รางวัลเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ ประเภทสื่อออนไลน์ ประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ ระดับเหรียญเงิน

รูปภาพของ ssspoonsak

รางวัลเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ ประเภทสื่อออนไลน์


 

รางวัลเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ ประเภทสื่อออนไลน์

 • ประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ ระดับเหรียญเงิน ได้คะแนนตั้งแต่ร้อยละ 70-80
 • 1. หมายเลขการสมัคร 2034
       โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา เขตสาทร จ.กทม. 10120 
       1. นางสาวรัตนาภรณ์ ทองอยู่
       2. นางสาวสุพัตรา ทับจ๊อก 
       URL: http://www.thaigoodview.com/node/41890

  2. หมายเลขการสมัคร 2073
       โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา เขตสาทร จ.กทม. 10120 
       1. นางสาวรัตนา สถิตานนท์
       2. นางสาวกาญจนา บุญญาภิสมภาร 
       URL:  http://www.thaigoodview.com/node/48907

  3. หมายเลขการสมัคร 2177
       โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา เขตสาทร จ.กทม. 10120 
       1. นางสาวศรีสวาสดิ์ บุนนาค
       2. นางสาวอภิญญา ตู้นิ่ม 
       URL: http://www.thaigoodview.com/node/49913

  4. หมายเลขการสมัคร 2181
       โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา เขตสาทร จ.กทม. 10120
       1. นางสาวเกวลิน ทวีสุข
       2. นางสาวพีรยา เวชชศาสตร์ 
       URL: http://www.thaigoodview.com/node/43091

  5. หมายเลขการสมัคร 2220
       โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา เขตสาทร จ.กทม. 10120
       1. นางสาวจิราวรรณ สังวรปทานสกุล
       2. นางสาวณัฐนิช มณีวรรณกุล 
       URL: http://www.thaigoodview.com/node/43197

  6. หมายเลขการสมัคร 2258
       โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา เขตสาทร จ.กทม. 10120 
       1. นางสาวอิงฟ้า ประยูรสุข  
       2. นางสาวอรอุมา โหมดนอก 
       URL: http://www.thaigoodview.com/node/43169

  7. หมายเลขการสมัคร 2262
       โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา เขตสาทร จ.กทม. 10120 
       1. นางสาววันเพ็ญ ตีระกิจวัฒนา
       2. นางสาวณัฐพร แก้วคำลา 
       URL: http://www.thaigoodview.com/node/43276

  8. หมายเลขการสมัคร 2443
       โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา เขตสาทร จ.กทม. 10120
       1. นายสรไกร สัตย์เพริศพรา
       2. นางสาวทิพย์พรรษา อัศวจินดา 
       URL: http://www.thaigoodview.com/node/43053

  9. หมายเลขการสมัคร 2475
       โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา เขตสาทร จ.กทม. 10120 
       1. นางสาวเกวลิน ทวีสุข
       2. นางสาวอรวรรณ สุภิตาภรณ์ 
       URL: http://www.thaigoodview.com/node/41696

  10. หมายเลขการสมัคร 2516
       โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา เขตสาทร จ.กทม. 10120 
       1. นางสาวเกวลิน ทวีสุข
       2. นางสาวอารียา ชาภูคำ 
       URL: http://www.thaigoodview.com/node/41694

  11. หมายเลขการสมัคร 2785
       โรงเรียนเมืองด้งวิทยา เลขที่ 150 หมู่ 1 ต.บ้านตึก อ.ศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 64130 
       1. นางสาวฐปนีย์ พันธชาติ
       2. นางสาวพศิกา พร้อมมิตร 
       URL: http://www.thaigoodview.com/node/50630

  12. หมายเลขการสมัคร 2570 
       โรงเรียนบ้านนายผล(แม้นสุวรรณอุปถัมภ์) เลขที่ 39/2  หมู่ 2 ต.แขวงบางบอน อ.บางบอน จังหวัด กรุงเทพฯ 10150 
       1. นางสาวชฎาพร ดัชถุยาวัตร
       2. เด็กหญิงวรรณดา เดตะอุด 
       URL: http://www.thaigoodview.com/node/46009

  13. หมายเลขการสมัคร 2665
       โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เลขที่ 227 ถ.พญาไท เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพฯ  10330 
       1. นางสาวอารมณ์ จุลมณฑล
       2. เด็กหญิงณัฐกานต์ เหลืองภิรมย์ 
       URL: http://www.thaigoodview.com/node/46868

  14. หมายเลขการสมัคร 2188
       โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา เขตสาทร จ.กทม. 10120 
       1. นายภูริเชษฐ์ ลำลอง
       2. นางสาวธนิกานต์ ชนะพงษ์     
       URL: http://www.thaigoodview.com/node/43104

  15. หมายเลขการสมัคร 2552
       โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู ถนนรอบเมือง  ต.ในเมือง อ.เมือง จังหวัด ขอนแก่น 40000 
       1. นายยุทธศักดิ์ ไชยสีหา
       2. เด็กหญิงวริศรา แดงทองดี 
       URL: http://www.thaigoodview.com/node/44736

  16. หมายเลขการสมัคร 1915
       โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา เขตสาทร จ.กทม. 10120 
       1. นายภิญโญ ผลอินทร์
       2. นางสาวจุฑารัตน์ เอื้อปัญจะศิลา 
       URL: http://www.thaigoodview.com/node/41744

  17. หมายเลขการสมัคร 2036
       โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา เขตสาทร จ.กทม. 10120
       1. นายจำเริญ บุญยืน 
       2. นางสาววชิราภรณ์ พอสม 
       URL: http://www.thaigoodview.com/node/42521

  18. หมายเลขการสมัคร 2495
       โรงเรียนบีกริม หมู่ 8  ต.คลองทับจันทร์  อ.อรัญประเทศ จังหวัด สระแก้ว 27120 
       1. นางมยุรา ฉลูทอง
       2. เด็กหญิงสุมลตรี เหล่าน้อย 
       URL: http://www.thaigoodview.com/node/40967

  19. หมายเลขการสมัคร 2512
       โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล เลขที่ 46 หมู่ 15 ต.ผักไหม อ.ห้วยทับทัน จังหวัด ศรีสะเกษ  33210
       1. นางดรุณี  เสมอภาค
       2.  นายพลรารัตน์   ทวีชาติ
       URL: http://www.thaigoodview.com/node/45148 

  20. หมายเลขการสมัคร 2495
       โรงเรียนบีกริม หมู่ 8  ต.คลองทับจันทร์  อ.อรัญประเทศ จังหวัด สระแก้ว 27120 
       1. นางมยุรา ฉลูทอง
       2. เด็กหญิงสุมลตรี เหล่าน้อย 
       URL: http://www.thaigoodview.com/node/40967

  21. หมายเลขการสมัคร 2591
       โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ เลขที่ 1/92 ต.บางกระสอ  อ.เมือง จังหวัด นนทบุรี 11000 
       1. นายทวีศักดิ์ ภู่ชัย
       2. เด็กหญิงกมลรัตน์ พัดมา 
       URL: http://www.thaigoodview.com/node/46284

  22. หมายเลขการสมัคร 1827
       โรงเรียนประดู่พิทยาคม เลขที่ 132 หมู่ 10 ต.วัดประดู่ อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000
       1. นางสุพรรณวดี ประสงค์
       2. นางสาวรุ่งทิวา ถิระโคตร
       URL: http://www.thaigoodview.com/node/40854

  23. หมายเลขการสมัคร 1954
       โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา เขตสาทร จ.กทม. 10120 
       1. นายสมบูรณ์ กมลาสนางกูร
       2. นางสาวศุภมาศ จิตติธรรมวัฒน์ 
       URL: http://www.thaigoodview.com/node/40807

  24. หมายเลขการสมัคร 1966
       โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา เขตสาทร จ.กทม. 10120 
       1. นางสาวสุกัญญา เพ็ชรประดับ
       2. นางสาววิชุตา ธรรมยุทธสกุล 
       URL: http://www.thaigoodview.com/node/41755

  25. หมายเลขการสมัคร 2046
       โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา เขตสาทร จ.กทม. 10120 
       1. นายสมบัติ เอกเชี่ยวชาญ
       2. นางสาวระพีพร เรืองสุรเชษฐ 
       URL: http://www.thaigoodview.com/node/40508

  26. หมายเลขการสมัคร 2054
       โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา เขตสาทร จ.กทม. 10120 
       1. นายสมบูรณ์ กมลาสนางกูร
       2. นางสาวศิริลักษณ์ เกริกไกรสกุล 
       URL: http://www.thaigoodview.com/node/42651  

  27. หมายเลขการสมัคร 2089
       โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา เขตสาทร จ.กทม. 10120 
       1. ว่าที่ ร.ต. ปกรณ์ ปานรอด
       2. นางสาวชลธิชา มุณีกาญจน์ 
       URL: http://www.thaigoodview.com/node/42817

  28. หมายเลขการสมัคร 2101
       โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา เขตสาทร จ.กทม. 10120 
       1. นางสาวกวิสรา ชาลาภคำ
       2. นางสาวทิพย์วรรณ บุตรละคร 
       URL: http://www.thaigoodview.com/node/42715

  29. หมายเลขการสมัคร 2118
       โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา เขตสาทร จ.กทม. 10120 
       1. นายจำเริญ บุญยืน
       2. นางสาวจตุรพร ศรีพูล 
       URL: http://www.thaigoodview.com/node/41686

  30. หมายเลขการสมัคร 2130
       โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา เขตสาทร จ.กทม. 10120 
       1. นางสาวกุลรณี อารีมิตร 
       2. นางสาวพัชรีพร จันทร์ส่อง 
       URL: http://www.thaigoodview.com/node/42772

  31. หมายเลขการสมัคร 2146
       โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา เขตสาทร จ.กทม. 10120 
       1. นายธนพล กลิ่นเมือง 
       2. นางสาวศุภาลักษณ์ พงษ์ศิริ 
       URL: http://www.thaigoodview.com/node/43015

  32. หมายเลขการสมัคร 2147
       โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา เขตสาทร จ.กทม. 10120 
       1. นางสาวกุลรณี อารีมิตร
       2. นางสาวเกษร งามผล 
       URL: http://www.thaigoodview.com/node/42785

  33. หมายเลขการสมัคร 2149
       โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา เขตสาทร จ.กทม. 10120 
       1. นายธนพล กลิ่นเมือง
       2. นางสาวจิดาภา ธนโรจน์ 
       URL: http://www.thaigoodview.com/node/43018

  34. หมายเลขการสมัคร 2156
       โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา เขตสาทร จ.กทม. 10120 
       1. นางสุกัญญา เพชรประดับ
       2. นางสาวกีรติ อินตรา 
       URL: http://www.thaigoodview.com/node/43024

  35. หมายเลขการสมัคร 2160
       โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา เขตสาทร จ.กทม. 10120 
       1. นางสาววรรณภา ศรีวิไลสกุลวงศ์
       2. นางสาวณิชกมล อยู่ยืน 
       URL: http://www.thaigoodview.com/node/43031

  36. หมายเลขการสมัคร 2166
       โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา เขตสาทร จ.กทม. 10120 
       1. นางสาวจุฑารัตน์ จริงธนสาร
       2. นางสาวดลหทัย แซ่ตั้ง 
       URL: http://www.thaigoodview.com/node/43041

  37. หมายเลขการสมัคร 2204
       โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา เขตสาทร จ.กทม. 10120 
       1. นางสาววรรณภา ศรีวิไลสกลุวงศ์
       2. นางสาววรลักษณ์  พินัยนิติศาสตร์ 
       URL: http://www.thaigoodview.com/node/42968 

  38. หมายเลขการสมัคร 2264 
       โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา เขตสาทร จ.กทม. 10120 
       1. นางสาวกุลรณี อารีมิตร
       2. นางสาวเกษร งามผล 
       URL: http://www.thaigoodview.com/node/42785

  39. หมายเลขการสมัคร 2344
       โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา เขตสาทร จ.กทม. 10120 
       1. นางสาวจุฑารัตน์ จริงธนสาร
       2. นางสาวพิชญา เปลี่ยนศิริ 
       URL: http://www.thaigoodview.com/node/49495

  40. หมายเลขการสมัคร 2358
       โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา เขตสาทร จ.กทม. 10120 
       1. นางสาวจินตนา สัตตะเลิศ
       2. นางสาวนิอร ประจิมทิศ 
       URL: http://www.thaigoodview.com/node/43460

  41. หมายเลขการสมัคร 2429
       โรงเรียนทุ่งช้าง เลขที่ 69 หมู่ 2 ต.ทุ่งช้าง อ. ทุ่งช้าง จังหวัดน่าน 55130 
       1. นายพิเชษฐ์ บุญทวี
       2. นายณัฐปคัลภ์ เข็มขาว 
       URL: http://www.thaigoodview.com/node/48875

  42. หมายเลขการสมัคร 2562
       โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา เขตสาทร จ.กทม. 10120 
       1. นางสาวกรณิการ์ ฟักแก้ว
       2. นางสาวทิพย์สุดา วงษ์จันทร์ 
       URL: http://www.thaigoodview.com/node/45985

  43. หมายเลขการสมัคร 2644
       โรงเรียนเซนต์ไมเกิ้ล เลขที่ 46 ต.ยานนาวา อ.สาทร จังหวัด กรุงเทพฯ 10120 
       1. นายพัฒนา ธรรมดี
       2. นายชนม์พิสิฐ เพ็ชรรัตน์ 
       URL: http://www.thaigoodview.com/node/46661

  44. หมายเลขการสมัคร 2797
       โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 299 หมู่ 5 ต.ศาลายา อ.พุทธมลฑล จ.นครปฐม 73170 
       1. นางสุธาทิพย์ ผลไสว
       2. นายณัฏฐภัทร วรเศยานนท์ 
       URL: http://www.thaigoodview.com/node/43416

  45. หมายเลขการสมัคร 2689
       โรงเรียนปิยะบุตร์ เลขที่ 133 หมู่ 6 ต.โพนทอง อ.บ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 15110 
       1. นางทิวาทิพย์ เอี่ยมสอาด
       2. เด็กชายธารทิพย์ ปราบประจิตร์ 
       URL: http://www.thaigoodview.com/node/47037

  46. หมายเลขการสมัคร 2037
       โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา เขตสาทร จ.กทม. 10120
       1. นางปาลิดา สวนชัง 
       2. นางสาวณัฐกานด์ พูนเพิ่มทรัพย์ 
       URL: http://www.thaigoodview.com/node/41891

  47. หมายเลขการสมัคร 2067
       โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา เขตสาทร จ.กทม. 10120 
       1. นางมาลัยวรรณ จันทร
       2. นางสาวโอปอล อิสระธานันท์ 
       URL: http://www.thaigoodview.com/node/41803

  48. หมายเลขการสมัคร 2099
       โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา เขตสาทร จ.กทม. 10120 
       1. นางมาลัยวรรณ จันทร
       2. นางสาวสิริมา ธนมาศพูนทรัพย์ 
       URL: http://www.thaigoodview.com/node/42886

  49. หมายเลขการสมัคร 2185
       โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา เขตสาทร จ.กทม. 10120
       1. นางสาวกัญฐินีภรณ์ ประถมด้วง
       2. นางสาวสุธิดา เด่นประภา 
       URL: http://www.thaigoodview.com/node/43102

  50. หมายเลขการสมัคร 2186
       โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา เขตสาทร จ.กทม. 10120
       1. นายธานินทร์ พร้อมสุข
       2. นางสาวณัฐวดี นวมศรีสงวน 
       URL: http://www.thaigoodview.com/node/42792

  51. หมายเลขการสมัคร 2198
       โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา เขตสาทร จ.กทม. 10120 
       1. นางมาลัยวรรณ จันทร 
       2. นางสาวชยาดา ฟองทิพย์สุคนธ์ 
       URL: http://www.thaigoodview.com/node/43124

  52. หมายเลขการสมัคร 2211 
       โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา เขตสาทร จ.กทม. 10120 
       1. นางพีรทิพย์ สุคันธเมศวร์
       2. นางสาวกฤตินา จันทร์หวร 
       URL: http://www.thaigoodview.com/node/43180

  53. หมายเลขการสมัคร 2251
       โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา เขตสาทร จ.กทม. 10120 
       1. นางวราภรณ์ สุขสายชล
       2. นางสาวจันทรา ตระกูลเศรษฐสิริ 
       URL: http://www.thaigoodview.com/node/43094

  54. หมายเลขการสมัคร 2271
       โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา เขตสาทร จ.กทม. 10120 
       1. นางมยุรี กรวดแก้ว
       2. นางสาววริศรา วิชญะเถลิงศักดิ์ 
       URL: http://www.thaigoodview.com/node/43110

  55. หมายเลขการสมัคร 2335
       โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา เขตสาทร จ.กทม. 10120 
       1. นายวิรัติ พนารัตน์
       2. นางสาวเขมจิรา เชษฐ์ชัยอมรกุล 
       URL: http://www.thaigoodview.com/node/43388

  56. หมายเลขการสมัคร 2347
       โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา เขตสาทร จ.กทม. 10120 
       1. นายวิรัตน์ พนารัตน์
       2. นางสาวชวิศา จาตุรมาน 
       URL: http://www.thaigoodview.com/node/43422

  57. หมายเลขการสมัคร 2364
       โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา เขตสาทร จ.กทม. 10120
       1. นายชาญชัย เปี่ยมชาคร
       2. นางสาววรวีณ มะสำอินทร์ 
       URL: http://www.thaigoodview.com/node/43463 

  58. หมายเลขการสมัคร 2459
       โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา เขตสาทร จ.กทม. 10120 
       1. นางวราภรณ์ สุขสายชล
       2. นางสาวจุฑารัตน์ พุลี 
       URL: http://www.thaigoodview.com/node/43083

  59. หมายเลขการสมัคร 1962
       โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา เขตสาทร จ.กทม. 10120
       1. นายวิริยะ โภคาพันธ์
       2. นางสาววรรณนิภา ว่องวิชชกร
       URL: http://www.thaigoodview.com/node/41862 

  60. หมายเลขการสมัคร 1964
       โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา เขตสาทร จ.กทม. 10120
       1. นายวิริยะ โภคาพันธ์
       2. นางสาวจินตนา ฝ่งใจเจริญ
       URL: http://www.thaigoodview.com/node/41861

  61. หมายเลขการสมัคร 2026
       โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา เขตสาทร จ.กทม. 10120
       1. นางสาวกัลยารัตน์  เมธีวีรวงศ์
       2. นางสาวธันวา พูลเสรี
       URL: http://www.thaigoodview.com/node/42185

  62. หมายเลขการสมัคร 2095
       โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา เขตสาทร จ.กทม. 10120
       1. นางสาวสมพร ฉ่ำเอี่ยม
       2. นางสาวศิรินทร์ ปัชชา
       URL: http://www.thaigoodview.com/node/42814

  63. หมายเลขการสมัคร 2189
       โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา เขตสาทร จ.กทม. 10120
       1. นางขนิษฐา ยั่งยืน
       2. นางสาวจริยา วัฒนาพงษากุล
       URL: http://www.thaigoodview.com/node/43028

  64. หมายเลขการสมัคร 2202
       โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา เขตสาทร จ.กทม. 10120
       1. นางสาวศศนันท์ กฤษณะวนิช
       2. นางสาวพธูกมล พานิชนก
       URL: http://www.thaigoodview.com/node/42214 

  65. หมายเลขการสมัคร 2205
       โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา เขตสาทร จ.กทม. 10120
       1. นางสาวนิโลบล พิพัฒวรรณกุล
       2. นางสาวอธิฐาน เที่ยงแท้
       URL: http://www.thaigoodview.com/node/42819

  66. หมายเลขการสมัคร 2212
       โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา เขตสาทร จ.กทม. 10120
       1. นายสมาน ถวิลกิจ
       2. นางสาวศศิธร เสมสมัย
       URL: http://www.thaigoodview.com/node/41765

  67. หมายเลขการสมัคร 2320
       โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา เขตสาทร จ.กทม. 10120
       1. นายสมาน ถวิลกิจ
       2. นางสาวสุพัตรา บุญพรม
       URL: http://www.thaigoodview.com/node/41860

  68. หมายเลขการสมัคร 2616
       โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา เขตสาทร จ.กทม. 10120
       1. นางสาวสมพร ฉ่ำเอี่ยม
       2. นางสาวประภัสสร พูลเกษม
       URL: http://www.thaigoodview.com/node/46527

  69. หมายเลขการสมัคร 2753
       โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 299 หมู่ 5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล นครปฐม 73170
       1. นายวรพจน์ ณ พัทลุง
       2. นางสาวดวงรัตน์  สุขกลัด
       URL: http://www.thaigoodview.com/node/44308
   
  70. หมายเลขการสมัคร 2762
       โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา เขตสาทร จ.กทม. 10120
       1. นางสาวพวงทิพย์ วีรณะรงค์
       2. นางสาวภัณฑิรา สาโรวาท
       URL: http://www.thaigoodview.com/node/44144

  71. หมายเลขการสมัคร 2764
       โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 299 หมู่ 5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล นครปฐม 73170
       1. นายวรพจน์ ณ พัทลุง
       2. นางสาวศิรินทิพย์ เพ็งโตวงษ์
       URL: http://www.thaigoodview.com/node/47597

  72. หมายเลขการสมัคร 2800
       โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา เขตสาทร จ.กทม. 10120 
       1. นางสาวสมพร ฉ่ำเอี่ยม
       2. นางสาวฐปนีย์ ไวสุวิชานันท์ 
       URL: http://www.thaigoodview.com/node/44208   

  73. หมายเลขการสมัคร 1944
       โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา เขตสาทร จ.กทม. 10120 
       1. นายสุทัศน์ ตั้งฮั่น
       2. นางสาวศศิธร เฑียรเดชสกุล 
       URL: http://www.thaigoodview.com/node/42658

  74. หมายเลขการสมัคร 2062
       โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา เขตสาทร จ.กทม. 10120
       1. นายนพดล เพ็งชมจันทร์
       2. นางสาวพรธีรา วีระกังวานกุล 
       URL: http://www.thaigoodview.com/node/42737

  75. หมายเลขการสมัคร 2079
       โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา เขตสาทร จ.กทม. 10120 
       1. นายสุทัศน์ ตั้งฮั่น
       2. นางสาววิรัลพัชร แสงวัชรมรกต 
       URL: http://www.thaigoodview.com/node/41835

  76. หมายเลขการสมัคร 2558
       โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา เขตสาทร จ.กทม. 10120 
       1. นายนิพันธุ์ วรรณเวช
       2. นางสาวอารดา ศิริธัญยา 
       URL: http://www.thaigoodview.com/node/41680

  77. หมายเลขการสมัคร 2409 
       โรงเรียนประชาสงเคราะห์ เลขที่ 112 หมู่ 6 ต.ดอนขมิ้น อ.ท่ามะกาจังหวัด กาญจนบุรี 71120 
       1. นางสาววีรวรรณ วิรัชลาภ
       2. เด็กชายพงศกร วงศ์มหาชัย 
       URL: http://www.thaigoodview.com/node/44079

  78. หมายเลขการสมัคร 1680
       โรงเรียนช่องแคพิทยาคม เลขที่ 299 หมู่ 10 ต.ช่องแค อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60210
       1. นางทิศนา เหมือนวงค์
       2. เด็กหญิงวาวา ถาวรพันธ์ 
       URL: http://www.thaigoodview.com/node/39935

  79. หมายเลขการสมัคร 1976
       โรงเรียนปิยะบุตร์ เลขที่ 133 หมู่ 6 ต.โพนทอง อ.บ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 15110 
       1. นางพิสมัย ศุภพงษ์
       2. นางสาวจิราพร พูลผกา 
       URL: http://www.thaigoodview.com/node/42003

  80. หมายเลขการสมัคร 2071
       โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา เขตสาทร จ.กทม. 10120 
       1. นางสุคนธ์ ยลประสาน
       2. นางสาวนพวรรณ คงคาหลวง 
       URL: http://www.thaigoodview.com/node/46365

  81. หมายเลขการสมัคร 2086
       โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา เขตสาทร จ.กทม. 10120 
       1. นางสุคนธ์ ยลประสาน
       2. นางสาวจริยา หุ่นดี 
       URL: http://www.thaigoodview.com/node/42788

  82. หมายเลขการสมัคร 2250
       โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา เขตสาทร จ.กทม. 10120 
       1. นายสมนึก เอี่ยมวิริยะพงษ์
       2. นางสาวศุภลักษณ์ บุญเจริญสุขพิศาล 
       URL: http://www.thaigoodview.com/node/43261

  83. หมายเลขการสมัคร 2367
       โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา เขตสาทร จ.กทม. 10120 
       1. นายวีรศักดิ์ เตชะมหนนท์
       2. นางสาวกัญญารัตน์ ภูมิศิริวิไล 
       URL: http://www.thaigoodview.com/node/43465

  84. หมายเลขการสมัคร 2377 
       โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ เลขที่ 39/4 หมู่ 6 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 
       1. นางสาววีรานุช วิจารณ์ปรีชา
       2. นางสาวกิดาการ อุทัย 
       URL: http://www.thaigoodview.com/node/43402

  85. หมายเลขการสมัคร 2434
       โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา เขตสาทร จ.กทม. 10120 
       1. นางอ้อ ลิ้มเฉลิม
       2. นางสาวอาภา มาประเสริฐ 
       URL: http://www.thaigoodview.com/node/51201

  86. หมายเลขการสมัคร 2606 
       โรงเรียนสายปัญญาในพระบรมราชินูปถัมภ์ เลขที่ 1598 อ.เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100 
       1. นายชูศิลป ศรีสุข
       2. นางสาวณัฐกานต์ เดชนิมิตชัย 
       URL: http://www.thaigoodview.com/node/46808

  87. หมายเลขการสมัคร 2608 
       โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา เขตสาทร จ.กทม. 10120 
       1. นางสาวฉันทนา ไชยเฉลิมวงศ์
       2. นางสาวเมวิการ์ เกตุนอก 
       URL: http://www.thaigoodview.com/node/42315

  88. หมายเลขการสมัคร 2609 
       โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา เขตสาทร จ.กทม. 10120 
       1. นางสาวฉันทนา ไชยเฉลิมวงศ์
       2. นางสาวนันทวรรณ ผลพิลา 
       URL: http://www.thaigoodview.com/node/42195

  89. หมายเลขการสมัคร 2784
       โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี เลขที่ 7 ต.ท่าอิฐ อ. เมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000 
       1. นางกมลทิน  พรมประไพ
       2. นางสาวพิมพ์รัตน์ จาดศรี  
       URL: http://www.thaigoodview.com/node/50540 

  90. หมายเลขการสมัคร 1987
       โรงเรียนบ้านนากวาง เลขที่ 143 หมู่ 2 ต. ดอนไฟ อ.แม่ทะ จังหวัด ลำปาง 52150 
       1. นายจรัญ รัตนศุภสิริ
       2. เด็กหญิงอัจจิมา สานะวงศ์ 
       URL: http://www.thaigodview.com/node/42457

  91. หมายเลขการสมัคร 1918
       โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา เขตสาทร จ.กทม. 10120 
       1. Miss Li zhen
       2. นางสาวกันตินันท์ เถกิงมหาโชค  
       URL: http://www.thaigoodview.com/node/41101

  92. หมายเลขการสมัคร 2032
       โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา เขตสาทร จ.กทม. 10120
       1. นางอัญชลี สุวรรณวงศ์
       2. นางสาวณัฏฐภัทร โตด้วง 
       URL: http://www.thaigoodview.com/node/42388

  93. หมายเลขการสมัคร 2108
       โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา เขตสาทร จ.กทม. 10120
       1. นางสาววีณา รัตนสุมาวงศ์
       2. นางสาวสโรชา ชนะชล 
       URL: http://www.thaigoodview.com/node/42646

  94. หมายเลขการสมัคร 2178
       โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา เขตสาทร จ.กทม. 10120
       1. นางรัชนี บุตรรัตน์
       2. นางสาวอลิษา ยางสันเทียะ 
       URL: http://www.thaigoodview.com/node/43088

  95. หมายเลขการสมัคร 2193
       โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา เขตสาทร จ.กทม. 10120
       1. นางสาวนงนาถ ชัยชนะวิจิตร
       2. นางสาวซาราห์ รามาน 
       URL: http://www.thaigoodview.com/node/43112

  96. หมายเลขการสมัคร 2218
       โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา เขตสาทร จ.กทม. 10120
       1. นางอัญชลี สุวรรณวงศ์ 
       2. นางสาวชุติมา คีรีรัฐพิศาล 
       URL: http://www.thaigoodview.com/node/43194

  97. หมายเลขการสมัคร 2273
       โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา เขตสาทร จ.กทม. 10120
       1. นางสาวสุรีย์ เครือประสิทธิ์
       2. นางสาวปุณยวีร์ นุกูลกาญจนสาคร 
       URL: http://www.thaigoodview.com/node/44443

  98. หมายเลขการสมัคร 2302
       โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา เขตสาทร จ.กทม. 10120
       1. นางสาวดวงดาว สุวรรณประทีป
       2. นางสาวนฤมล ทำทอง 
       URL: http://www.thaigoodview.com/node/42773

  99. หมายเลขการสมัคร 2461 
       โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา เขตสาทร จ.กทม. 10120
       1. นางสาวสุปราณี ดำสวัสดิ์
       2. นางสาวสินีนาถ โพธิ์แดง 
       URL: http://www.thaigoodview.com/node/44723

  100. หมายเลขการสมัคร 2566
       โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา เขตสาทร จ.กทม. 10120
       1. นางสาวสุปราณี ดำสวัสดิ์
       2. นางสาวอริสรา ทองโตนด   
       URL: http://www.thaigoodview.com/node/45997 

  101. หมายเลขการสมัคร 2053
       โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา เขตสาทร จ.กทม. 10120
       1. นางรุจี อภัยพลชาญ
       2. นางสาวมะลิ พินิจการณ์กุล 
       URL: http://www.thaigoodview.com/node/41750

  102. หมายเลขการสมัคร 2192
       โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา เขตสาทร จ.กทม. 10120 
       1. นางรุจี อภัยพลชาญ 
       2. นางสาวเณริญา ยวดขุนทด 
       URL: http://www.thaigoodview.com/node/48314

  103. หมายเลขการสมัคร 2431
       โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา เขตสาทร จ.กทม. 10120
       1. นางสาวอาทิตยา บุญเกิด
       2. นางสาวซอฟียะฮ จิตต์สอาด 
       URL:  http://www.thaigoodview.com/node/45990


สร้างโดย: 
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร
รูปภาพของ apstaweesak

หมายเลขการสมัคร 2591

ครูครับ ลูกศิษย์ผมไปเรียนที่อื่นแล้ว (ยังไม่ได้ประกาศเลยน่ะครับ ไม่รู้ว่ามีให้หรือเปล่าครับ)

..... คิดดี ทำดี ชีวิตมีความสุขนะครับ .....

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 335 คน กำลังออนไลน์