• user warning: Table 'cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '3:96db20e466165277e04d8b6436184332' in /home/tgv/htdocs/includes/cache.inc on line 27.
  • user warning: Table 'cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<!--paging_filter-->\n<p align=\"center\">\n <img border=\"0\" width=\"349\" src=\"/files/u40866/B12.jpg\" height=\"149\" />\n</p>\n<p align=\"center\">\n <a href=\"/node/81976\"><img border=\"0\" width=\"197\" src=\"/files/u40866/B01.jpg\" height=\"77\" /></a>       <a href=\"/node/83267\"><img border=\"0\" width=\"197\" src=\"/files/u40866/B02.jpg\" height=\"77\" /></a>       <a href=\"/node/83275\"><img border=\"0\" width=\"197\" src=\"/files/u40866/B03.jpg\" height=\"77\" /></a>\n</p>\n<p align=\"center\">\n<a href=\"/node/85738\"><img border=\"0\" width=\"197\" src=\"/files/u40866/B17.jpg\" height=\"77\" /></a>       <a href=\"/node/83290\"><img border=\"0\" width=\"197\" src=\"/files/u40866/B04.jpg\" height=\"77\" /></a>       <a href=\"/node/83318\"><img border=\"0\" width=\"197\" src=\"/files/u40866/B05.jpg\" height=\"77\" /></a><u> </u>\n</p>\n<p align=\"center\">\n<u><b><span style=\"color: #339966\">ดึงกล้าเพื่อช่วยให้โต 拔苗助长  (Bámiáozhùzhǎng)</span></b> </u>\n</p>\n<div style=\"text-align: center\">\n<u>\n<object classid=\"clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000\" codebase=\"http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0\" width=\"425\" height=\"350\">\n <param name=\"width\" value=\"425\" />\n <param name=\"height\" value=\"350\" />\n <param name=\"_cx\" value=\"11245\" />\n <param name=\"_cy\" value=\"9260\" />\n <param name=\"src\" value=\"http://www.youtube.com/v/DPi9tnM0t-0\" />\n <param name=\"wmode\" value=\"Window\" />\n <param name=\"play\" value=\"0\" />\n <param name=\"loop\" value=\"-1\" />\n <param name=\"quality\" value=\"High\" />\n <param name=\"salign\" value=\"LT\" />\n <param name=\"menu\" value=\"-1\" />\n <param name=\"scale\" value=\"NoScale\" />\n <param name=\"devicefont\" value=\"0\" />\n <param name=\"embedmovie\" value=\"0\" />\n <param name=\"seamlesstabbing\" value=\"1\" />\n <param name=\"profile\" value=\"0\" />\n <param name=\"profileport\" value=\"0\" />\n <param name=\"allownetworking\" value=\"all\" />\n <param name=\"allowfullscreen\" value=\"false\" />\n <embed type=\"application/x-shockwave-flash\" width=\"425\" height=\"350\" _cx=\"11245\" _cy=\"9260\" src=\"http://www.youtube.com/v/DPi9tnM0t-0\" wmode=\"Window\" play=\"0\" loop=\"-1\" quality=\"High\" salign=\"LT\" menu=\"-1\" scale=\"NoScale\" devicefont=\"0\" embedmovie=\"0\" seamlesstabbing=\"1\" profile=\"0\" profileport=\"0\" allownetworking=\"all\" allowfullscreen=\"false\"></embed>\n</object><p></p></u>\n</div>\n<div style=\"text-align: center\">\n<u></u>\n</div>\n<div style=\"text-align: center\">\n<u></u>\n</div>\n<div style=\"text-align: center\">\n<u></u>\n</div>\n<div style=\"text-align: center\">\n<u></u>\n</div>\n<div style=\"text-align: center\">\nที่มา : <a href=\"http://www.youtube.com/v/DPi9tnM0t-0\"><u>http://www.youtube.com/v/DPi9tnM0t-0</u></a> \n</div>\n<div style=\"text-align: center\">\n<u></u>\n</div>\n<div style=\"text-align: center\">\n<u></u>\n</div>\n<div style=\"text-align: center\">\n<u></u>\n</div>\n<div style=\"text-align: center\">\n<u></u>\n</div>\n<div style=\"text-align: center\">\n<u></u>\n</div>\n<div style=\"text-align: center\">\n<u></u>\n</div>\n<div style=\"text-align: center\">\n<u></u>\n</div>\n<div style=\"text-align: center\">\n<u></u>\n</div>\n<div style=\"text-align: center\">\n<u></u>\n</div>\n<div style=\"text-align: center\">\n<u></u>\n</div>\n<div style=\"text-align: center\">\n<u></u>\n</div>\n<div style=\"text-align: center\">\n<u></u>\n</div>\n<div style=\"text-align: center\">\n<u></u>\n</div>\n<div style=\"text-align: center\">\n<u></u>\n</div>\n<div style=\"text-align: center\">\n<u></u>\n</div>\n<div style=\"text-align: center\">\n<u></u>\n</div>\n<div style=\"text-align: left\">\n        <span style=\"color: #33cccc\">古代宋国有一个农夫,是个急性子的人。他每天总是起早睡晚,辛勤地劳动,他盼着禾苗快快成长,今天去量量、明天又去量量,可是一天、两天、三天、五天,他总感到禾苗好像一点儿也未见长,心中十分着急。晚上躺在床上睡不着,他一直在想: 怎么能帮助禾苗长高呢? </span>\n</div>\n<div style=\"text-align: left\">\n<span style=\"color: #33cccc\"><br />\n</span>\n</div>\n<div style=\"text-align: left\">\n<span style=\"color: #33cccc\">        想着想着,想出办法了,于是美滋滋地睡着了。 </span>\n</div>\n<div style=\"text-align: left\">\n<span style=\"color: #33cccc\"><br />\n</span>\n</div>\n<div style=\"text-align: left\">\n<span style=\"color: #33cccc\">        第二天他早早起来,跑步到田地里,头顶着炎炎的烈日把禾苗一棵一棵地往上拔高。从早晨干到中午,又从中午拔到太阳快要落山,把田里的禾苗一棵棵全都拔了一遍,他干得精疲力竭,累得腰酸腿痛,可是,他心里非常高兴,以为这办法非常高明。 </span>\n</div>\n<div style=\"text-align: left\">\n<span style=\"color: #33cccc\"></span>\n</div>\n<div style=\"text-align: left\">\n<span style=\"color: #33cccc\">        他拖着啤惫的双腿,摇摇晃晃回到家里,顾不得擦干身上的汗水,兴奋地告诉家人: “你们等着瞧,今年的庄稼,哪家也比不过我。” </span>\n</div>\n<div style=\"text-align: left\">\n<span style=\"color: #33cccc\"><br />\n</span>\n</div>\n<div style=\"text-align: left\">\n<span style=\"color: #33cccc\">        妻子问他:“你有什么好办法?” </span>\n</div>\n<div style=\"text-align: left\">\n<span style=\"color: #33cccc\"><br />\n</span>\n</div>\n<div style=\"text-align: left\">\n<span style=\"color: #33cccc\">        他骄傲地说:“今天我帮助禾苗快长,都往上拔了拔。” </span>\n</div>\n<div style=\"text-align: left\">\n<span style=\"color: #33cccc\"><br />\n</span>\n</div>\n<div style=\"text-align: left\">\n<span style=\"color: #33cccc\">        他的儿子听了不明白是怎么回事,马上跑到田里去看,糟了,田里的禾苗全都枯萎了、死了。 </span>\n</div>\n<div style=\"text-align: left\">\n<span style=\"color: #33cccc\"><br />\n</span>\n</div>\n<div style=\"text-align: left\">\n<span style=\"color: #33cccc\">        人们根据这个故事,引申出“拔苗助长”这句成语,比喻不顾事物的本来规律,凭自己愿望做事,急于求成,反倒把事情办糟了。</span>\n</div>\n<div style=\"text-align: left\">\n</div>\n<div style=\"text-align: left\">\n       <span style=\"color: #009999\">   </span>\n</div>\n<div style=\"text-align: left\">\n<span style=\"color: #009999\">        Gǔdài sòng guóyǒu yīgè nóngfū, shìgè jíxìngzi de rén. Tā měi tiān zǒng shì qǐ zǎo shuì wǎn, xīnqín de láodòng, tā pàn zhe hémiáo kuài kuài chéngzhǎng, jīntiān qù liàng liàng, míngtiān yòu qù liàng liàng, kěshì yītiān, liǎng tiān. Sān tiān, wǔ tiān, tā zǒng gǎndào hémiáo hǎoxiàng yīdiǎn er yě wèi jiàncháng, xīnzhōng shífēn zhāojí. Wǎnshàng tǎng zài chuángshàng shuì bùzháo, tā yīzhí zài xiǎng: Zěnme néng bāngzhù hémiáo zhǎng gāo ne? </span> \n<p>\n<span style=\"color: #009999\">        Xiǎng zhuóxiǎng zhe, xiǎng chū bànfǎ le, yúshì měizīzī de shuì zhe le. </span>\n</p>\n</div>\n<div style=\"text-align: left\">\n<span style=\"color: #009999\">        Dì èrtiān tā zǎozǎo qǐlái, pǎobù dào tiándì lǐ, tóudǐng zhe yányán de lièrì bǎ hémiáo yī kē yī kē de wǎng shàng bágāo. Cóng zǎochen gān dào zhōngwǔ, yòu cóng zhōngwǔ bá dào tàiyáng kuàiyào luòshān, bǎ tián lǐ de hémiáo yī kē kē. Quándōu bá le yībiàn, tā gàn de jīngpílìjié, lèi de yāosuān tuǐ tòng, kěshì, tā xīnlǐ fēicháng gāoxìng, yǐwéi zhè bànfǎ fēicháng gāomíng. </span>\n</div>\n<div style=\"text-align: left\">\n<span style=\"color: #009999\">        Tā tuō zhe pí bèi de shuāng tuǐ, yáo yáohuàng huang huí dào jiālǐ, gù bùdé cā gān shēnshang de hànshuǐ, xīngfèn de gàosu jiārén:“Nǐmen děng zhe qiáo, jīnnián de zhuāngjia, nǎ jiā yě bǐ bùguò wǒ.” </span>\n</div>\n<div style=\"text-align: left\">\n<span style=\"color: #009999\">        Tā jiāoào de shuō:“Jīntiān wǒ bāngzhù hémiáo kuài zhǎng, dōu wǎng shàng bá le bá.” </span>\n</div>\n<div style=\"text-align: left\">\n<span style=\"color: #009999\">        Tā de érzi tīng liǎo bù míngbái shì zěnme huí shì, mǎshàng pǎo dào tián lǐ qù kàn, zāo le, tián lǐ de hémiáo quándōu kūwěi le, sǐ le.<br />\n       <br />\n        Rénmen gēnjù zhège gùshì, yǐnshēn chū “bámiáozhùzhǎng” zhè jù chéngyǔ, bǐyù bùgù shìwù de běnlái guīlǜ, píng zìjǐ yuànwàng zuòshì, jíyú qiú chéng, fǎn dǎo bǎ shìqíng bàn zāo le.   </span>\n</div>\n<p>\n<span style=\"color: #000000\">         สมัยก่อนมีชาวนาคนหนึ่งเป็นคนนิสัยใจร้อน ทุกวันเขามักจะนอนดึกตื่นเช้า ทำงานด้วยความขยันขันแข็ง แต่มักจะคิดว่าต้นกล้าที่อยู่ในนาโตช้าเกินไป เขาไปสำรวจตรวจตราทุกวัน โดยหวังว่ามันอาจจะโตเร็วขึ้นบ้าง แต่วันหนึ่งก็แล้ว สองวันก็แล้ว สามวันก็แล้ว เขาก็ยังรู้สึกว่าต้นกล้าดูเหมือนจะไม่โตขึ้นเลยแม้แต่นิดเดียว ชาวนาจึงเกิดความกระวนกระวายใจเป็นอันมาก <br />\n         เขาคิดอยู่ตลอดเวลาว่าจะทำอย่างไรจึงจะสามารช่วยให้ต้นกล้าโตขึ้นมาได้? จนกระทั่งเช้าตรู่ของวันหนึ่ง เขาก็นึก ‘วิธีที่ดี’ ที่จะช่วยให้ต้นกล้าเติบโดขึ้นอย่างรวดเร็วได้ในที่สุด เขารีบไปที่ทุ่งนา แหงนหน้าสู้พระอาทิตย์และดึงต้นกล้าขึ้นมาทีละต้นๆ เขาดึงต้นกล้าตั้งแต่เช้าจนเที่ยง และจากเที่ยงไปพระอาทิตย์จวนจะตกดินจึงดึงต้นกล้าได้ครบหมดทุกต้น เขาสูญเสียกำลังไปไม่น้อย จึงรู้สึกเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าและอ่อนระโหยโรยแรง แต่ในใจก็ยังรู้สึกปลาบปลื้มปีติยินดีเป็นอันมาก เพราะหลงนึกว่าวิธีนี้เป็นวิธีการที่ประเสริฐยิ่ง<br />\n         เขาเดินเซไปเซมาลากเท้าที่อ่อนเปลี้ยทั้งคู่กลับไปถึงบ้าน เช็ดเนื้อเช็ดตัวที่ชุ่มไปด้วยเหงื่อจนแห้ง จากนั้นก็เล่าให้คนในบ้านฟังด้วยความตื่นเต้นว่า<br />\n         “วันนี้ทำเอาข้าเหนื่อยเสียแทบแย่!ต้นกล้าในนาพวกนี้ไม่อยากโต ข้าก็เลยช่วยให้พวกมันโตขึ้นมาได้มากแล้วล่ะ!” พูดจบ เขาก็นั่งจมปลักอยู่อย่างนั้นด้วยความภาคภูมิใจและหยิบพัดขาดๆขึ้นมาพัด <br />\n         ลูกชายของเขาได้ฟังที่เขาพูดแต่ก็ไม่เข้าใจว่าเป็นเรื่องอะไร จึงรีบวิ่งไปดูที่ทุ่งนาและได้พบว่าต้นกล้าที่อยู่ในนาเหี่ยวเฉาและตายไปหมดแล้ว <br />\n</span>        \n</p>\n<p>\n         <b><span style=\"color: #339966\">สำนวน “ดึงกล้าเพื่อช่วยให้โต” อุปมาถึงการรีบร้อนที่จะประสบความสำเร็จโดยไม่สนใจข้อจำกัดในเชิงภววิสัย ผลสุดท้ายกลับกลายเป็นการสร้างความหายนะให้กับเรื่องนั้นๆ</span></b>\n</p>\n<p>\n  </p>\n', created = 1716902156, expire = 1716988556, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '3:96db20e466165277e04d8b6436184332' in /home/tgv/htdocs/includes/cache.inc on line 112.

สำนวนและสุภาษิตจีน

 

              

             

ดึงกล้าเพื่อช่วยให้โต 拔苗助长  (Bámiáozhùzhǎng)

        古代宋国有一个农夫,是个急性子的人。他每天总是起早睡晚,辛勤地劳动,他盼着禾苗快快成长,今天去量量、明天又去量量,可是一天、两天、三天、五天,他总感到禾苗好像一点儿也未见长,心中十分着急。晚上躺在床上睡不着,他一直在想: 怎么能帮助禾苗长高呢?

        想着想着,想出办法了,于是美滋滋地睡着了。

        第二天他早早起来,跑步到田地里,头顶着炎炎的烈日把禾苗一棵一棵地往上拔高。从早晨干到中午,又从中午拔到太阳快要落山,把田里的禾苗一棵棵全都拔了一遍,他干得精疲力竭,累得腰酸腿痛,可是,他心里非常高兴,以为这办法非常高明。
        他拖着啤惫的双腿,摇摇晃晃回到家里,顾不得擦干身上的汗水,兴奋地告诉家人: “你们等着瞧,今年的庄稼,哪家也比不过我。”

        妻子问他:“你有什么好办法?”

        他骄傲地说:“今天我帮助禾苗快长,都往上拔了拔。”

        他的儿子听了不明白是怎么回事,马上跑到田里去看,糟了,田里的禾苗全都枯萎了、死了。

        人们根据这个故事,引申出“拔苗助长”这句成语,比喻不顾事物的本来规律,凭自己愿望做事,急于求成,反倒把事情办糟了。
         
        Gǔdài sòng guóyǒu yīgè nóngfū, shìgè jíxìngzi de rén. Tā měi tiān zǒng shì qǐ zǎo shuì wǎn, xīnqín de láodòng, tā pàn zhe hémiáo kuài kuài chéngzhǎng, jīntiān qù liàng liàng, míngtiān yòu qù liàng liàng, kěshì yītiān, liǎng tiān. Sān tiān, wǔ tiān, tā zǒng gǎndào hémiáo hǎoxiàng yīdiǎn er yě wèi jiàncháng, xīnzhōng shífēn zhāojí. Wǎnshàng tǎng zài chuángshàng shuì bùzháo, tā yīzhí zài xiǎng: Zěnme néng bāngzhù hémiáo zhǎng gāo ne? 

        Xiǎng zhuóxiǎng zhe, xiǎng chū bànfǎ le, yúshì měizīzī de shuì zhe le.

        Dì èrtiān tā zǎozǎo qǐlái, pǎobù dào tiándì lǐ, tóudǐng zhe yányán de lièrì bǎ hémiáo yī kē yī kē de wǎng shàng bágāo. Cóng zǎochen gān dào zhōngwǔ, yòu cóng zhōngwǔ bá dào tàiyáng kuàiyào luòshān, bǎ tián lǐ de hémiáo yī kē kē. Quándōu bá le yībiàn, tā gàn de jīngpílìjié, lèi de yāosuān tuǐ tòng, kěshì, tā xīnlǐ fēicháng gāoxìng, yǐwéi zhè bànfǎ fēicháng gāomíng.
        Tā tuō zhe pí bèi de shuāng tuǐ, yáo yáohuàng huang huí dào jiālǐ, gù bùdé cā gān shēnshang de hànshuǐ, xīngfèn de gàosu jiārén:“Nǐmen děng zhe qiáo, jīnnián de zhuāngjia, nǎ jiā yě bǐ bùguò wǒ.”
        Tā jiāoào de shuō:“Jīntiān wǒ bāngzhù hémiáo kuài zhǎng, dōu wǎng shàng bá le bá.”
        Tā de érzi tīng liǎo bù míngbái shì zěnme huí shì, mǎshàng pǎo dào tián lǐ qù kàn, zāo le, tián lǐ de hémiáo quándōu kūwěi le, sǐ le.
      
        Rénmen gēnjù zhège gùshì, yǐnshēn chū “bámiáozhùzhǎng” zhè jù chéngyǔ, bǐyù bùgù shìwù de běnlái guīlǜ, píng zìjǐ yuànwàng zuòshì, jíyú qiú chéng, fǎn dǎo bǎ shìqíng bàn zāo le.  

         สมัยก่อนมีชาวนาคนหนึ่งเป็นคนนิสัยใจร้อน ทุกวันเขามักจะนอนดึกตื่นเช้า ทำงานด้วยความขยันขันแข็ง แต่มักจะคิดว่าต้นกล้าที่อยู่ในนาโตช้าเกินไป เขาไปสำรวจตรวจตราทุกวัน โดยหวังว่ามันอาจจะโตเร็วขึ้นบ้าง แต่วันหนึ่งก็แล้ว สองวันก็แล้ว สามวันก็แล้ว เขาก็ยังรู้สึกว่าต้นกล้าดูเหมือนจะไม่โตขึ้นเลยแม้แต่นิดเดียว ชาวนาจึงเกิดความกระวนกระวายใจเป็นอันมาก
         เขาคิดอยู่ตลอดเวลาว่าจะทำอย่างไรจึงจะสามารช่วยให้ต้นกล้าโตขึ้นมาได้? จนกระทั่งเช้าตรู่ของวันหนึ่ง เขาก็นึก ‘วิธีที่ดี’ ที่จะช่วยให้ต้นกล้าเติบโดขึ้นอย่างรวดเร็วได้ในที่สุด เขารีบไปที่ทุ่งนา แหงนหน้าสู้พระอาทิตย์และดึงต้นกล้าขึ้นมาทีละต้นๆ เขาดึงต้นกล้าตั้งแต่เช้าจนเที่ยง และจากเที่ยงไปพระอาทิตย์จวนจะตกดินจึงดึงต้นกล้าได้ครบหมดทุกต้น เขาสูญเสียกำลังไปไม่น้อย จึงรู้สึกเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าและอ่อนระโหยโรยแรง แต่ในใจก็ยังรู้สึกปลาบปลื้มปีติยินดีเป็นอันมาก เพราะหลงนึกว่าวิธีนี้เป็นวิธีการที่ประเสริฐยิ่ง
         เขาเดินเซไปเซมาลากเท้าที่อ่อนเปลี้ยทั้งคู่กลับไปถึงบ้าน เช็ดเนื้อเช็ดตัวที่ชุ่มไปด้วยเหงื่อจนแห้ง จากนั้นก็เล่าให้คนในบ้านฟังด้วยความตื่นเต้นว่า
         “วันนี้ทำเอาข้าเหนื่อยเสียแทบแย่!ต้นกล้าในนาพวกนี้ไม่อยากโต ข้าก็เลยช่วยให้พวกมันโตขึ้นมาได้มากแล้วล่ะ!” พูดจบ เขาก็นั่งจมปลักอยู่อย่างนั้นด้วยความภาคภูมิใจและหยิบพัดขาดๆขึ้นมาพัด 
         ลูกชายของเขาได้ฟังที่เขาพูดแต่ก็ไม่เข้าใจว่าเป็นเรื่องอะไร จึงรีบวิ่งไปดูที่ทุ่งนาและได้พบว่าต้นกล้าที่อยู่ในนาเหี่ยวเฉาและตายไปหมดแล้ว 
        

         สำนวน “ดึงกล้าเพื่อช่วยให้โต” อุปมาถึงการรีบร้อนที่จะประสบความสำเร็จโดยไม่สนใจข้อจำกัดในเชิงภววิสัย ผลสุดท้ายกลับกลายเป็นการสร้างความหายนะให้กับเรื่องนั้นๆ

 

สร้างโดย: 
ครูนิยุตา โคโมโตะและน.ส.สุภาพร สุทธิไชยากุล

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 157 คน กำลังออนไลน์