รางวัลเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ ประเภทสื่อออนไลน์ ประกาศนียบัตรเข้าร่วมประกวด

รูปภาพของ ssspoonsak

รางวัลเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ ประเภทสื่อออนไลน์


 

 รางวัลเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ ประเภทสื่อออนไลน์

  • ประกาศนียบัตรเข้าร่วมประกวด ได้คะแนนน้อยกว่าร้อยละ 60

1. หมายเลขการสมัคร 2770
     โรงเรียนวัดหนองลำเจียก หมู่ 7 ต.บ้านแถว อ.เสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13110 
     1. นายนิพนธ์ เทศวงศ์
     2. เด็กชายธนกฤต สร้อยสน
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/50188

2. หมายเลขการสมัคร 2072
     โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา เขตสาทร จ.กทม. 10120 
     1. นางสาวรัตนา สถิตานนท์
     2. นางสาววนิดา เผดิมศักดิ์พิทยา 
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/44447

3. หมายเลขการสมัคร 2074
     โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา เขตสาทร จ.กทม. 10120  
     1. นางสาวรัตนา สถิตานนท์
     2. นางสาวณัฐชยา ตันพัฒนธนากร 
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/44445

4. หมายเลขการสมัคร 2261
     โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา เขตสาทร จ.กทม. 10120  
     1. นางสาวอิงฟ้า ประยูรสุข        
     2. นางสาววัชราภรณ์ เรืองประชา 
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/43174 

5. หมายเลขการสมัคร 2741
     โรงเรียนเซนต์ไมเกิ้ล เลขที่ 46 ต.สาทร อ.สาทร กรุงเทพฯ 10120 
     1. นางสาวอินทิรา สอดศรี 
     2. นางสาวจันทร์สุดา สีเทา 
     URL:  http://www.thaigoodview.com/node/46831

6. หมายเลขการสมัคร 2638
     โรงเรียนเซนต์ไมเกิ้ล เลขที่ 46 ต.สาทร อ.สาทร กรุงเทพฯ 10120
     1. นางสาวกัญญา หวังตรงจิตร
     2. นายวีรกิจ จิตรเสรีพงศ์
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/46813 

7. หมายเลขการสมัคร 2326
     โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา เขตสาทร จ.กทม. 10120  
     1. นางสาวปาลิดา สวนชัง    
     2. นางสาวศิริพร เบญจอัศวเอี่ยม 
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/43338

8. หมายเลขการสมัคร 2428
     โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา เขตสาทร จ.กทม. 10120
     1. นางรัชญา ไชยนา
     2. นางสาวศิรินทร์ทิพย์ งามธโนปจัย
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/44372  

9. หมายเลขการสมัคร 2723
     โรงเรียนปิยะบุตร์ เลขที่ 133 หมู่ 6 ต.โพนทอง อ.บ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 15110 
     1. นางสาวนารี มะเดื่อ
     2. นายอภิวัฒน์ เบ้าทอง 
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/47348

10. หมายเลขการสมัคร 2730
     โรงเรียนปิยะบุตร์ เลขที่ 133 หมู่ 6 ต.โพนทอง อ.บ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 15110
     1. นางสาวอุบล ควรระงับ
     2. นางสาวสุจิรา เสนาะคำ
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/47377 

11. หมายเลขการสมัคร - 
     โรงเรียนเซนต์ไมเกิ้ล เลขที่ 46 ต.ยานนาวา อ.สาทร จังหวัด กรุงเทพฯ 10120 
     1. นายสัญญา บัวจุด
     2. นางสาวสุภัสสรา แจ่มอุลิตรัตน์ 
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/47085

12. หมายเลขการสมัคร 1705
     โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นางรอง เลขที่ 125 หมู่ 3 ต.นางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110
     1. นางวิชิต อ่อนน้ำคำ 
     2. เด็กชายนพรัตน์ ทุลาไธสง 
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/41764

13. หมายเลขการสมัคร 2055
     โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ เลขที่ 1 หมู่ 1 ต.ท่าทราย อ.เมือง จังหวัด นนทบุรี 11000 
     1. นางสุภาณี บำรุงเวช
     2. เด็กชายสิทธิพจน์ แดงวงสุวรรณ 
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/42461

14. หมายเลขการสมัคร 2651
     โรงเรียนเซนต์ไมเกิ้ล เลขที่ 46 ต.ยานนาวา อ.สาทร จังหวัด กรุงเทพฯ 10120 
     1. นางสาวภาวิณี แสวงทรัพย์
     2. นายคชา บุญธรรมโชติกุล 
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/47090

15. หมายเลขการสมัคร 2092
     โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา เขตสาทร จ.กทม. 10120  
     1. นายวิริยะ โภคาพันธ์
     2. นางสาวเพ็ญนภา ติษยางกูร 
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/41698

16. หมายเลขการสมัคร 2647 
     โรงเรียนเซนต์ไมเกิ้ล เลขที่ 46 ต.ยานนาวา อ.สาทร จังหวัด กทม 10120 
     1. นายมธุรส ชุ่มทอง
     2. นายศตวรรษ ซำเจริญ 
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/46823

17. หมายเลขการสมัคร 2319 
     โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา เขตสาทร จ.กทม. 10120  
     1. นางสาววไลลักษณ์ ดิษพึ่ง
     2. นางสาวจิราภรณ์ ดำรงรัชตศิลา 
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/42633

18. หมายเลขการสมัคร 2388
     โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา เขตสาทร จ.กทม. 10120 
     1. นายนิพันธ์ วรรณเวช
     2. นางสาวพรพรรณ พรหมจันทร์ 
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/43805 

19. หมายเลขการสมัคร 2402
     โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา เขตสาทร จ.กทม. 10120 
     1. นางสาวเพ็ญศรี รอดจากภัย 
     2. นางสาวนภาพรรณ เย็นทรวง 
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/44044

20. หมายเลขการสมัคร 2414 
     โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา เขตสาทร จ.กทม. 10120  
     1. นางสาววไลลักษณ์  ดิษพึ่ง
     2. นางสาวพรทิพย์ โพธิ์ทอง 
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/44186

21. หมายเลขการสมัคร 2488
     โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา เขตสาทร จ.กทม. 10120  
     1. นางสาวเพ็ญศรี รอดจากภัย
     2. นางสาวทัศนีย์ วิภาคะ 
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/44058

22. หมายเลขการสมัคร 2602
     โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา เขตสาทร จ.กทม. 10120  
     1. นางสาววไลลักษณ์ ดิษพึ่ง
     2. นางสาวทัชดาวัลย์ ปราบเสียง 
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/46348 

23. หมายเลขการสมัคร 2631 
     โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา เขตสาทร จ.กทม. 10120  
     1. นางสาววไลลักษณ์ ดิษพึ่ง 
     2. นางสาวลลิดา จินทราคำ 
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/43346 

24. หมายเลขการสมัคร 2628
     โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ เลขที่ 146 ต. ในเมือง อ. เมือง จังหวัด ชัยภูมิ 36000 
     1. นายธีรเดช ปรียานนท์ 
     2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก ทิพย์วรรณา 
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/46721

25. หมายเลขการสมัคร 2629 
     โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ เลขที่ 146 ต. ในเมือง อ. เมือง จังหวัด ชัยภูมิ 36000 
     1. นายธีรเดช ปรียานนท์ 
     2. เด็กหญิงธัญธร อุดมศิลป์ 
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/46726

26. หมายเลขการสมัคร 2630 
     โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ เลขที่ 146 ต. ในเมือง อ. เมือง จังหวัด ชัยภูมิ 36000 
     1. นายธีรเดช ปรียานนท์ 
     2. เด็กหญิงณัฐิกานต์ ขันชัยภูมิ 
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/48260

27. หมายเลขการสมัคร 2717 
     โรงเรียนวัดสุทธาราม เลขที่ 403/1 ต. บางลำภูล่าง อ. คลองสาน จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10600 
     1. นางสาวจริยา สนธิสอาด 
     2. เด็กชายกษิดิศ รอดเงิน 
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/47128

28. หมายเลขการสมัคร 2116 
     โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา เขตสาทร จ.กทม. 10120  
     1. นางอรศิริ เลิศกิตติสุข
     2. นางสาวดวงกมล ลิมโกมุท 
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/42108

29. หมายเลขการสมัคร 2214 
     โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล(ดำรงประชาสรรค์) เลขที่4000 หมู่4 ต.ธานี อ.เมืองสุโขทัย จังหวัด สุโขทัย 64000 
     1. นางสุพัตทกานต์ ปานบุตร
     2. เด็กหญิงนิภาพร นาคกร 
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/43019

30. หมายเลขการสมัคร 2550 
     โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์) เลขที่4000 หมู่4 ต.ธานี อ.เมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 64000 
     1. นางสุพัตทกานต์ ปานบุตร
     2. เด็กหญิงจรินทร์ โยกเกิน 
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/45974

31 หมายเลขการสมัคร - 
     โรงเรียนบางละมุง เลขที่ 4 หมู่ 2 ต.นาเกลือ อ. บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 
     1. นางสาวปาณิศรา รัตนโกศล
     2. ด.ช.สรายุทธ ประทุมแดง 
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/46859

32. หมายเลขการสมัคร 2086
     โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา เขตสาทร จ.กทม. 10120 
     1. นางสุคนธ์ ยลประสาน
     2. นางสาวจริยา หุ่นดี
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/42788

33. หมายเลขการสมัคร 1871
     โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ เมืองทองธานี เลขที่ 39/4 หมู่ 6 ต. บ้านใหม่ อ. ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120
     1. ว่าที่ ร.ต. อัศวิน สุรวัชโยธิน 
     2. นางสาวพนิตพร บงกชประภา 
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/40498

34. หมายเลขการสมัคร 2048 
     โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา เขตสาทร จ.กทม. 10120 
     1. นางชวนพิศ เที่ยวแสวง
     2. นางสาวกัญจน์วรรณ เที่ยวแสวง 
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/41144

35. หมายเลขการสมัคร 2252
     โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา เขตสาทร จ.กทม. 10120 
     1. นางสาวอภิรดี ทองพลอย 
     2. นางสาวนัฏฐนันธ์ เสริมวัฒนา 
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/43258

36. หมายเลขการสมัคร 2285
     โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา เขตสาทร จ.กทม. 10120 
     1. นายสมชาย น่วมกลิ่น
     2. นางสาวชวิศา ปิยานันทรักษ์ 
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/43294

37. หมายเลขการสมัคร 2465
     วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร เลขที่ 33 ต. ในเมือง อ.เมือง จังหวัด พิจิตร 66000 
     1. นายชัยฤทธิ์ ตอนปัญญา
     2. นายพรสวรรค์ พิลึก 
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/44682

38. หมายเลขการสมัคร 2480
     โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา เขตสาทร จ.กทม. 10120 
     1. นางผกากรอง กันทะเขียว
     2. นางสาวแพรวนภา แช่มคล้ำ 
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/44858

39. หมายเลขการสมัคร 2777
     โรงเรียนเทศบาล6 (วัดป่ารวก) เลขที่ 39 หมู่ 1 ต.หัวเวียง อ.เมือง จังหวัด ลำปาง 52000 
     1. นางสาวปิยพร กันทะวงศ์
     2. เด็กหญิงธาริณี ต๊ะวัง 
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/51519

40. หมายเลขการสมัคร 2217
     โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา เขตสาทร จ.กทม. 10120  
     1. นางสาวดวงดาว สุวรรณประทีป
     2. นางสาวศาตนันท์ แก้วอุดม 
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/43126

41. หมายเลขการสมัคร 2256
     โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา เขตสาทร จ.กทม. 10120  
     1. นางสาวนงนาถ ชัยชนะวิจิตร
     2. นางสาวสุภาภรณ์ แร่เจริญ 
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/42585

42. หมายเลขการสมัคร 2430
     โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา เขตสาทร จ.กทม. 10120 
     1. นางสาวราตรี ศรีเอม
     2. นางสาวปาณิสรา งามพลาดิศัยกุล 
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/45998

43. หมายเลขการสมัคร 2433
     โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา เขตสาทร จ.กทม. 10120 
     1. นางสาวสุภาพร ศรีภุมมา
     2. นางสาวศิริลักษณ์ ธรรมมนุญกุล 
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/44405

44. หมายเลขการสมัคร 2435
     โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา เขตสาทร จ.กทม. 10120 
     1. นางสาวกาญจนา นาชัยเริ่ม
     2. นางสาวณัฐศรัญ อภิวัชรมา 
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/44411

45. หมายเลขการสมัคร 2437
     โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา เขตสาทร จ.กทม. 10120 
     1. นางรัชนี บุตรรัตน์
     2. นางสาวสุภิตา ศักด์ชลาธร 
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/44413

46. หมายเลขการสมัคร 2500
     โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา เขตสาทร จ.กทม. 10120 
     1. นางสาวอัญชลี สุวรรณวงศ์
     2. นางสาวธนาภา ทิพย์เกียรติวงศ์ 
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/44386

47. หมายเลขการสมัคร 1933 
     โรงเรียนดรุณานุกูลหัวถนน เลขที่ 367/5 หมู่ 4 ต.พรานกระต่าย อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110 
     1. นายอวิรุทธ์ เหมานุรักษ์ 
     2. เด็กชายวรรณรัตน์ อุดมสุข 
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/41930 

48. หมายเลขการสมัคร 2690 
     โรงเรียนบางละมุง เลขที่ 4 หมู่ 2 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 
     1. นางสาวปาณิศา รัตนโกศล
     2. เด็กชายสรายุทธ ประทุมแด 
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/46859 

49. หมายเลขการสมัคร 2446
     โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา เขตสาทร จ.กทม. 10120  
     1. นางสาวสุธาทิพย์ เงินทอ
     2. นางสาวสโรชา เจนเจษฎา 
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/43359


สร้างโดย: 
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 308 คน กำลังออนไลน์