รางวัลเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ ประเภทสื่อเว็บเพจ ระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น

รูปภาพของ ssspoonsak

รางวัลเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ ประเภทสื่อเว็บเพจ ระดับประถม-ม.ต้น

 

 • ประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ ระดับเหรียญทอง ได้คะแนนตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป

1. หมายเลขการสมัคร 2575
     โรงเรียนดรุณานุกูลหัวถนน เลขที่ 367/5 หมู่ 4 ต.พรานกระต่าย อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110
     1. นายอดุลย์ อินยัง
     2. เด็กชายวรรณรัตน์ อุดมสุข
     3. เด็กหญิงพฤษภา อารมย์เจริญ
     4. เด็กหญิงณัฐริกา อินทพงษ์
     เรื่อง เพลงพื้นบ้าน http://www.thaigoodview.com/library/contest2552/type1/thai03/10/index.htm

2. หมายเลขการสมัคร 2122
     โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ เลขที่ 1/92 ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 
     1. นายทวีศักดิ์ ภู่ชัย
     2. เด็กหญิงณีรนุช หวังรุ่งโรจน์
     3. เด็กชายกษิดิศ กิติกังสดาร
     4. เด็กหญิงณัฐญา ภูษาธร
     เรื่อง ไฟฟ้าเพื่อชีวิต
     http://www.thaigoodview.com/library/contest2552/type1/science03/11/Electricity-web/index.html

3. หมายเลขการสมัคร 2725
     โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี เลขที่ 1 หมู่ 14 ต. นิเวศน์ อ.ธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 45170 
     1. นางกลิ่นสุคนธ์ จอมไพรศรี
     2. เด็กชายนัฐพล ตุงคุณะ
     3. เด็กชายอนรักษ์ อาจสี
     4. เด็กชายอัษฏายุทธ แทนไธสง
     เรื่อง ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต 
     http://www.thaigoodview.com/library/contest2552/type1/science03/19/biodiversity/web/index.html

 • ประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ ระดับเหรียญเงิน ได้คะแนนตั้งแต่ร้อยละ 70-79

1. หมายเลขการสมัคร 2568
     โรงเรียนดรุณานุกูลหัวถนน เลขที่ 367/5 หมู่ 4 ต.พรานกระต่าย อ.พรานกระต่าย จ. กำแพงเพชร 62110 
     1. นายอวิรุทธ์ เหมานุรักษ์
     2. เด็กชายอนันต์  ขอนทอง
     3. เด็กหญิงณัฐกฤตา  จันแดง
     4. เด็กหญิงกนกพร  เริงสูงเนิน
     เรื่อง ปรากฏการณ์ลมฟ้าอากาศ http://www.thaigoodview.com/library/contest2552/type1/science03/16/index.html

2. หมายเลขการสมัคร 2660
     โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย เลขที่ 50/11 ต.ในเมือง อ.เมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000 
     1. นายธนกฤต ขันธวัฒน์
     2. เด็กชายสุมนัส นัดที
     3. เด็กชายพีรวัฒน์ ไชยสมศรี
     4. เด็กหญิงไพลิน ชาญชำนิ
     เรื่อง แสง http://www.thaigoodview.com/library/contest2552/type1/science03/18/index.htm

3. หมายเลขการสมัคร 2533
     โรงเรียนบ้านขามเปี้ย เลขที่ 222 หมู่ 1 ต.ขามเปี้ย อ.ตระการพืชผล.จังหวัด อุบลราชธานี 34130 
     1. นางสาวดรุณี ทุมมากรณ์
     2. เด็กหญิงหญิง อินทนัย
     3. เด็กหญิงชฎาภรณ์ ทวีธง
     4. เด็กหญิงกาญจนา แก้วทน
     เรื่อง ฮีตสิบสองของดีอีสาน http://www.thaigoodview.com/library/contest2552/type1/social02/06/kp2/index.html

4. หมายเลขการสมัคร 2017
     โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนายาว เลขที่ 435 หมู่ 19 บ้านนางาม ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 24160
     1. ด.ต.สุขุม พลตื้อ
     2. เด็กชายธีระวัฒน์ มูลสาร
     3. เด็กหญิงศศิธร มูลสาร
     4. เด็กชายภูริพัฒน์ ธนะพันธุ์
     เรื่อง Nayao สื่อ ดีๆ ของคนรักสุขภาพ
     http://www.thaigoodview.com/library/contest2552/type1/health02/01/home.html

5. หมายเลขการสมัคร 2547
     โรงเรียนดรุณานุกูลหัวถนน เลขที่ 367/5 หมู่ 4 ต.พรานกระต่าย อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110 
     1. นางสาวทรรศนกร อินทร์เพ็ญ
     2. เด็กชายวีรยุทธ วารี
     3. เด็กชายสุธิศักดิ์ ข่ายทอง
     4. เด็กชายทักษิณ ขันชะลี
     เรื่อง สุขภาพทางเพศในวัยรุ่น http://www.thaigoodview.com/library/contest2552/type1/health03/04/index.html

6. หมายเลขการสมัคร 2625
     โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ เลขที่ 146  ต.ในเมือง อ.เมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
     1. นายธีรเดช ปรียานนท์ 
     2. เด็กหญิงปิยภรณ์ เต็งชัยภูมิ 
     3. เด็กชายเมธาวีร์ งาหัตถี
     4. เด็กหญิงธัญญา ธัญญวัฒน์ 
     เรื่อง งานเกษตรน่ารู้ http://www.thaigoodview.com/library/contest2552/type1/tech02/09/index.html

7. หมายเลขการสมัคร 1685
     โรงเรียนสายปัญญารังสิต เลขที่ 101 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130
     1. นางสาวยุพิน สิงหพงษ์
     2. เด็กชายกายเสน่ห์ เกื้อกูลพิพัฒน์
     3. เด็กหญิงปฏิญญา บุญเพ็ง
     4. เด็กหญิงพิมพ์เพชร ศิรินครานนท์
     เรื่อง ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ http://www.thaigoodview.com/library/contest2552/type1/tech03/04/intro.html

8. หมายเลขการสมัคร 1857
     โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดธรรมิการามวรวิหาร เลขที่ 4 ต.ประจวบ ฯ อ.เมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000 
     1. พระเจตน์สฤษฎ์ (วรสทฺโธ) อินทร์จันทร์
     2. สามเณรภัทรจาริน กฤดิพงศ์
     3. สามเณรเนติพงษ์ กฤดิพงศ์
     4. สามเณรณัฐวุธ เทือกกอง
     เรื่อง คอมพิวเตอร์กับสารสนเทศ http://www.thaigoodview.com/library/contest2552/type1/tech03/08/index.html

9. หมายเลขการสมัคร 1896
     โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม เลขที่ 88  หมู่ 10  ต.นครสวรรค์ตก อ. เมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000   
     1. นายชัยมงคล เทพวงษ์
     2. เด็กหญิงวรรณวิไล เทพวงษ์
     3. เด็กหญิงณัฐญา ที่ปรึกษา 
     4. เด็กหญิงศศิธร ทรงเหม็ง
     เรื่อง งานเกษตรกับการพัฒนาชีวิต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
     http://www.thaigoodview.com/library/contest2552/type1/tech03/11/encoding_utf8/index.html

10. หมายเลขการสมัคร 2406
     โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ เลขที่ 22 ถ.บุญเรืองฤทธิ์ ต.หายยา อ.เมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 
     1. นางสาวกันยารัตน์ สมเกตุ  
     2. เด็กชายกิตติชัย วงค์ธานี
     3. เด็กชายภาณุเศรษฐ์ บัญญัติศิลป์ 
     4. เด็กชายปิยภัทร มูลหล้า
     เรื่อง มารู้จักคอมพิวเตอร์กันเถอะ http://www.thaigoodview.com/library/contest2552/type1/tech03/18/index.html

11. หมายเลขการสมัคร 2534
     โรงเรียนบ้านขามเปี้ย เลขที่ 222  หมู่ 1 ต.ขามเปี้ย อ.ตระการพืชผลจังหวัด อุบลราชธานี 34130 
     1. นางสาวดรุณี ทุมมากรณ์
     2. เด็กหญิงนฤมล จันทะเนตร
     3. เด็กหญิงนฤมล แก้วทน
     4. เด็กหญิงสมคิด สุขศรี 
     เรื่อง แหนมเห็ดนางฟ้าบ้านเรา http://www.thaigoodview.com/library/contest2552/type1/tech03/25/kp3/main.html

12. หมายเลขการสมัคร 2576
     โรงเรียนดรุณานุกูลหัวถนน เลขที่ 367/5 หมู่ 4 ต.พรานกระต่าย อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110 
     1. นายอวิรุทธ์ เหมานุรักษ์
     2. เด็กชายณัฐวุฒิ หลักหลวง
     3. เด็กชายทวีระยุทธ ไม้หอม
     4. เด็กชายเดชาวัติ อึ้งชัยพงษ์
     เรื่อง ผักสวนครัว http://www.thaigoodview.com/library/contest2552/type1/tech03/28/index.html

13. หมายเลขการสมัคร 2587
     โรงเรียนพัฒนาประชาอุปถัมภ์ เลขที่ 368 หมู่ 2 ต.ทุ่งแค้ว อ.หนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ 54170 
     1. นายผดุง บุญชุม 
     2. นายจารุพันธ์ อินทร์กร่ำ
     3. นายพัฒน์ธนพล กองพิมพ์
     4. นายธนชัย ใจบุญ
     เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ http://www.thaigoodview.com/library/contest2552/type1/tech03/29/index.html

14. หมายเลขการสมัคร 2733
     โรงเรียนไผทอุดมศึกษา เลขที่ 201 ต.ตลาดบางเขน อ.หลักสี่ จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10210 
     1. นางสาวจุฑา พุทธนิมนต์
     2. เด็กหญิงอิสริยา แก้มเหลี่ยม
     3. เด็กหญิงแกมทอง เวชวิทยาขลัง
     4. เด็กชายศศกรณ์ เจริญยืนยง
     เรื่อง โครงการตามพระราชดำริ "แก้มลิง"
     http://www.thaigoodview.com/library/contest2552/type1/dev03/02/index.htm

 • ประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ ระดับเหรียญทองแดง ได้คะแนนตั้งแต่ร้อยละ 60-69

1. หมายเลขการสมัคร 2057
     โรงเรียนบ้านนากวาง เลขที่ 143 หมู่ 2 ต.ดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง 52150 
     1. นายจรัญ รัตนศุภสิริ
     2. เด็กชายอภินันท์ ธรรมศรีใจ
     3. เด็กชายสิทธิพงศ์ บุญหล่อ
     4. เด็กชายนพดล ใจหงอก
     เรื่อง เรารักภาษาไทย http://www.thaigoodview.com/library/contest2552/type1/thai02/01/index.html

2. หมายเลขการสมัคร 2491
     โรงเรียนนารีวุฒิ เลขที่ 64 อ.บ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110 
     1. นายวัชรินทร์ สุวดินทร์กูร
     2. นางสาววรรณฤดี สุวดินทร์กูร
     3. เด็ญชนาพร นาคเจริญ
     4. เด็กหญิงพินิจนันท์ สุระพีพงษ์
     เรื่อง การหาพื้นที่ผิว http://www.thaigoodview.com/library/contest2552/type1/math03/06/index.htm

3. หมายเลขการสมัคร 2155
     โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ เลขที่ 15 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
     1. นางยุพดี ไชยศรี
     2. เด็กหญิงอัญชลีรัตน์ รวยทรัพย์ 
     3. เด็กหญิงจิราภา จั่นประดับ
     4. เด็กหญิงปาราตรี คุ้มภัย 
     เรื่อง วิทยาศาสตร์ป.1 http://www.thaigoodview.com/library/contest2552/type1/science01/01/main.html

4. หมายเลขการสมัคร 2058
     โรงเรียนบ้านนากวาง เลขที่ 143 หมู่ 2 ต. ดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง 52150 
     1. นายจรัญ รัตนศุภสิริ
     2. เด็กหญิงสายธาร จันทร์นา
     3. เด็กหญิงพลอยชมพู ศรีภา
     4. เด็กชายบุญประครอง สุยะบุตร
     เรื่อง วิทยาศาสตร์น่ารู้ http://www.thaigoodview.com/library/contest2552/type1/science02/01/index.htm

5. หมายเลขการสมัคร 2454
     โรงเรียนวารีเชียงใหม่ เลขที่ 59 หมู่ 6 ถนนมหิดล ต.หนองหอย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000  
     1. นางสาวปราณิศา ทองคำต้า
     2. เด็กชายธนิก ภาวะเดช
     3. เด็กชายเทวัญ เนติสิงหะ
     4. เด็กชายพัสกร ยอดรัก
     เรื่อง ห้วยฮ่องไคร้บ้านเฮา http://www.thaigoodview.com/library/contest2552/type1/social02/04/index.html

6. หมายเลขการสมัคร 1863
     โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ เลขที่ 39/4 หมู่ 6 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
     1. นางสาวรุจี คำภูแสน
     2. เด็กหญิงณัฐลดา พิสิฐพิทยากุล
     3. เด็กหญิงศุภิสรา คล้ายหิรัญ
     4. เด็กหญิงริญญารัตน์ พีรนันทสิทธิ์
     เรื่อง อารยธรรมจีน http://www.thaigoodview.com/library/contest2552/type1/social03/10/index.html

7. หมายเลขการสมัคร 1870
     โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ เลขที่ 39/4  หมู่ 6 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
     1. นางสาวสุรีย์  สระศรีสม
     2. เด็กหญิงภรณ์พชร  ภักดีรัตน์
     3. เด็กหญิงจารุวรรณ  ฉัตรโพธิ์
     4. เด็กหญิงภัทราพร โกนธีรากูล
     เรื่อง ภูมิศาสตร์ http://www.thaigoodview.com/library/contest2552/type1/social03/12/index.html

8. หมายเลขการสมัคร 2059
     โรงเรียนบ้านนากวาง เลขที่ 143 หมู่ 2  ต.ดอนไฟ อ.แม่ทะ จังหวัด ลำปาง 52150
     1. นายจรัญ รัตนศุภสิริ
     2. เด็กชายเกียรติศักดิ์ เรือนพรม
     3. เด็กหญิงมยุรี แฮตุ้ย
     4. เด็กหญิงจารุวรรณ โปนา
     เรื่อง สุขภาพดี มีความสุข http://www.thaigoodview.com/library/contest2552/type1/health02/02/index.htm

9. หมายเลขการสมัคร 2577
     โรงเรียนดรุณานุกูลหัวถนน เลขที่ 367/5 หมู่ 4 ต.พรานกระต่าย อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110 
     1. นางเยาวลักษณ์ ศรีสะเกตุ
     2. เด็กชายจตุรพร อุทธา
     3. เด็กชายศักดิ์ดา รักสิงห์
     4. เด็กหญิงนุจรี วิชัย
     เรื่อง อาหารและโภชนาการ http://www.thaigoodview.com/library/contest2552/type1/health03/05/index.html

10. หมายเลขการสมัคร 1858
     โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ เลขที่ 39/4 หมู่ 6 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
     1. นางสาวสุดาสมร นุตเวช
     2. เด็กหญิงกัลยกร เทียมรัตน์
     3. เด็กหญิงจิรัชญา ตั้งวิทูรธรรม
     4. เด็กหญิงกัญญาภรณ์ พรจตุรวิธ
     เรื่อง โลกแห่งศิลปะ http://www.thaigoodview.com/library/contest2552/type1/art03/03/index.html

11. หมายเลขการสมัคร 2448
     โรงเรียนดรุณานุกูลหัวถนน เลขที่ 367/5 หมู่ 4 ต.พรานกระต่าย อ. พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110 
     1. นางสาวทรรศนกร อินทร์เพ็ญ
     2. เด็กหญิงสิริพร เงินทอง
     3. เด็กหญิงเอมวิภา อันยงค์
     4. เด็กหญิงนิลวรรณา แซ่จ๋าว
     เรื่อง พื้นฐานทางนาฏศิลป์ http://www.thaigoodview.com/library/contest2552/type1/art03/10/index.html

12. หมายเลขการสมัคร 2695
     โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ เลขที่92 ต.วชิรพยาบาล อ.เขตดุสิต จังหวัดกรุงเทพฯ 10300 
     1. นายเดชา ดรินทพงศ์
     2. เด็กหญิงสุภานัน แก้วศรี
     3. เด็กหญิงปิยะเนตร สิทธานุกุล
     4. เด็กหญิงธัณรัชถ์ บุญรัตน์สุวรรณ
     เรื่อง องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ 
     http://www.thaigoodview.com/library/contest2552/type1/tech01/03/project/index.html

13. หมายเลขการสมัคร 2582 
     โรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูน(บ้านป่าเห็วอภิวงศ์ประชานุกูล) เลขที่  367 หมู่ 5 ต.อุโมงค์ อ.เมือง จังหวัดลำพูน 51150 
     1. นางเกศริน ขจรคำ  
     2. เด็กหญิงพลอยไพลิน โพธา
     3. เด็กหญิงดรัลพร สุรินธรรม
     4. เด็กชายอานนท์ ตันตรา
     เรื่อง การนำเสนองานด้วยโปรแกรมตารางทำการ
     http://www.thaigoodview.com/library/contest2552/type1/tech02/08/index.html

14. หมายเลขการสมัคร 1913
     โรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูน(บ้านป่าเห็วอภิวงศ์ประชานุกูล) เลขที่  367 หมู่ 5 ต.อุโมงค์ อ.เมือง จังหวัดลำพูน 51150
     1. นางเกศริน ขจรคำ
     2. เด็กหญิงธิติสุดา สายสิงห์
     3. เด็กหญิงณัฐกานต์ วรรณติ
     4. เด็กชายณัฐชนน อินทนนต์
     เรื่อง รู้จักกันตามขั้นตอน http://www.thaigoodview.com/library/contest2552/type1/tech02/04/index.html

15. หมายเลขการสมัคร 2544
     โรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูน(บ้านป่าเห็วอภิวงศ์ประชานุกูล) เลขที่  367 หมู่ 5 ต.อุโมงค์ อ.เมือง จังหวัดลำพูน 51150
     1. นางเกศริน ขจรคำ     
     2. เด็กหญิงณัฐริกา ค้างกอ 
     3. เด็กหญิงวัชราภรณ์ คำเจริญ
     4. เด็กหญิงพรชิตา แก้วมั่งเมือง
     เรื่อง การใช้งานโปรแกรมนำเสนอ http://www.thaigoodview.com/library/contest2552/type1/tech02/07/index.html

16. หมายเลขการสมัคร 1862
     โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ เลขที่ 39/4 หมู่ 6 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
     1. นางประภาศรี สำลี
     2. เด็กหญิงวันวิสาข์ อภัยนุกูล
     3. เด็กหญิงดารารัศมี เอี่ยมแย้ม
     4. เด็กหญิงสรวงกรณ์ กาญจนอุดมพร
     เรื่อง สมุนไพร http://www.thaigoodview.com/library/contest2552/type1/tech03/10/index.html

17. หมายเลขการสมัคร 2131
     โรงเรียนขุนรามวิทยา เลขที่ 134 หมู่ 2  ต.ห้วยขุนราม อ.พัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 18220 
     1. นายปัญญา พรหมบุตร
     2. เด็กชายณัจพงษ์ สมบูรณ์
     3. เด็กชายกิติพงษ์ มาใบ 
     4. เด็กชายสถาพร เขียวสมอ
     เรื่อง งานบ้าน งานประดิษฐ์ งานช่างและงานเกษตร
     http://www.thaigoodview.com/library/contest2552/type1/tech03/15/ict/index.html

18. หมายเลขการสมัคร 2610
     โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม เลขที่ 2/3 หมู่ 5 ต.บ้านกล้วย อ.เมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 64000 
     1. นายนพดล อินทร์ลับ
     2. เด็กชายธิษณ ศรีสุขวสุ
     3. เด็กชายนิติ สันติกุล
     4. เด็กชายธรรศกรณ์ อู่วุฒิพงศ์
     เรื่อง เครือข่ายคอมพิวเตอร์ http://www.thaigoodview.com/library/contest2552/type1/tech03/33/index.html

19. หมายเลขการสมัคร 2658
     โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม หมู่ 5 ต.หนองบัว อ.คง จังหวัดนครราชสีมา 30260 
     1. นายสถิตย์ ประสังขิณี
     2. เด็กหญิงแพรวนภา กระออมกลาง
     3. เด็กหญิงชุติมา เสียมกลาง
     4. เด็กหญิงน้องหยก ศรีบุญยัง
     เรื่อง การนำเสนอข้อมูลด้วยโปรแกรม Impress
     http://www.thaigoodview.com/library/contest2552/type1/tech03/37/index.html

20. หมายเลขการสมัคร 2781
     โรงเรียนจ่านกร้อง เลขที่ 23/17 ถนนจ่านกร้อง ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000 
     1. นางสาวนวลพรรณ โกสิง
     2. เด็กชายสุรัชปกรณ์ เอี่ยมประเสริฐ
     3. เด็กหญิงกนกวรรณ น้อยนัน
     4. เด็กหญิงธนวรรณ สมเชี้อ
     เรื่อง สร้างงานศิลป์ด้วย Photoshop
     http://www.thaigoodview.com/library/contest2552/type1/tech03/48/index.html

21. หมายเลขการสมัคร 2803
     โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย เลขที่ 219 ถนนท่าสะต๋อย ต.วัดเกต อ.เมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000 
     1. นางพชรลักษณ์ จอมแปง
     2. เด็กหญิงศศิวิมล บัวจีน
     3. เด็กหญิงสกุลลักษณ์ จักร์คำ
     4. เด็กหญิงจุฑามาศ  บุญตัน
     เรื่อง การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์(E-book) ด้วยโปรแกรม Flip Album 6.0 Pro
     http://www.thaigoodview.com/library/contest2552/type1/tech03/50/index.html

 • ประกาศนียบัตรเข้าร่วมประกวด ได้คะแนน น้อยกว่าร้อยละ 60 คะแนน

1. หมายเลขการสมัคร 2749
     โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย เลขที่ 219 ถนนท่าสะต๋อย ต.วัดเกต อ.เมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000 
     1. นางวิไลวรรณ คำมาเมือง
     2. เด็กหญิงกัลยากร ศรีวิชัย
     3. เด็กหญิงรุจิรา เจิมจันทร์
     4. เด็กหญิงรุ้งทิวา แก้วนิล
     เรื่อง สำนวนไทย ง่ายจัง http://www.thaigoodview.com/library/contest2552/type1/thai01/02/index.htm

  2. หมายเลขการสมัคร 2769
       โรงเรียนวัดหนองลำเจียก หมู่ 7  ต.บ้านแถว อ.เสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13110  
       1. นายนิพนธ์ เทศวงศ์
       2. เด็กหญิงเจนจิรา ขำเลิศ
       3. เด็กหญิงชลธิชา สุภาอรรถ
       4. เด็กหญิงปิยะมาศ ร่วมรักบุญ
       เรื่อง thai for you http://www.thaigoodview.com/library/contest2552/type1/thai02/02/index.html
  3. หมายเลขการสมัคร 1901
       โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ เลขที่ 39/4 หมู่ 6 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 
       1. นางสาวภาวิณี ช้างรู้กิจ
       2. เด็กหญิงอังค์วรา บูรณะชาคร
       3. เด็กหญิงอริสรา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
       4. เด็กหญิงพรนภา ฤกษนันทน์
       เรื่อง คำราชาศัพท์ http://www.thaigoodview.com/library/contest2552/type1/thai03/05/index.html
  4. หมายเลขการสมัคร 2724
       โรงเรียนปิยะบุตร์ เลขที่ 133 หมู่ 6 ต.โพนทอง อ.บ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 15110 
       1. นางสาวศรีสุดา ลัทธิคุณ
       2. เด็กชายนิพล จิ๋วหนองโพธิ์
       3. เด็กชายวิทยา พฤษชาติ 
       4. เด็กชายบรรณสรณ์ ใบกว้าง
       เรื่อง หลักภาษาไทย http://www.thaigoodview.com/library/contest2552/type1/thai03/11/index.html.html
  5. หมายเลขการสมัคร 2758
       โรงเรียนสามเสนนอก(ประชาราษฎร์อนุกูล) เลขที่ 2000/22 ถ.ประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง เขตดินแดง จ.กรุงเทพฯ 10400 
       1. นายพิพัฒน์พร อุดมพันธ์
       2. เด็กชายอาภากรณ์ สร้อยจิตร
       3. เด็กชายณัฐพล ลาภสุขกิจกุล
       4. เด็กชายศราวุธ หนูศรี
       เรื่อง วัตถุรอบตัวเรา http://www.thaigoodview.com/library/contest2552/type1/science01/02/index.htm
   6. หมายเลขการสมัคร 1892
       โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ เลขที่ 39/4 หมู่ 6  ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
       1. นางสาวสุจิตรา ประถมบุตร
       2. เด็กชายบัสวิน อัคคโพธิกุล
       3. เด็กชายกฤษดา กฤดาตระกูล
       4. เด็กหญิงอารีญา กฤดาตระกูล
       เรื่อง วิทยาศาสตร์การบินและยานอวกาศ
       http://www.thaigoodview.com/library/contest2552/type1/science03/09/index.html
  7. หมายเลขการสมัคร 1657
       โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ เลขที่ 39 /4 หมู่ 6 ต. บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
       1. นางสาวอุไร รักชาติ
       2. เด็กชายน้องตอง เหงี่ยมวิจาวัฒน์ 
       3. เด็กชายจิรายุ วาณิชานุรักษ์ชัย 
       4. เด็กหญิงณัฐธิดา มีชัยผาสุข 
       เรื่อง เมฆ http://www.thaigoodview.com/library/contest2552/type1/science03/01/index.html
  8. หมายเลขการสมัคร 1960
       โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ เลขที่ 39/4  หมู่ 6 ต.บ้านใหม่ อ. ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120 
       1. นางสาววนิดา สายวงษ์
       2. เด็กหญิงณัฐชยา เรืองเดชขจร
       3. เด็กหญิงมาริญณา ธีรากิจ
       4. เด็กหญิงกัญจน์รวี แสงพล
       เรื่อง ประเทศนิวซีแลนด์ http://www.thaigoodview.com/library/contest2552/type1/social03/16/index.html
  9. หมายเลขการสมัคร 2589
       โรงเรียนปิยะบุตร์ เลขที่ 133 หมู่ 6 ต.โพนทอง อ.บ้านหมี่ จังหวัด  ลพบุรี 15110 
       1. นางสาวสุดใจ ร่มเย็น
       2. เด็กชายพีรพล อ่อนศรี
       3. เด็กหญิงปานตะวัน มาตวังแสง
       4. เด็กหญิงวรัญญา วงษ์เพ็ง
       เรื่อง ใส่ใจในสุขภาพ http://www.thaigoodview.com/library/contest2552/type1/health03/06/index.html
  10. หมายเลขการสมัคร 2590
       โรงเรียนปิยะบุตร์ เลขที่ 133 หมู่ 6 ต.โพนทอง อ.บ้านหมี่ จังหวัด ลพบุรี 15110 
       1. นางสุนีย์  พูนทอง 
       2. เด็กหญิงมณีรัตน์  อุ่นจันทร์
       3. เด็กหญิงวรัญญา  พงษ์เกษม
       4. เด็กหญิงนุสรา  กลิ่นจำปา
       เรื่อง วัยรุ่น วัยใส http://www.thaigoodview.com/library/contest2552/type1/health03/07/index.htm
  11. หมายเลขการสมัคร 2065
       โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ เลขที่ 15 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 
       1. นายน้อม บุญแต่ง
       2. เด็กชายจารณ จุลกมนตรี
       3. เด็กชายศันทยา ยี่สุ่นซ้อน
       4. เด็กชายณัฐวัฒน์ สุทธิจำนงค์
       เรื่อง สอนศิลป์ ป.3 http://www.thaigoodview.com/library/contest2552/type1/art01/01/index.html
  12. หมายเลขการสมัคร 1866
       โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ เลขที่ 39/4 หมู่ 6  ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  11120 
       1. นางสาวสุดาสมร นุตเวช
       2. เด็กชายศุภวิชญ์ เลิศรัตนปรีชา
       3. เด็กชายสามารถ เตรียมชัยศรี
       4. เด็กชายธนวัฒน์ ธนามโนสาร
       เรื่อง นักศิลปะ http://www.thaigoodview.com/library/contest2552/type1/art03/05/index.html
  13. หมายเลขการสมัคร 1903
       โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ เลขที่ 39/4 หมู่ 6  ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  11120 
       1. นายสวิส ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
       2. เด็กชายกฤษณะ สีทอง 
       3. เด็กชายธนวินท์ สินไชย
       4. เด็กชายชัยธัช ฟักสุวรรณ
       เรื่อง ดนตรี ม. 2 http://www.thaigoodview.com/library/contest2552/type1/art03/06/INDEX.html
  14. หมายเลขการสมัคร 2497
       โรงเรียนหนองแซงวิทยา เลขที่ 71 หมู่ 4 ต.หนองควายโซ อ.หนองแซง จังหวัดสระบุรี 18170
       1. นายประสิทธิ์ เงินยวง
       2. นางสาวดวงฤทัย พ่วงสุข
       3. เด็กหญิงสิตานันท์ เกษศิริ
       4. นายอานาวิน คีรีย้อย  
       เรื่อง นาฏศิลป์ http://www.thaigoodview.com/library/contest2552/type1/art03/11/index.html 
  15. หมายเลขการสมัคร 1757
       โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ เลขที่ 7 ถนนสำราญรื่น ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
       1. นางสาวสาวิตตรี เชี่ยวชาญ
       2. เด็กชายนนท์ นนท์คลัง
       3. เด็กหญิงปวงพร ทิพย์พรม 
       4. เด็กหญิงภัคศุภร อยู่บาง
       เรื่อง คอมพิวเตอร์น่ารู้ http://www.thaigoodview.com/library/contest2552/type1/tech01/01/index.htm 
  16. หมายเลขการสมัคร 1831
       โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ เลขที่ 7 ถ.สำราญรื่น ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
       1. นางสาวสาวิตตรี เชี่ยวชาญ
       2. เด็กชายเนติ กุลธราธีระ
       3. เด็กหญิงวธูสิริ คงสิริ
       4. เด็กชายชินพัฒน์ สีเงินดี
       เรื่อง เบื้องต้นกับการใช้ Microsoft Word 2003
       http://www.thaigoodview.com/library/contest2552/type1/tech02/02/index.html
  17. หมายเลขการสมัคร 2700
       โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ เลขที่ 92 แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต จังหวัดกรุงเทพฯ 10300
       1. นางสาวทิพวรรณ กองกิจ
       2. เด็กหญิงศศินา นาคมณฑนาคุ้ม
       3. เด็กหญิงวรรณรฏา  ชูศักดิ์
       4. เด็กหญิงชาลิสา วงษ์พสุเสถียร 
       เรื่อง คอมพิวเตอร์เบื้องต้น Computer Basic
       http://www.thaigoodview.com/library/contest2552/type1/tech02/10/index.html
  18. หมายเลขการสมัคร 1861
       โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ เลขที่ 39/4 หมู่ 6 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
       1. นางสาวศิริลักษณ์ สุขสะอา
       2. เด็กหญิงกวิสรา ชาครานนท์
       3. เด็กหญิงณัฏฐิณี ลิ้มทองสิทธิคุณ
       4. ด.ญ.พลอยไพลิน จรัสรัศมี
       เรื่อง อาหารคาว http://www.thaigoodview.com/library/contest2552/type1/tech03/09/index.html
  19. หมายเลขการสมัคร 1898
       โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ เลขที่ 39/4 หมู่ 6 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 
       1. นางประภาษี สำลี
       2. เด็กหญิงสุวรา จิตพัฒนไพบลูย์
       3. เด็กหญิงกิรณา วัชรอาภานุกร
       4. เด็กหญิงวริศรา ไตรวิสุทธิพันธุ์
       เรื่อง วิธีทำอาหาร http://www.thaigoodview.com/library/contest2552/type1/tech03/12/index.html
  20. หมายเลขการสมัคร 2451
       โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 299  ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 
       1. นางศรีสกุล วิบูลย์วงศรี
       2. เด็กชายสุรภัทร แสงศิริ
       3. เด็กหญิงณิชา ดีแจ้ง
       4. เด็กหญิงสุธิตา อินทรโม
       เรื่อง โครงงานคอมพิวเตอร์ http://www.thaigoodview.com/library/contest2552/type1/tech03/20/index.html
  21. หมายเลขการสมัคร 2507
       โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม เลขที่ 74/11 หมู่ 8 ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 
       1. นางสาวบุญณิตา จิตรีเชาว์
       2. เด็กชายติณณภพ เกตุเผือก
       3. เด็กหญิงวริศรา ภักดีศุภผล
       4. เด็กหญิงสกาวรัตน์ เรืองศิริ
       เรื่อง how to  HTML http://www.thaigoodview.com/library/contest2552/type1/tech03/23/index.html
  22. หมายเลขการสมัคร 2549 
       โรงเรียนหนองแซงวิทยา เลขที่ 71 หมู่ 4 ต.หนองควายโซ อ.หนองแซง จังหวัดสระบุรี 18170 
       1. นางสาวสุดใจ ท้าวประสิทธิ
       2. นายธีรวัฒน์ สิงห์ทองคำ
       3. นางสาวเพชรรัตน์ สุนันทารอด
       4. นางสาวนิตยา ยอดเมือง   
       เรื่อง อาหารเพื่อสุขภาพ http://www.thaigoodview.com/library/contest2552/type1/tech03/27/หน้าแรก.html
  23. หมายเลขการสมัคร 2593
       โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม เลขที่  31 ต.ในเมือง อ.เมือง จังหวัดพิจิตร 66000 
       1. นางสาวจามรรัตน์ ถุงเงิน
       2. เด็กชายธนะกฤษณ์ พลอาจ
       3. เด็กชายณัฐพล เทียมสร
       4. เด็กชายศิริชัย สิงห์ทอง
       เรื่อง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (Hardware)
       http://www.thaigoodview.com/library/contest2552/type1/tech03/30/index.htm
  24. หมายเลขการสมัคร 2594
       โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม เลขที่ 102 หมู่ 7 ต. บ้านไร่ อ.ศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย 64120 
       1. นางประเสริฐ อ้นบางเขน
       2. เด็กหญิงธิดารัตน์ เชียงทอง
       3. เด็กหญิงเรณู กรรณิกา  
       4. เด็กหญิงอรนิศา กล้าแข็ง
       เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint
       http://www.thaigoodview.com/library/contest2552/type1/tech03/31/index.html
  25. หมายเลขการสมัคร 2677
       โรงเรียนสุรวิทยาคาร เลขที่ 372  ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์ 32000 
       1. นางสาวรัชฎา ริ้วทอง 
       2. เด็กชายนิติพงศ์ พงษ์สาครสวัส
       3. เด็กชายวรพงศ์ ผดุงพจน์
       4. นางสาวช่อเสลา ปรียานุภาพ
       เรื่อง Java script http://www.thaigoodview.com/library/contest2552/type1/tech03/38/index.html
  26. หมายเลขการสมัคร 2715
       โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม เลขที่ 110 หมู่ 1  ต.ศรีธาตุ อ.ศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี  41230
       1. นางปวริศา สีดามาตย์
       2. นายจุมพล ผ่านชมภู
       3. เด็กหญิงพรสินี มณีทอง
       4. เด็กชายเมืองมนต์ เป้าจันทึก
       เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ

       http://www.thaigoodview.com/library/contest2552/type1/tech03/40/เทคโนโลยีสารสนเทศ.html

  27. หมายเลขการสมัคร 2726
       โรงเรียนปิยะบุตร์ เลขที่ 133 หมู่ 6  ต.โพนทอง อ.บ้านหมี่  จังหวัดลพบุรี  15110 
       1. นางพิสมัย ศุภพงษ์
       2. เด็กชายวุฒิชัย ชื่นแช่ม 
       3. เด็กหญิงสุจิตรา นาชัยรัตน์ 
       4. เด็กหญิงธนาภา นิสดล
       เรื่อง การใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint
       http://www.thaigoodview.com/library/contest2552/type1/tech03/41/index.html
  28. หมายเลขการสมัคร 2743
       โรงเรียนสุรวิทยาคาร เลขที่  372 ถนนหลักเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จังหวัด สุรินทร์ 32000 
       1. นางสาวรัชฎา ริ้วทอง
       2. นายวรายุทธ เหลืองมณีโรจน์
       3. เด็กชายนันทวัฒน์ วิบูลย์พานิช
       4. เด็กหญิงสุชาดา นามวงศ์
       เรื่อง ภาษาจาวาสคริปต์ (JavaScript) 
       http://www.thaigoodview.com/library/contest2552/type1/tech03/43/index.html
  29. หมายเลขการสมัคร 2744
       โรงเรียนสุรวิทยาคาร เลขที่  372 ถนนหลักเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จังหวัด สุรินทร์ 32000 
       1. นางสาวรัชฎา ริ้วทอง 
       2. เด็กชายสุริยฉาย ฉายสุริยา
       3. เด็กชายวสุ ปาลีคุปต์
       4. นางสาวมนชนก เกียรติกวินพงศ์
       เรื่อง ภาษา JavaScript http://www.thaigoodview.com/library/contest2552/type1/tech03/44/Index.htm
  30. หมายเลขการสมัคร
       โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ต. ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
       1. นางนงนุช ชัยเนตร
       2. เด็กหญิงปภาวดี เคลือบพ่วง
       3. เด็กหญิงทัศนีย์วรรณ สร้อยสุวรรณ์
       4. เด็กหญิงณัฐชนก รวดพวง
       เรื่อง กราฟิกและเทคโนโลยีสื่อประสม 
       http://www.thaigoodview.com/library/contest2552/type1/tech03/51/index.htm
  31. หมายเลขการสมัคร
       โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ต. ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
       1. นางนงนุช ชัยเนตร
       2. เด็กหญิงณัฐชา ชัยรัตน์
       3. เด็กหญิงสกลสุภา นาพันธุ์
       4. เด็กหญิงเขมจิรา คำแสนศรี
       เรื่อง กราฟิกและเทคโนโลยีสื่อประสม
       http://www.thaigoodview.com/library/contest2552/type1/tech03/52/Index.htm
  32. หมายเลขการสมัคร 
       โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา เลขที่ 260 ต. ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
       1. นางสาวกัญญาณี อินทร์ลา
       2. เด็กหญิงสุภัทตา ลิขิตวาส
       3. เด็กหญิงดวงกมล สุขเจริญ
       4. เด็กหญิงพิชชา นาคะจิราพันธุ์ 
       เรื่อง Going Shopping http://www.thaigoodview.com/library/contest2552/type1/foreign02/04/index.html
  33. หมายเลขการสมัคร 1924
       โรงเรียนเซนฟรังซีสเซเวียร์ เลขที่ 39/4 หมู่ 6 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 
       1. Mr.Tommy Murphy
       2. เด็กชายไกรวิศ กปิลกาญจน์
       3. เด็กหญิงณัฐณิชา พลิกานนท์
       4. เด็กหญิงนภัสวรรณ กุลดิลก 
       เรื่อง English Park http://www.thaigoodview.com/library/contest2552/type1/foreign03/01/index.html
  34. หมายเลขการสมัคร 1926
       โรงเรียนเซนฟรังซีสเซเวียร์ เลขที่ 39/4 หมู่ 6 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 
       1. Mr.Tommy Murphy
       2. เด็กหญิงปีย์ปาณัสม์ จันทร์ศรีโรจน์
       3. เด็กหญิงภธิมา ชุมรุม
       4. เด็กหญิงพิชญา หวังธำรงค์วิทย์
       เรื่อง คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
       http://www.thaigoodview.com/library/contest2552/type1/foreign03/04/webpages/Home.htm
สร้างโดย: 
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 6 คน กำลังออนไลน์