ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ คุณครูเดือนฉาย หนูแสนดี ง31101 วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ม. 4 ภาคเรียนที่ 1/2554

รูปภาพของ pnckruuciap

 

เว็บเกี่ยวกัีบ เทคโนโลยีสารสนเทศ 

รูปภาพของ pncrodjanee

http://thaigoodview.com/node/108077

นางสาวรจนีย์  กุลนอก  4/1  เลขที่ 32  

รูปภาพของ pncsaifon

http://www.thaigoodview.com/node/108075

น.ส. สายฝน สาริวัน ม.4/1 เลขที่ 18 ส่งงานใหม่ค่ะ

http://thaigoodview.com/node/108062

น.ส.กุลธิดา ทองเลิศ ม..4/1 เลขที่ 34 ตรวจของหนูด้วยค่ะ

รูปภาพของ pncmaythawee

http://www.thaigoodview.com/node/108069

นางสาว เมธาวี สุทธิ เลขที่17 ม.4/1

รูปภาพของ pncjenjira

http://www.thaigoodview.com/node/108072

 นางสาวเจนจิรา  ลาวัดพรหม  ม.4/1 เลขที่31

รูปภาพของ pncwannasiri

http://www.thaigoodview.com/node/108064

น.ส. วรรณศิริ เพียรพี่ ม.4/1 ค่ะ ตรวจงานให้หนูด้วยค่ะ

http://www.thaigoodview.com/node/108052
น.ส.ทิชากร โพธิ์ทอง ม.4/1 เลขที่13 ค่ะ
อย่าลืมตรวจงานนะคะ

 

รูปภาพของ pncpornpim

http://www.thaigoodview.com/node/108055

น.ส.พรพิมพ์  พิทักษ์กรสกุลม.4/1 เลขที่7

รูปภาพของ pncpimpa

http://www.thaigoodview.com/node/108057

หนู น.ส พิมพา เฮงประเสริฐ   ม4/1 เลขที่ 23 ได้ส่งงานแล้วค่ะ

รูปภาพของ pncpatcharin

http://www.thaigoodview.com/node/108063  ครูตรวจงานให้หนูหน่อย

รูปภาพของ pncArtitaya

http://www.thaigoodview.com/node/108067

รูปภาพของ pncjutarat

http://www.thaigoodview.com/node/108061

น.ส. จุฑารัตน์ ภูคะฮาด ม. 4/1 เลขที่ 15 ค่ะ

http://www.thaigoodview.com/node/108054

นางสาวชุติกาญจน์ ชาตินำเพ็ชร์ ม.4/1 เลขที่ 25 ...มารายงานตัวแย้วนะคับ^v^/

รูปภาพของ khanittha pheingkeaw

http://www.thaigoodview.com/node/108060

น.ส.ขนิษฐา เพียงแก้ว ม.4/1เลขที่24 ครูค่...อย่าลืมตัวน่าค่..

รูปภาพของ pncJirarat

http://www.thaigoodview.com/node/108049
น.ส จิรารัตน์ ลีลา ม.4/1 เลขที่ 14 ตรวจให้หนูด้วยค้า................

รูปภาพของ pncnitida

http://www.thaigoodview.com/node/108045

ตรวจงานหนูด้วยน่ะค่ะ ส่งแล้วค่ะ

จาก นางสาวนิฐิดา กุลจิตติโสภา ม4/1 เลขที่ 10 เครื่อง 9

รูปภาพของ pncpimpitcha

http://www.thaigoodview.com/node/108047

นางสาวพิมพ์พิชชา บุญชู ชั้น ม.4/1 เลขที่ 28 ค่ะ

รูปภาพของ pcapirak inken

http://www.thaigoodview.com/node/108059
นาย อภิรักษ์ อินทร์เคน ม.4/1 เลขที่2

รูปภาพของ pncboonyisa

http://www.thaigoodview.com/node/108058

นางสาวบุญญิสา อุ่นคำ ม.4/1 เลขที่ 11

รูปภาพของ pncbaitoey

http://www.thaigoodview.com/node/108056

น.ส. ใบเตย รอดชาวนา ม.4/1 เลขที่ 12 ค่ะ^^"

 

รูปภาพของ pncsupawanee

http://www.thaigoodview.com/node/108050

นางสาวสุภาวาณี ศรีคีรีวงศ์ ชั้นม.4/1 เลขที่19 ค่ะ

http://www.thaigoodview.com/node/108053
นาย นนทวัฒน์ พัฒนกุล ชั้น ม.4/1 เลขที่ 3 ส่งงานแล้วคับ ตรวจงานด้วยคับO.o

รูปภาพของ pnckotchaya

http://www.thaigoodview.com/node/108043

น.ส. กชชญาณ์ เมฆสคราญ ม.4/1 เลขที่ 16 ค่ะ

รูปภาพของ pncmanassawee

http://www.thaigoodview.com/node/108048
นายมนัสวี สุววณคีรี ชั้น ม.4/1 เลขที่1 ตรวจงานให้ผมด้วย *0*

รูปภาพของ pncuntika

http://www.thaigoodview.com/node/108046

น.ส.อัญธิกา  สัจจนวน  ชั้น ม.4/1  เลขที่  30

รูปภาพของ pncsaifon

http://www.thaigoodview.com/node/add/blog

น.ส. สายฝน สาริวัน ม.4/1 เลขที่ 18 ส่งงานค่ะ :)

รูปภาพของ pncwanatsavee

http://www.thaigoodview.com/node/108033
นางสาววนัสวี กุศล ม.4/1 เลขที่29
อาจารย์เข้ามาตรวจงานด้วยนะค่ะ ^^'

รูปภาพของ pncchanapa

http://thaigoodview.com/node/108044
น.ส. ชณาพา เสามั่น ส่งงานแล้วนะคะ ^^

รูปภาพของ pncrotsukon wangkae

http://www.thaigoodview.com/node/108038
 รสสุคนธ์ วังแก ม.4/1 เลขที่ 8 ครูตรวจงานๆๆ ค่ะ.....รักครูนะคะ  ^^

รูปภาพของ pncnirachaporn

ใบงานที่ 1 

 

1.ระบบสารสนเทศ 
คือ
ระบบที่มีการนำคอมพิวเตอร์
มาช่วยในการรวบรวม
จัดเก็บ หรือจัดการกับข้อมูลข่าวสารเพื่อให้ข้อมุลนั้นกลายเป็น

สารสนเทศที่ดี
สามารถนำไปใช้ในการประกอบการตัดสินใจได้ในเวลาอันรวดเร็ว

และถูกต้อง 

2. ข้อมูล  คือ ข้อเท็จจริงของสิ่งที่เราสนใจ ข้อเท็จจริงที่เป็นตัวเลข
ข้อความ หรือรายละเอียดซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ภาพ เสียง
วีดิโอไม่ว่าจะเป็นคน สัตว์ สิ่งของ หรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งต่าง ๆ
  ข้อมูลเป็นเรื่องเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
และต้องถูกต้องแม่นยำ  ครบถ้วน
ขึ้นอยู่กับผู้ดำเนินการที่ให้ความสำคัญของความรวดเร็วของการเก็บข้อมูล
ดังนั้นการเก็บข้อมูลจึงเป็นการเก็บรวบรวมเกี่ยวกับข้อเท็จจริงของสิ่งที่เราสนใจนั่นเอง
ข้อมูลจึงหมายถึงตัวแทนของข้อเท็จจริง หรือความเป็นไปของสิ่งของที่เราสนใจ
 

3. สารสนเทศ คือ คุณภาพของข้อความจากผู้ส่งไปหาผู้รับ สารสนเทศจะประกอบไปด้วย
ขนาดและเหตุการณ์ของสารสนเทศนั้น
สารสนเทศสามารถแทนข้อมูลที่มีความถูกต้องและความแม่นยำหรือไม่มีก็ได้
ซึ่งสามารถเป็นได้ทั้งข้อเท็จจริงหรือข้อโกหกหรือเป็นเพียงเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้น
สารสนเทศจะเกิดขึ้นเมื่อมีผู้ส่งข้อความและผู้รับข้อความอย่างน้อยฝ่ายละหนึ่งคนซึ่งทำให้เกิดการสื่อสารของข้อความและเข้าใจในข้อความเกิดขึ้น
ซึ่งมีลักษณะใกล้เคียงกับ ความหมาย ความรู้ คำสั่ง การสื่อสาร การแสดงออก
และการกระตุ้นภายใน การส่งข้อความที่มีลักษณะเป็นสารสนเทศ ในขณะเดียวกันการบกวนการสื่อสารสารสนเทศก็ถือเป็นสารสนเทศเช่นเดียวกัน

4. เทคโนโลยี  คือ การใช้ความรู้ เครื่องมือ ความคิด หลักการ เทคนิค ความรู้ ระเบียบวิธี
กระบวนการตลอดจน ผลงานทางวิทยาศาสตร์ทั้งสิ่งประดิษฐ์และวิธีการ
มาประยุกต์ใช้ในระบบงานเพื่อช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการทำงานให้ดียิ่ง
ขึ้นและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานให้มีมากยิ่งขึ้น

5. เทคโนโลยีสารสนเทศ คือ เทคโนโลยีที่ใช้จัดการสารสนเทศ
เป็นเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ การเก็บรวบรวมข้อมูล
 
การประมวลผล
การแสดงผลลัพธ์ การทำสำเนา และการสื่อสารโทรคมนาคม เพื่อให้ได้สารสนเทศที่

เหมาะสมและสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้

ที่มา http://www.chakkham.ac.th/technology/techno1/c2-3.htm

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 7 คน กำลังออนไลน์