ประกาศผลการประกวดสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ (Digital Learning Contest) ครั้งที่ 2

รูปภาพของ ssspoonsak

ประกาศผลการประกวดสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ (Digital Learning Contest) ครั้งที่ 2

ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

           คณะกรรมการตัดสิน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากสสส.จำนวน 20 ท่าน จากผู้ทรงคุณวุฒิทั่วประเทศ ได้ทำการพิจารณาเป็นเวลา 5 วัน 5 คืน ได้สรุปผลการพิจารณาตามผลงานที่ได้ส่งมาสำหรับประเภทเว็บเพจ และตามที่ได้ทำผ่านเว็บไซต์ www.thaigoodview.com ประเภทสื่อออนไลน์ แล้วดังนี้

รางวัลเกียรติยศ

รางวัลเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ
              ทุกชิ้นงานที่ส่งและได้คะแนนการตัดสินจากคณะกรรมการ จะได้รับประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติทุกคน ต่อชิ้นงาน ทั้งประเภททีมและประเภทบุคคล ดังนี้  

ประเภทสื่อเว็บเพจ รางวัลแบ่งเป็น 2 ระดับ โดยพิจารณานักเรียนที่เป็นสมาชิกในทีม คือ

 • ระดับที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
  • ชนะเลิศประเภทสื่อเว็บเพจ จำนวน 1 รางวัล ได้แก่
   โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี เลขที่ 1 หมู่ 14 ต. นิเวศน์ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170
   1. นางกลิ่นสุคนธ์ จอมไพรศรี 
   2. เด็กชายนัฐพล ตุงคุณะ
   3. เด็กชายอนรักษ์ อาจสี
   4. เด็กชายอัษฏายุทธ แทนไธสง
   เรื่อง ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต
   http://www.thaigoodview.com/library/contest2552/type1/science03/19/biodiversity/web/index.html
   รางวัล    สำหรับโรงเรียน ถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 
                                  Gift Voucher จาก สถาบัน NIIT มูลค่า 25,000 บาท
              สำหรับผู้จัดทำ  ทุนการศึกษา 20,000 บาท (จาก สสส.) 
                                  NetBook จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม 4 เครื่อง
  • รางวัลที่ 2 จำนวน 1 รางวัล ได้แก่
   โรงเรียนดรุณานุกูลหัวถนน เลขที่ 367/5 หมู่ 4 ต.พรานกระต่าย อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110
   1. นายอดุลย์  อินยัง  
   2. เด็กชายวรรณรัตน์ อุดมสุข
   3. เด็กหญิงพฤษภา อารมย์เจริญ
   4. เด็กหญิงณัฐริกา อินทพงษ์
   เรื่อง เพลงพื้นบ้าน
   http://www.thaigoodview.com/library/contest2552/type1/thai03/10/index.htm
   รางวัล    สำหรับโรงเรียน โล่เกียรติยศ จากดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม
                                  Gift Voucher จาก สถาบัน NIIT มูลค่า 25,000 บาท
               สำหรับผู้จัดทำ ทุนการศึกษารางวัลละ 15,000 บาท (จาก สสส.)
                                  Gift Voucher จาก NetDesign ศูนย์อบรมคอมพิวเตอร์กราฟิก มูลค่า 20,000 บาท
  • รางวัลที่ 3 จำนวน 1 รางวัล ได้แก่
   โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ เลขที่ 1/92 ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
   1. นายทวีศักดิ์ ภู่ชัย  
   2. เด็กหญิงณีรนุช หวังรุ่งโรจน์
   3. เด็กชายกษิดิศ กิติกังสดาร
   4. เด็กหญิงณัฐญา ภูษาธร
   เรื่อง ไฟฟ้าเพื่อชีวิต

   http://www.thaigoodview.com/library/contest2552/type1/science03/11/Electricity-web/index.html
   รางวัล    สำหรับโรงเรียน โล่เกียรติยศ จากดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม
                                  Gift Voucher จาก สถาบัน NIIT มูลค่า 25,000 บาท 
              สำหรับผู้จัดทำ  ทุนการศึกษารางวัลละ 10,000 บาท (จาก สสส.)
                                  Gift Voucher จาก NetDesign ศูนย์อบรมคอมพิวเตอร์กราฟิก มูลค่า 20,000 บาท 
  • รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล ได้แก่
   1) โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม เลขที่ 88 หมู่ 10 ต.นครสวรรค์ตก อ. เมืองนครสวรรค์ จ. นครสวรรค์ 60000 
   1. นายชัยมงคล เทพวงษ์  
   2. เด็กหญิงวรรณวิไล เทพวงษ์
   3. เด็กหญิงณัฐญา ที่ปรึกษา
   4. เด็กหญิงศศิธร ทรงเหม็ง
   เรื่อง งานเกษตรกับการพัฒนาชีวิต 
   http://www.thaigoodview.com/library/contest2552/type1/tech03/11/encoding_utf8/index.html
   2) โรงเรียนบ้านขามเปี้ย เลขที่ 222 หมู่ 1 ต.ขามเปี้ย อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 34130
   1. นางสาวดรุณี ทุมมากรณ์ 
   2. เด็กหญิงนฤมล จันทะเนตร
   3. เด็กหญิงนฤมล แก้วทน
   4. เด็กหญิงสมคิด สุขศรี
   เรื่อง แหนมเห็ดนางฟ้าบ้านเรา
   http://www.thaigoodview.com/library/contest2552/type1/tech03/25/kp3/index.html

   รางวัล    สำหรับโรงเรียน โล่เกียรติยศ จากดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม
                                   Gift Voucher จาก สถาบัน NIIT มูลค่า 25,000 บาท
              สำหรับผู้จัดทำ  ทุนการศึกษารางวัลละ 3,000 บาท(จาก สสส.) 

  หมายเหตุ ทาง สสส.จะประสานงานส่งหนังสือแจ้งไปยังท่านที่ได้รับรางวัลอย่างเป็นทางการ เพื่อเข้ารับรางวัลในวันที่ 15 มกราคม 2553 ที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน กรุงเทพมหานคร

 • ระดับที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
  • ชนะเลิศประเภทสื่อเว็บเพจ จำนวน 1 รางวัล ได้แก่
   โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เลขที่ 364 หมู่ 5 ต. ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
   1. นางสาวอรวรรณ ปิยะบุญ 
   2. นายธนพล จันทน์จรุง
   3. นางสาวสรวีย์ ธัญญมาดา
   4. นายพสิษฐ์ บูรณะกูล
   เรื่อง การถ่ายทอดทางพันธุกรรม
   http://www.thaigoodview.com/library/contest2552/type2/science04/50/index.html

   รางวัล    สำหรับโรงเรียน ถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 
                                  Gift Voucher จาก สถาบัน NIIT มูลค่า 25,000 บาท
              สำหรับผู้จัดทำ  ทุนการศึกษา 20,000 บาท (จาก สสส.) 
                                  NetBook จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม 4 เครื่อง
  • รางวัลที่ 2 จำนวน 1 รางวัล ได้แก่
   โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ เลขที่ 92 แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม.10300
   1. นางสาวศรา หรูจิตตวิวัฒน์ 
   2. นางสาวชนิดา พันธกิจเจริญกุล
   3. นางสาววรรษชล อังกูรสุทธิพันธ์
   4. นางสาวพริม ศักดิ์กำจร
   เรื่อง Into Origami’s World
   http://www.thaigoodview.com/library/contest2552/type2/dev01/01/origami/index.html

   รางวัล    สำหรับโรงเรียน โล่เกียรติยศ จากดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม
                                  Gift Voucher จาก สถาบัน NIIT มูลค่า 25,000 บาท
              สำหรับผู้จัดทำ  ทุนการศึกษารางวัลละ 15,000 บาท (จาก สสส.)
                                  Gift Voucher จาก NetDesign ศูนย์อบรมคอมพิวเตอร์กราฟิก มูลค่า 20,000 บาท
  • รางวัลที่ 3 จำนวน 1 รางวัล ได้แก่
   โรงเรียนจ่านกร้อง เลขที่ 23/17 ถ.จ่านกร้อง ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
   1. นายพิสุทธิ์สวัสดิ์ คงกรุด
   2. นายวสุ พญาพรหม
   3. นายพีระ พุฒิทานันท์
   4. นายธนภัทร กองเพชร
   เรื่อง สร้างเว็บในฝันด้วยโปรแกรม Dreamweaver
   http://www.thaigoodview.com/library/contest2552/type2/tech04/47/index.html

   รางวัล    สำหรับโรงเรียน โล่เกียรติยศ จากดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม
                                  Gift Voucher จาก สถาบัน NIIT มูลค่า 25,000 บาท 
              สำหรับผู้จัดทำ  ทุนการศึกษารางวัลละ 10,000 บาท (จาก สสส.)
                                  ift Voucher จาก NetDesign ศูนย์อบรมคอมพิวเตอร์กราฟิก มูลค่า 20,000 บาท 
  • รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล (กรรมการไม่สามารถตัดชมเชยจาก 5 ทีม เหลือ 2 ทีมได้ จึงได้เพิ่มรางวัลอีก 3 รางวัล) ได้แก่
   1) โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม.10120
   1. นางสาว กาญจนา นาชัยเริ่ม 
   2. นางสาวถิรดา ธนานันต์เมธี
   3. นางสาวสัจจธร กำสุวรรณ
   4. นางสาว กันตินันท์ ทวีกิจนะวันชัย
   เรื่อง English Through Music สนุกกับอังกฤษผ่านเพลง
   http://www.thaigoodview.com/library/contest2552/type2/foreign04/07/index.html
   2) โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม.10120
   1. นางสาววรรณภา ศรีวิไลสกุลวงศ์  
   2. นางสาวธนภรณ์ สุขสิงห์โตรัตน์
   3. นางสาวศาตนาถ ไหล่ไพบูลย์
   4. นางสาวมณีทิพย์ เจริญสุข
   เรื่อง ถ้าโลกนี้ไม่มีต้นไม้

   http://www.thaigoodview.com/library/contest2552/type2/science03/17/index.html
   3) โรงเรียนวัดสุทธิวราราม เลขที่ 252 แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม.10120
   1. นายณัฐพงศ์ แตงเพ็ชร  
   2. นายวิศรุต เฉลิมสิทธพัฒน์
   3. นายธฤติ ตระกูลวรานนท์
   4. นายชาย สิริรัตนชัชวาล
   เรื่อง โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก
   http://www.thaigoodview.com/library/contest2552/type2/science04/48/index.html
   4) โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี เลขที่ 51/4 หมู่ 5 ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
   11120
   1. นางวิมลา เทพกล่ำ  
   2. นางสาวพิรญาณ์ จันทร์งาม
   3. นางสาวบุญถวิล สันติธำรงวิทย์
   4. นางสาวศุภรัตน์ ชูชัยศรี
   เรื่อง พันธะโคเวเลนต์
   http://www.thaigoodview.com/library/contest2552/type2/science04/54/index.html
   5) โรงเรียนเลยพิทยาคม ถ.เลย-ด่านซ้าย ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย 42000
   1. นายองอาจ เกตะวันดี
   2. นายธันวนันท์ แก้วแกมเกษ  
   3. นายพงษ์เทพ ศิริพิทักษ์ชัย
   4. นางสาวอภิสรา เกตุพงษ์ชัย
   เรื่อง ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

   http://www.thaigoodview.com/library/contest2552/type2/tech03/47/index.html

   รางวัล    สำหรับโรงเรียน โล่เกียรติยศ จากดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม
                                  Gift Voucher จาก สถาบัน NIIT มูลค่า 25,000 บาท
              สำหรับผู้จัดทำ ทุนการศึกษารางวัลละ 3,000 บาท(จาก สสส.)

  หมายเหตุ ทาง สสส.จะประสานงานส่งหนังสือแจ้งไปยังท่านที่ได้รับรางวัลอย่างเป็นทางการ เพื่อเข้ารับรางวัลในวันที่ 15 มกราคม 2553 ที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน กรุงเทพมหานคร

ประเภทสื่อออนไลน์

 • ชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล ได้แก่
  โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม.10120
  1. นางสาวกัลยารัตน์ เมธีวีรวงศ์
  2. เด็กหญิงสุดารัตน์ ภัคโชค
  เรื่อง ต้นไม้ใหญ่
  URL: http://www.thaigoodview.com/node/40469 
   
  รางวัล    สำหรับโรงเรียน ถ้วยเกียรติยศ จากคุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
                                 Gift Voucher จาก สถาบัน NIIT มูลค่า 25,000 บาท 
              สำหรับผู้จัดทำ ทุนการศึกษา 10,000 บาท (จาก สสส.) 
                                 NetBook จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม 2 เครื่อง 
 • รางวัลที่ 2 จำนวน 1 รางวัล ได้แก่
  โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม เลขที่ 399 หมู่ 11 ต.แม่สรวย อ. แม่สรวย  จ.เชียงราย 57180
  1. นายสมโภชน์ ผ่องใส  
  2. นายกิตติชา พลไพศาล
  เรื่อง โครงสร้างของพืช
  URL: http://www.thaigoodview.com/node/46098 

  รางวัล    สำหรับโรงเรียน โล่เกียรติยศ จากคุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
                                 Gift Voucher จาก สถาบัน NIIT มูลค่า 25,000 บาท 
             สำหรับผู้จัดทำ  ทุนการศึกษารางวัลละ 5,000 บาท (จาก สสส.)
                                 Gift Voucher จาก NetDesign ศูนย์อบรมคอมพิวเตอร์กราฟิก มูลค่า 10,000 บาท  
 • รางวัลที่ 3 จำนวน 1 รางวัล ได้แก่
  โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม.10120
  1. นางสาว กัลยารัตน์ เมธีวีรวงศ์  
  2. นางสาวสุวิมล เตชะวีรพงศ์
  เรื่อง สิ่งที่ทุกคนปรารถนา คือ การมีสุขภาพที่ดี
  URL: http://www.thaigoodview.com/node/41906 

  รางวัล    สำหรับโรงเรียน โล่เกียรติยศ  จากคุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
                                 Gift Voucher จาก สถาบัน NIIT มูลค่า 25,000 บาท
             สำหรับผู้จัดทำ  ทุนการศึกษารางวัลละ 3,000 บาท (จาก สสส.)
                                 Gift Voucher จาก NetDesign ศูนย์อบรมคอมพิวเตอร์กราฟิก มูลค่า 10,000 บาท  
 • รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล ได้แก่
  1) โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม หมู่ 9 ต.ผักไหม อ.ศรีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110
  1. นายนรินทร์โชติ บุณยนันท์สิริ 
  2. นางสาวอัมพร ใยอิ้ม
  เรื่อง ความน่าจะเป็นเบื้องต้น
  URL: http://www.thaigoodview.com/node/41787
  2)  โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ เลขที่ 92 ต.วชิรพยาบาล อ.ดุสิต กทม. 10300
  1. นางสาวศรา หรูจิตตวิวัฒน์
  2. นางสาวพริม ศักดิ์กำจร
  เรื่อง Animation Workshop By Flash
  URL: http://www.thaigoodview.com/node/50307   

  รางวัล    สำหรับโรงเรียน โล่เกียรติยศ จากคุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
                                 Gift Voucher จาก สถาบัน NIIT มูลค่า 25,000 บาท 
             สำหรับผู้จัดทำ ทุนการศึกษารางวัลละ 1,500 บาท(จาก สสส.)

หมายเหตุ ทาง สสส.จะประสานงานส่งหนังสือแจ้งไปยังท่านที่ได้รับรางวัลอย่างเป็นทางการ เพื่อเข้ารับรางวัลในวันที่ 15 มกราคม 2553 ที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน กรุงเทพมหานคร

ฺคณะกรรมการตัดสิน ได้สรุปข้อคิดเห็นดังนี้
สร้างโดย: 
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล กรุงเทพมหานคร

ปรับปรุงแล้วนะคะ

http://www.thaigoodview.com/node/42003

อ.พูนศักดิ์คะตกลงสิ้นสุด 31 ม.ค.53 หรือ 31 ธ.ค.53แน่คะ

"ขอให้ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ครั้งที่ 2 ทั้งประเภทเว็บเพจและสื่อออนไลน์ ดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องสมบูรณ์ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 31ธันวาคม 2553 โดยประเภทสื่อออนไลน์สามารถเข้าสู่ระบบเพื่อแก้ไขได้แล้ว ส่วนเว็บเพจแก้ไขแล้วบันทึกลงซีดีแล้วส่งกลับมาที่ครูพูนศักดิ์"

รูปภาพของ supatkul

ต้องขออภัยด้วยค่ะ ครูพูนศักดิ์ ประกาศผิดค่ะ
ต้องเป็นวันที่ 31 มกราคม 2553 ค่ะ

ทำไมครูไม่ติด truehits ที่หน้าเว็บตรง thaigoodview.com/library/contest2552 อะครับ

ผมว่าถ้าติด UIP น่าจะขึ้นมาซัก 3000-5000 เลยอะ google index ไป 8000 กว่าหน้าแล้ว

ปล. ทำไม 
thaigoodview.com/library/contest2552/type2/science04/27/index.html ได้อันดับท้ายๆ อะ ผมว่าก็ทำดีอยู่นะ

รูปภาพของ supatkul

ผลการประกวด E-Book ในโครงการ E- Learning ส่งเสริมการถ่ายทอดองค์ความรู้ http://www.inetfoundation.or.th/news.php?act=show&Id=134

รูปภาพของ apstaweesak

 

http://www.dw.darunanukul.net/perform/e-learning_thai/index.html

ไม่รู้ว่าใช่ที่โรงเรียนดรุณานุกูลหัวถนนส่งประกวดรึเปล่าครับ แต่ดีมากๆเลยครับ

 

..... คิดดี ทำดี ชีวิตมีความสุขนะครับ .....

กลิ่นไม่ดี....นะคะอาจารย์สำหรับงานครู

ครูรีบลงหน้าตาเว็บที่ชนะนะครับ

ผมอยากดูจังเลยครับ

ขอบคุณครับ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 502 คน กำลังออนไลน์