รางวัลเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ ประเภทสื่อเว็บเพจ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

รูปภาพของ ssspoonsak

รางวัลเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ ประเภทสื่อเว็บเพจ ระดับม.ปลาย

 

  • ประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ ระดับเหรียญทอง ได้คะแนนตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป

1. หมายเลขการสมัคร 2615
     โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา เขตสาทร จ.กทม. 10120 
     1. นางสาววรรณภา ศรีวิไลสกุลวงศ์
     2. นางสาวธนภรณ์ สุขสิงห์โตรัตน์
     3. นางสาวศาตนาถ ไหล่ไพบูลย์
     4. นางสาวมณีทิพย์ เจริญสุข
     เรื่อง ถ้าโลกนี้ไม่มีต้นไม้ http://www.thaigoodview.com/library/contest2552/type2/science03/17/index.html

2. หมายเลขการสมัคร 2720
     โรงเรียนวัดสุทธิวราราม เลขที่ 252 ต.ยานนาวา อ.สาทร จังหวัด กรุงเทพฯ  10120 
     1. นายณัฐพงศ์ แตงเพ็ชร
     2. นายวิศรุต เฉลิมสิทธพัฒน์
     3. นายธฤติ ตระกูลวรานนท์
     4. นายชาย สิริรัตนชัชวาล
     เรื่อง โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก
     http://www.thaigoodview.com/library/contest2552/type2/science04/48/index.html

3. หมายเลขการสมัคร 2736
     โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เลขที่ 364 หมู่ 5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม  73170 
     1. นางสาวอรวรรณ ปิยะบุญ
     2. นายธนพล จันทน์จรุง
     3. นางสาวสรวีย์ ธัญญมาดา
     4. นายพสิษฐ์ บูรณะกูล
     เรื่อง การถ่ายทอดทางพันธุกรรม
     http://www.thaigoodview.com/library/contest2552/type2/science04/50/index.html

4. หมายเลขการสมัคร 2755
     โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี เลขที่ 51/4 หมู่ 5 ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 
     1. นางวิมลา เทพกล่ำ
     2. นางสาวพิรญาณ์ จันทร์งาม
     3. นางสาวบุญถวิล สันติธำรงวิทย์  
     4. นางสาวศุภรัตน์ ชูชัยศรี
     เรื่อง พันธะโคเวเลนต์
     http://www.thaigoodview.com/library/contest2552/type2/science04/54/index.html

5. หมายเลขการสมัคร 2773
     โรงเรียนเลยพิทยาคม ถนนเลย-ด่านซ้าย ตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000 
     1. นายองอาจ เกตะวันดี
     2. นายธันวนันท์ แก้วแกมเกษ
     3. นายพงษ์เทพ ศิริพิทักษ์ชัย
     4. นางสาวอภิสรา เกตุพงษ์ชัย 
     เรื่อง ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ http://www.thaigoodview.com/library/contest2552/type2/tech03/47/index.html

6. หมายเลขการสมัคร 2780
     โรงเรียนจ่านกร้อง เลขที่ 23/17 ถนนจ่านกร้อง ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก  65000 
     1. นายพิสุทธิ์สวัสดิ์  คงกรุด
     2. นายวสุ พญาพรหม
     3. นายพีระ พุฒิทานันท์
     4. นายธนภัทร กองเพชร
     เรื่อง สร้างเว็บในฝันด้วยโปรแกรม Dreamweaver
     http://www.thaigoodview.com/library/contest2552/type2/tech04/47/index.html

7. หมายเลขการสมัคร 2163
     โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา เขตสาทร จ.กทม. 10120 
     1. นางสาวกาญจนา นาชัยเริ่ม
     2. นางสาวถิรดา ธนานันต์เมธี
     3. นางสาวสัจจธร กำสุวรรณ
     4. นางสาวกันตินันท์ ทวีกิจนะวันชัย
     เรื่อง English Through Music สนุกกับอังกฤษผ่านเพลง
     http://www.thaigoodview.com/library/contest2552/type2/foreign04/07/index.html

8. หมายเลขการสมัคร 2637
     โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ เลขที่ 92 แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม. 10300 
     1. นางสาวศรา หรูจิตตวิวัฒน์
     2. นางสาวชนิดา พันธกิจเจริญกุล
     3. นางสาววรรษชล อังกูรสุทธิพันธ์
     4. นางสาวพริม ศักดิ์กำจร
     เรื่อง Into Origami’s World
     http://www.thaigoodview.com/library/contest2552/type2/dev01/01/origami/index.html

  • ประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ ระดับเหรียญเงิน ได้คะแนนตั้งแต่ร้อยละ 70-80

1. หมายเลขการสมัคร 2106
     โรงเรียนระยองวิทยาคม เลขที่ 179 ต.ท่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง 21000 
     1. นางอัจฉรา รัตนวงษ์
     2. นางสาวภัทริน เกื้อศิริเกียรติ
     3. นางสาวสุพัชญา เจรีรัตน์
     4. นางสาวพรรณพร รัตนเกตุ
     เรื่อง บ้านสำนวน http://www.thaigoodview.com/library/contest2552/type2/thai03/07/index.html

2. หมายเลขการสมัคร 2604
     โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ เลขที่ 92 แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม. 10300 
     1. นางสาวพัชนี เล้าแสงชัยวัฒน์
     2. นางสาวบุศรินทร์  เธียนชัยวัฒนา
     3. นางสาวปุณยภา  พัชรพล
     4. นางสาวพิมพ์สรร  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
     เรื่อง การอ่านและการพิจารณาวรรกรรม
     http://www.thaigoodview.com/library/contest2552/type2/thai04/07/index.html

3. หมายเลขการสมัคร 2782
     โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี เลขที่ 51/4 หมู่ 5 ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 
     1. นางสาวยศวรรณ นวลลออ
     2. นางสาวศุภัษรา  กิจศุภไพศาล
     3. นายพิพัฒน์ เช่นขุนทด
     4. นางสาวนพรัตน์ ศรีสวัสดิ์
     เรื่อง งานและพลังงาน http://www.thaigoodview.com/library/contest2552/type2/science04/56/index.html

4. หมายเลขการสมัคร - 
     โรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์ ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
     1.นายอำนาจ พรหมใจรักษ์
     2.นางสาวพรวิวา ถิ่นหนองตูม
     3.นางสาวปาริฉัตร ไชยเดช
     4.นางสาวศรัญญา แสนเฉลิม
     เรื่อง Astronomy ท่องโลกดาราศาสตร์
     http://www.thaigoodview.com/library/contest2552/type2/science04/57/index.htm

5. หมายเลขการสมัคร 2661
     โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ เลขที่ 92 แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม. 10300  
     1. นางสุมนะ โมรากุล
     2. นางสาว ชุติกาญจน์ นาวาล่อง
     3. นางสาว ฐิตาภา เขมกวัฒน์
     4. นางสาว อรกมล นิละนนท์
     เรื่อง Middle Ages http://www.thaigoodview.com/library/contest2552/type2/social04/18/middleages/index.html

6. หมายเลขการสมัคร 2783
     โรงเรียนพุทไธสง เลขที่ 3 หมู่ 4 ต.พุทไธสง อ.พุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ 31120 
     1. นายชาญ สิ่วไธสง
     2. นายวีรวีชญ์ ธนนรัฐอนันต์
     3. นางสาวศุภลักษณ์ เพียวงศ์
     4. -
     เรื่อง สถาปัตยกรรมบ้านเรือนไทย http://www.thaigoodview.com/library/contest2552/type2/art04/07/index.html

7. หมายเลขการสมัคร 1817
     โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม เลขที่ 668 หมู่ 1 ต.ริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
     1. นางจรินทร์ ธงงาม
     2. นายอภินัทธ์ อินฝาง
     3. นางสาวพชรมาศ เพชรมาตย์
     4. นางสาวพิมลพร ลอยมี
     เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ http://www.thaigoodview.com/library/contest2552/type2/tech03/06/index.html

8. หมายเลขการสมัคร 2206
     โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ เลขที่ 1 หมู่ 2 ต.ทุ่งค่าย อ.ย่านตาขาว จังหวัดตรัง 92140 
     1. นางอริยา ทองโอ 
     2. เด็กหญิงณัฎฐมาศ บุญดาว 
     3. เด็กหญิงโสธยา อินทร์โรย 
     4. เด็กหญิงดลนภา อ่อนละเอียด 
     เรื่อง การสร้างเว็บเพจด้วยโปรแกรม Dreamweaver 8
     http://www.thaigoodview.com/library/contest2552/type2/tech03/16/page/index.html

9. หมายเลขการสมัคร 2605
     โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด ต.โพธิ์สัย อ.ศรีสมเด็จ  จังหวัดร้อยเอ็ด 45280    
     1. น.ส.วิรัลพัชร นารี
     2. นางสาวแพรขวัญ พลวิเศษ   
     3. นางสาวพัชรีพร ชำนาญค้า 
     4. นายพงษ์พิสุทธิ์ ทูลแก้ว  
     เรื่อง คอมพิวเตอร์เบื้องต้น http://www.thaigoodview.com/library/contest2552/type2/tech03/32/index.html

10. หมายเลขการสมัคร 1923
     โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นางรอง เลขที่ 125 หมู่ 3 ต.นางรอง อ.นางรอง จังหวัด บุรีรัมย์  31110 
     1. นางณุชรี อ่อนน้ำคำ
     2. นายทีปกร กล้าเดช
     3. นางสาวเสาลักษณ์ กอนเกียน
     4. นางสาวประกาย พรมภมร
     เรื่อง เรียนรู้โปรแกรม Macromedia Flash 8 (รวมเทคนิคและลูกเล่นต่างๆ)
     http://www.thaigoodview.com/library/contest2552/type2/tech04/03/index.html

11. หมายเลขการสมัคร 2115
     โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา เขตสาทร จ.กทม. 10120 
     1. นางผกากรอง  กันทะเขียว  
     2. นางสาวธันยาพร สระทองหน
     3. นางสาวสุชาดา ยังทรัพย์อนันต์
     4. นางสาวรัศติญา มุ่งเอื้อมกลาง
     เรื่อง Food Lover http://www.thaigoodview.com/library/contest2552/type2/tech04/06/food-lover/index.html

12. หมายเลขการสมัคร 2203 
     โรงเรียนตากพิทยาคม เลขที่ 12 ต.ระแหง อ. เมือง จังหวัด ตาก 63000 
     1. นางสาวสายพาน ทับนิล
     2. นางสาวชลดา พิพัฒน์ศาสตร์
     3. นางสาวประภาวรรณ ยอดยา
     4. นางสาวพิจิตรา ริตตา
     เรื่อง มาสร้างเกมส์กันเถอะ http://www.thaigoodview.com/library/contest2552/type2/tech04/11/index.html

13. หมายเลขการสมัคร 2293
     โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม เลขที่ 161 หมู่ 13 ต.งิม อ.ปง จังหวัด พะเยา 56140 
     1. นางสาวสายฝน วรรณกูล
     2. นายสมพร อินถา 
     3. นางสาวกาญจนา กันไชย 
     4. นางสาวทิพย์สุดา จอมแปลง
     เรื่อง บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย การใช้งานโปรแกรม Pro/Desktop
     http://www.thaigoodview.com/library/contest2552/type2/tech04/12/index.html

14. หมายเลขการสมัคร 2370
     โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต เลขที่ 1253 ต.บางจาก อ.พระโขนง จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10260 
     1. นางอัจฉราภรณ์ ทองทั้งสาย
     2. นายจิรพงศ์ ศรีจรรยานนท์
     3. นางสาวอังคณา เขาเทียน
     4. นางสาวสุปาณี รอไกรเพชร
     เรื่อง วิชาโครงงานคอมพิวเตอร์ http://www.thaigoodview.com/library/contest2552/type2/tech04/14/index01.htm

15. หมายเลขการสมัคร 2520
     โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี เลขที่ 1 หมู่ 14 ต.นิเวศน์ อ.ธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 45170 
     1. นายคมกริช บุตรอุดม
     2. นายปริยะ คำพิมเลิศ
     3. นายพิสิษฐ์ งามการ
     4. นายนพดล พรมมงคล
     เรื่อง คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
     http://www.thaigoodview.com/library/contest2552/type2/tech04/22/cit/index.html

16. หมายเลขการสมัคร 2588
     โรงเรียนพัฒนาประชาอุปถัมภ์ เลขที่ 368 หมู่ 2 ต.ทุ่งแค้ว อ.หนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ 54170 
     1. นายผดุง บุญชุม
     2. นายธนชัย กรุณาดวงจิตร
     3. นายสากล แก้วน่าน
     4. นายภาคภูมิ คำหมื่น
     เรื่อง ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ http://www.thaigoodview.com/library/contest2552/type2/tech04/24/index.html

17. หมายเลขการสมัคร 2664
     โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม เลขที่ 102 หมู่ 7 ต.บ้านไร่ อ.ศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย 64120 
     1. นางประเสริฐ อ้นบางเขน
     2. นางสาววรรณนิภา พรมชาติ
     3. นางสาวนันทวัน มีเกิด
     4. นางสาวโสภิชชา มะลิวัลย์
     เรื่อง การดูแลรักษาคอมพิวเตอร์ http://www.thaigoodview.com/library/contest2552/type2/tech04/33/index.html

18. หมายเลขการสมัคร 2679
     โรงเรียนระยองวิทยาคม เลขที่ 179 ต.ทำประดู่ อ.เมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000 
     1. นางอัจฉรา รัตนวงศ์
     2. นายเชาว์วัฒน์ จาตุรันต์เรืองศรี
     3. นายวาทยุทธ เอี่ยมอนันต์
     4. นายพันแสน บุญยการ
     เรื่อง โปรแกรมมิ่งแสนสนุก http://www.thaigoodview.com/library/contest2552/type2/tech04/35/index.html

19. หมายเลขการสมัคร 1935
     โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา เขตสาทร จ.กทม. 10120
     1. นางสาว สุรีย์ เครือประสิทธิ์
     2. นางสาว อาภากร จันทร์ไกรวัล
     3. นางสาว เลิศสกุล พูนสิริไพบูลย์
     4. นางสาว ณภัทร แก้วเกศชลกุล
     เรื่อง Smart English Grammar  http://www.thaigoodview.com/library/contest2552/type2/foreign04/03/index.htm

20. หมายเลขการสมัคร 2460
     โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม ต.ผักไหม อ.ศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 32110 
     1. นายมงคล คลังมนตรี
     2. นายทองคำ สุวิเศษ
     3. นายธวัชชัย บุทอง
     4. นางสาวลัดดาวัลย์ พิศวงขวัญ
     เรื่อง Present Tense (ปัจจุบันกาล)
     http://www.thaigoodview.com/library/contest2552/type2/foreign04/13/index.htm

21. หมายเลขการสมัคร 2681
     โรงเรียนระยองวิทยาคม เลขที่179 ต.ท่าประดู่ อ.เมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000 
     1. นางอัจฉรา รัตนวงษ์
     2. นางสาวพิมลดา สัมพันธ์
     3. นางสาวกมลชนก หะรินเดช
     4. นางสาวธีริศรา มารันย่า
     เรื่อง English http://www.thaigoodview.com/library/contest2552/type2/foreign04/14/index.html

  • ประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ ระดับเหรียญทองแดง ได้คะแนนตั้งแต่ร้อยละ 60-70

1. หมายเลขการสมัคร 1995
     โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ เลขที่ 39/4 หมู่ 6 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120  
     1. นางสาวรัตติยา วรมติกุล
     2. นางสาวพุธิตา วิจักขณา
     3. นางสาวคณิศร ลาภอดิศร
     4. นางสาวสุชาดา ภู่ไชย
     เรื่อง คำ และ ประโยค http://www.thaigoodview.com/library/contest2552/type2/thai03/06/index.html

2. หมายเลขการสมัคร - 
     โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ เลขที่ 39/4 หมู่ 6 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120  
     1. นางสาวรัตติยา วรมติกุล 
     2. นายจักรกฤตย์ มูลเกตุ 
     3. นายปรเมศวร์ เดชธรรมรงค์
     4. นายพีรวิชญ์ มหาพล 
     เรื่อง คำประพันธ์ คำ และประโยค http://www.thaigoodview.com/library/contest2552/type2/thai03/12/index.html

3. หมายเลขการสมัคร - 
     โรงเรียนระยองวิทยาคม เลขที่ 179  ต.ท่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง 21000 
     1. นางอัจฉรา รัตนวงษ์ 
     2. นางสาวชลนภา งามฉาย  
     3. นางสาวเวสารัช สุวรรณโยธิน 
     4. นางสาวอมรกัญ คะมะโน 
     เรื่อง รามเกียรติ์ http://www.thaigoodview.com/library/contest2552/type2/thai03/13/index.html

4. หมายเลขการสมัคร 1696
     โรงเรียนประจวบวิทยาลัย จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000
     1. นายวิฑูล มณีชัย
     2. นาวสาวลลิตา โต๊ะทอง
     3. นางสาวรัสวรรณ เจริญโชควิทยา
     4. นางสาวณัฐวรรณ คำชาย
     เรื่อง Light and Visual aid http://www.thaigoodview.com/library/contest2552/type2/science04/01/index.html

5. หมายเลขการสมัคร 2001
    โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ เลขที่ 39/4 หมู่ 6 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
     1. นางมิตรา สงวนมิตร
     2. นายเอกพล สว่างเนตร
     3. นางสาวณัชชา จันทร์สิริสถาพร
     4. นางสาววรัญญา บางเลา
     เรื่อง อาณาจักรสัตว์ http://www.thaigoodview.com/library/contest2552/type2/science04/17/index.html

6. หมายเลขการสมัคร 2004
     โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ เลขที่ 39/4 หมู่ 6 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
     1. นางมิตรา สงวนมิตร
     2. นางสาวณิชกานต์ เหล่าสมาธิกุล
     3. นางสาวพิมพ์พิมล นนทลี
     4. นางสาวณัฐณิชา กิจแสวง
     เรื่อง ปิโตรเลียมและพอลิเมอร์
     http://www.thaigoodview.com/library/contest2552/type2/science04/18/Web/index.html

7. หมายเลขการสมัคร 1990
     โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ เลขที่ 39/4 หมู่ 6 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
     1. นางสาววิชัญญา ละมูล
     2. นางสาวปรียามาศ ไกรศรีวรรธนะ
     3. นายณัฐภัทร เสนาพรหม
     4. นางสาวทิตย์ชนาพร เลียงแก้วประทุม
     เรื่อง ปิโตรเลียม http://www.thaigoodview.com/library/contest2552/type2/science04/15/web/index.html

8. หมายเลขการสมัคร 2050
     โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา เขตสาทร จ.กทม. 10120
     1. นายสมบัติ เอกเชี่ยวชาญ
     2. นางสาววรรณธนี พิทักษ์เจริญสุข
     3. นางสาวโสรยา ชัยดุษฎีกุล
     4. นางสาวธันญพร ไกรแสงศรี
     เรื่อง เชื้อเพลิง ซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์
     http://www.thaigoodview.com/library/contest2552/type2/science04/24/index.html

9. หมายเลขการสมัคร 2317
     โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ เลขที่ 39/4 หมู่ 6 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
     1. นางสาวสุวภา อันละคร 
     2. นางสาวณิชารัตน์ จันทร
     3. นางสาวณัฐธิดา รัตอาภา
     4. นางสาวนัทธมน โอภาสเกรียงชัย 
     เรื่อง nutrients http://www.thaigoodview.com/library/contest2552/type2/science04/25/web/index.html

10. หมายเลขการสมัคร 2394
     โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง เลขที่196 หมู่4 ต.บางรัก อ.เมือง จ.ตรัง 92000  
     1. นางพัชรา พงศ์มานะวุฒิ
     2. นายชินนพร ซุ่นอื้อ
     3. นายพลกฤต ขำวิชา
     4. นายปวิณ ภิรมย์
     เรื่อง พันธุกรรม(Genetics)ศาสตร์แห่งชีวิต
     http://www.thaigoodview.com/library/contest2552/type2/science04/27/index.html

11.หมายเลขการสมัคร 2423
     โรงเรียนประดู่พิทยาคม เลขที่ 132หมู่ 10 ต.วัดประดู่ อ.เมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 
     1. นางสุพรรณวดี ประสง
     2. นางสาวรุ่งทิวา ถิระโคตร
     3. นางสาวสุพรรณษา ช่วยบรรจง
     4. นางสาวศศิศานต์ฤดี  คงศรี
     เรื่อง ชีวโมเลกุลมหัศจรรย์ http://www.thaigoodview.com/library/contest2552/type2/science04/28/Index.html

12. หมายเลขการสมัคร 2476
     โรงเรียนระยองวิทยาคม เลขที่ 179 ถนน ตากสินมหาราช ต. ท่าประดู่ อ.เมือง จังหวัด ระยอง 21100 
     1. นางอัจฉรา รัตนวงษ์ 
     2. นางสาวอารยา เชื้อบุปผา
     3. นางสาวกมลชนก ต่อเคหะกิจ
     4. นางสาวฉัตรกมล ตั้งแสนสุข
     เรื่อง อาหย่อย ย่อยอาหาร (Yummy! Digest Gestion)
     http://www.thaigoodview.com/library/contest2552/type2/science04/30/index.html

13. หมายเลขการสมัคร 2538
     โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ เลขที่ 1/92 ต.บางกระสอ อ.เมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 
     1. นางสาวกันยา สุพรรณกูล
     2. นางสาวธิดารัตน์ สุทธิภาศิลป์
     3. นางสาวอธิชา เรืองยศ
     4. นางสาวพัชยาภรณ์ สิงหรัญ
     เรื่อง เอกภพ http://www.thaigoodview.com/library/contest2552/type2/science04/38/web/index.html

14. หมายเลขการสมัคร 2581
     โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม หมู่ 135 หมู่ 3 ต.ท่าวังผา อ.ท่าวังผา จังหวัดน่าน 55140 
     1. นายชัยนุพล ยะแสง 
     2. นางสาวกันต์ฤทัย ใจจันทร์ 
     3. นางสาวณัฐมน ไชยวงค์ 
     4. นางสาวรัชฎาภรณ์ กุณารบ 
     เรื่อง แบ่งเซลล์ แบ่งชีวิต http://www.thaigoodview.com/library/contest2552/type2/science04/41/index.html

15. หมายเลขการสมัคร 2687
     โรงเรียนระยองวิทยาคม เลขที่ 179 ถ.ตากสินมหาราช ต.ท่าประดู่ อ.เมือง จังหวัดระยอง 21000 
     1. นางสาวกานดา บุตรแก้ว
     2. นางสาวชนิสรา วโรดมพุฒิกุล
     3. นางสาวลลิตา กรดดำ
     4. นายธีรสิษฐ์ อังคประเสริฐกุล 
     เรื่อง ระบบนิเวศ http://www.thaigoodview.com/library/contest2552/type2/science04/45/index.html

16. หมายเลขการสมัคร 2702
     โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ เลขที่ 489 ต.ปากน้ำ อ.เมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ  10280 
     1. นายนันทพล สิทธิสุวรรณ
     2. นางสาวธนภรณ์ นาคบัวแก้ว
     3. นางสาวกิ่ง ลาภจารุพงศ์
     4. นางสาวศรินทร์ญา ศรียา
     เรื่อง สมดุลกล http://www.thaigoodview.com/library/contest2552/type2/science04/47/index.html

17. หมายเลขการสมัคร 2738
     โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ เลขที่ 489 ต.ปากน้ำ อ.เมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ  10280
     1. นายนันทพล สิทธิสุวรรณ
     2. นางสาวธนวรรณ  พิบูลทิพย์
     3. นางสาวอุบลรัตน์  เอี่ยมวิจิตร
     4. นายธีระวัฒน์  สมภาร
     เรื่อง งานและพลังงาน http://www.thaigoodview.com/library/contest2552/type2/science04/51/Index.html

18. หมายเลขการสมัคร 1932
     โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา เขตสาทร จ.กทม. 10120
     1. นางสาวรัชญา ไชยนา
     2. นางสาวอรปทุม ศรีงาม
     3. นางสาวอรวารี จ้อยจุฑา
     4. นางสาวสุภาภรณ์ แซ่โซว
     เรื่อง 100 สถานที่ท่องเที่ยวที่สวยที่สุดในโลก
     http://www.thaigoodview.com/library/contest2552/type2/social04/03/index.htm

19. หมายเลขการสมัคร 1937
     โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา เขตสาทร จ.กทม. 10120
     1. นางมยุรี กรวดแก้ว
     2. นางสาวฐิติกานต์ อณารัตน์
     3. นางสาวศุภาพิชญ์ อัครานุรักษ์กุล
     4. นางสาวปวีณา เลื่อมประเสริฐ
     เรื่อง ประวัติศาสตร์ไทย http://www.thaigoodview.com/library/contest2552/type2/social04/04/Untitled-1.htm

20. หมายเลขการสมัคร 2000
     โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ เลขที่ 39/4 หมู่ 6 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
     1. นางสาวเพียงเพ็ญ พุกกิริยา
     2. นางสาววันวิสาข์  อินทรกฤษณ์
     3. นายชัยนรินท์ ไชยวัฒน์รวี
     4. นางสาววรนุช นุตบันเทิง
     เรื่อง พระพุทธศาสนา http://www.thaigoodview.com/library/contest2552/type2/social04/05/web/index.html

21. หมายเลขการสมัคร 2207
     โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา เขตสาทร จ.กทม. 10120 
     1. นางพีรทิพย์ สุคันธเมศวร์
     2. นางสาวคณิตา บุญล้อม
     3. นางสาวธนาวดี สุวรรณโกศัย
     4. นางสาววริยา วิสุทธิเสรีวงศ์ 
     เรื่อง ประวัติศาสตร์การเมืองไทยใน สมัยรัชกาลที่4-พุทธศักราช 2453
     http://www.thaigoodview.com/library/contest2552/type2/social04/11/Index.html

22. หมายเลขการสมัคร 2139
     โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา เขตสาทร จ.กทม. 10120 
     1. นางณัฏฐกัญญา เดชชนาพรสิทธิ์ 
     2. นางสาวกัญจน์วรรณ เที่ยวแสวง
     3. นางสาวจินดาพร สุวรรณธิการ
     4. นางสาวจุฑานันท์ ฟักเขียว
     เรื่อง classical music composers
     http://www.thaigoodview.com/library/contest2552/type2/art04/02/index.html

23. หมายเลขการสมัคร 2133
     โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา เขตสาทร จ.กทม. 10120 
     1. นางชวนพิศ เที่ยวแสวง 
     2. นางสาวซัยนับ อาเมน
     3. นางสาววนิดา รุ่งวัฒนากุล
     4. นางสาววัชราภร ทองทรัพย์
     เรื่อง สปา http://www.thaigoodview.com/library/contest2552/type2/tech04/07/index.html

24. หมายเลขการสมัคร 2162
     โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา เขตสาทร จ.กทม. 10120 
     1. นายสมชาย น่วมกลิ่น
     2. นางสาวพิมพ์ชนก ระงับทุกข์
     3. นางสาวสุภาวดี การุณวีเชียร
     4. นางสาวอริสรา ฟุ้งสิริรัตน์
     เรื่อง decorate by yourself ..
     http://www.thaigoodview.com/library/contest2552/type2/tech04/10/home page.1.html

25. หมายเลขการสมัคร 2494
     โรงเรียนหนองแซงวิทยา เลขที่ 71 หมู่ 4 ต.หนองควายโซ อ.หนองแซง จังหวัดสระบุรี 18170 
     1. นายวีระชาติ ชื่นตา 
     2. นายเอกศิษย์ จุลพฤกษ์
     3. นายวิศรุต ศรีสวรรค์
     4. นายปฏิพัทธิ์ ทวินันท์   
     เรื่อง งานทำบล็อกประสาน http://www.thaigoodview.com/library/contest2552/type2/tech04/21/wed/index.html

26. หมายเลขการสมัคร 2592
     โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม เลขที่ 74/11 หมู่ 8ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 
     1. นางสาวนริศรา กระจ่างพัฒน์
     2. นายสุวีร์ ศิริประภาวัฒน์
     3. นายธารินทร์ คล้ายวงศ์
     4. นายศุภณัฐ สิทธิชัย
     เรื่อง การใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น http://www.thaigoodview.com/library/contest2552/type2/tech04/25/index.html

27. หมายเลขการสมัคร 2635
     โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์ คอนแวนต์ เลขที่ 92 ต.วชิรพยาบาล อ.ดุสิต จังหวัดกรุงเทพฯ 13000 
     1. นางสาวศรา หรูจิตตวิวัฒน์
     2. นางสาวณิชา สังวรวุฒิคุณ
     3. นางสาวฉัตรธินี สุขยิ่ง
     4. นางสาวมนัสนันท์ ชวัลปัญญวัฒน์
     เรื่อง Hardware, Software, Peopleware
     http://www.thaigoodview.com/library/contest2552/type2/tech04/27/index.html

28. หมายเลขการสมัคร 2656
     โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม หมู่ 5 ต.หนองบัว อ.คง จังหวัด นครราชสีมา 30260 
     1. นายสถิตย์ ประสังขิณี
     2. นางสาวปรียาภรณ์ ตูมกลาง
     3. นางสาวจุธาภรณ์ เพิ่มสนาม
     4. นางสาวเพลินจิตร หวังมีกลาง
     เรื่อง การสร้างเว็บเพจด้วยโปรแกรม KomPozer
     http://www.thaigoodview.com/library/contest2552/type2/tech04/30/index.html

29. หมายเลขการสมัคร 2710
     โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน เลขที่ 179 หมู่ 5 ต.ดู่ใต้ อ.เมือง จังหวัด น่าน 55000 
     1. นางสาวณัชเมธาวรรณ วุฒิ
     2. นายสิทธิพงษ์ พรมฟู
     3. นายสมรัก หงษ์สาม
     4. นางสาวสุมิตรา เพ็ชรชะนะ
     เรื่อง การติดต่อสื่อสารผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
     http://www.thaigoodview.com/library/contest2552/type2/tech04/37/html/index.html

30. หมายเลขการสมัคร 2747
     โรงเรียนพานพิทยาคม เลขที 816 หมู่ 17 ต.เมืองพาน อ.พาน จังหวัดเชียงราย 57120 
     1. นายปกรณ์กฤช กันทะเลิศ
     2. นายกรกต ผาสุข
     3. นางสาววิลาวัลย์ ฉลองรมย์
     4. นางสาวองค์อร ไฝคำ
     เรื่อง เทคนิคการใช้งาน Photoshop
     http://www.thaigoodview.com/library/contest2552/type2/tech04/42/index.html

31. หมายเลขการสมัคร 2699 
     โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม เลขที่ 2/3 หมู่ 2 ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จังหวัดสุโขทัย 64000 
     1. นายนพดล อินทร์ลับ 
     2. นายอติคุณ นมเนย
     3. นายกิตติพงษ์ ตั้งสุขขีย์ศิริ
     4. นายจักรพันธ์ กองลี 
     เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ http://www.thaigoodview.com/library/contest2552/type2/tech04/46/index.html

32. หมายเลขการสมัคร 2518
     โรงเรียนระยองวิทยาคม เลขที่ 179 ต.ท่าประดู่ อ.เมือง จังหวัดระยอง 21000 
     1. นางอัจฉรา รัตนวงษ์
     2. นายวโรภาส ชุนณะวงค์
     3. นางสาวจริญญา ว่องวิชัย
     4. นางสาวเศรษฐพร เสงี่ยมพงษ์
     เรื่อง ภาษาจีน เบื้องต้น http://www.thaigoodview.com/library/contest2552/type2/foreign03/03/index.html

33. หมายเลขการสมัคร 1689
     โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ เลขที่ 39/4 หมู่ 6 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
     1. นายพงษ์ศักดิ์ วรพจน์มาศ
     2. นางสาวเหมือนแพร กุสสลานุภาพ
     3. นางสาวพนิตพร บงกชประภา
     4. นางสาวสุพิชชา จันทร์ศิริ
     เรื่อง Eng 4U http://www.thaigoodview.com/library/contest2552/type2/foreign04/01/html/index.html

34. หมายเลขการสมัคร 2060
     โรงเรียนระยองวิทยาคม เลขที่ 179 ต.ท่าประดู่ อ.เมือง จังหวัดระยอง 21000
     1. นายชนารัตน์ คำอ่อน
     2. นายจิตรดิลก วงศ์บุปผา
     3. นายเจนวิศว์ กีรติภัทรกุล
     4. นางสาวณัชอาภา พวงมาลัย
     เรื่อง Concept of CLAUSES http://www.thaigoodview.com/library/contest2552/type2/foreign04/06/index.html

35. หมายเลขการสมัคร 2299
     โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา เขตสาทร จ.กทม. 10120 
     1. นางสาวศุทธินี กิจเจริญ 
     2. นางสาวสุทธ์สินี กิจแสงทอง
     3. นางสาวมิ่งขวัญ ตัลยารักษ์
     4. นางสาวถิรา นิมิตรโภคานันท์
     เรื่อง English for You http://www.thaigoodview.com/library/contest2552/type2/foreign04/09/index.htm

36. หมายเลขการสมัคร 2728
     โรงเรียนปิยะบุตร์ เลขที่ 133 หมู่ 6 ต.โพนทอง อ.บ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 15110 
     1. นางนิภา คำเพชร
     2. นายอานุภาพ ทวีคูณ 
     3. นางสาวสุมัจชา ทองสุข
     4. นางสาวฤทัยทิพย์ แก่นเสา
     เรื่อง Part of Speech http://www.thaigoodview.com/library/contest2552/type2/foreign04/15/index.htm

  • ประกาศนียบัตรเข้าร่วมประกวด คะแนนน้อยกว่าร้อละ 60

1. หมายเลขการสมัคร 2551
     โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม เลขที่ 84 หมู่ 1 ต.ท่าทราย อ.เมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 
     1. นายไอสุรีย เรืองรัตน์มณี
     2. นางสาวจิดาภา เรืองศิริ
     3. นางสาวเจนจิรา แม้นศิริ
     4. นางสาวนฤมล  ทองลา
     เรื่อง นิทานกลอน http://www.thaigoodview.com/library/contest2552/type2/thai03/09/indext.htm

2. หมายเลขการสมัคร -
     โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ เลขที่ 39/4 หมู่ 6 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 
     1.นายชัยพล ขอดทอง
     2.นางสาวฐิตารีย์ มหาวงศนันท์
     3.นางสาวปิยวรรณ นวลประเสริฐสุข
     4.นางสาวรัชต์กนก วิริยพงศ์สุกิจ 
     เรื่อง ลายสือไทย http://www.thaigoodview.com/library/contest2552/type2/thai04/09/HTML/index.html

3. หมายเลขการสมัคร -
     โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา เขตสาทร จ.กทม. 10120 
     1.นางสาวรัตนาภรณ์ ทองอยู่
     2.น.ส.ช่อผกา ปกป้อง
     3.น.ส.ศิรินันท์ ท่านัทธี
     4.น.ส.ศิริพร สิงหพงษ์ 
     เรื่อง พระเอกและนางเอกในวรรณคดีไทย
     http://www.thaigoodview.com/library/contest2552/type2/thai04/10/หน้าหลัก-1.html

4. หมายเลขการสมัคร 2056
     โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ เลขที่ 39/4 หมู่ 6 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
     1. นางไพเราะ เวทย์สกฤษฎ์ 
     2. นางสาวสมฤดี สวัสดิวงศ์
     3. นางสาวสิรินทิพย์ จรรยาเศรษฐกุล 
     4. นางสาวอนันตญา จรรยาเศรษฐกุล
     เรื่อง Math Paradise http://www.thaigoodview.com/library/contest2552/type2/math04/04/Web/index.html

5. หมายเลขการสมัคร 2408 
     โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ เลขที่ 39/4 หมู่ 6 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
     1. นางสาววรรณา เปลี่ยนพุ่ม
     2. นางสาวพัชราภา ฤกษ์ฉวี
     3. นายชณะ ชูปาน
     4. นางสาวรุ้งพราย บุญเกิด
     เรื่อง Maths http://www.thaigoodview.com/library/contest2552/type2/math04/05/index.html

6. หมายเลขการสมัคร 1860
     โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ เลขที่ 39/4 หมู่ 6 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
     1. นางปองฤทัย พนัสเจริญ
     2. เด็กหญิงญาณิสรา ศรีสุวรรณ
     3. เด็กหญิงอารยา คุณากรจิตติรักษ์
     4. เด็กหญิงกิรตา แม้นเลขา
     เรื่อง ดาราศาสตร์ http://www.thaigoodview.com/library/contest2552/type2/science03/07/Index.html

7. หมายเลขการสมัคร 2297 
     โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา เขตสาทร จ.กทม. 10120 
     1. นายจำเริญ บุญยืน
     2. นางสาวคชาภรณ์ บินซอและ
     3. นางสาวกัลยา วีรณรงค์กร
     4. นางสาวเสาวรีย์ กองรัม
     เรื่อง ไฟฟ้า http://www.thaigoodview.com/library/contest2552/type2/science03/13/index.html

8. หมายเลขการสมัคร 2765
     โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม เลขที่ 146 ต.ทุ่งวัดดอน อ.สาทร จังหวัดกรุงเทพฯ 10120 
     1. นางสาวทรัพย์ทวี อภิญญาวาท
     2. นายพงศธร มากแก้ว
     3. นายสหรัฐ ถาวรสุสิน
     4. นางสาวศิรัณย์ เขียนสายออ
     เรื่อง ชีวิตมหัศจรรย์ http://www.thaigoodview.com/library/contest2552/type2/science03/20/index.htm

9. หมายเลขการสมัคร 1886
     โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ เลขที่ 39/4 หมู่ 6 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 
     1. นางสาววิชัญญา ละมูล
     2. นางสาวจิตราพร จินดาพร
     3. นางสาวภัทรนันท์ รัชตะทรัพย์
     4. นางสาวจิตราภรณ์ เอี้ยงอ่อง
     เรื่อง ปิโตรเลียม http://www.thaigoodview.com/library/contest2552/type2/science04/04/main.html

10. หมายเลขการสมัคร 1887
     โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ เลขที่ 39/4 หมู่ 6 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 
     1. นางสาวอุบลรัตน์ อานามวงศ์
     2. นายณัฐ ตรีรัตนพันธ์
     3. นางสาวดารกา เฉลิมนัย
     4. นางสาวทรัสตยากร คงอยู่
     เรื่อง ชีวิตสัตว์ http://www.thaigoodview.com/library/contest2552/type2/science04/05/index.html

11. หมายเลขการสมัคร 1888
     โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ เลขที่ 39/4 หมู่ 6 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 
     1. นางสาวเนื้อน้อง สถิตย์กสิกรรม
     2. นายบุญมงคล เตชะไกรสิน
     3. นางสาวณิชชารีย์ เลิศวิชญโรจน์
     4. นางสาวปุณิกา วัชรอาภานุกร
     เรื่อง ปิโตรเลียม http://www.thaigoodview.com/library/contest2552/type2/science04/06/index.html

12. หมายเลขการสมัคร 1892
     โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ เลขที่ 39/4 หมู่ 6 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 
     1. นางสาวรุ่งอรุณ เธียรประกอบ
     2. นางสาวนันทนัท ฐกัดกุล
     3. นางสาวภมรรัตน์ พัฒน์ธีรพงศ์
     4. นางสาวมรกต หลิว
     เรื่อง การละเล่นไทย http://www.thaigoodview.com/library/contest2552/type2/science04/09/home.html

13. หมายเลขการสมัคร 1893
     โรงเรียนสตึก เลขที่ 123 หมู่ 23 ต.นิคม อ.สตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 31150 
     1. นายสุรเชษฐ อนุมาตร์
     2. นางสาวยุวดี สหัสวาปี
     3. นางสาวจิดาภา ยินดีรัมย์
     4. นางสาวสมศรี สีบุญ
     เรื่อง ไฟฟ้ากระแส http://www.thaigoodview.com/library/contest2552/type2/science04/10/index.htm

14. หมายเลขการสมัคร 1984
     โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ เลขที่ 39/4 หมู่ 6 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 
     1. นางสาวจิตรา รุ่งเรือง
     2. นางสาวชนิกานต์ วรขันธ์
     3. นางสาวขวัญธิดา ทินวงษ์
     4. นางสาวชนากานต์ สุขพิบูลย์
     เรื่อง สารอาหาร http://www.thaigoodview.com/library/contest2552/type2/science04/12/index.html

15. หมายเลขการสมัคร 1999
     โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ เลขที่ 39/4 หมู่ 6 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 
     1. นางสาวเนื้อน้อง สถิตย์กสิกรรม
     2. นางสาวฉันทชา สรรพศรี
     3. นางสาวพรรณวิสาข์ พุทธประเสริฐ
     4. นายสิรภพ สุนทรกิจ
     เรื่อง วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต http://www.thaigoodview.com/library/contest2552/type2/science04/16/index.html

16. หมายเลขการสมัคร 2006
     โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ เลขที่ 39/4 หมู่ 6 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 
     1. นางมิตรา สงวนมิตร
     2. นาย ภวินท์ สุทธิพรโอภาส
     3. นางสาวรมณีย์ พันธุ์สัมฤทธิ์
     4. นางสาวสุพิชญา สุขมาก
     เรื่อง วิทยาศาสตร์น่ารู้ http://www.thaigoodview.com/library/contest2552/type2/science04/19/index.html

17. หมายเลขการสมัคร 2010
     โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ เลขที่ 39/4 หมู่ 6 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 
     1. นางสาวสุวภา อันละคร
     2. นางสาววริษา สอนไชยา
     3. นางสาวกัญญาวรรณ ครองสิน
     4. นางสาวเอื้ออิศรา ลิ่วเฉลิมวงศ์
     เรื่อง น้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ http://www.thaigoodview.com/library/contest2552/type2/science04/21/index.html

18. หมายเลขการสมัคร 2029
     โรงเรียนระยองวิทยาคม เลขที่ 179 ต.ท่าประดู่ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000 
     1. นายชนารัตน์ คำอ่อน 
     2. นางสาวปัฐวิกรณ์ จันทร์บวร
     3. นางสาวชัญญา ฉัตรวงศ์ทิวา
     4. นางสาวชัญญานุช ลีวงศ์วัฒน์
     เรื่อง ดาราจักร http://www.thaigoodview.com/library/contest2552/type2/science04/23/Index.html

19. หมายเลขการสมัคร 2323
     โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ เลขที่ 39/4 หมู่ 6 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 
     1. นางสาวสุวภา อันละคร
     2. นางสาวอิสริยาภ์ บุญคำภาว์
     3. นางสาวภัทรานีย์ นิลขำ
     4. นางสาวศาตนันท์ สุขประเสิรฐ
     เรื่อง Food Chain http://www.thaigoodview.com/library/contest2552/type2/science04/26/web/index.html

20. หมายเลขการสมัคร 2514
     โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล เลขที่ 46 หมู่ 15 ต.ผักไหม อ.ห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ 33210 
     1. นางดรุณี เสมอภาค
     2. นายพลรารัตน์ ทวีชาติ
     3. นายบุญฤทธิ์ นาคนวล
     4. นายพลวัฒน์ มังษะชาติ
     เรื่อง ดาราศาสตร์และอวกาศ
     http://www.thaigoodview.com/library/contest2552/type2/science04/32/index.html

21. หมายเลขการสมัคร 2523
     โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล เลขที่ 46 หมู่ 15 ต.ผักไหม อ.ห้วยทับทัน จังหวัด ศรีสะเกษ 33210 
     1. นางดรุณี  เสมอภาค 
     2. นายธวัชชัย แสงธรรม
     3. นางสาวกรรณิกา กล้าจัด
     4. นางสาวสุนิสา วิเศษชาติ
     เรื่อง โลก ดวงดาว และอวกาศ 
     http://www.thaigoodview.com/library/contest2552/type2/science04/33/index.html

22. หมายเลขการสมัคร 2524
     โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล เลขที่ 46 หมู่ 15 ต.ผักไหม อ.ห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ 33210 
     1. นางดรุณี เสมอภาค 
     2. นายอาทร ยอดจันทร์
     3. นายสุทธิชัย พะวร
     4. นางสาวเนตรชนก แย้มยิ้ม
     เรื่อง ธรณีภาค&ธรณีประวัติ http://www.thaigoodview.com/library/contest2552/type2/science04/34/index.html

23. หมายเลขการสมัคร 2669
     โรงเรียนปิยะบุตร์ เลขที่ 133 หมู่ 6 ต.โพนทอง อ.บ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 15110 
     1. นางอรกมล ศรีจันดี 
     2. นางสาวสุจิรา เสนาะคำ 
     3. นางสาวกนกวรรณ ทำชอบ 
     4. นางสาวอรวรรณ วิมลทอง 
     เรื่อง ประวัตินักวิทยาศาสตร์ http://www.thaigoodview.com/library/contest2552/type2/science04/43/index.html

24. หมายเลขการสมัคร 2670
     โรงเรียนปิยะบุตร์ เลขที่ 133 หมู่ 6 ต.โพนทอง อ.บ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 15110
     1. นายสุพจน์ อรุณรัตน์
     2. นางสาวจิราพร พูลผกา
     3. นายบุญธเรศ จันเทวา
     4. นางสาวนฤมล น้ำใจ
     เรื่อง ฟิสิกส์น่ารู้ http://www.thaigoodview.com/library/contest2552/type2/science04/44/index.html

25. หมายเลขการสมัคร 2731
     โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม เลขที่ 146 ต.ทุ่งวัดดอน อ.สาทร จังหวัดกรุงเทพฯ 10120 
     1. นางสาวทรัพย์ทวี อภิญญาวาท
     2. นายธนภูมิ แสงสิริโกมล
     3. นายธนวัฒน์ เที่ยงธรรมทัฬห 
     4. นายภัทรพล เฉลิมพลากร
     เรื่อง THE MIRACLE EARTH http://www.thaigoodview.com/library/contest2552/type2/science04/49/index.html

26. หมายเลขการสมัคร 2757
     โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี เลขที่ 51/4 หมู่ 5 ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 
     1. นางจินตนา เอี่ยมเพชร์ 
     2. นายณัทพล เขมะราวาส
     3. นางสาวชุติมา แสนใจกล้า
     4. นายภัทร ปั้นบำรุงกิจ 
     เรื่อง เคมี พันธะไอออนิก http://www.thaigoodview.com/library/contest2552/type2/science04/55/index.html

27. หมายเลขการสมัคร 1907
     โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา เขตสาทร จ.กทม. 10120 
     1. นายธานินทร์ พร้อมสุข
     2. นาวสาววิภารัตน์ พรหมนนท์
     3. นางสาวปัญญาพร นิธิเจริญสุข
     4. นางสาวณัฏฐนิช อาบสุวรรณ์
     เรื่อง กฎหมายแพ่ง&อาญา http://www.thaigoodview.com/library/contest2552/type2/social04/02/index.html

28. หมายเลขการสมัคร 2005
     โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ เลขที่ 39/4 หมู่ 6 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
     1. นายปรีชา รักษาสิริโรจน์
     2. นายวศิน สกุลพาเจริญ
     3. นายวรายุทธ ศรีทองสุข
     4. นายอุรุพงษ์ พรหมมา 
     เรื่อง เอเชีย http://www.thaigoodview.com/library/contest2552/type2/social04/06/index.html

29. หมายเลขการสมัคร 2009
     โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ เลขที่ 39/4 หมู่ 6 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 
     1. นางสาวเพียงเพ็ญ พุกกิริยา
     2. นายยุทธพล จิรัฐติกร
     3. นายฐาปกรณ์ ผลมานะ
     4. นายจารุวิทย์ ศรีบูรณศร
     เรื่อง ประวัติศาสตร์ http://www.thaigoodview.com/library/contest2552/type2/social04/07/web/Index.html

30. หมายเลขการสมัคร 2137 
     โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา เขตสาทร จ.กทม. 10120 
     1. นางสาวมาลัยวรรณ จันทร
     2. นางสาวปัทมาภิรัตน์ บรรณธนเศรษฐ์
     3. นางสาวฐานิกา จันทร์ไพบูลย์กิจ
     4. Miss Wiktoria Galior
     เรื่อง สงครามโลกครั้งที่ 2 http://www.thaigoodview.com/library/contest2552/type2/social04/08/HomePage.htm

31. หมายเลขการสมัคร 2150
     โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา เขตสาทร จ.กทม. 10120 
     1. นางพีรทิพย์ สุคันธเมศวร์
     2. นางสาววีรภัทรา แสวงวุฒิพันธ์
     3. นางสาวมานิตา อิสสระปํญโญภาส
     4. นางสาวผลิวรรณ บุ้นเฮี้ยน
     เรื่อง เที่ยวที่ไหนไม่สุขใจ เท่าตลาดน้ำนะจ๊ะ นะจ๊ะ!!!!!!  ((:
     http://www.thaigoodview.com/library/contest2552/type2/social04/09/Home (Floating-Market).htm

32. หมายเลขการสมัคร 2200 
     โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา เขตสาทร จ.กทม. 10120 
     1. นายสรไกร สัตย์เพริศพราย
     2. นางสาวศิริพร เลิศสินทรัพย์ทวี 
     3. นางสาววรกานต์ ไมตรีรักษ์ 
     4. นางสาวลลิตภัทร ลิ้มรุ่งเรือง 
     เรื่อง 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก http://www.thaigoodview.com/library/contest2552/type2/social04/10/index.html

33. หมายเลขการสมัคร 2248
     โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา เขตสาทร จ.กทม. 10120 
     1. นายวิรัติ พนารัตน์ 
     2. นางสาวพลอยไพลิน ไชยหนองหว้า
     3. นางสาวอิศราภรณ์ หนันเรียง 
     4. นางสาวพินัฎฐา บุญกิจเจริญ
     เรื่อง สถานที่แห่งความทรงจำของประเทศไทย
     http://www.thaigoodview.com/library/contest2552/type2/social04/12/index.html

34. หมายเลขการสมัคร 2253
     โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา เขตสาทร จ.กทม. 10120 
     1. พระอาจารย์ มหาถวิล จารุเตโร
     2. นางสาวพิมานมาศ สุขจินดา
     3. นางสาวกิตติยา ทองดวง
     4. นางสาวพรนภา สวนสมจิตต์
     เรื่อง หัวใจพระเจ้าสิบชาติ http://www.thaigoodview.com/library/contest2552/type2/social04/13/index.html

35. หมายเลขการสมัคร 2292
     โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา เขตสาทร จ.กทม. 10120 
     1. นายศรนรินทร์ สังวาลย์
     2. นางสาวชาลิสา ภัทรวณิชกุล
     3. นางสาวกมลชนก ศีลวัตรพงษ์
     4. นางสาวอรพรรณ วงศ์เพชรพลอย
     เรื่อง รอบเกาะรัตนโกสินทร์ http://www.thaigoodview.com/library/contest2552/type2/social04/14/Untitled-0.html

36. หมายเลขการสมัคร 2310
     โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ เลขที่ 39/4 หมู่ 6 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 
     1. นายปรีชา รักษาสิริโรจน์
     2. นายจุติ จำเริญเกตุประทีป
     3. นายนรวิชญ์ อยู่โต
     4. นายพิศุทธ์ แสงจันทร์ผ่อง
     เรื่อง ภูมิศาสตร์ http://www.thaigoodview.com/library/contest2552/type2/social04/15/index.html

37. หมายเลขการสมัคร 2316
     โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ เลขที่ 39/4 หมู่ 6 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 
     1. นางชนิตา สีตาบุตร
     2. นางสาวประภาสพร แสงชีวิน
     3. นางสาวจันทกานติ์ ชาติเจริญสิทธิ์
     4. นางสาวดวงรัตน์ สุขสุพืช
     เรื่อง ประวัติศาสตร์ http://www.thaigoodview.com/library/contest2552/type2/social04/16/index.html

38. หมายเลขการสมัคร - 
     โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ เลขที่ 39/4 หมู่ 6 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 
     1.นางจงรักษ์ บัณฑิตนุกูล
     2.นายศุภเศรษฐ์ งามสอาด
     3.นายวีรภัทร วรนิตินันท์
     4.นายกัญจน์ บูรณะชาคร 
     เรื่อง ภูมิศาสตร์ http://www.thaigoodview.com/library/contest2552/type2/social04/19/index.html

39. หมายเลขการสมัคร 1951
     โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา เขตสาทร จ.กทม. 10120
     1. นายสมาน ถวินกิจ
     2. นางสาวสาธิยา กองกูล
     3. นางสาวจันทร์จิรา ทองโฉม
     4. นางสาวสุจิตรา เดวี่
     เรื่อง THE  FOLK  PLAY  :>  การละเล่นพื้นบ้าน
     http://www.thaigoodview.com/library/contest2552/type2/health03/01/index.htm

40. หมายเลขการสมัคร 2014
     โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ เลขที่ 39/4 หมู่ 6 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
     1. นายสันธะนะ พันธาภา
     2. นางสาวธนัชชา พลยางนอก
     3. นางสาวสิรีธร โชติเกษมทรัพย์
     4. นางสาวพิชญานิน ศิริธง 
     เรื่อง Sport http://www.thaigoodview.com/library/contest2552/type2/health04/01/home/index.html

41. หมายเลขการสมัคร 2779
     โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม เลขที่ 299 หมู่ 5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 
     1. ว่าที่ ร.ต.หญิงศิริพร สามเพ็ชรเจริญ
     2. นายมนตรี มีสีผ่อง
     3. นางสาวพัชรมัย นิ่มละออ
     4. นางสาวขวัญนรินทร์ เข็มสม
     เรื่อง ระบบมหัศจรรย์ http://www.thaigoodview.com/library/contest2552/type2/health04/04/index.html

42. หมายเลขการสมัคร 2135
     โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา เขตสาทร จ.กทม. 10120
     1. นางสาวเพ็ญศรี รอดจากภัย 
     2. นางสาววิภาวรรณ ศรีศุภวัฒนะ
     3. นางสาวสราลี ดิษฐป้าน
     4. นางสาวเพ็ญศรี เพิกไพบูลย์
     เรื่อง ศิลปวัฒนธรรม http://www.thaigoodview.com/library/contest2552/type2/art04/01/CNN.html

43. หมายเลขการสมัคร 2312
     โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ เลขที่ 39/4 หมู่ 6 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 
     1. นายทัตชัย เสถียรโกเศศ
     2. นางสาวจิรสิน กมลานนท์
     3. นางสาวณัฐณิชา ทรัพย์เกิด
     4. นางสาวชงค์พร ประทีปะผลิน
     เรื่อง ศิลปะกับการเรียนรู้ http://www.thaigoodview.com/library/contest2552/type2/art04/04/index.html

44. หมายเลขการสมัคร 1816
     โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม เลขที่ 668 หมู่1 ต.ริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
     1. นางจรินทร์ ธงงาม
     2. นางสาวดรุณี โชติบุตร
     3. นางสาวจิราพร เย็นใจ
     4. นางสาวพัชรีภรณ์ บัวหนอง
     เรื่อง มีอะไร? ในคอมพิวเตอร์ http://www.thaigoodview.com/library/contest2552/type2/tech03/05/index.html

45.หมายเลขการสมัคร 1818
     โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม เลขที่ 668 หมู่1 ต.ริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
     1. นางจรินทร์ ธงงาม
     2. นางสาววาสนา กลิ่นธูป
     3. นางสาววราภรณ์ บุญมา
     4. นางสาวประภาภรณ์ กุลนา
     เรื่อง สื่อสารใกล้ไกล โยงใยทั่วโลก http://www.thaigoodview.com/library/contest2552/type2/tech03/07/file.elp

46. หมายเลขการสมัคร 2789
     โรงเรียนไทยบริหารธุรกิจและพณิชยการ เลขที่ 43 ต.อนุสาวรีย์ อ.บางเขน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10220 
     1. นายตรีเพ็ชร มีศิลป์
     2. นายเบ็ญจพล จารุศิริ
     3. นายฌาณวรุตม์ บุดดา
     4. นางสาวอิษฏ์นันทน์ สุทธิประภา 
     เรื่อง การเรียนรู้  PowerPoint 2003
     http://www.thaigoodview.com/library/contest2552/type2/tech03/49/Index.html

47. หมายเลขการสมัคร 2002
     โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ เลขที่ 39/4 หมู่ 6 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 
     1. นางสาววารุณี วิจารณ์ปรีชา
     2. นายภูธิติวัฒน์ บุณยปภาวีณัฐกุล
     3. นายพีรพรรษ์ ลัทธิธรรม
     4. นายสิทธิพล ตั้งตรงสิทธิ์
     เรื่อง เทคโนโลยี http://www.thaigoodview.com/library/contest2552/type2/tech04/04/index.html

48. หมายเลขการสมัคร 2134
     โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา เขตสาทร จ.กทม. 10120 
     1. นายจงลักษณ์ วรรณเวช
     2. นางสาวธัญญา วงศ์บุศยรัตน์
     3. นางสาวณัฐนันท์ เลิศวาณิชดิลก
     4. นางสาวยุพาวรร กระจ่างเวช
     เรื่อง ธุรกิจแฟรนไชส์ http://www.thaigoodview.com/library/contest2552/type2/tech04/08/STORY/INDEX.html

49. หมายเลขการสมัคร 2136
     โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา เขตสาทร จ.กทม. 10120 
     1. นายสมนึก เอี่ยมวิริยะพงศ์  
     2. นางสาวฉัตรฌา เจริญสุขสนิท
     3. นางสาวสุพัตรา บุญมี
     4. นางสาวมาริสา หาญสงคราม
     เรื่อง ช็อคโกแลต http://www.thaigoodview.com/library/contest2552/type2/tech04/09/Chocolate/INDEX.html

50. หมายเลขการสมัคร 2295
     โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา เขตสาทร จ.กทม. 10120 
     1. นายวีรศักดิ์ เตชมหานนท์ 
     2. นางสาววิรวรรณ วโรรส
     3. นางสาวรุ่งนภา ไพฑูรย์วงค์
     4. นางสาวภัทร์นฤน ตรีรัตนชาติ
     เรื่อง กล้องคอมแพค(ดิจิตอล) http://www.thaigoodview.com/library/contest2552/type2/tech04/13/index.html

51. หมายเลขการสมัคร 2383
     โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ชัยนาท เลขที่ 83 หมู่ 8 ต.ธรรมามูล อ.เมือง จังหวัดชัยนาท 17000 
     1. นางสาวอรทัย บุญวาส
     2. นางสาวนิตยา ชมนก 
     3. นายศักดิ์ณรงค์ สืบมี
     4. นางสาววันเพ็ญ แซ่โซ้ง
     เรื่อง WOW!!! INTERNET http://www.thaigoodview.com/library/contest2552/type2/tech04/15/index.html

52. หมายเลขการสมัคร 2384
     โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ชัยนาท เลขที่ 83 หมู่ 8 ต.ธรรมามูล อ.เมือง จังหวัดชัยนาท 17000 
     1. นางสมพร ศิริเมือง 
     2. นายพัชรพงศ์ ม่วยเท้ง
     3. นายณัฐพงษ์ กล่ำเพียร
     4. นางสาวขนิตา แผนเสือ
     เรื่อง สร้าง Website ง่ายๆ ด้วยโปรแกรม Web Page Maker
     http://www.thaigoodview.com/library/contest2552/type2/tech04/16/home.html

53. หมายเลขการสมัคร 2526
     โรงเรียนปิยะบุตร์ เลขที่ 133 หมู่ 6 ต.โพนทอง อ.บ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 15110
     1. นางพิสมัย ศุภพงษ์
     2. นายเทพพล อยู่ทวี
     3. นายพีระพงศ์ ศรีจันทร์ดี
     4. นายอุกฤษณ์ นันอุมาลี
     เรื่อง Technichian Computer http://www.thaigoodview.com/library/contest2552/type2/tech04/23/Index.htm

54. หมายเลขการสมัคร 2674
     โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา เลขที่ 68 หมู่ 1 ต.วังตะกู อ.เมืองนครปฐม จังหวัด นครปฐม 73000 
     1. นายชาตรี เอี่ยมละออ
     2. นายสมรัก ณัฐวุฒิ
     3. นางสาวกมลชนก อ้อจันทึก
     4. นายดิฐพล วันทอง
     เรื่อง tip & trick computer http://www.thaigoodview.com/library/contest2552/type2/tech04/34/index.html

55. หมายเลขการสมัคร 1825
     โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม เลขที่ 93 หมู่ 1 ต.คำชะอี อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร 49110
     1. นางชนากานต์ พันธ์มุก
     2. นายจิรพล สุวรรณไตรย์ 
     3. นายดนุเดช เจริญยศ
     4. นางสาวธิดา วงศ์กิตติธร
     เรื่อง Amazing mUkdAhAn http://www.thaigoodview.com/library/contest2552/type2/foreign04/02/index.html

56. หมายเลขการสมัคร 2022
     โรงเรียนวังทองวิทยา เลขที่ 17 หมู่ 7 ต.วังทอง อ.ศรีสำโรง จังหวัด สุโขทัย 64120 
     1. นายวิชัย สายคำอิน 
     2. นายชรินทร อินเขียน
     3. นายอัฐพล จันทร์เดช
     4. นายอลงกต สินพันธุ์
     เรื่อง EASY ENGLISH TENSES http://www.thaigoodview.com/library/contest2552/type2/foreign04/04/index.htm

57. หมายเลขการสมัคร 2052
     โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา เขตสาทร จ.กทม. 10120 
     1. นางสาววีณา รัตนสุมาวงศ์
     2. นางสาวสริตา วิชญาเดชะ
     3. นางสาวภัคพร เกียรติจินดารัตน์
     4. นางสาวอัฉรา ศาสนพิทักษ์กุล
     เรื่อง Fun with Grammar (Tense)
     http://www.thaigoodview.com/library/contest2552/type2/foreign04/05/web/index.html

58. หมายเลขการสมัคร 2270
     โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา เขตสาทร จ.กทม. 10120 
     1. นางสาววีณา รัตนสุมาวงศ์ 
     2. นางสาวไพลิน บุญเต็มพิทักษ์
     3. นางสาวณัฐทิชา ตั้งพานิชยานนท์
     4. นางสาววรรณสิกา ลิขสิทธิ์พงศ์
     เรื่อง สถานที่ท่องเที่ยวต่างประเทศ
     http://www.thaigoodview.com/library/contest2552/type2/foreign04/08/Webpage/Home.html

59. หมายเลขการสมัคร -
     โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา เขตสาทร จ.กทม. 10120 
     1. นางสาวนงนาถ ชัยชนะวิจิตร
     2. นางสาวญาณิศา เรืองรัตน์อรุณ
     3. นางสาวจิรพรรณ ศิรินพวงศากร
     4. นางสาวชาวิณี ประเสริฐพงษ์
     เรื่อง Exercises http://www.thaigoodview.com/library/contest2552/type2/foreign04/16/index.html

60. หมายเลขการสมัคร 2308
     โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ เลขที่ 39/4 หมู่ 6 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 
     1. นางสาวสุธีมา สุปะมา
     2. นายอชิรวิทย์ เฮงทวีทรัพย์
     3. นายชัยพร ระเบียบการดี
     4. นายธมกร วัชรอาภานุกร
     เรื่อง ดนตรี http://www.thaigoodview.com/library/contest2552/type2/dev04/01/index.html

61. หมายเลขการสมัคร 2315
     โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ เลขที่ 39/4 หมู่ 6 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 
     1. นายสวิส ปาลกะวงศ์
     2. นายจักรี เพชรชารี
     3. นางสาวจารุภา โสภาวงศ์
     4. นางสาวออลชา หอมไกรลาศ
     เรื่อง ทฤษฎีดนตรี http://www.thaigoodview.com/library/contest2552/type2/dev04/02/index.html

สร้างโดย: 
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 3 คน กำลังออนไลน์