รางวัลเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ ประเภทสื่อออนไลน์ ประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ ระดับเหรียญทอง

รูปภาพของ ssspoonsak

รางวัลเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ ประเภทสื่อออนไลน์


รางวัลเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ ประเภทสื่อออนไลน์

  • ประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ ระดับเหรียญทอง ได้คะแนนตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป

1. หมายเลขการสมัคร 2078
     โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา เขตสาทร จ.กทม. 10120  
     1. นางสาวรัตนาภรณ์ ทองอยู่
     2. นางสาวดวงพร แซ่ลิ้ม 
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/42790

2. หมายเลขการสมัคร 2094
     โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา เขตสาทร จ.กทม. 10120 
     1. นายสรไกร สัตย์เพริศพราย
     2. นางสาวธนภรณ์ เตชะมหพันธ์ 
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/42806

3. หมายเลขการสมัคร 2098
     โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา เขตสาทร จ.กทม. 10120 
     1. นางสาวยุวดี เปาอินทร์
     2. นางสาวอานิสา สอนพงษ์ 
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/42647

4. หมายเลขการสมัคร 2123
     โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา เขตสาทร จ.กทม. 10120 
     1. นางสาววณิชชา จุปิติ 
     2. นางสาวอนุสรา สังข์จันทร์ 
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/42963

5. หมายเลขการสมัคร 2126
     โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา เขตสาทร จ.กทม. 10120 
     1. นางสาวยุวดี เปาอินทร์
     2. นางสาวรัชนี ทองถาวรีย์ 
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/42969

6. หมายเลขการสมัคร 2194
     โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา เขตสาทร จ.กทม. 10120 
     1. นางสาวรัตนาภรณ์ ทองอยู่
     2. นางสาววริสรา กลั่นการบุณ 
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/50406

7. หมายเลขการสมัคร 2419 
     โรงเรียนปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ เลขที่ 61/3 หมู่ 4 ต.พรหมณี อ.เมือง จ.นครนายก 26001 
     1. นางบลรัตน์ พิศดำขำ
     2. นายประเสริฐศักดิ์ แก้วสง่า 
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/42783

8. หมายเลขการสมัคร 2421 
     โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา เขตสาทร จ.กทม. 10120 
     1. นายสรไกร สัตย์เพริศพราย
     2. นางสาวชัชชฎา เกตุน้อย 
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/46223

9. หมายเลขการสมัคร  2532
     โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา เขตสาทร จ.กทม. 10120 
     1.  นางสาววณิชชา จุปิติ     
     2.  นางสาวชรินรัตน์ ไทยประดิษฐ์ 
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/43139

10. หมายเลขการสมัคร 2548
     โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล เลขที่ 21 หมู่ 2 ต.จานแสนไชย อ.ห้วยทับทัน จังหวัด ศรีสะเกษ 33210 
     1. นายสำรวน เสมอภาค
     2. เด็กหญิงจุฑามาศ  แซ่เฮง 
     URL:  http://www.thaigoodview.com/node/45875

11. หมายเลขการสมัคร 2182
     โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม หมู่ 9 ต.ผักไหม อ. ศรีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110 
     1. นายนรินทร์โชติ บุณยนันท์สิริ 
     2. นางสาวอัมพร ใยอิ้ม 
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/41787

12. หมายเลขการสมัคร 2047
     โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา เขตสาทร จ.กทม. 10120 
     1. นางสาวกุลรณี อารีมิตร
     2. นางสาวชลฤดี ชัยณรงค์ศิริพร 
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/41766

13. หมายเลขการสมัคร 2063
     โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา เขตสาทร จ.กทม. 10120 
     1. นางสาวกวิสรา ชาลาภคำ
     2. นางสาวกมลวรรณ ไชยศรีษะ 
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/42765

14. หมายเลขการสมัคร 2164
     โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา เขตสาทร จ.กทม. 10120
     1. นางสาวพรรณนภา กำบัง  
     2. นางสาวธาวินี อินท์ชยะนันท์ 
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/42663

15. หมายเลขการสมัคร 2579
     โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม เลขที่ 399 หมู่ 11 ต.แม่สรวย อ. แม่สรวย  จังหวัดเชียงราย 57180 
     1. นายสมโภชน์ ผ่องใส
     2. นายกิตติชา พลไพศาล 
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/46098

16. หมายเลขการสมัคร 1967
     โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา เขตสาทร จ.กทม. 10120 
     1. นายชาญชัย เปี่ยมชาคร 
     2. นางสาวสุรอนงค์ โพธิวราพรรณ 
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/41865

17. หมายเลขการสมัคร 1970
     โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา เขตสาทร จ.กทม. 10120 
     1. นางปาลิดา สวนชัง 
     2. นางสาวนันทิชา เรืองวินิตวงศ์ 
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/41840

18. หมายเลขการสมัคร 1975
     โรงเรียนเซนต์ไมเกิ้ล เลขที่ 46 ต.ยานนาวา อ.สาทรใต้ จังหวัดกรุงเทพฯ 10120 
     1. นางสาวปิยวรรณ  วงศ์วณิชย์เจริญ
     2. เด็กชายวรรธนะ จิตประพัฒน์พันธ์ 
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/41538

19. หมายเลขการสมัคร 2427
     โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา เขตสาทร จ.กทม. 10120
     1. นางรัชญา ไชยนา  
     2. นางสาวสุจิตรา ทรัพย์จรูญวงศ์ 
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/41721

20. หมายเลขการสมัคร 2477
     โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา เขตสาทร จ.กทม. 10120 
     1. นางสาวกัญฐินีภรณ์ ประถมด้วง
     2. นางสาวพิชาภพ รัตนางกูร 
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/44852

21. หมายเลขการสมัคร 1908
     โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา เขตสาทร จ.กทม. 10120
     1. นายรัฐธรรมนูญ เปรมชัยพร
     2. นางสาวจินดาภา รุ่งฟ้า 
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/47754

22. หมายเลขการสมัคร 1942
     โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา เขตสาทร จ.กทม. 10120 
     1. นายรัฐธรรมนูญ เปรมชัยพร
     2. นางสาวสิรีธร มิตรมงคลยศ 
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/41819

23. หมายเลขการสมัคร 1968
     โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา เขตสาทร จ.กทม. 10120
     1. นางสาวกัลยารัตน์  เมธีวีรวงศ์ 
     2. นางสาวสุวิมล เตชะวีรพงศ์ 
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/41906 

24. หมายเลขการสมัคร 2020
     โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา เขตสาทร จ.กทม. 10120 
     1. นางสาวศศนันท์ กฤษณะวนิช
     2. นางสาวอัมพร อังกูรภาสวิชญ์ 
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/42103 

25. หมายเลขการสมัคร 2535
     โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ถนนจางวาง ต.ในเมือง อ.เมือง  จังหวัด สุรินทร์ 32000 
     1. นางสาวเฉลิมขวัญ สุปิงคลัด
     2. เด็กชายเจตนิพัทธ์ วินิจฉัย 
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/44287

26. หมายเลขการสมัคร 1909
     โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา เขตสาทร จ.กทม. 10120 
     1. นายสุทัศน์ ตั้งฮั่น 
     2. นางสาววิชชุดา ชลพรมงคล 
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/41699

27. หมายเลขการสมัคร 2119
     โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา เขตสาทร จ.กทม. 10120 
     1. นายนิพันธ์ วรรณเวช  
     2. นางสาวจิตรเลขา กู้ตระกูลเจริญ 
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/42919

28. หมายเลขการสมัคร 1688
     โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์) เลขที่ 400 ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000
     1. นางศิริภัสสร ภูมิประพัทธ์
     2. เด็กชายพีรพัฒน์ แซ่ตัน 
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/39732

29. หมายเลขการสมัคร 2424
     โรงเรียนดรุณานุกูลหัวถนน เลขที่ 367/5 หมู่ 4 อ.พรานกระต่าย ต.พรานกระต่าย ต.กำแพงเพชร 62110 
     1. นายอวิรุทธ์ เหมานุรักษ์
     2. เด็กหญิงสิริพร เงินทอง 
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/43872

30. หมายเลขการสมัคร 2564
     โรงเรียนแม่ตืนวิทยา เลขที่ 33/4 หมู่ 16 ต. แม่ตืน อ. ลี้  จังหวัดลำพูน 51110 
     1. นายสุรพงษ์ จ๋าก๋าง 
     2. นายสถาพร เป็งปัน 
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/45996

31. หมายเลขการสมัคร 2680
     โรงเรียนสุรวิทยาคาร เลขที่ 372  ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จังหวัด สุรินทร์  32000 
     1. นางสาวรัชฎา ริ้วทอง
     2. เด็กชายนิติพงศ์ พงษ์สาครสวัส 
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/50775

32. หมายเลขการสมัคร - 
     โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล(ดำรงประชาสรรค์) เลขที่ 400 ถนนจรดวิถีถ่อง ต.ธานี อ. เมือง จ.สุโขทัย 64000  
     1. นางสาวรุ่งนภา น่าดู
     2. เด็กชายฉันทวัฒน์ โตพันธ์ 
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/46393

33. หมายเลขการสมัคร 1906
     โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา เขตสาทร จ.กทม. 10120 
     1.นางสาวผกากรอง กันทะเขียว
     2. นางสาวอลีนา สมเกียรติประยูร 
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/41687

34. หมายเลขการสมัคร 2100
     โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา เขตสาทร จ.กทม. 10120 
     1. นางผกากรอง กันทะเขียว
     2. นางสาวอดิสา แสงสว่าง 
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/42897

35. หมายเลขการสมัคร 2159
     โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา เขตสาทร จ.กทม. 10120  
     1. นางฉันทนา ไชยเฉลิมวงศ์ 
     2. นางสาวศุภัชยา พวงพรทิพ 
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/43032

36. หมายเลขการสมัคร 2201
     โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา เขตสาทร จ.กทม. 10120  
     1. นางสาวอรกุล  ไวว่อง
     2. นางสาวชัญญานุช  จันทโชติวรรณ 
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/42978

37. หมายเลขการสมัคร 2191
     โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา เขตสาทร จ.กทม. 10120  
     1. นายวีรศักดิ์ เตชมหนนท์
     2. นางสาวสุรีย์พร เหย่า 
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/46063

38. หมายเลขการสมัคร 2235
     โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา เขตสาทร จ.กทม. 10120 
     1. นายสมชาย น่วมกลิ่น
     2. นางสาวสินีนาฏ สัพทานนท์ 
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/43254

39. หมายเลขการสมัคร 2452
     วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร เลขที่ 33 ต.ในเมือง อ. เมือง จังหวัดพิจิตร 66000 
     1. นางสุขใจ  ตอนปัญญา
     2. นางสาวศศิภา เสนะจำนงค์ 
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/44705

40. หมายเลขการสมัคร 2742 
     โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ เลขที่ 92 ต.วชิรพยาบาล อ.ดุสิต จังหวัด กรุงเทพ ฯ 10300 
     1. นางสาวศรา หรูจิตตวิวัฒน์    
     2. นางสาวพริม ศักดิ์กำจร 
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/50307

41. หมายเลขการสมัคร 2051
     โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา เขตสาทร จ.กทม. 10120 
     1. นางสาววีณา รัตนสุมาวงศ์  
     2. นางสาววีรวรรณ ทวีคงศักดิ์สกุล 
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/41746

42. หมายเลขการสมัคร 2061
     โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา เขตสาทร จ.กทม. 10120  
     1. นางสาวกาญจนา นาชัยเริ่ม
     2. นางสาวนิภัสร  พงศ์ฤทธิ์ไกรเลิศ 
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/41995

43. หมายเลขการสมัคร 2484
     โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม ต.ผักไหม อ. ศีขรภูมิ  จังหวัด สุรินทร์ 32110  
     1. นายมงคล คลังมนตรี 
     2. นางสาวดวงดาว  กรองทอง 
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/44866

44. หมายเลขการสมัคร 1735
     โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา เขตสาทร จ.กทม. 10120 
     1. นางสาวกัลยารัตน์   เมธีวีรวงศ์
     2. เด็กหญิงสุดารัตน์   ภัคโชค    
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/40469     

45. หมายเลขการสมัคร 1832
     โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม เลขที่ 93 หมู่ 1ต.คำชะอี อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร 49110
     1. นางชนากานต์ พันธ์มุก
     2. นายคฑาวุฒิ วงศ์กิตติธร 
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/41007


สร้างโดย: 
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 362 คน กำลังออนไลน์