• user warning: Table 'cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '3:067280590b401dc4876dbcf8f4244271' in /home/tgv/htdocs/includes/cache.inc on line 27.
  • user warning: Table 'cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<!--paging_filter-->\n<p align=\"center\">\n<span style=\"color: #000000\"><span style=\"color: #ff6633\"> <img border=\"0\" width=\"349\" src=\"/files/u40866/B12.jpg\" height=\"149\" /></span></span>\n</p>\n<p align=\"center\">\n<span style=\"color: #000000\"><span style=\"color: #ff6633\"> <a href=\"/node/81976\"><img border=\"0\" width=\"197\" src=\"/files/u40866/B01.jpg\" height=\"77\" /></a>       <a href=\"/node/83267\"><img border=\"0\" width=\"197\" src=\"/files/u40866/B02.jpg\" height=\"77\" /></a>       <a href=\"/node/83275\"><img border=\"0\" width=\"197\" src=\"/files/u40866/B03.jpg\" height=\"77\" /></a></span></span>\n</p>\n<p align=\"center\">\n<span style=\"color: #000000\"><span style=\"color: #ff6633\"><a href=\"/node/85738\"><img border=\"0\" width=\"197\" src=\"/files/u40866/B17.jpg\" height=\"77\" /></a>       <a href=\"/node/83290\"><img border=\"0\" width=\"197\" src=\"/files/u40866/B04.jpg\" height=\"77\" /></a>       <a href=\"/node/83318\"><img border=\"0\" width=\"197\" src=\"/files/u40866/B05.jpg\" height=\"77\" /></a></span></span>\n</p>\n<p><span style=\"color: #000000\"><span style=\"color: #ff6633\"></span></span></p>\n<p align=\"center\">\n<span style=\"color: #993366\"><span style=\"color: #000000\"><b><u><span style=\"color: #66ff00\"><span style=\"color: #669900\">วัวหายล้อมคอก 亡羊补牢 (Wángyángbǔláo)</span></span></u></b> </span></span>\n</p>\n<p align=\"center\">\n<span style=\"color: #000000\">     <img border=\"0\" width=\"400\" src=\"/files/u40866/cow.jpg\" height=\"265\" /> </span>\n</p>\n<p align=\"center\">\n<span style=\"color: #000000\">ที่มาของภาพ : </span><a href=\"http://www.sahavicha.com/UserFiles/Image/18-1%20(Small)(1).jpg\"><span style=\"color: #0066cc\"><span style=\"color: #000000\">http://www.sahavicha.com/UserFiles/Image/18-1%20(Small)(1).jpg</span></span></a><span style=\"color: #000000\"> </span>\n</p>\n<p>\n<span style=\"color: #669933\"><span style=\"color: #000000\"><span style=\"color: #00ff00\">      从前有一个牧民,养了几十只羊,白天放牧,晚上赶进一个用柴草和木桩等物围起来的羊圈内。 <br />\n一天早晨,这个牧民去放羊,发现羊少了一只。原来羊圈破了个窟窿,夜间有狼从窟窿里钻了进来,把一只羊叼走了。 <br />\n邻居劝告他说:“赶快把羊圈修一修,堵上那个窟窿吧。” <br />\n他说:“羊已经丢了,还去修羊圈干什么呢?”没有接受邻居的好心劝告。 <br />\n第二天早上,他去放羊,发现又少了一只羊。原来狼又从窟窿里钻进羊圈,又叼走了一只羊。 <br />\n这位牧民很后悔没有认直接受邻居的劝告,去及时采取补救措施。于是,他赶紧堵上那个窟窿,又从整体进行加固,把羊圈修得牢牢实实的。 <br />\n从此,这个牧民的羊就再也没有被野狼叼走过了。 <br />\n牧民的故事告诉我们:犯了错误,遭到挫折,这是常见的现象。只要能认真吸取教训,及时采取补救措施,就可以避免继续犯错误,遭受更大的损失。</span></span> </span>\n</p>\n<p>\n<span style=\"color: #000000\">   <span style=\"color: #70ff70\">  <span style=\"color: #99cc00\"><span style=\"color: #669933\" class=\"Apple-style-span\"> Cóngqián yǒu yīgè mùmín, yǎng le jǐ shí zhǐ yáng, báitiān fàngmù, wǎnshàng gǎn jìn yīgè yòng cháicáo hé mù zhuāng děng wù wéi qǐlái de yáng juàn nèi.<br />\nYītiān zǎochen, zhège mùmín qù fàngyáng, fāxiàn yáng shǎo le yī zhǐ. Yuánlái yáng juàn pò le gè kūlong, yèjiān yǒu láng cóng kūlong lǐ zuān le jìnlái, bǎ yī zhǐ yáng diāo zǒu liǎo.<br />\nLínjū quàngào tā shuō:“Gǎnkuài bǎ yáng juàn xiūyī xiū, dǔ shàng nàgè kūlong ba.”<br />\nTā shuō:“Yáng yǐjīng diū le, hái qù xiū yáng juàn gànshénme ne?” Méiyǒu jiēshòu línjū de hǎoxīn quàngào.<br />\nDì èrtiān zǎoshang, tā qù fàngyáng, fāxiàn yòu shǎo le yī zhǐ yáng. Yuánlái láng yòu cóng kūlong lǐ zuān jìn yáng juàn, yòu diāo zǒu liǎo yī zhǐ yáng.<br />\nZhè wèi mùmín hěn hòuhuǐ méiyǒu rèn zhíjiē shòu línjū de quàngào, qù jíshí cǎiqǔ bǔjiù cuòshī. Yúshì, tā gǎnjǐn dǔ shàng nàgè kūlong, yòu cóng zhěngtǐ jìnxíng jiāgù, bǎ yáng juàn xiūde láo láo shi shí de.</span></span></span></span><span style=\"color: #99cc00\"><span style=\"color: #669933\" class=\"Apple-style-span\"> </span></span><span style=\"color: #669933\" class=\"Apple-style-span\"></span>\n</p>\n<p><span style=\"color: #000000\"><span style=\"color: #669933\" class=\"Apple-style-span\"></span></span><span style=\"color: #000000\"></span></p>\n<p>\n<span style=\"color: #70ff70\"><span style=\"color: #99cc00\"><span style=\"color: #669933\" class=\"Apple-style-span\">      Cóngcǐ, zhège mùmín de yáng jiù zài yě méiyǒu bèi yě láng diāo zǒu guò le.   </span></span></span><span style=\"color: #669933\" class=\"Apple-style-span\"></span>\n</p>\n<p>\n<span style=\"color: #99cc00\"><span style=\"color: #70ff70\"><span style=\"color: #669933\" class=\"Apple-style-span\">      Mùmín de gùshì gàosu wǒmen: Fàn le cuòwù, zāo dào cuòzhé, zhè shì chángjiàn de xiànxiàng. Zhǐyào néng rènzhēn xīqǔ jiàoxun, jíshí cǎiqǔ bǔjiù cuòshī, jiù kěyǐ bìmiǎn jìxù fàn cuòwù, zāoshòu gèng dà de sǔnshī.</span></span> </span>\n</p>\n<p></p>\n<p align=\"left\">\n<span style=\"color: #000000\">      นานมาแล้ว มีชายคนหนึ่งเลี้ยงแพะไว้ฝูงหนึ่ง  รุ่งอรุณของวันหนึ่ง เขาออกไปปล่อยแพะในคอก  แต่พอนับไปนับมา  ทำไมแพะหายไปตัวหนึ่งล่ะ? เมื่อลองนับดูอีกทีก็ยังขาดไปตัวหนึ่ง  เขาสำรวจคอกแพะอย่างละเอียดจึงได้พบว่ามีรูโหว่  จึงคาดคะเนว่าตอนกลางคืนจะต้องมีสุนัขจิ้งจอกมุดเข้าไปคาบแพะของเขาจากรูโหว่นี้  เพื่อนบ้านพอรู้ว่าแพะของเขาหายไปจึงมาเตือนว่า<br />\n“ท่านรีบหาทางซ่อมคอกแพะและอุดรูโหว่นั้นเถอะ  หาไม่แล้ว สุนัขจิ้งจอกอาจจะมาคาบแพะของท่านไปอีกก็ได้นะ”<br />\nชายผู้นั้นกลับตอบเพื่อนบ้านผู้หวังดีอย่างเฉยเมยว่า<br />\n      “โธ่เอ๋ย! แพะถูกคาบไปแล้ว ยังจะมาซ่อมแซมคอกแพะไปอีกทำไมเล่า?”<br />\nเช้าวันต่อมา เขาออกไปปล่อยแพะอีกเช่นเคย  แต่เมื่อนับดูจำนวนแพะ ทำไมหายไปอีกตัวแล้วล่ะ? เขานับจนทั่วแล้วก็ยังขาดไปตัวหนึ่ง  ที่แท้สุนัขจิ้งจอกได้มุดลอดเข้าไปในคอกและคาบแพะไปนั่นเอง  เหตุการณ์ครั้งนั้นได้ทำให้เขาเกิดความสนใจรูโหว่นั้นขึ้นมาบ้าง  และรู้สึกเสียใจมากที่ไม่ยอมเชื่อฟังคำตักเตือนของเพื่อนบ้านเสียแต่แรก<br />\nคนเลี้ยงแพะรีบลงมือซ่อมคอกแพะทันที  เขาหาก้อนอิฐและดินโคลนมาอุดรู  สำรวจตรวจตราทุกซอกทุกมุม และซ่อมแซมจนกระทั่งคอกอยู่ในสภาพที่ดี<br />\nนับแต่นั้นมา  ไม่มีสุนัขจิ้งจอกมาอาละวาดและลักพาแพะของเขาไปอีกเลย  เมื่อเพื่อนบ้านรู้ว่าเขาซ่อมคอกเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงบอกกับเขาว่า<br />\n      “ท่านทำถูกแล้ว  เสียแพะไปแล้วค่อยมาซ่อมคอกก็ยังไม่นับว่าสายเกินไปนะ”<br />\n<span style=\"color: #00ff00\"> </span></span>\n</p>\n<p align=\"left\">\n<span style=\"color: #000000\"><span style=\"color: #00ff00\">      <span style=\"color: #993366\"><span style=\"color: #669900\"><b><span style=\"color: #66ff00\">ต่อมา ชาวจีนได้ผูกนิทานเรื่องนี้เป็นสำนวนว่า ‘วัวหายล้อมคอก’ อุปมาว่า เมื่อค้นพบความผิดพลาดแล้วต้องรีบสรุปบทเรียน รีบหาทางปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องและหาทางกอบกู้สถานการณ์อย่างทันท่วงที  ก็จะสามารถหลีกเลี่ยงความผิดพลาดยิ่งใหญ่ได้</span></b> </span></span></span></span>\n</p>\n<p align=\"left\">\n<span style=\"color: #000000\"><span style=\"color: #00ff00\"><span style=\"color: #993366\"><span style=\"color: #669900\"></span></span></span></span></p>\n', created = 1716902938, expire = 1716989338, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '3:067280590b401dc4876dbcf8f4244271' in /home/tgv/htdocs/includes/cache.inc on line 112.

สำนวนและสุภาษิตจีน

 

              

             

วัวหายล้อมคอก 亡羊补牢 (Wángyángbǔláo)

     

ที่มาของภาพ : http://www.sahavicha.com/UserFiles/Image/18-1%20(Small)(1).jpg

      从前有一个牧民,养了几十只羊,白天放牧,晚上赶进一个用柴草和木桩等物围起来的羊圈内。
一天早晨,这个牧民去放羊,发现羊少了一只。原来羊圈破了个窟窿,夜间有狼从窟窿里钻了进来,把一只羊叼走了。
邻居劝告他说:“赶快把羊圈修一修,堵上那个窟窿吧。”
他说:“羊已经丢了,还去修羊圈干什么呢?”没有接受邻居的好心劝告。
第二天早上,他去放羊,发现又少了一只羊。原来狼又从窟窿里钻进羊圈,又叼走了一只羊。
这位牧民很后悔没有认直接受邻居的劝告,去及时采取补救措施。于是,他赶紧堵上那个窟窿,又从整体进行加固,把羊圈修得牢牢实实的。
从此,这个牧民的羊就再也没有被野狼叼走过了。
牧民的故事告诉我们:犯了错误,遭到挫折,这是常见的现象。只要能认真吸取教训,及时采取补救措施,就可以避免继续犯错误,遭受更大的损失。

      Cóngqián yǒu yīgè mùmín, yǎng le jǐ shí zhǐ yáng, báitiān fàngmù, wǎnshàng gǎn jìn yīgè yòng cháicáo hé mù zhuāng děng wù wéi qǐlái de yáng juàn nèi.
Yītiān zǎochen, zhège mùmín qù fàngyáng, fāxiàn yáng shǎo le yī zhǐ. Yuánlái yáng juàn pò le gè kūlong, yèjiān yǒu láng cóng kūlong lǐ zuān le jìnlái, bǎ yī zhǐ yáng diāo zǒu liǎo.
Línjū quàngào tā shuō:“Gǎnkuài bǎ yáng juàn xiūyī xiū, dǔ shàng nàgè kūlong ba.”
Tā shuō:“Yáng yǐjīng diū le, hái qù xiū yáng juàn gànshénme ne?” Méiyǒu jiēshòu línjū de hǎoxīn quàngào.
Dì èrtiān zǎoshang, tā qù fàngyáng, fāxiàn yòu shǎo le yī zhǐ yáng. Yuánlái láng yòu cóng kūlong lǐ zuān jìn yáng juàn, yòu diāo zǒu liǎo yī zhǐ yáng.
Zhè wèi mùmín hěn hòuhuǐ méiyǒu rèn zhíjiē shòu línjū de quàngào, qù jíshí cǎiqǔ bǔjiù cuòshī. Yúshì, tā gǎnjǐn dǔ shàng nàgè kūlong, yòu cóng zhěngtǐ jìnxíng jiāgù, bǎ yáng juàn xiūde láo láo shi shí de.

      Cóngcǐ, zhège mùmín de yáng jiù zài yě méiyǒu bèi yě láng diāo zǒu guò le.  

      Mùmín de gùshì gàosu wǒmen: Fàn le cuòwù, zāo dào cuòzhé, zhè shì chángjiàn de xiànxiàng. Zhǐyào néng rènzhēn xīqǔ jiàoxun, jíshí cǎiqǔ bǔjiù cuòshī, jiù kěyǐ bìmiǎn jìxù fàn cuòwù, zāoshòu gèng dà de sǔnshī.

      นานมาแล้ว มีชายคนหนึ่งเลี้ยงแพะไว้ฝูงหนึ่ง  รุ่งอรุณของวันหนึ่ง เขาออกไปปล่อยแพะในคอก  แต่พอนับไปนับมา  ทำไมแพะหายไปตัวหนึ่งล่ะ? เมื่อลองนับดูอีกทีก็ยังขาดไปตัวหนึ่ง  เขาสำรวจคอกแพะอย่างละเอียดจึงได้พบว่ามีรูโหว่  จึงคาดคะเนว่าตอนกลางคืนจะต้องมีสุนัขจิ้งจอกมุดเข้าไปคาบแพะของเขาจากรูโหว่นี้  เพื่อนบ้านพอรู้ว่าแพะของเขาหายไปจึงมาเตือนว่า
“ท่านรีบหาทางซ่อมคอกแพะและอุดรูโหว่นั้นเถอะ  หาไม่แล้ว สุนัขจิ้งจอกอาจจะมาคาบแพะของท่านไปอีกก็ได้นะ”
ชายผู้นั้นกลับตอบเพื่อนบ้านผู้หวังดีอย่างเฉยเมยว่า
      “โธ่เอ๋ย! แพะถูกคาบไปแล้ว ยังจะมาซ่อมแซมคอกแพะไปอีกทำไมเล่า?”
เช้าวันต่อมา เขาออกไปปล่อยแพะอีกเช่นเคย  แต่เมื่อนับดูจำนวนแพะ ทำไมหายไปอีกตัวแล้วล่ะ? เขานับจนทั่วแล้วก็ยังขาดไปตัวหนึ่ง  ที่แท้สุนัขจิ้งจอกได้มุดลอดเข้าไปในคอกและคาบแพะไปนั่นเอง  เหตุการณ์ครั้งนั้นได้ทำให้เขาเกิดความสนใจรูโหว่นั้นขึ้นมาบ้าง  และรู้สึกเสียใจมากที่ไม่ยอมเชื่อฟังคำตักเตือนของเพื่อนบ้านเสียแต่แรก
คนเลี้ยงแพะรีบลงมือซ่อมคอกแพะทันที  เขาหาก้อนอิฐและดินโคลนมาอุดรู  สำรวจตรวจตราทุกซอกทุกมุม และซ่อมแซมจนกระทั่งคอกอยู่ในสภาพที่ดี
นับแต่นั้นมา  ไม่มีสุนัขจิ้งจอกมาอาละวาดและลักพาแพะของเขาไปอีกเลย  เมื่อเพื่อนบ้านรู้ว่าเขาซ่อมคอกเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงบอกกับเขาว่า
      “ท่านทำถูกแล้ว  เสียแพะไปแล้วค่อยมาซ่อมคอกก็ยังไม่นับว่าสายเกินไปนะ”
 

      ต่อมา ชาวจีนได้ผูกนิทานเรื่องนี้เป็นสำนวนว่า ‘วัวหายล้อมคอก’ อุปมาว่า เมื่อค้นพบความผิดพลาดแล้วต้องรีบสรุปบทเรียน รีบหาทางปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องและหาทางกอบกู้สถานการณ์อย่างทันท่วงที  ก็จะสามารถหลีกเลี่ยงความผิดพลาดยิ่งใหญ่ได้

สร้างโดย: 
ครูนิยุตา โคโมโตะและน.ส.สุภาพร สุทธิไชยากุล

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 172 คน กำลังออนไลน์