ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ คุณครูเดือนฉาย หนูแสนดี ง31101 วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ม. 4 ภาคเรียนที่ 1/2554

รูปภาพของ pnckruuciap

 

เว็บเกี่ยวกัีบ เทคโนโลยีสารสนเทศ 

รูปภาพของ pnctanyatornthongklam

http://www.thaigoodview.com/node/109757

นาย ธันยธร ทองกล่ำ ม.4/2 เลขที่1

ตรวจงานด้วยน่ะครับ ขอบคุณครับ 

รูปภาพของ pnctanyatornthongklam

http://www.thaigoodview.com/node/107528

นาย ธันยธร ทองกล่ำ ม.4/2 เลขที่1

 ตรวจงานด้วยครับผม 

รูปภาพของ pncphongthep

http://thaigoodview.com/node/107515
นาย พงษ์เทพ ชุมพล ม.4/2 เลขที่ 4
ตรวจงานให้ด้วยครับขอบคุณครับ

http://www.thaigoodview.com/node/112786 ตรวจงานให้ผมหน่อยคับ ณัฐชนน แก้วประสิทธิ์ ม.4/4 เลขที่   20 .

http://www.thaigoodview.com/node/111671

น.ส.ณัฐทมาศ ผลเหม ม.4/4 เลขที่ 41 (ตรวจด้วยนะค่ะ) 

http://www.thaigoodview.com/user/60774
บรรลือ ทองเกลี้ยง 4/4 เลขที่13 ตรวจงานให้ผมด้วยครับ

รูปภาพของ pnc_sedtaruji

http://www.thaigoodview.com/node/112784

กีรติ เศรษฐรุจิ ม.4/4 เลขที่ 42

รูปภาพของ pncthunwarud

เมื่อกี้หนูส่งผิด ค้ะ  

หนูส่งอันี้ค่ะ

v

http://www.thaigoodview.com/node/112782

รูปภาพของ pncthunwarud

http://www.thaigoodview.com/node/112782

นส ธัญวรัตม์ ภู่เจริญ ม. 4/4 เลขที่ 40 

http://www.thaigoodview.com/node/112120( ตรวจด้วยค่ะ)

 น.ส.  น้ำตาล  เหมปราการ  ม.4/4  เลขที่ 39

 

http://www.thaigoodview.com/node/108737
นายศรายุทธ  คงเจริญ ม.4/4  เลขที่19  ตรวจงานให้ผมด้วยคับ

รูปภาพของ pncparit

http://www.thaigoodview.com/node/108715
 นาย พริษฐ์์ บุญสม ม.4/4 เลขที่ 10 ตรวจงานด้วยครั้บ

http://www.thaigoodview.com/node/108727
นาย เศรษฐพงษ์ ใสงาม ม.4/4 เลขที่ 9 ตรวจงานให้ผมด้วยครับ

รูปภาพของ pncchonthichar

http://thaigoodview.com/node/107537 

น.ส.ชลธิชา   ฉลาดล้ำ เลขที่19 ม.4/2  

รูปภาพของ pncploypatcha

http://thaigoodview.com/node/112652 
น.ส.พลอยพัชชา ชยานนท์มาศสกุล  ม.4/2  เลขที่ 20 

รูปภาพของ pncperanut

http://thaigoodview.com/blog/55466 ชื่อ นายพีรณัฏฐื หล่อบรรจง ม.4/2 เลขที่7

รูปภาพของ pncchonthichar

เปลี่ยนที่คะ

รูปภาพของ pncchonthichar

เปลี่ยนที่คะ

รูปภาพของ pnckanit

http://www.thaigoodview.com/node/108362?q=node/108362

นาย คณิต วังคีรี ม.4/2 เลขที่25

รูปภาพของ pncthawisak

http://www.thaigoodview.com/node/31162

รูปภาพของ pncthawisak

หน่วยที่2 หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์

หน่วยรับข้อมูล คือ
          เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำหน้าที่รับข้อมูลรับข้อมูลหรือคำสั่ง จากผู้ใช้เข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์ โดยแปลงข้อมูลหรือคำสั่งนั้นให้อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อทำการประมวลผลต่อไป
อุปกรณ์รับข้อมูล ได้แก่   1.Mouse      2.Keyboard   3.JoySticks                  4.Track Ball 5.Touch Screen         6.Scanner  7.Digital Camera     8.Light Pen    9.POS (Point of Sale Terminal)          10.OMR (Optical Mark Reader)   1.หน่วยประมวลผลกลาง คือ
          ส่วนที่ทำหน้าที่ปฏิบัติตามคำสั่งที่รับมาจากหน่วยรับข้อมูล และควบคุมการปฏิบัติงานของเครื่องคอมพิวเตอร์
หน่วยประมวลผลกลางประกอบด้วยส่วนสำคัญ 2 ส่วน คือ

 • หน่วยควบคุม (Control Unit) 

ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ ในระบบทั้งหมด ให้ทำงานอย่างถูกต้อง
หน่วยคำนวณ (Arithmetic Logic Unit) ทำ หน้าที่ประมวลผลข้อมูลทางคณิตศาสตร์และทางตรรกะ เช่น           -   การคำนวณทางคณิตศาสตร์  ได้แก่  การบวก ลบ คูณ หาร
          -   การกระทำทางตรรกะ (AND , OR)
        -   การเปรียบเทียบ  เช่น การเปรียบเทียบค่าของข้อมูล 2 ตัวว่ามีค่าเท่ากัน  มากกว่า  หรือน้อยกว่า  ไม่ว่าข้อมูลจะเป็นตัวเลข หรือตัวอักษรก้สามารถเปรียบเทียบได้
        -   การเลื่อนข้อมูล (Shift)
          -   การเพิ่มและการลด (Increment and Decrement)
          -   การตรวจสอบบิท (Test  Bit)
2.หน่วยความจำหลัก  เป็นหน่วยความจำที่อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์  แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ           1. รอม (ROM : Read Only Memory)  เป็นหน่วยความจำหลักที่
                    -  ใช้บรรจุโปรแกรมสำคัญ ที่ใช้ในการสตาร์ทอัพเครื่อง
                    -  เก็บโปรแกรมคำสั่งไว้อย่างถาวร
                    -  ไม่ต้องใช้กระแสไฟฟ้าเลี้ยง ข้อมูลก็จะยังคงอยู่
                    -  เขียนหรือบันทึกข้อมูลคำสั่งได้เพียงครั้งเดียว ในขั้นตอนการผลิตเครื่องจากโรงงาน ไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้อีก
                    -  อ่านข้อมูลได้อย่างเดียว และการเข้าถึงข้อมูลเป็นแบบสุ่ม
          2. แรม (RAM : Random Access Memory)                                 
                                                   
                    -  ทำหน้าที่เก็บข้อมูลที่รับเข้ามาจากหน่วยรับข้อมูล  เพื่อนำไปประมวลผล
                    -  ทำหน้าที่เก็บผลลัพธ์ที่ได้ขณะทำการประมวลผลซึ่งยังไม่ใช่ผลลัพธ์สุดท้าย  
                    -  ทำหน้าที่เก็บผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผลซึ่งเป็นผลลัพธ์สุดท้าย
                    -  ทำหน้าที่เก็บชุดคำสั่งต่างๆ ขณะที่เรากำลังทำงานอยู่กับเครื่อง
                        เพื่อใช้ในการประมวลผล
                    -  เป็นหน่วยความจำที่เก็บข้อมูลหรือโปรแกรมไว้ชั่วคราว สร้างขึ้นเพื่อผู้ใช้โดยตรง
                    -  สามารถอ่านหรือเขียนทับข้อมูลลงไปได้ตามต้องการ ถ้าไฟดับข้อมูลจะสูญหาย
                    -  การเข้าถึงข้อมูลเป็นแบบสุ่ม
   3.หน่วยความจำสำรอง  เป็นหน่วยความจำที่ใช้เก็บข้อมูล และโปรแกรมที่ต้องการใช้งานในคราวต่อไปได้   ซึ่งสามารถบรรจุข้อมูลและโปรแกรมได้เป็นจำนวนมาก อุปกรณ์ที่เป็นหน่วยความจำสำรอง ได้แก่

 • จานแม่เหล็ก (Magnetic Disk)  
  ฮาร์ดิสก์

  จานแม่เหล็กสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยตรง (Direct Access)  ได้แก่  ฮาร์ดดิสก์ และฟล็อปปี้ดิสก์

 • เทปแม่เหล็ก (Magnetic Tape)  สามารถบันทึกและเข้าถึงข้อมูลแบบเรียงลำดับ (Sequential Access) การบันทึกทำโดยสร้างสนามแม่เหล็กลงบนเนื้อเทป
 • จานแสง (Optical Disk)  
  เครื่องอ่านแผ่นซีดี (CD-ROM Drive)

  เป็นสื่อที่ใช้บันทึกข้อมูลได้ปริมาณมากสามารถอ่านและบันทึกข้อมูลด้วยแสงเลเซอร์ เช่น CD-ROM  (Compact Disc Read-Only Memory) มีความจุข้อมูลสูงมาก ตั้งแต่ 650 เมกะไบท์ (MB) สามารถอ่านข้อมูลได้อย่างเดียว แก้ไขเปลี่ยนแปลงไม่ได้

   

4.หน่วยแสดงผล คือ
          อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่แสดงผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผล
 การแสดงผลลัพธ์ แบ่งเป็น 2 แบบ

 • แสดงผลทางบนจอภาพ  
                                  
   
         
  การแสดงผลทางจอภาพ เรียกได้อีกอย่างว่าเป็น Soft Copy คือ จะแสดงผลลัพธ์ขณะที่มีกระแสไฟฟ้าอยู่ อุปกรณ์คือ จอภาพคอมพิวเตอร์ทั่วไป ซึ่งภาพบนจอประกอบด้วยจุดหรือ pixel หลายๆ pixel สามารถแสดงผลความละเอียดได้หลายระดับ เช่น 640 * 480 จุด , 800 * 600 จุด , 1024 * 786 จุด
 • แสดงผลทางเครื่องพิมพ์ 
                     
         
  การแสดงผลทางจอภาพ  หรือเรียกได้อีกอย่างว่าเป็น Hard Copy คือ สามารถแสดงผลลัพธ์คงทนอยู่นาน ไม่ต้องใช้กระแสไฟฟ้าเลี้ยง อุปกรณ์ที่ใช้ คือ Printer 
รูปภาพของ pncnamtip

http://www.thaigoodview.com/comment/reply/100081
น.ส น้ำทิพย์ อาระยากุล ม.4/2 เลขที่12

รูปภาพของ pncnamtip

หน่วยที่ 1 องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ

1.ฮาร์ดแวร์

หมายถึงตัวเครื่องและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

1.1 อุปกรณ์รับเข้า

ทำหน้าที่รับข้อมูล เช่น เครื่อง กราดภาพ เครื่องอ่านรหัสแท่ง

1.2 ระบบเครื่อง

ที่รวมของอุปกรณ์อิเล็คโทนิคที่เป็นตัวเครื่องคอมพิวเตอร์

1.3 อุปกรณ์ส่งออก

แสดงผลตามคำสั่งของซีพียู

1.4 อุปกรณ์สำรองข้อมูล

ฮาร์ดดิสก์ ฟลอปปี้ดิสก์ ซีดีรอม

1.5 อุปกรณ์สื่อสารข้อมมูลและเครือข่าย

ระบบโทรศัพท์ โทรศัพท์มือถือ

2.ประเภทและชนิดของฮาร์ดแวร์

2.1 ซูเปอร์คอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ประสิทธิภาพสูง คำนาณได้มากกว่า 1 ล้านล้านคำสั่งต่อวินาที รองรับการใช้งานจากผู้ใช้จำนวนมากพร้อม ๆกันเรียกว่าการทำงานแบบมัลติโปรเซสซิ่ง

2.2 เมนเฟรมคอมพิวเตอร์

ใช้ในองค์กรและหน่วยงานขนาดใหญ่เป็นเครื่องบริการ

2.3 มินิคอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดกลางเป็นเครื่องบริการในองค์กรขนาดกลาง

2.4 ไมโครคอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กนิยมใช้กันมาก รวมวงจรไว้ในอุปกรณ์เล็กๆเรียกว่าไมโครโพรเซสเซอร์

รูปภาพของ pncketkanok

http://www.thaigoodview.com/node/107527?page=0%2C1

 น.ส. เกตกนก  ศาสตร์ไขแสง  ม. 4/2  เลขที่  11

      อาจารย์ตรวจด้วย 

รูปภาพของ pncsirirak

http://www.thaigoodview.com/node/109756

อาจารย์ส่งงานแร่ว ใบงานที่ 1-5 คร้า ตรวจไห้ ด้วยนะ คร้่า

 

นางสาว ศิรรักษ์ เสานา ม.4/2 เลขที่ 31 

 

 

อย่าลืมตรวจนะ คร้า

 

http://www.thaigoodview.com/node/108719

น.ส. น้ำตาล เหปราการ ม. 4/4 เลขที่ 39 

http://www.thaigoodview.com/node/108728

น.ส.โยษิตา กรุดประเสริฐ ม.4/4  เลขที่36
งานอาทิตย์ที่แล้ว ค่ะ

http://www.thaigoodview.com/node/108719/edit

น.ส. น้ำตาล เหมปราการ ม. 4/4 เลขที่ 39

งานของอาทิตย์ที่แล้วค่ะที่ส่งช้าเพราะงานมันบันทึกไม่ได้

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 11 คน กำลังออนไลน์