ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ คุณครูเดือนฉาย หนูแสนดี ง31101 วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ม. 4 ภาคเรียนที่ 1/2554

รูปภาพของ pnckruuciap

 

เว็บเกี่ยวกัีบ เทคโนโลยีสารสนเทศ 

รูปภาพของ pncparinya
http://www.thaigoodview.com/node/108696 ผมนาย ปริญญา บุญกระพือ ชั้น ม.4/4 เลขที่ 3 อาจาร์ตรวจงานให้ผมด้วย
รูปภาพของ pncpiyaporn piensuk

ใบงานที่ 2
1.ฮาร์ดแวร์ คือ อุปกรณ์ต่างๆ ที่ประกอบขึ้นเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ มีลักษณะเป็นโครงร่างสามารถมองเห็นด้วยตาและสัมผัสได้


2.ซอฟต์แวร์ คือ ชุดคำสั่งหรือโปรแกรมที่ใช้สั่งงานให้คอมพิวเตอร์ทำงาน ซอฟต์แวร์จึงหมายถึงลำดับขั้นตอนการทำงานที่เขียนขึ้นด้วยคำสั่งของคอมพิวเตอร์ คำสั่งเหล่านี้เรียงกันเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งทำงานแตกต่างกันได้มากมายด้วยซอฟต์แวร์ที่แตกต่างกัน


 3.บุคลากร คือ บุคลากรในงานด้านคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ สามารถใช้งาน สั่งงานเพื่อให้คอมพิวเตอร์ทำงานตามที่ต้องการ แบ่งออกได้ 4 ระดับ ดังนี้1. ผู้จัดการระบบ (System Manager) 2. นักวิเคราะห์ระบบ (System Analyst) 3. โปรแกรมเมอร์ (Programmer) คอมพิวเตอร์เพื่อให้ทำงานตาม4. ผู้ใช้ (User)


4. spss คือ เป็นโปรแกรมช่วยประมวลผลทางสถิติใช้สูตรแตกต่างกันไป บางครั้งอาจมีการทดสอบสมมติฐาน เพื่อนำผลที่ได้มาประกอบการตัดสินใจ


5.รหัสแอสกี คือ เป็นมาตรฐานที่นิยมใช้กันมากในระบบคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่เป็นรหัส 8 บิต แทนสัญลักษณ์ต่าง ๆ ได้ 256 ตัว
 

6. รัหสเอบซีดิก คือ เป็นคำย่อมาจาก Extended Binary Coded Decimal Interchange Code พัฒนาและใช้งานโดยบริษัทไอบีเอ็มเครื่องคอมพิวเตอร์เมนเฟรมของไอบีเอ็มยังคงใช้รหัสนี้ การกำหนดรหัสจะใช้ 8 บิต หรือ 1 ไบต์ต่อหนึ่งอักขระเหมือนกับรหัสแอสกี แต่รูปแบบของรหัสที่กำหนดจะแตกต่างกัน
ที่มา http://www.krutong.net/computer1/2/4.html


7. รหัสยูนิโค้ด  คือป็นรหัสที่สร้างขึ้นมาในระยะหลังที่มีการสร้างแบบตัวอักษรของภาษาต่างๆรหัสยูนิโค้ดเป็นรหัสที่ต่างจาก 2 ชนิดที่ได้กล่าวมาข้างต้นคือใช้เลขฐานสอง 16 บิตในการแทนตัวอักษ
ที่มา http://www.ns.ac.th/course/webit/lesson2/lesson2_26.htm

 

8. อุุปกรณ์ส่งออก (Output Device) คือ หมายถึงอุปกรณ์ที่ใช้ในการแสดงข้อมูลที่อยู่ในหน่วยความจำหรือผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผล การแสดงนั้นอาจแสดงผ่านทางอุปกรณ์ได้หลายชนิดเป็นต้นว่า จอภาพ เครื่องพิมพ์ พล็อตเตอร์ รวมทั้งหน่วยขับจานบันทึก ดู input device เปรียบเทียบ
ที่มา http://guru.sanook.com/dictionary/dict_comp/output_device/

 9. ระบบเลขฐานสอง อธิบาย  ระบบเลขที่เราคุ้นเคยกันอยู่ในชีวิตประจําวันคือ ระบบเลขฐานสิบ  (decimal  number)  โดยตัวเลขในระบบฐานสิบจะมีตัวเลขมูลฐานจํานวน  10  ตัว  ประกอบไปด้วย 0,1,2,3,4,5,6,7,8,และ 9  แต่ในระบบเลขฐานสองจะมีตัวเลขมูลฐานอยู่ 2  ตัวเท่านั้น  คือ  0และ 1  ระบบเลขฐานสองนี้มีประโยชน์มากในการไปใช้ในระบบการทํางานของเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยที่  0  หมายถึงการดับหรือปิดของหลอดไฟหรือสวิตช์ และ  1  หมายถึงการติดหรือเปิดของหลอดไฟหรือสวิตช์
ที่มา
http://www.vcharkarn.com/vcafe/141237 

10. ระบบเลขฐานแปด  อธิบาย ระบบเลขฐานแปดเป็นระบบตัวเลขที่มีค่าฐานเป็นแปด มีตัวเลขอยู่ 8 ตัว คือ
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6,7
ซึ่งสามารถเปรียบเทียบค่าเลขฐานได้ตามตาราง
ทีมา http://www.thaigoodview.com/library/teachershow/bangkok/sukanda_p/number/sec02p01.html

 11.ระบบเลขฐานสิบหก  อธิบาย  ระบบเลขฐานสิบหก (Hexadecimal) ฐานของมันจะมีค่าเป็น 16 ซึ่งจะมีตัวเลขที่ไม่ซ้ำกันอยู่ทั้งหมด16 ตัว คือ 0   1  2   3   4   5   6  7   8   9   A   B   C   D   E   F  (ตัวอักษร6 ตัว แทน ตัวเลข 10 15 ตามลำดับ) 
ที่มา http://www.star-circuit.com/article/PLC_digital.html

 

น.ส. ปิยะภรณ์  เปลี่ยนสุข  ม 4/2  เลขที่ 32

 

รูปภาพของ pncpiyaporn piensuk

ใบงานที่ 5  1.ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ เหมาะกับงาน คำนวณ 2.เมนเฟรมคอมพิวเตอร์ คือ เครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่สามารถประมวลผลข้อมูลจำนวนมากด้วยโปรแกรมหลายชุดหรือใช้สำหรับคำนวนผลข้อมูลจำนวนมาก ๆ  3.มินิคอมพิวเตอร์ (minicomputer) หรือ คอมพิวเตอร์ขนาดกลาง คือ คอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการแบบมัลติโปรแกรมมิ่งที่จัดสรรให้คอมพิวเตอร์ทำงานหลายโปรแกรมพร้อม ๆ กันไว้ 4.ไมโครคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดเล็ก บางคนเห็นว่าเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานส่วนบุคคล หรืดเรียกว่า พีซี (Personal computer: PC) สามารถใช้เป็นเครื่องต่อเชื่อมในเครือข่าย หรือใช้เป็นเครื่องปลายทาง (terminal) ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นเพียงอุปกรณ์รับและแสดงผลสำหรับป้อนข้อมูลและดูผลลัพธ์ โดยดำเนินการการประมวลผลบนเครื่องอื่นบนเครือข่าย 5.คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ หมายถึง ไมโครคอมพิวเตอร์ขนาดพอที่จะวางอยู่บนโต๊ะทำงานได้ในปัจจุบัน เครื่องคอมพิวเตอร์มีขนาดเล็กลงทุกที 6.คอมพิวเตอร์โน้คบุ๊ก หมายถึง เป็นไมโครคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก หรือขนาดพกพา หรือในบางครั้งเรียกว่าขนาดสมุดโน้ต เพราะสามารถพกพาติดตัวไปที่ต่าง ๆ ได้สะดวกมีน้ำหนักประมาณ1.5 - 3 กิโลกรัม

7. คอมพิวเตอร์มือถือ ความต้องการฬช้คอมพิวเตอร์มือถืออย่างหนึ่งคือความคล่องตัวฬนการเข้าสู่เครือข่าย

น.ส.  ปิยะภรณ์  เปลี่ยนสุข   ม 4/2  เลขที่ 32

รูปภาพของ pncpiyaporn piensuk

ใบงานที่ 4 1.แผ่น CD จุข้อมูลได้ 700MB เมกะไบต์ 2. ดีวีดี จุข้อมูลได้ 4.7-17 กิกะไบต์ 3. คลื่นบลูทูธ เป็นการส่งคลื่นวิทยุความถี่ประมาณ 2.4 กิกะเฮิร์ตช์ มีระยะรับส่งประมาณ 10 เมตร 4. Lan คือ ลักษณะการเชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ถึงกันภายในพื้นที่ใกล้ๆ กันเครือข่ายออกแบบมาเพื่อให้บริการแลกเปลี่ยนข่าวสารกันในส่วนต่างๆขององค์กรในบริเวณที่ไม่ไกลกันมาก เช่นอยู่ในอาคารเดียวกัน

5. ฮับ (Hub) ทำหน้าที่เป็นตัวเชื่อมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์ในเครือข่ายเข้าด้วยกัน โดยทำการขยายสัญญาณจาก Port หนึ่งไปยัง Portอื่นที่ทำการสื่อสารติดต่อกัน

น.ส. ปิยะภรณ์  เปลี่ยนสุข  ม4/2  เลขที่ 32

รูปภาพของ pncpiyaporn piensuk

ใบงานที่3 1.คอมพิวเตอร์ คือ เครื่องอิเล็กทรอนิกส์แบบอัตโนมัติ ทำหน้าที่เหมือนสมองกล ใช้สำหรับแก้ปัญหาต่างๆ ที่ง่ายและซับซ้อนโดยวิธีทางคณิตศาสตร์ 2.หน่วยรับเข้า คือ เป็นอุปกรณ์ที่นำข้อมูลหรือโปรแกรมเข้าไปเก็บไว้ในหน่วยความจำหลัก และใช้ในการประมวลผล 3.หน่วยประมวลผลกลาง คือ หรือไมโครโพรเซสเซอร์ของไมโครคอมพิวเตอร์ มีหน้าที่นำคำสั่งและข้อมูลที่เก็บไว้ใน หน่วยความจำมาแปลความหมาย และกระทำตามคำสั่งพื้นฐานของไมโครโพรเซสเซอร์ ที่มา: http://cptd.chandra.ac.th/selfstud/it4life/intro.htm 4.หน่วยส่งออก คือ ทำหน้าที่แสดงผลลัพธ์หรือสารสนเทศที่ได้จากการประมวลผลในรูปที่มนุษย์สามารถเข้าใจ อุปกรณ์ส่งออก ที่ใช้ใน ระบบคอมพิวเตอร์ ทีมา : http://202.183.216.170/computer/m2fri49/g22m2fri/output.htm 5.หน่วยความจำหลัก คือ หน่วยความจำที่ต่อกับหน่วยประมวลผลกลาง และหน่วยประมวลผลกลางสามารถใช้งานได้โดยตรง 2. หน่วยความจำ ทีมา : http://www.chakkham.ac.th/technology/computer1/storage.htm 6.หน่วยความจำหลักแบบแก้ไขได้ นิยมเรียกสั้น ๆ ว่า แรม (Ram) หมายถึงหน่วยความจำความเร็วสูงซึ่งเป็นที่เก็บโปรแกรมและข้อมูลในคอมพิวเตอร์ ทีมา : http://www.ns.ac.th/course/webit/lesson4/chap4-20.htm 7.หน่วยความจำแคช คือ หน่วยความจำขนาดเล็กที่มีความเร็วสูงซึ่งเก็บข้อมูล หรือคำสั่งที่ถูกเรียกใช้หรือ เรียกใช้บ่อยๆ ข้อมูลและคำสั่งที่เก็บอยู่ใน CACHE ทีมา : http://pirun.ku.ac.th/~b5055141/cache.html 8.หน่วยความจำสำรอง คือ มีหน้าที่ในการเก็บข้อมูลหรือโปรแกรมสามารถจัดเก็บข้อมูล และโปรแกรมไว้ใช้ในภายหลังได้ แม้จะปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ ข้อมูลและโปรแกรมที่เก็บไว้ ไม่สูญหายหรือถูกลบทิ้ง ที่มา: http://iconsult.atspace.com/iDocuments/comfix5.htm 9.ฮาร์ดดิสก์ คือ อุปกรณ์ที่จุหรือเก็บข้อมูลได้มากมาย และ ทำงานได้รวดเร็วกว่าแผ่นดิสก์หลายเท่าตัว ทีมา : http://atthawat.8m.com/a2.htm 10.แผงวงจรหลักหรือเมนบอร์ด คือ. เป็นอุปกรณ์ที่สำคัญรองมาจากซีพียู เมนบอร์ดทำหน้าที่ควบคุม ดูแลและจัดการๆ ทำงานของ อุปกรณ์ชนิดต่างๆ

น.ส. ปิยะภรณ์  เปลี่ยนสุข  ม.4/2   เลขที่ 32

รูปภาพของ pncpiyaporn piensuk

ใบงานที่1 1.ระบบสารสนเทศ คือ เป็นระบบพื้นฐานของการทำงานต่างๆในรูปแบบของการเก็บ (input) การจัดการ (processing)เผยแพร่(output) และมีส่วนเก็บข้อมูล (storage)http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8  2. ข้อมูล คือ  ข้อเท็จจริง หรือเหตุการณ์ต่าง ๆที่เกิดขึ้น อาจจะเป็นตัวเลข ตัวอักษร หรือสัญลักษณ์ก็ได้. ข้อมูลที่ดีจะต้องมีความถูกต้องแม่นยำและเป็นปัจจุบัน เช่น ปริมาณ ระยะทาง ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ คะแนนของนักเรียนรายงาน บันทึกhttp://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A53. สารสนเทศ คือเป็นผลลัพธ์ของการประมวลผลการจัดดำเนินการ และการเข้าประเภทข้อมูลโดยการรวมความรู้เข้าไปต่อผู้รับสารสนเทศนั้นสารสนเทศมีความหมายหรือแนวคิดที่กว้าง และหลากหลายตั้งแต่การใช้คำว่าสารสนเทศในชีวิตประจำวัน จนถึงความหมายเชิงเทคนิคตามปกติในภาษาพูด แนวคิดของสารสนเทศใกล้เคียงกับความหมายของการสื่อสาร http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8 4. เทคโนโลยี คือ การใช้ความรู้ เครื่องมือ ความคิด หลักการ เทคนิค ความรู้ระเบียบวิธี กระบวนการตลอดจน ผลงานทางวิทยาศาสตร์ทั้งสิ่งประดิษฐ์และวิธีการมาประยุกต์ใช้ในระบบงานเพื่อช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการทำงานให้ดียิ่งขึ้นและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานให้มีมากยิ่งขึ้น….http://www.xn--42c6d3aap3b3f.com/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD-%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3/ 5. เทคโนโลยีสารสนเทศ คือ การประมวลผลสารสนเทศ ซึ่งครอบคลุมถึงการรับ-ส่ง การแปลงการจัดเก็บ การประมวลผล และการค้นคืนสารสนเทศ ในการประยุกต์ การบริการและพื้นฐานทางเทคโนโลยี สามารถแบ่งกลุ่มย่อยเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ คอมพิวเตอร์, การสื่อสาร และข้อมูลแบบมัลติมีเดียซึ่งในแต่ละกลุ่มนี้ยังแบ่งเป็นกลุ่มย่อยๆ ได้อีกมากมาย องค์ประกอบทั้ง 3 ส่วนนี้ ยังต้องอาศัยการทำงานร่วมกันhttp://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8   

 

น.ส.ปิยะภรณ์  เปลี่ยนสุข   ม.4/2   เลขที่32

รูปภาพของ pncsunisa00

ใบงานที่ 5

 1.ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ เหมาะกับงาน คำนวณ

2.เมนเฟรมคอมพิวเตอร์ คือ เครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่สามารถประมวลผลข้อมูลจำนวนมากด้วยโปรแกรมหลายชุดหรือใช้สำหรับคำนวนผลข้อมูลจำนวนมาก ๆ

 3.มินิคอมพิวเตอร์ (minicomputer) หรือ คอมพิวเตอร์ขนาดกลาง คือ คอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการแบบมัลติโปรแกรมมิ่งที่จัดสรรให้คอมพิวเตอร์ทำงานหลายโปรแกรมพร้อม ๆ กันไว้

4.เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดเล็ก บางคนเห็นว่าเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานส่วนบุคคล หรืดเรียกว่า พีซี (Personal computer: PC) สามารถใช้เป็นเครื่องต่อเชื่อมในเครือข่าย หรือใช้เป็นเครื่องปลายทาง (terminal) ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นเพียงอุปกรณ์รับและแสดงผลสำหรับป้อนข้อมูลและดูผลลัพธ์ โดยดำเนินการการประมวลผลบนเครื่องอื่นบนเครือข่าย

5.คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ หมายถึง ไมโครคอมพิวเตอร์ขนาดพอที่จะวางอยู่บนโต๊ะทำงานได้ในปัจจุบัน เครื่องคอมพิวเตอร์มีขนาดเล็กลงทุกที 6.คอมพิวเตอร์โน้คบุ๊ก หมายถึง เป็นไมโครคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก หรือขนาดพกพา หรือในบางครั้งเรียกว่าขนาดสมุดโน้ต เพราะสามารถพกพาติดตัวไปที่ต่าง ๆ ได้สะดวกมีน้ำหนักประมาณ1.5 - 3 กิโลกรัม

7. คอมพิวเตอร์มือถือ ความต้องการฬช้คอมพิวเตอร์มือถืออย่างหนึ่งคือความคล่องตัวฬนการเข้าสู่เครือข่าย

                                                                                                                      น.ส.สุนิษา เอี่ยมอ่อน ม.4/2 เลขที่33

รูปภาพของ pncsunisa00

ใบงานที่ 4

1.แผ่น CD จุข้อมูลได้ 700MB เมกะไบต์

2. ดีวีดี จุข้อมูลได้ 4.7-17 กิกะไบต์

3. คลื่นบลูทูธ เป็นการส่งคลื่นวิทยุความถี่ประมาณ 2.4 กิกะเฮิร์ตช์ มีระยะรับส่งประมาณ 10 เมตร

4. Lan คือ ลักษณะการเชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ถึงกันภายในพื้นที่ใกล้ๆ กันเครือข่ายออกแบบมาเพื่อให้บริการแลกเปลี่ยนข่าวสารกันในส่วนต่างๆขององค์กรในบริเวณที่ไม่ไกลกันมาก เช่นอยู่ในอาคารเดียวกัน

5. ฮับ (Hub) ทำหน้าที่เป็นตัวเชื่อมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์ในเครือข่ายเข้าด้วยกัน โดยทำการขยายสัญญาณจาก Port หนึ่งไปยัง Portอื่นที่ทำการสื่อสารติดต่อกัน

                                                                                                                          น.ส.สุนิษา เอี่ยมอ่อน ม.4/2 เลขที่33

รูปภาพของ pncsunisa00

ใบงานที่3

1.คอมพิวเตอร์ คือ เครื่องอิเล็กทรอนิกส์แบบอัตโนมัติ ทำหน้าที่เหมือนสมองกล ใช้สำหรับแก้ปัญหาต่างๆ ที่ง่ายและซับซ้อนโดยวิธีทางคณิตศาสตร์

2.หน่วยรับเข้า คือ เป็นอุปกรณ์ที่นำข้อมูลหรือโปรแกรมเข้าไปเก็บไว้ในหน่วยความจำหลัก และใช้ในการประมวลผล

3.หน่วยประมวลผลกลาง คือ หรือไมโครโพรเซสเซอร์ของไมโครคอมพิวเตอร์ มีหน้าที่นำคำสั่งและข้อมูลที่เก็บไว้ใน หน่วยความจำมาแปลความหมาย และกระทำตามคำสั่งพื้นฐานของไมโครโพรเซสเซอร์ ที่มา: http://cptd.chandra.ac.th/selfstud/it4life/intro.htm

4.หน่วยส่งออก คือ ทำหน้าที่แสดงผลลัพธ์หรือสารสนเทศที่ได้จากการประมวลผลในรูปที่มนุษย์สามารถเข้าใจ อุปกรณ์ส่งออก ที่ใช้ใน ระบบคอมพิวเตอร์ ทีมา : http://202.183.216.170/computer/m2fri49/g22m2fri/output.htm

5.หน่วยความจำหลัก คือ หน่วยความจำที่ต่อกับหน่วยประมวลผลกลาง และหน่วยประมวลผลกลางสามารถใช้งานได้โดยตรง 2. หน่วยความจำ ทีมา : http://www.chakkham.ac.th/technology/computer1/storage.htm

6.หน่วยความจำหลักแบบแก้ไขได้ นิยมเรียกสั้น ๆ ว่า แรม (Ram) หมายถึงหน่วยความจำความเร็วสูงซึ่งเป็นที่เก็บโปรแกรมและข้อมูลในคอมพิวเตอร์ ทีมา : http://www.ns.ac.th/course/webit/lesson4/chap4-20.htm

7.หน่วยความจำแคช คือ หน่วยความจำขนาดเล็กที่มีความเร็วสูงซึ่งเก็บข้อมูล หรือคำสั่งที่ถูกเรียกใช้หรือ เรียกใช้บ่อยๆ ข้อมูลและคำสั่งที่เก็บอยู่ใน CACHE ทีมา : http://pirun.ku.ac.th/~b5055141/cache.html

8.หน่วยความจำสำรอง คือ มีหน้าที่ในการเก็บข้อมูลหรือโปรแกรมสามารถจัดเก็บข้อมูล และโปรแกรมไว้ใช้ในภายหลังได้ แม้จะปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ ข้อมูลและโปรแกรมที่เก็บไว้ ไม่สูญหายหรือถูกลบทิ้ง ที่มา: http://iconsult.atspace.com/iDocuments/comfix5.htm

9.ฮาร์ดดิสก์ คือ อุปกรณ์ที่จุหรือเก็บข้อมูลได้มากมาย และ ทำงานได้รวดเร็วกว่าแผ่นดิสก์หลายเท่าตัว ทีมา : http://atthawat.8m.com/a2.htm

10.แผงวงจรหลักหรือเมนบอร์ด คือ. เป็นอุปกรณ์ที่สำคัญรองมาจากซีพียู เมนบอร์ดทำหน้าที่ควบคุม ดูแลและจัดการๆ ทำงานของ อุปกรณ์ชนิดต่างๆ

                                                                                                                     น.ส.สุนิษา  เอี่ยมอ่อน ม.4/2 เลขที่33

รูปภาพของ pncsunisa00

ใบงานที่ 2
1.ฮาร์ดแวร์ คือ อุปกรณ์ต่างๆ ที่ประกอบขึ้นเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ มีลักษณะเป็นโครงร่างสามารถมองเห็นด้วยตาและสัมผัสได้
2.ซอฟต์แวร์ คือ ชุดคำสั่งหรือโปรแกรมที่ใช้สั่งงานให้คอมพิวเตอร์ทำงาน ซอฟต์แวร์จึงหมายถึงลำดับขั้นตอนการทำงานที่เขียนขึ้นด้วยคำสั่งของคอมพิวเตอร์ คำสั่งเหล่านี้เรียงกันเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งทำงานแตกต่างกันได้มากมายด้วยซอฟต์แวร์ที่แตกต่างกัน
3.บุคลากร คือ บุคลากรในงานด้านคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ สามารถใช้งาน สั่งงานเพื่อให้คอมพิวเตอร์ทำงานตามที่ต้องการ แบ่งออกได้ 4 ระดับ ดังนี้1. ผู้จัดการระบบ (System Manager) 2. นักวิเคราะห์ระบบ (System Analyst) 3. โปรแกรมเมอร์ (Programmer) คอมพิวเตอร์เพื่อให้ทำงานตาม4. ผู้ใช้ (User)
4. spss คือ เป็นโปรแกรมช่วยประมวลผลทางสถิติใช้สูตรแตกต่างกันไป บางครั้งอาจมีการทดสอบสมมติฐาน เพื่อนำผลที่ได้มาประกอบการตัดสินใจ
5.รหัสแอสกี คือ เป็นมาตรฐานที่นิยมใช้กันมากในระบบคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่เป็นรหัส 8 บิต แทนสัญลักษณ์ต่าง ๆ ได้ 256 ตัว

น.ส.สุนิษา เอี่ยมอ่อน ม.4/2 เลขที่33

รูปภาพของ pncsunisa00

ใบงานที่ 1

1.ระบบสารสนเทศ คือ ระบบที่มีการนำคอมพิวเตอร์ มาช่วยในการรวบรวม จัดเก็บ หรือจัดการกับข้อมูลข่าวสาร

2.ข้อมูล คือ ข้อเท็จจริงหรือเหตุการณ์เกี่ยวกับสิ่งต่าง

3.สารสนเทศ คือ คุณภาพของข้อความจากผู้ส่งไปหาผู้รับสารสนเทศสามารถแทนข้อมูลที่มีความถูกต้องและความแม่นยำหรือไม่มีก็ได้

 4.เทคโนโลยี คือ การใช้ความรู้ เครื่องมือ ความคิด หลักการ เทคนิค ความรู้ ระเบียบวิธี กระบวนการตลอดจน ผลงานทางวิทยาศาสตร์ทั้งสิ่งประดิษฐ์และวิธีการ มาประยุกต์ใช้ในระบบงานเพื่อช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการทำงานให้ดียิ่ง

 5.เทคโนโลยีสารสนเทศ คือ เทคโนโลยีที่ใช้จัดการสารสนเทศ เป็นเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ การเก็บรวบรวมข้อมูล การประมวลผล การแสดงผลลัพธ์ การทำสำเนา และการสื่อสารโทรคมนาคม

 

                                                                                                                       น.ส.สุนิษา  เอี่ยมอ่อน ม4/2 เลขที่33

http://www.thaigoodview.com/node/108228
นายกัมปนาท จ่างสะเดา ม4/3 เลขที่11

http://www.thaigoodview.com/node/108222
ใบงานที่ 5 นางสาวแพรวนภา เกตุเทียน ม.4/2 เลขที่ 39 (ตรวจด้วยนะคะ)

รูปภาพของ pncparita

ใบงานที่ 2 

1.ฮาร์ดแวร์ คือ อุปกรณ์ต่างๆ ที่ประกอบขึ้นเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ มีลักษณะเป็นโครงร่างสามารถมองเห็นด้วยตาและสัมผัสได้ (รูปธรรม) เช่น จอภาพ คีย์บอร์ด เครื่องพิมพ์ เมาส์ เป็นต้น ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็นส่วนต่างๆ ตามลักษณะการทำงาน ได้ 4 หน่วย คือ หน่วยรับข้อมูล (Input Unit) หน่วยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit : CPU) หน่วยแสดงผล (Output Unit) หน่วยเก็บข้อมูลสำรอง (Secondary Storage) โดยอุปกรณ์แต่ละหน่วยมีหน้าที่การทำงานแตกต่างกัน

2.ซอฟต์แวร์ คือ ชุดคำสั่งหรือโปรแกรมที่ใช้สั่งงานให้คอมพิวเตอร์ทำงาน ซอฟต์แวร์จึงหมายถึงลำดับขั้นตอนการทำงานที่เขียนขึ้นด้วยคำสั่งของคอมพิวเตอร์ คำสั่งเหล่านี้เรียงกันเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จากที่ทราบมาแล้วว่าคอมพิวเตอร์ทำงานตามคำสั่ง การทำงานพื้นฐานเป็นเพียงการกระทำกับข้อมูลที่เป็นตัวเลขฐานสอง ซึ่งใช้แทนข้อมูลที่เป็นตัวเลข ตัวอักษร รูปภาพ หรือแม้แต่เป็นเสียงพูดก็ได้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้สั่งงานคอมพิวเตอร์จึงเป็นซอฟต์แวร์ เพราะเป็นลำดับขั้นตอนการทำงานของคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งทำงานแตกต่างกันได้มากมายด้วยซอฟต์แวร์ที่แตกต่างกัน ซอฟต์แวร์จึงหมายรวมถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทุกประเภทที่ทำให้คอมพิวเตอร์ทำงานได้

3.บุคลากร คือ บุคลากรในงานด้านคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ สามารถใช้งาน สั่งงานเพื่อให้คอมพิวเตอร์ทำงานตามที่ต้องการ แบ่งออกได้ 4 ระดับ ดังนี้1. ผู้จัดการระบบ (System Manager) คือ ผู้วางนโยบายการใช้คอมพิวเตอร์ให้เป็นไปตามเป้าหมายของหน่วยงาน2. นักวิเคราะห์ระบบ (System Analyst) คือ ผู้ที่ศึกษาระบบงานเดิมหรืองานใหม่และทำการวิเคราะห์ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ในการใช้คอมพิวเตอร์กับระบบงาน เพื่อให้โปรแกรมเมอร์เป็นผู่เขียนโปรแกรมให้กับระบบงาน3. โปรแกรมเมอร์ (Programmer) คือ ผู้เขียนโปรแกรมสั่งงานเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อให้ทำงานตามความต้องการของผู้ใช้ โดยเขียนตามแผนผังที่นักวิเคราะห์ระบบได้เขียนไว้4. ผู้ใช้ (User) คือ ผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ทั่วไป ซึ่งต้องเรียนรู้วิธีการใช้เครื่อง และวิธีการใช้งานโปรแกรม เพื่อให้โปรแกรมที่มีอยู่สามารถทำงานได้ตามที่ต้องการ4. spss คือ เป็นโปรแกรมช่วยประมวลผลทางสถิติค่ะ ก่อนนำมาประมวลผลใน SPSS จะมีการลง code ก่อน ซึ่งแต่ละตัวจะนำมาคำนวณหาตัวเลขทางสถิติโดยใช้สูตรแตกต่างกันไป บางครั้งอาจมีการทดสอบสมมติฐาน เพื่อนำผลที่ได้มาประกอบการตัดสินใจ  

5.รหัสแอสกี คือ เป็นมาตรฐานที่นิยมใช้กันมากในระบบคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่ เป็นคำย่อมาจาก American Standard Code Information Interchange เป็นรหัส 8 บิต แทนสัญลักษณ์ต่าง ๆ ได้ 256 ตัว เมื่อใช้แทนตัวอักษรภาษาอังกฤษแล้วยังมีเหลืออยู่ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือ สมอ. ได้กำหนดรหัสภาษาไทยเพิ่มลงไปเพื่อให้ใช้งานร่วมกันได้ ตามตารา

 

6.รหัสเอบซีดิก คือ เป็นรหัสอักขระ 8 บิตที่พัฒนาโดยบริษัท IBM ซึ่งพัฒนาสำหรับระบบปฏิบัติการขนาดใหญ่ โดยเป็นรหัสสำหรับไฟล์ข้อความที่ใช้กับระบบปฏิบัติการ IBM OS-390 สำหรับเครื่องแม่ข่าย S/390 และบริษัทจำนวนมากใช้กับโปรแกรมประยุกต์ legacy application และฐานข้อมูล ในไฟล์เอบซีดิก ตัวอักษรพยัญชนะและตัวเลขได้รับการนำเสนอเป็นเลขฐานสอง 8 บิต (8 ตัวอักษรของ 0 และ 1) ทำให้สามารถสร้างรหัสได้ 256 รหัส (2 ยกกำลัง 8) ได้แก่ ตัวพยัญชนะ ตัวเลข และเครื่องหมายพิเศษ แต่ในปัจจุบันนิยมใช้รหัสแอสกี (ASCII) มากกว่า

7.รหัสยูนิโค้ด คือ รหัสที่สร้างขึ้นมาในระยะหลังที่มีการสร้างแบบตัวอักษรของภาษาต่างๆ

8.output device คือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการแสดงข้อมูลที่อยู่ในหน่วยความจำ หรือผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผล การแสดงนั้นอาจแสดงผ่านทางอุปกรณ์ได้หลายชนิด เป็นต้นว่า จอภาพ เครื่องพิมพ์ พล็อตเตอร์ รวมทั้งหน่วยขับจานบันทึก ดู input device เปรียบเทียบ 9.ระบบเลขฐานสอง  คือ  ระบบตัวเลขที่มีค่าฐานเป็นสอง มีสัญญลักษณ์ 2 ตัว คือ 0 กับ 1  ค่าตามตำแหน่งของส่วนที่เป็นจำนวนเต็มของเลขฐานสอง 10.ระบบเลขฐานแปด คือ เป็นระบบตัวเลขที่มีค่าฐานเป็นแปด มีตัวเลขอยู่ 8 ตัว คือ
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
 11.ระบบเลขฐานสิบหก คือ ฐานของมันจะมีค่าเป็น 16 ซึ่งจะมีตัวเลขที่ไม่ซ้ำกันอยู่ทั้งหมด 16 ตัว คือ 0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   A   B   C   D   E   F  (ตัวอักษร 6 ตัว แทน ตัวเลข 10 –15 ตามลำดับ)   

 

น.ส.ปาริตา บุญรัตน์ ม.4/2 เลขที่ 30

http://www.thaigoodview.com/node/108217

ใบงานที่ 4 นางสาวแพรวนภา เกตุเทียน ม.4/2 เลขที่ 39 (ตรวจด้วยนะคะ)

รูปภาพของ pncparita

 ใบงานที่ 1

1.ระบบสารสนเทศ คือ ระบบที่มีการนำคอมพิวเตอร์
มาช่วยในการรวบรวม จัดเก็บ หรือจัดการกับข้อมูลข่าวสารเพื่อให้ข้อมูลนั้นกลายเป็น
สารสนเทศที่ดี สามารถนำไปใช้ในการประกอบการตัดสินใจได้ในเวลาอันรวดเร็ว
และถูกต้อง

2.ข้อมูล คือ ข้อเท็จจริงหรือเหตุการณ์เกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ เช่น คน สถานที่ สิ่งของต่าง ๆ ซึ่งมีการเก็บรวบรวมเอาไว้ และสามารถเรียกมาใช้ประโยชน์ได้ในภายหลัง ข้อมูลจึงจำเป็น ต้องเป็นข้อมูลที่ดีมี ความถูกต้องแม่นยำ

3.สารสนเทศ คือ คุณภาพของข้อความจากผู้ส่งไปหาผู้รับ สารสนเทศจะประกอบไปด้วย ขนาดและเหตุการณ์ของสารสนเทศนั้น สารสนเทศสามารถแทนข้อมูลที่มีความถูกต้องและความแม่นยำหรือไม่มีก็ได้ ซึ่งสามารถเป็นได้ทั้งข้อเท็จจริงหรือข้อโกหกหรือเป็นเพียงเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้น สารสนเทศจะเกิดขึ้นเมื่อมีผู้ส่งข้อความและผู้รับข้อความอย่างน้อยฝ่ายละหนึ่งคนซึ่งทำให้เกิดการสื่อสารของข้อความและเข้าใจในข้อความเกิดขึ้น ซึ่งมีลักษณะใกล้เคียงกับ ความหมาย ความรู้ คำสั่ง การสื่อสาร การแสดงออก และการกระตุ้นภายใน การส่งข้อความที่มีลักษณะเป็นสารสนเทศ ในขณะเดียวกันการบกวนการสื่อสารสารสนเทศก็ถือเป็นสารสนเทศเช่นเดียวกัน

4.เทคโนโลยี คือ การใช้ความรู้ เครื่องมือ ความคิด หลักการ เทคนิค ความรู้ ระเบียบวิธี กระบวนการตลอดจน ผลงานทางวิทยาศาสตร์ทั้งสิ่งประดิษฐ์และวิธีการ มาประยุกต์ใช้ในระบบงานเพื่อช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการทำงานให้ดียิ่ง ขึ้นและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานให้มีมากยิ่งขึ้น  5.เทคโนโลยีสารสนเทศ คือ เทคโนโลยีที่ใช้จัดการสารสนเทศ เป็นเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ การเก็บรวบรวมข้อมูล การประมวลผล การแสดงผลลัพธ์ การทำสำเนา และการสื่อสารโทรคมนาคม เพื่อให้ได้สารสนเทศที่เหมาะสมและสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้

http://www.thaigoodview.com/node/108216

ใบงานที่ 3 นางสาวแพรวนภา เกตุเทียน ม.4/2 เลขที่ 39 (ตรวจด้วยนะคะ)

http://www.thaigoodview.com/node/108208

ใบงานที่ 2 นางสาวแพรวนภา เกตุเทียน ม.4/2 เลขที่ 39 (ตรวจด้วยนะคะ)

รูปภาพของ pncphongthep

 ใบงานที่ 5  

1.ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ เหมาะกับงาน คำนวณ ที่ ต้อง มี การ คำนวณ ตัว เลข จำนวน หลาย ล้าน ตัว ภาย ใน เวลา อัน รวด เร็ว

2.เมนเฟรมคอมพิวเตอร์ คือ เครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่สามารถประมวลผลข้อมูลจำนวนมากด้วยโปรแกรมหลายชุดเพื่อให้สามารถบริการผู้ใช้หลายคนได้พร้อมกัน เช่น ระบบเอทีเอ็มซึ่งเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลที่จัดการโดยเครื่องเมนเฟรม  หรือใช้สำหรับคำนวนผลข้อมูลจำนวนมาก ๆ เช่น สำมะโนประชากร  เป็นต้นคะ  ตัวเครื่องจะมีลักษณะค่อนข้างใหญ่ มีราคาสูง และต้องอยู่ในห้องที่มีการควบคุมอุณหภูมิและมีการดูแลรักษาเป็นอย่างดี 

3.มินิคอมพิวเตอร์ (minicomputer) หรือ คอมพิวเตอร์ขนาดกลาง คือ คอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการแบบมัลติโปรแกรมมิ่งที่จัดสรรให้คอมพิวเตอร์ทำงานหลายโปรแกรมพร้อม ๆ กันไว้

4.เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดเล็ก บางคนเห็นว่าเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานส่วนบุคคล หรืดเรียกว่า พีซี (Personal computer: PC) สามารถใช้เป็นเครื่องต่อเชื่อมในเครือข่าย หรือใช้เป็นเครื่องปลายทาง (terminal) ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นเพียงอุปกรณ์รับและแสดงผลสำหรับป้อนข้อมูลและดูผลลัพธ์ โดยดำเนินการการประมวลผลบนเครื่องอื่นบนเครือข่าย

 5.คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ หมายถึง ไมโครคอมพิวเตอร์ขนาดพอที่จะวางอยู่บนโต๊ะทำงานได้สบาย ๆ ในปัจจุบัน เครื่องคอมพิวเตอร์มีขนาดเล็กลงทุกที โดยปกติ เราจะถือว่า คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะนั้นมีขนาดใหญ่กว่าขนาดกระเป๋าหิ้ว (portable) ซึ่งก็ยังใหญ่กว่าขนาดวางตัก (laptop) และขนาดโน้ตบุ๊ก (notebook) 6.คอมพิวเตอร์โน้คบุ๊ก หมายถึง เป็นไมโครคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก หรือขนาดพกพา หรือในบางครั้งเรียกว่าขนาดสมุดโน้ต เพราะสามารถพกพาติดตัวไปที่ต่าง ๆ ได้สะดวก  ใช้ได้ทั้งกับไฟบ้านและแบตเตอรีคะ มีน้ำหนักประมาณ1.5 - 3 กิโลกรัม จอภาพแสดงผลเป็นแบบราบชนิดมีทั้งแบบแสดงผลสีเดียว หรือแบบหลายสี โน้ตบุ๊คที่มีขายทั่วไปมีประสิทธิภาพและความสามารถเหมือนกับแล็ปท็อปนะคะ ปัจจุบันคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กกำลังได้รับความนิยมมาก เนื่องจากราคาที่ถูกลงกว่าในอดีต7. คอมพิวเตอร์มือถือ ความต้องการฬช้คอมพิวเตอร์มือถืออย่างหนึ่งคือความคล่องตัวฬนการเข้าสู่เครือข่าย บริษัทปาล์ม เป็นผู้เริ่มต้นก่อน โดยเริ่มผลิตปาล์ม VII ซึ่งมีระบบ เชื่อโยงสัญญาณทางวิทยุ เพื่อให้ผู้ใช้ Palm VII เข้าสู่เครือข่ายได้ เครื่อข่ายที่สร้างขึ้นนี้เรียกว่า palm.net เป็นเครือขช่ายที่สร้างขึ้นเพื่อสนับสนุนเครื่องปาล์มโดยเฉพาะ  อย่างไรก็ดีเครือข่ายของ palm.net เป็นระบบเครือข่ายที่รองรับได้ในพื้นที่จำกัดและมีเฉพาะบางพื้นที่ของเมืองใหญ่ๆ สหรัฐ เท่านั้นการลงทุนเครือข่ายให้ขยายคลุมพื้นที่เป็นเรื่องที่ต้องใช้เงินทุนสูง และจะทำได้เมื่อมีผู้ใช้บริการมากเหมือนเช่นโทรศัพท์มือ

รูปภาพของ pncphongthep

ใบงานที่ 4 1.แผ่น CD  จุข้อมูลได้ 700 Mb 2.ดีวีดี จุข้อมูล ขนาดความจุมาตรฐานของดีวีดี มี 4 ขนาดคือ 
- dvd-5 บันทึกข้อมูลได้
4.7 กิกะไบต์ หรือภาพยนตร์ความยาวประมาณ 2 ชั่วโมง 
- dvd-9 บันทึกข้อมูลได้
8.5 กิกะไบต์ หรือภาพยนตร์ความยาวประมาณ 4 ชั่วโมง 
- dvd-10 บันทึกข้อมูลได้
9.4 กิกะไบต์ 
- dvd-18 บันทึกข้อมูลได้
17 กิกะไบต์  3.คลื่นบลูทูธ เป็นคลื่น วิทยุ   ความถี่ประมาณ 2.4 กิกะเฮิร์ตช์ มีระยะรับส่งประมาณ  100 เมตร4.LAN คือ ระบบที่เชื่อมโยงคอมพิวเตอร์เข้าเข้าด้วยกันเป็นเครือข่ายภายในพื้นที่แบบไร้สาย โดยใช้คลื่นความถี่วิทยุใน การเชื่อมต่อหรือสื่อสารกัน การเชื่อมต่อแลนไร้สายมีทั้งแบบเชื่อมต่อระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยกัน และเชื่อมต่อระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านอุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Access Point)5.HUB ฮับเป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับเชื่อมโยงสัญญาณของอุปกรณ์เครือข่ายเข้าด้วยกัน การจะทำให้คอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องคอมพิวเตอร์รู้จักกัน หรือส่งข้อมูลถึงกันได้จะต้องผ่านอุปกรณ์ตัวนี้ ปัจจุบันฮับถูกเปรียบเทียบกับ Switch ซึ่งมีความสามารถสูงกว่า และถือได้ว่าเป็นอุปกรณ์มาตราฐานที่ใช้สำหรับเชื่อมโยงสัญญาณในระบบเครือข่าย? เรียกว่าฮับตกกระป๋องไปแล้วครับ แต่ยังไง ก็เรียนรู้ไว้สักนิดก็ไม่ผิดกฏกติกาแต่อย่างไร เดี๋ยวจะหาว่าไม่รู้จริง หน้าที่ เมื่อใดที่มีคอมพิวเตอร์ภายในเครือข่ายต้องการส่งข้อมูล ฮับทำจะหน้าที่ในการทำสำเนาข้อมูลและส่งไปยังอุปกรณ์ต่างๆ ภายในเครือข่าย ไม่ใช่แค่คอมพิวเตอร์ แต่รวมถึงอุปกรณ์อื่นๆhttp://www.it-guides.com/index.php/training-a-tutorial/network-system/755-what-is-hub

รูปภาพของ pncphongthep

ใบงานที่ 3       

 1.คอมพิวเตอร์มาจากภาษาละตินว่า Computare ซึ่งหมายถึง การนับ หรือ การคำนวณ  พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ให้ความหมายของคอมพิวเตอร์ไว้ว่า "เครื่องอิเล็กทรอนิกส์แบบอัตโนมัติ ทำหน้าที่เหมือนสมองกล ใช้สำหรับแก้ปัญหาต่างๆ ที่ง่ายและซับซ้อนโดยวิธีทางคณิตศาสตร์"

2.หน่วยรับเข้า.เป็นหน่วยเริ่มต้นในการทำงานของคอมพิวเตอร์ เพราะ มีหน้าที่ในการนำข้อมูลหรือคำสั่งต่าง ๆ เข้าไปในระบบการทำงานของคอมพิวเตอร์เช่น เป็นอุปกรณ์ ที่รับข้อมูล หรือคำสั่ง เข้าสู่ระบบการทำงานของคอมพิวเตอร์ หน่วยรับข้อมูล จึงเป็นหน่วยทำงานที่ช่วยให้ มนุษย์ สามารถติดต่อ สั่งงาน เครื่องคอมพิวเตอร์

3หน่วยประมวลผลกลาง  คือ นิยมใช้ตัวย่อว่า CPU (ซีพียู) หมายถึง ส่วนที่เป็นสมองของเครื่องคอมพิวเตอร์หรือส่วนที่เรียกว่าตัวประมวลผล (microprocessor) และหน่วยความจำ ประกอบด้วยชิป (chip) ส่วนนี้นับเป็นส่วนสำ คัญที่สุด เพราะเป็นส่วนที่ใช้ทำหน้าที่ในการประมวลผล หรือทำการคำนวณ เมื่อทำการประมวลผล หรือคำนวณในส่วนนี้เสร็จแล้ว ก็จะถ่ายโอนผลลัพธ์ที่ได้ไปไว้ในส่วนอื่นอีกชั้นหนึ่ง ดู input unit และ output unit ประกอบ

4. หน่วยส่งออก (Output Unit) ทำหน้าที่แสดงผลลัพธ์ที่ได้จาการประมวลผล โดยนำผลที่ได้ออกมาจากหน่วนความจำหลักแสดงให้ผูใช้ได้รับรู้โดยประสาทสัมผัสต่างๆ  เช่น ตา หู หรือแม้กระทั่งการสัมผัสด้วยมือก็ได้ อุปกรณืต่างๆ

5.หน่วยความจำหลัก คือ หมายถึง หน่วยความจำที่อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ แต่ไม่ได้อยู่ในหน่วยประมวลผลกลาง ในการทำงานของคอมพิวเตอร์นั้น เมื่ออ่านข้อมูลเข้าไปแล้ว คอมพิวเตอร์จะนำข้อมูลนั้นไปไว้ในหน่วยความจำ แล้วจะเรียกมาใช้เมื่อต้องการ ข้อมูลที่อยู่ในหน่วยความจำนี้ จะอยู่ตลอดไปจนกว่าไฟจะดับ หรือมีการอ่านข้อมูลใหม่เข้าไปทับ มีความหมายเหมือน main storage

รูปภาพของ pncphongthep

6  หน่วยความจำหลักแบบแก้ไขได้หรือแรม คุณลักษณะที่สำคัญของRAM มีอยุ่ 2 ประการคือ ประการแรกสามารถอ่านหรือบันทึกข้อมูลได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วด้วยการใช้สัญญานไฟฟ้า ประการที่สอง ข้อมูลที่เก็บอยู่นั้นเป็นการเก็บไว้ชั่วคราว หน่วยความจำ RAM จะต้องได้รับพลังงานไฟฟ้ามาป้อนอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา 

DRAM หรือ (Dynamic RAM) เป็นหน่วยความจำที่ประกอบด้วยเซลล์ที่ใช้เก็บข้อมูลที่ใช้อัดประจุไฟฟ้าเข้าไปเก็บไว้ในตัว capacitor เป็นระยะอยู่เสมอ เพื่อที่จะได้สามารถเก็บรักษาข้อมูลเอาไว้ได้ และแม้ว่าเซลล์ของ DRAMจะถูกนำมาใช้ในการเก็บข้อมูลดิจิตอลเพียงบิตเดียวที่มีค่าเป็น “0” หรือ“1” ก็ตาม แต่ก็จัดได้ว่าเป็นอุปกรณ์ประเภทอะนาล็อก 

7.หน่วยความจำแคช 
CACHE
คือ หน่วยความจำขนาดเล็กที่มีความเร็วสูงซึ่งเก็บข้อมูล หรือคำสั่งที่ถูกเรียกใช้หรือเรียกใช้บ่อยๆ ข้อมูลและคำสั่งที่เก็บอยู่ใน CACHEซึ่งทำงานโดยใช้ SRAM (STATIC RAM) จะถูกดึงไปใช้งานได้เร็วกว่าการดึงข้อมูลจากหน่วยความจำหลัก (MAIN MEMORY)ซึ่งใช้DRAM (DYNAMIC RAM )หลายเท่าตัว 

8.หน่วยความจำสำรอง ใช้เป็นส่วนเพิ่มความจำให้มีขนาดใหญ่มากขึ้น ทำงานติดต่อยู่กับส่วนความจำหลัก ส่วนความจำรองมีความจุมากและมีราคาถูก แต่เรียกหาข้อมูลได้ช้ากว่าส่วนความจำหลัก คือ ทำงานได้ในเวลาเศษหนึ่งส่วนพันวินาที

9.ฮาร์ดดิสก์ ระบบฮาร์ดดิสค์แตกต่างกับแผ่นดิสเกตต์ ซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะมีจำนวนหน้าสำหรับเก็บบันทึกข้อมูลมากกว่าสองหน้า นอกจากระบบฮาร์ดดิสค์จะเก็บบันทึกข้อมูลเหมือนแผ่นดิสเกตต์ยังเป็นส่วนที่ใช้ในการอ่านหรือเขียนบันทึกข้อมูลเหมือนช่องดิสค์ไดรฟ์ 
        แผ่นจานแม่เหล็กของฮาร์ดดิสค์ จะมีความหนาแน่นของการจุข้อมูลบนผิวหน้าได้สูงกว่าแผ่นดิสเกตต์มาก เช่น แผ่นดิสเกตต์มาตราฐานขนาด 5.25 นิ้ว ความจุ 360 กิโลไบต์ จะมีจำนวนวงรอบบันทึกข้อมูลหรือเรียกว่า แทร็ก(track) อยู่ 40 แทร็ก กรณีของฮาร์ดดิสค์ขนาดเดียวกันจะมีจำนวนวงรอบสูงมากกว่า 1000 แทร็กขึ้นไป ขณะเดียวกันความจุในแต่ละแทร็กของฮาร์ดดิสค์ก็จะสูงกว่า ซึ่งประมาณได้ถึง 5 เท่าของความจุในแต่ละแทร็กของแผ่นดิสเกตต์ 

10. แผงวงจรหลักหรือเมนบอร์ด เป็นอุปกรณ์ที่สำคัญรองมาจากซีพียู เมนบอร์ดทำหน้าที่ควบคุม ดูแลและจัดการทำงานของ อุปกรณ์ชนิดต่างๆ แทบทั้งหมดในเครื่องคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่ซีพียู ไปจนถึงหน่วยความจำแคช หน่วยความจำหลัก ฮาร์ดดิสก์ ระบบบัส บนเมนบอร์ดประกอบด้วยชิ้นส่วนต่างๆ มากมายแต่ส่วนสำคัญๆ ประกอบด้วย 1. ชุดชิพเซ็ต (Chipset) ชุดชิพเซ็ตเป็นเสมือนหัวใจของเมนบอร์ดอีกที่หนึ่ง เนื่องจากอุปกรณ์ตัว นี้จะมีหน้าที่หลักเป็นเหมือนทั้ง อุปกรณ์ แปลภาษา ให้อุปกรณ์ต่างๆ ที่อยู่บนเมนบอร์ดสามารถทำงานร่วมกันได้ และทำหน้าที่ควบคุม อุปกรณ์ต่างๆ ให้ทำงานได้ตามต้องการ โดยชิพเซ็ตนั้นจะประกอบด้วยชิพเซ็ตนั้น

http://www.thaigoodview.com/node/108203

 

ใบงานที่ 1 นางสาว แพรวนภา เกตุเทียน เลขที่ 39 (ตรวจด้วยนะคะ)

รูปภาพของ pncphongthep

ใบงานที่ 31.คอมพิวเตอร์คือการนับหรือการคำนวณ พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพ.ศ.2525ให้ความหมายของคอมพิวเตอร์ไว้ว่า"เครื่องอิเล็กทรอนิกส์แบบอัตโนมัติทำหน้าที่เหมือนสมองกล ใช้สำหรับแก้ปัญหาต่างๆ ที่ง่ายและซับซ้อนโดยวิธีทางคณิตศาสตร์"2.เป็นอุปกรณ์ที่นำข้อมูลหรือโปรแกรมเข้าไปเก็บไว้ในหน่วยความจำหลัก และใช้ในการประมวลผล อุปกรณ์รับข้อมูลมีหลายประเภท เช่นแผงแป้นอักขระ(keyboard)หรือที่รู้จักกันว่าแป้นพิมพ์ เป็นอุปกรณ์รับข้อมูลที่สำคัญ มีลักษณะการทำงานเหมือนกับแป้นพิมพ์เครื่องพิมพ์ดีดแต่จะมีปุ่มควบคุมเฉพาะสำหรับคอมพิวเตอร์ลักษณะการทำงานคือเมื่อมีการกดปุ่มจะเป็นการส่งสัญญาณทางไฟฟ้าให้คอมพิวเตอร์ซึ่งคอมพิวเตอร์จะแปรสัญญาณเป็นรหัสที่คอมพิวเตอร์เข้าใจการใช้งานพิมพ์ภาษาไทยจะต้องดัดแปลงแผงแป้นอักขระให้สามารถใช้งานได้ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทยกลุ่มแป้นที่ใช้พิมพ์ตัวอักษรภาษาไทยจะเป็นกลุ่มแป้นเดียวกับภาษาอังกฤษแต่จะใช้แป้นพิเศษแป้นหนึ่งทำหน้าที่สลับเปลี่ยนการพิมพ์ภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษภายใต้การควบคุมของซอฟต์แวร์3.หน่วยประมวลผลกลางหรือไมโครโพรเซสเซอร์ของไมโครคอมพิวเตอร์มีหน้าที่นำคำสั่งและข้อมูลที่เก็บไว้ในหน่วยความจำมาแปลความหมายและกระทำตามคำสั่งพื้นฐานของไมโครโพรเซสเซอร์ซึ่งแทนได้ด้วยรหัสเลขฐานสองการทำงานของหน่วยประมวลผลกลาง ประกอบด้วยการคำนวณทางคณิตศาสตร์พื้นฐาน เช่น การบวก ลบ คูณ หาร การเปรียบเทียบข้อมูลสองจำนวน การควบคุมการเคลื่อนย้ายข้อมูลในส่วนต่างๆ ของระบบ เช่น เคลื่อนย้ายข้อมูลระหว่างอุปกรณ์รับข้อมูล อุปกรณ์แสดงผลกับหน่วยความจำ เช่น1.หน่วยควบคุม (Arithmetic and logic unit) ทำหน้าที่ควบคุมการทำงาน ควบคุมการเขียนอ่านข้อมูลระหว่างหน่วยความจำของซีพียู ควบคุมกลไกการทำงาน ทั้งหมดของระบบ ควบคุมจังหวะเวลา โดยมีสัญญาณนาฬิกา เป็นตัวกำหนดจังหวะการทำงาน2. หน่วยคำนวน (Control Unit) เป็นหน่วยที่มีหน้าที่นำเอาข้อมูลที่เป็นตัวเลขฐานสองมาประมวลผลทางคณิตศาสตร์ และตรรกะ การบวก การลบ การเปรียบเทียบและการสลับตัวเลขเป็นต้นการคำนวณทำได้เร็วตามจังหวะการควบคุมของหน่วยควบคุม4.หน่วยส่งออก(OutputUnit)ทำหน้าที่แสดงผลลัพธ์ที่ได้จาการประมวลผลโดยนำผลที่ได้ออกมาจากหน่วนความจำหลักแสดงให้ผูใช้ได้รับรู้โดยประสาทสัมผัสต่างๆเช่นตาหูหแม้กระทั่งการสัมผัสด้วยมือก็ได้อุปกรณืต่างๆเหล่านี้ได้แก่1. จอภาพ(monitor) มีลักษณะเป็นจอภาพเหมือนจอโทรทัศน์ทั่วไปการส่งออกของข้อมูลจะปรากฏบนจอภาซึ่งแสดงได้ทั้งตัวอักษรตัวเลขเครื่องหมายพิเศษและยังสามารถแสดงรูปภาพได้ด้วย2.เครื่องพิมพ์(printer)เครื่องพิมพ์ที่ใช้กับคอมพิวเตอร์มีหลายประเภทตามเทคโนโลยีการพิมพ์เครื่องพิมพ์เป็นอุปกรณ์ส่งออกที่พิมพ์ลงบนกระดาษเครื่องพิมพ์ที่ใช้กับคอมพิวเตอร์มีดังนี้5.หน่วยความจำหลัก คือหน่วยความจำที่ต่อกับหน่วยประมวลผลกลางและหน่วยประมวลผลกลางสามารถใช้งานได้ชนิดนี้จะแสดงข้อมูลและชุดคำสั่งในระหว่างประมวลผลและมีกระแสไฟฟ้าเมื่อปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ข้อมูลในหน่วยความจำนี้จะหายไปด้วยหน่วยความจำหลักที่ใช้ในระบบคอมพิวเตอร์ปัจจุบันเป็นชนิดที่ทำมาจากสารกึ่งตัวนำหน่วยความจำชนิดนี้มีขนาดเล็กราคาถูกแต่เก็บข้อมูลได้มากและสามารถให้หน่วยประมวลผลกลางนำข้อมูลมาเก็บและเรียกค้นได้อย่างรวดเร็ว1.หน่วยความจำหลักแบบอ่านได้อย่างเดียว (Read Only Memory) หรือที่นิยมเรียกกันว่า "ROM" เป็นหน่วยความจำสำหรับเก็บคำสั่ง(ProgramMemory) 
2.
หน่วยความจำหลักแบบแก้ไขได้ (Random Access Memory) หรือที่นิยมเรียกกันว่า "RAM" หน่วยความจำสำหรับเก็บข้อมูลและคำสั่ง (Data & Programming Memory)

 

รูปภาพของ pncparit

                                      ใบงานที่ 2

6. รัหสเอบซีดิก คือ เป็นคำย่อมาจาก Extended Binary Coded Decimal Interchange Code พัฒนาและใช้งานโดยบริษัทไอบีเอ็มเครื่องคอมพิวเตอร์เมนเฟรมของไอบีเอ็มยังคงใช้รหัสนี้ การกำหนดรหัสจะใช้ 8 บิต หรือ 1 ไบต์ต่อหนึ่งอักขระเหมือนกับรหัสแอสกี แต่รูปแบบของรหัสที่กำหนดจะแตกต่างกัน
ที่มา http://www.krutong.net/computer1/2/4.html
7. รหัสยูนิโค้ด  คือ
ป็นรหัสที่สร้างขึ้นมาในระยะหลังที่มีการสร้างแบบตัวอักษรของภาษาต่างๆรหัสยูนิโค้ดเป็นรหัสที่ต่างจาก 2 ชนิดที่ได้กล่าวมาข้างต้นคือใช้เลขฐานสอง 16 บิตในการแทนตัวอักษ
ที่มา
http://www.ns.ac.th/course/webit/lesson2/lesson2_26.htm

8. อุุปกรณ์ส่งออก (Output Device) คือ หมายถึงอุปกรณ์ที่ใช้ในการแสดงข้อมูลที่อยู่ในหน่วยความจำหรือผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผล การแสดงนั้นอาจแสดงผ่านทางอุปกรณ์ได้หลายชนิดเป็นต้นว่า จอภาพ เครื่องพิมพ์ พล็อตเตอร์ รวมทั้งหน่วยขับจานบันทึก ดู input device เปรียบเทียบ
ที่มา
http://guru.sanook.com/dictionary/dict_comp/output_device/

9. ระบบเลขฐานสอง อธิบาย  ระบบเลขที่เราคุ้นเคยกันอยู่ในชีวิตประจําวันคือ ระบบเลขฐานสิบ  (decimal  number)  โดยตัวเลขในระบบฐานสิบจะมีตัวเลขมูลฐานจํานวน  10  ตัว  ประกอบไปด้วย 0,1,2,3,4,5,6,7,8,และ แต่ในระบบเลขฐานสองจะมีตัวเลขมูลฐานอยู่ 2  ตัวเท่านั้น  คือ  0และ ระบบเลขฐานสองนี้มีประโยชน์มากในการไปใช้ในระบบการทํางานของเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยที่  0  หมายถึงการดับหรือปิดของหลอดไฟหรือสวิตช์ และ  1  หมายถึงการติดหรือเปิดของหลอดไฟหรือสวิตช์
ที่มา
http://www.vcharkarn.com/vcafe/141237

 

10. ระบบเลขฐานแปด  อธิบาย ระบบเลขฐานแปดเป็นระบบตัวเลขที่มีค่าฐานเป็นแปด มีตัวเลขอยู่ 8 ตัว คือ
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6,7
ซึ่งสามารถเปรียบเทียบค่าเลขฐานได้ตามตาราง
ทีมา
http://www.thaigoodview.com/library/teachershow/bangkok/sukanda_p/number/sec02p01.html 

11.ระบบเลขฐานสิบหก  อธิบาย  ระบบเลขฐานสิบหก (Hexadecimal) ฐานของมันจะมีค่าเป็น 16 ซึ่งจะมีตัวเลขที่ไม่ซ้ำกันอยู่ทั้งหมด16 ตัว คือ 0   1  2   3   4   5   6  7   8   9   A   B   C   D   E   F  (ตัวอักษร6 ตัว แทน ตัวเลข 10 –15 ตามลำดับ) 
ที่มา
http://www.star-circuit.com/article/PLC_digital.html

 

รูปภาพของ pcapirak inken

                                                           ใบงานที่ 2

1.ฮาร์ดแวร์
  คือ
อุปกรณ์ต่างๆ ที่ประกอบขึ้นเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ มีลักษณะเป็นโครงร่างสามารถมองสามารถมองเห็นด้วยตาและสัมผัสได้
ที่มา : http://www.thaiwbi.com/course/Intro_com/Intro_com/wbi1/hie/page41.htm

2. ซอฟต์แวร์  คือ เป็นส่วนของระบบ(คอมพิวเตอร์)ที่ใช้ในการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูล
-ระบบซอฟต์แวร์  ใช้ในการทำให้คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ทำงานกับระบบคอมพิวเตอร์ได้ โดยรวมถึงระบบปฏิบัติการ ไดเวอร์
-โปรแกรมประยุกต์
หรือซอฟต์แวร์ประยุกต์ ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถดำเนินงานต่าง ๆ โดยทั่วไป
-โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ประกอบไปด้วยเครื่องมือช่วยให้โปรแกรมเมอร์เขียนโปรแกรมอื่น ๆ หรือโปรแกรมประยุกต์ได้

3. บุคลากร คือ บุคลากรในงานด้านคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ สามารถใช้งาน สั่งงานเพื่อให้คอมพิวเตอร์ทำงานตามที่ต้องการ 
1. ผู้จัดการระบบ คือ ผู้วางนโยบายการใช้คอมพิวเตอร์ให้เป็นไปตามเป้าหมายของหน่วยงาน
2. นักวิเคราะห์ระบบ คือ ผู้ที่ศึกษาระบบงานเดิมหรืองานใหม่และทำการวิเคราะห์ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ในการใช้คอมพิวเตอร์กับระบบงาน
3. โปรแกรมเมอร์ คือ ผู้เขียนโปรแกรมสั่งงานเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อให้ทำงานตามความต้องการของผู้ใช้
4. ผู้ใช้ คือ ผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ทั่วไป ซึ่งต้องเรียนรู้วิธีการใช้เครื่อง และวิธีการใช้งานโปรแกรม
ที่มา :
 http://www.thaiwbi.com/course/Intro_com/Intro_com/wbi1/hie/page43.htm

4.
spss 
คือ
เป็นโปรแกรมช่วยประมวลผลทางสถิติ ซึ่งแต่ละตัวจะนำมาคำนวณหาตัวเลขทางสถิติโดยใช้สูตรแตกต่างกันไป
ที่มา :
http://guru.google.co.th/guru/thread?tid=74dc29ba5576a33a


5. รหัสแอสกี คือ
เป็นรหัสอักขระที่ประกอบด้วยอักษร  ละติน  เลขอารบิก  เครื่องหมายวรรคตอน และสัญลักษณ์ต่างๆ โดยแต่ละรหัสจะแทนด้วยตัวอักขระหนึ่งตัว เช่น รหัส 65 (เลขฐานสิบ) ใช้แทนอักษร เอ
A พิมพ์ใหญ่
ที่มา :
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%AA %E0%B8%81%E0%B8%B5

6. รหัสเอบซีดิก คือ
เป็นรหัสอักขระ 8 บิตที่พัฒนาโดยบริษัท (IBM)ซึ่งพัฒนาสำหรับระบบปฏิบัติการขนาดใหญ่ โดยเป็นรหัสสำหรับไฟล์ข้อความที่ใช้กับระบบปฏิบัติการ IBM OS-390
ที่มา :
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0% B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%81

7. รหัสยูนิโค้ด  คือ ใช้เลขฐานสอง 16 บิตในการแทนตัวอักษร เนื่องจากที่มาของการคิดค้นรหัสชนิดนี้ คือ เมื่อมีการใช้งานคอมพิวเตอร์ในหลายประเทศและมีการสร้างแบบตัวอักษร
ที่มา : http://www.ns.ac.th/course/webit/lesson2/lesson2_26.htm

8. อุปกรณ์ส่งออก
คือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการแสดงข้อมูลที่อยู่ในหน่วยความจำ หรือผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผล การแสดงนั้นอาจแสดงผ่านทางอุปกรณ์ได้หลายชนิด
ที่มา :
http://guru.sanook.com/dictionary/dict_comp/%E0%B8%AD%E0% B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81/

9. ระบบเลขฐานสอง คือ (ระบบเลข) ที่มีสัญลักษณ์เพียงสองตัวคือ 0 (ศูนย์) กับ 1 (หนึ่ง) บางครั้งอาจหมายถึงการที่มีโอกาสเลือกได้เพียง 2 ทาง เช่น ปิดกับเปิด, ไม่ใช่กับใช่, เท็จกับจริง, ซ้ายกับขวา
ที่มา :
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0% B8%82%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%87

นาย อภิรักษ์ อินทร์เคน ม.4/1 เลขที่ 2 ส่งงานครับ

รูปภาพของ pcapirak inken

ใบงานที่1

1.ระบบสารสนเทศ คือ เป็นระบบพื้นฐานของการทำงานต่างๆในรูปแบบของการเก็บ (input) การจัดการ (processing)เผยแพร่(output) และมีส่วนเก็บข้อมูล (storage)http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8  2. ข้อมูล คือ  ข้อเท็จจริง หรือเหตุการณ์ต่าง ๆที่เกิดขึ้น อาจจะเป็นตัวเลข ตัวอักษร หรือสัญลักษณ์ก็ได้. ข้อมูลที่ดีจะต้องมีความถูกต้องแม่นยำและเป็นปัจจุบัน เช่น ปริมาณ ระยะทาง ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ คะแนนของนักเรียนรายงาน บันทึกhttp://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A53. สารสนเทศ คือเป็นผลลัพธ์ของการประมวลผลการจัดดำเนินการ และการเข้าประเภทข้อมูลโดยการรวมความรู้เข้าไปต่อผู้รับสารสนเทศนั้นสารสนเทศมีความหมายหรือแนวคิดที่กว้าง และหลากหลายตั้งแต่การใช้คำว่าสารสนเทศในชีวิตประจำวัน จนถึงความหมายเชิงเทคนิคตามปกติในภาษาพูด แนวคิดของสารสนเทศใกล้เคียงกับความหมายของการสื่อสาร http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8 4. เทคโนโลยี คือ การใช้ความรู้ เครื่องมือ ความคิด หลักการ เทคนิค ความรู้ระเบียบวิธี กระบวนการตลอดจน ผลงานทางวิทยาศาสตร์ทั้งสิ่งประดิษฐ์และวิธีการมาประยุกต์ใช้ในระบบงานเพื่อช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการทำงานให้ดียิ่งขึ้นและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานให้มีมากยิ่งขึ้น….http://www.xn--42c6d3aap3b3f.com/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD-%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3/ 5. เทคโนโลยีสารสนเทศ คือ การประมวลผลสารสนเทศ ซึ่งครอบคลุมถึงการรับ-ส่ง การแปลงการจัดเก็บ การประมวลผล และการค้นคืนสารสนเทศ ในการประยุกต์ การบริการและพื้นฐานทางเทคโนโลยี สามารถแบ่งกลุ่มย่อยเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ คอมพิวเตอร์, การสื่อสาร และข้อมูลแบบมัลติมีเดียซึ่งในแต่ละกลุ่มนี้ยังแบ่งเป็นกลุ่มย่อยๆ ได้อีกมากมาย องค์ประกอบทั้ง 3 ส่วนนี้ ยังต้องอาศัยการทำงานร่วมกันhttp://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8 

นาย อภิรักษ์ อินทร์เคน ม.4/1 เลขที่2 ครับ

รูปภาพของ pncwiranee

http://www.thaigoodview.com/node/108078

นางสาว วิลาณี ดอกไม้ ม4/1 เลขที่ 22

http://thaigoodview.com/node/108062

น.ส.กุลธิดา ทองเลิศ ม.4/1 เลขที่ 34

รูปภาพของ pncmanassawee

http://www.thaigoodview.com/node/100081?page=8
ส่งงาน5ใบงาน ของมนัสวี 4/1

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 8 คน กำลังออนไลน์