร
     2. เด็กชายอานนท์ คชานาวิน 
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/41131

24. หมายเลขการสมัคร 2603 
     โรงเรียนบ้านนายผล(แม้นสุวรรณอุปถัมภ์) เลขที่ 39/2 หมู่2 ต.บางบอน อ.บางบอน จ.กรุงเทพฯ 10150 
     1. นายชินวัฒน์ พวงยอด
     2. เด็กชายอนพัทธ์ โยธี 
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/46358

25. หมายเลขการสมัคร - 
     โรงเรียนวัดบ้านคลอง ต. อ่างทอง อ. บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ 60180
     1. นางศรีสุดา คำหอมกุล
     2. เด็กชายนรากร คำวรรณ 
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/45400

26. หมายเลขการสมัคร 1665
     โรงเรียนบัฌฑิตศึกษาลัย เลขที่ 136 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 66110 
     1. นางสาวสมวรรฌ วัฒนกูล
     2. นายฌัฐพล ชัยศรี 
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/39658

27. หมายเลขการสมัคร 1690
     โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม เลขที่ 109 หมู่129 ต.กุดดู่ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู 39140
     1. นายปราโมทย์ ทองเนียม
     2. นายอภิสิทธิ์ ศรีตาแสน 
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/40144

28. หมายเลขการสมัคร 1840
     โรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา เลขที่ 48 หมู่ 4  ต.กระทุ่มแพ้ว อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150 
     1. นางสาวธันย์ชนก โพธิ์ศรี 
     2. นายจรัญ รุ่งเรือง 
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/41058

29. หมายเลขการสมัคร 1961
     โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา เขตสาทร จ.กทม. 10120
     1. นายสมบูรณ์ กมลาสนางกูร
     2. นางสาวชิดชนก รักษ์ถาวรวงศ์ 
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/41856

30. หมายเลขการสมัคร 2167
     โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา เขตสาทร จ.กทม. 10120 
     1. นางสาวจุฑารัตน์ จริงธนสาร
     2. นางสาววิศัลยา ชินกาญจนโรจน์ 
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/43035

31. หมายเลขการสมัคร 2169
     โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา เขตสาทร จ.กทม. 10120 
     1. นางสาวพรรณนภา กำบัง
     2. นางสาวอุณานุศร์ ศรีสมัยเจริญ 
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/43045

32. หมายเลขการสมัคร 2184
     โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา เขตสาทร จ.กทม. 10120
     1. นางสาวพรรณภา กำบัง
     2. นางสาวสิราวรรณ โปร่งปัญญาสกุล 
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/43033

33. หมายเลขการสมัคร 2215
     โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา เขตสาทร จ.กทม. 10120
     1. นางสาวกริสรา ชาลาภคำ
     2. นางสาวอรณิช เพชรนิตย์ 
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/42902

34. หมายเลขการสมัคร 2247
     โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา เขตสาทร จ.กทม. 10120
     1. นายปกรณ์ ปานรอด
     2. นางสาวฐิติพร แซ่เล็ก 
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/43257

35. หมายเลขการสมัคร 2249
     โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา เขตสาทร จ.กทม. 10120
     1. นายปกรณ์ ปานรอด
     2. นางสาวสุดารัตน์ ธัญรัตนมงคล 
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/43260

36. หมายเลขการสมัคร 2313
     โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา เขตสาทร จ.กทม. 10120 
     1. นางสาวสุชญา เจียรโภคกุล 
     2. นางสาวอาริศรา จตุเทน 
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/43311

37. หมายเลขการสมัคร 2324
     โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา เขตสาทร จ.กทม. 10120
     1. นางสาวสุชญา เจียรโภคกุล 
     2. นางสาวสุนทรีพร จันทแก้ว   
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/43331

38. หมายเลขการสมัคร 2330
     โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา เขตสาทร จ.กทม. 10120 
     1. นางสาวสุชญา เจียรโภคกุล 
     2. นางสาวอนัญญา วชิรชัยไพศาล 
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/43325

39. หมายเลขการสมัคร 2361
     โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา เขตสาทร จ.กทม. 10120
     1. นายธนพล กลิ่นเมือง
     2. นางสาวนิภา เพชรพัด 
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/43462

40. หมายเลขการสมัคร 2559
     โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา เขตสาทร จ.กทม. 10120
     1. นางสาวสุกัญญา เพชรประดับ
     2. นางสาวปณตพร    ธรรมภัสสร 
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/45983

41. หมายเลขการสมัคร 2802 
     โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 299 หมู่ 5 ต.ศาลายา อ.พุทธมลฑล จ.นครปฐม 73170
     1. นางสาวสุธาทิพย์ ผลไสว
     2. นายศิรสิทธิ์ 
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/43978

42. หมายเลขการสมัคร 1819
     โรงเรียนบ้านนากวาง เลขที่ 143 หมู่ 2 ต.ดอนไฟ  อ.แม่ทะ จ.ลำปาง 52150
     1. นายจรัญ รัตนศุภสิริ
     2. เด็กหญิงธัญญารัตน์ สมยอม 
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/40739

43. หมายเลขการสมัคร 2393
     โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม เลขที่ 70 หมู่ 2 ต.เดิมบาง อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 72120 
     1. นายวิฑูรย์ ทวีสุข
     2. เด็กหญิงภัทรวรรณ สุวรรณพงษ์ 
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/48260

44. หมายเลขการสมัคร 1675
     โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพลดำรงประชาสรรค์ เลขที่ 400 ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000 
     1. นางสาวเมธินี น้อยวงศ์
     2. เด็กหญิงวนิดา ลออจิตร 
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/39744

45. หมายเลขการสมัคร 1945
     โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา เขตสาทร จ.กทม. 10120
     1. นางสาวกัญฐินีภร์ ประถมด้วง
     2. นางสาวณีรชา ปนัดดาภรณ์
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/41844

46. หมายเลขการสมัคร 1905
     โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา เขตสาทร จ.กทม. 10120
     1. นางมยุรี กรวดแก้ว
     2. นางสาวอาริตา ปากดีสี
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/41685

47. หมายเลขการสมัคร 1938
     โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา เขตสาทร จ.กทม. 10120
     1. นางพีรทิพย์ สุคันธเมศวร์
     2. นางสาวสุวิมล ภัคโชค
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/41157

48. หมายเลขการสมัคร 1946
     โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา เขตสาทร จ.กทม. 10120 
     1. นายธานินทร์ พร้อมสุข 
     2. นางสาวอรุณี เริงธรรม 
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/41845

49. หมายเลขการสมัคร 2087
     โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา เขตสาทร จ.กทม. 10120
     1. นายธานินทร์ พร้อมสุข
     2. นางสาวกาญจน์มณี จรุงพรสวสดิ์ 
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/45009

50. หมายเลขการสมัคร 2245
     โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา เขตสาทร จ.กทม. 10120
     1. นางพีรทิพย์ สุคันธเมศวร์
     2. นางสาวจตุพร เทพนุกูล 
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/43122

51. หมายเลขการสมัคร 2254
     โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา เขตสาทร จ.กทม. 10120 
     1. นางวราภรณ์ สุขสายชล
     2. นางสาวเปียทิพย์ สิทธิพันธ์ 
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/43097 

52. หมายเลขการสมัคร 2269
     โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา เขตสาทร จ.กทม. 10120 
     1. นางมยุรี กรวดแก้ว 
     2. นางสาวสินีนุช สัพทานนท์ 
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/43268 

53. หมายเลขการสมัคร 2341
     โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา เขตสาทร จ.กทม. 10120
     1. นายชาญชัย เปี่ยมชาคร
     2. นางสาวจิตราภรณ์ นันทุรัตน์ 
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/43179

54. หมายเลขการสมัคร 2389
     โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา เขตสาทร จ.กทม. 10120
     1. นางรัชญา ไชยนา
     2. นางสาวชัชวรรณ ธิติทรัพย์เลิศ
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/43476

55. หมายเลขการสมัคร 2584
     โรงเรียนเซนต์ไมเกิ้ล เลขที่ 46  ต.ยานนาวา อ.สาทร. จังหวัด กรุงเทพฯ 10120
     1. นายสมบัติ สุทธิรอด
     2. นายภาคิน ทัศน์พีรพันธ์
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/46188

56. หมายเลขการสมัคร 2081
     โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา เขตสาทร จ.กทม. 10120 
     1. นายรัฐธรรมนูญ เปรมชัยพร
     2. นางสาวบัณฑิตา คณาธนานันท์ 
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/42710

57. หมายเลขการสมัคร 2114
     โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา เขตสาทร จ.กทม. 10120 
     1. นางขนิษฐา ยั่งยืน
     2. นางสาวกัญชลา วงษ์เกษม 
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/43121 

58. หมายเลขการสมัคร 2120
     โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา เขตสาทร จ.กทม. 10120 
     1. นางขนิษฐา ยั่งยืน
     2. นางสาวอรอุมา เลิศสมผล 
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/42923 

59. หมายเลขการสมัคร 2138
     โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา เขตสาทร จ.กทม. 10120 
     1. นางสาวนิโลบล พิพัฒวรรณกุล
     2. นางสาวนภัสวรรณ ยอดทอง 
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/46313 

60. หมายเลขการสมัคร 2219
     โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา เขตสาทร จ.กทม. 10120
     1. นางสาวนิโลบล พิพัฒวรรณกุล
     2. นางสาวธัญญาทิพย์ จันทรวิมล 
     URL:http://www.thaigoodview.com/node/43198 

61. หมายเลขการสมัคร 2222
     โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา เขตสาทร จ.กทม. 10120 
     1. นางสาวกัลยารัตน์  เมธีวีรวงศ์
     2. น.ส.พิณพิไล วิเศษศิริ 
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/43205 

62. หมายเลขการสมัคร 2503
     โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา เขตสาทร จ.กทม. 10120 
     1. นายสมาน ถวิลกิจ
     2. นางสาวอังศุธร ซึมโรจน์ประเสริฐ 
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/44901
 
63. หมายเลขการสมัคร 2578 
     โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 299 หมู่ 5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล นครปฐม 73170  
     1. นายบุญช่วย ทองคุ้ม   
     2. นายพงศกร วิบูลย์วงศรี 
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/41727 

64. หมายเลขการสมัคร 2646
     โรงเรียนเซนต์ไมเกิ้ล เลขที่ 46 ต.ยานนาวา อ.สาทร จังหวัด กรุงเทพฯ 10120 
     1. นายสุชิน โกพันธุ์
     2. นายฐาปกรณ์ ฉั่วบันลือ 
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/46829 

65. หมายเลขการสมัคร 2666
     โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 299 หมู่ 5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล นครปฐม 73170  
     1. นาย อร่าม  มีทรัพย์อนันต์
     2. นางสาวปาจรีย์ วงษ์ประยูร 
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/44112 

66. หมายเลขการสมัคร 2667
     โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 299 หมู่ 5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล นครปฐม 73170  
     1. นายอร่าม มีทรัพย์อนันต์ 
     2. นางสาวอรไท ภูมิรุ่งเรืองสุข 
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/42143
 
67. หมายเลขการสมัคร 2703
     โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 299 หมู่ 5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล นครปฐม 73170 
     1. นายชาญชัย ชาญฤทธิ์
     2. นางสาวสุพิชญา มาเบ้า
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/43898 

68. หมายเลขการสมัคร 2706
     โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 299 หมู่ 5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล นครปฐม 73170 
     1. นายอร่าม มีทรัพย์อนันต์ 
     2. นางสาวเพชรรัตน์ ชวนานนท์ 
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/44884

69. หมายเลขการสมัคร 2739
     โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 299 หมู่ 5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล นครปฐม 73170 
     1. นายวรพจน์ ณ พัทลุง 
     2. นายณัฐกร สิมิวนิชย์ 
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/44618 

70. หมายเลขการสมัคร 2750
     โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 299 หมู่ 5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล นครปฐม 73170
     1. ว่าที่ร.ต.หญิง ศิริพร สามเพ็ชรเจริญ
     2. นางสาวณัชปณิดา บวรภัคบูรณี
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/45316

71. หมายเลขการสมัคร - 
     โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา เขตสาทร จ.กทม. 10120
     1. นางสาวศศนันท์ กฤษณะวนิช 
     2. นางสาวสโรชา ขวัญพรหม 
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/42924

72. หมายเลขการสมัคร - 
     โรงเรียนกาญนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม เลขที่ 2/99 หมู่ 5 ต. ศาลายา อ.พุทธมณฑล จังหวัด นครปฐม 73170
     1. นายสราวุธ จินดาพงษ์
     2. นางสาวสภถาภรณ์ มหัตโกมล
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/47177

73. หมายเลขการสมัคร 2267
     โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา เขตสาทร จ.กทม. 10120 
     1. นายนพดล เพ็งชมจันทร์
     2. นางสาวสุดารัตน์ ชุนงาม 
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/44444

74. หมายเลขการสมัคร 2338
     โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา เขตสาทร จ.กทม. 10120 
     1. นางณัฏฐกัญญา เดชชนาพรสิทธิ์
     2. นางสาวสุรัตติกรณ์ สุวรรณพรหม 
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/43095

75. หมายเลขการสมัคร 2403
     โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา เขตสาทร จ.กทม. 10120 
     1. นางสาวเพ็ญศรี รอดจากภัย
     2. นางสาวอนันตพร โอตตัปปะวงศ์ 
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/44045

76. หมายเลขการสมัคร 2464
     โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ เลขที่ 15 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 
     1. นางสาวพชร รวยทรัพย์
     2. เด็กหญิงอัญชลีรัตน์ รวยทรัพย์ 
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/44739

77. หมายเลขการสมัคร 2597
     โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดช่องลม) เลขที่ 629/1 ต.หน้าเมือง อ.เมือง จังหวัดราชบุรี 70000 
     1. นางจินตนา ม่วงศรี
     2. เด็กชายนัฏฑวุฒิ รูปทอง  
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/46311

78. หมายเลขการสมัคร 1914 
     โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์) เลขที่ 400 ต.ธานี อ.เมือง จังหวัด สุโขทัย 64000 
     1. นางศิริภัสสร ภูมิประพัทธ์ 
     2. เด็กหญิงถนอมขวัญ ฉิมพาลี 
     URL:  http://www.thaigoodview.com/node/39735

79. หมายเลขการสมัคร 1922
     โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์) เลขที่ 400 ต.ธานี อ. เมือง จังหวัด สุโขทัย 64000
     1. นางศิริภัสสร ภูมิประพัทธ์
     2. เด็กชายสธิตฉัตร พุ่มชา 
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/39731

80. หมายเลขการสมัคร 2023
     โรงเรียนปิยะบุตร์ เลขที่ 133 หมู่ 6 ต.โพนทอง อ.บ้านหมี่. จังหวัดลพบุรี 15110 
     1. นางพิสมัย ศุภพงษ์ 
     2. นายบุญธเรศ จันเทวา 
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/42174

81. หมายเลขการสมัคร 2121
     โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา เขตสาทร จ.กทม. 10120 
     1. นางสาวหทัยรัตน์ เหล่าบุญสุข
     2. นางสาวชญาดา ตั้งอิสริยยศ 
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/42668

82. หมายเลขการสมัคร 2255
     โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา เขตสาทร จ.กทม. 10120 
     1. นางอภิรดี ทองพลอย 
     2. นางสาวอัจจิมา เจริญสุข 
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/43266

83. หมายเลขการสมัคร 2329
     โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา เขตสาทร จ.กทม. 10120 
     1. นายสมนึก เอี่ยมวิริยะพงศ์  
     2. นางสาวธิติญา ธำรงวัฒนา 
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/43340

84. หมายเลขการสมัคร 2557
     โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา เขตสาทร จ.กทม. 10120 
     1. นางสุคนธ์ ยลประสาน
     2. นางสาวประภาภรณ์ แซ่ตั้ง 
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/43461

85. หมายเลขการสมัคร 2793
     โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี เลขที่ 7 ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000 
     1. นางรุ่งรัตน์ วาทหงษ์
     2. นางสาวสาวิณี พลพิพัฒน์ 
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/50801

86. หมายเลขการสมัคร 2444
     โรงเรียนไผทอุดมศึกษา เลขที่ 201 ต.ตลาดบางเขน อ.หลักสี่ จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10210 
     1. นางสาวกัญฐภา เต่าสุวรรณ 
     2. เด็กชายจิรายุ สายน้ำทิพย์ 
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/44733

87. หมายเลขการสมัคร 2129
     โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา เขตสาทร จ.กทม. 10120 
     1. นางสาวดวงดาว สุวรรณประทีป
     2. นางสาวณัชชา กลิ่นอุบล 
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/42729

88. หมายเลขการสมัคร 2333
     โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา เขตสาทร จ.กทม. 10120
     1. Miss Li Zhen 
     2. นางสาวสกุลทิพย์ พรหมบุญช่วย 
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/45588

89. หมายเลขการสมัคร 2363
     โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา เขตสาทร จ.กทม. 10120 
     1. นางรัชนี บุตรรัตน์
     2. นางสาวภัทรา พงศ์ภัทรถาว 
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/51266

90. หมายเลขการสมัคร 2415 
     โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา เขตสาทร จ.กทม. 10120 
     1. นางสาวนงนาถ ชัยชนะวิจิตร
     2. นางสาวจริญญา สิริจำลองวงศ์ 
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/43277 

91. หมายเลขการสมัคร 2111
     โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา เขตสาทร จ.กทม. 10120
     1. นางรุจี อภัยพลชาญ
     2. นางสาวมานิดา จิระเสถียรพงศ์ 
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/42912


สร้างโดย: 
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร

ประกาศผิดครับ

เรื่องที่ส่งประกวดไม่ตรง

43. หมายเลขการสมัคร 2393
     โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม เลขที่ 70 หมู่ 2 ต.เดิมบาง อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 72120 
     1. นายวิฑูรย์ ทวีสุข
     2. เด็กหญิงภัทรวรรณ สุวรรณพงษ์ 
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/48260

ต้องเป็น http://www.thaigoodview.com/node/43986

ช่วตรวจสอบด้วยครับ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 10 คน กำลังออนไลน์