สิ่งแวดล้อม Happy..ชีวีก็ Wonderful

  

         สิ่งแวดล้อม Happy...ชีวีก็ Wonderful

                         

       สิ่งแวดล้อมดี มีความสุขรักษาสิ่งแวดล้อมไว้เป็นมรดกแก่ลูกหลาน

       - ลดภาวะโลกร้อน โดยนำขยะและสิ่งเหลือใช้ทางการเกษตรมาแปลงเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตพลังงานชีวมวลหรือก๊าซชีวภาพ เพื่อลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เพิ่มรายได้เกษตรกร ลดปริมาณขยะ และส่งเสริมรายได้จากการทำ carbon trade                                     

       - รณรงค์สร้างมาตรการจูงใจเพื่อการประหยัดพลังงานในประเทศ และลดการพึ่งพาจากต่างประเทศ      

        - สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาและการใช้พลังงานทดแทนจากพืชที่มีความสะอาด เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการ

       - พัฒนาพลังงานทางเลือกที่มีความปลอดภัย เช่น แสงอาทิตย์ ลม ฯลฯ      

       - อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปลูกป่ารักษาต้นน้ำ เพื่อสร้างความสมดุลในการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างยั่งยืน ส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าและสัตว์น้ำที่หายาก รวมทั้งขยายพันธุ์สัตว์ให้ดำรงอยู่ เพื่อสร้างและฟื้นฟูระบบนิเวศให้สมบูรณ์ ดำรงความหลากหลายทางชีวภาพ    

      - อนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาแหล่งต้นน้ำ ตลอดจนพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ขนาดเล็ก และฝายต้นน้ำ    

       - ลดมลภาวะเสียง กลิ่น และอากาศ วางมาตรการกำจัดขยะที่ไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม

 

                                                          

 

-->> เนื้อหาบทเรียน <<--

แบบทดสอบก่อนเรียน

มลพิษต่อสิ่งแวดล้อม 5 ด้าน

อนุรักษ์และส่งเสริมสิ่งแวดล้อมที่ดี

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจากสื่อวงการบันเทิง  

แบบทดสอบหลังเรียน

      

       *** คลิกดูผู้มีอุปการะคุณค่ะ ***

 

 

 

                                                             

 

 

 

 

-- >>  สัญลักษณ์ที่ใช้  << --

   หมายถึง กลับมายังหน้าแรกของเนื้อหา 

 

 หมายถึง  ถัดไป    

 

 

หมายถึง  ก่อนหน้า

 

 

สร้างโดย: 
นางสาวปิยะวดี ศรีผง และ นางสาวดวงรัตน์ สุขกลัด ม.6/7 ร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 376 คน กำลังออนไลน์