ระบบห้องเรียนเครือข่าย วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ช่วงชั้นที่ 3 ของ สสวท.

รูปภาพของ ssspoonsak

เนื้อหาที่ท่านจะได้ศึกษาต่อไปนี้ได้จัดทำขึ้นใหม่เพื่อให้ใช้งานได้ง่ายขึ้น  จากเนื้อหาเดิม

ระบบห้องเรียนเครือข่าย วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ช่วงชั้นที่ 3

คนละมุม โลกวิทยาการที่ก้าวหน้านี้ สามารถนำมาเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนเป็นอย่างมาก กล่าวคือสามารถให้นักเรียนเรียนหรือหาความรู้จากแหล่งความรู้ หรือโรงเรียนอื่นโดยที่นักเรียนนั่งเรียนจากห้องเรียนของตัวเองที่เรียกกันว่าห้องเรียนเครือข่าย สำหรับรายวิชาเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และรายวิชาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งเป็นรายวิชาที่จำเป็นอย่างมากในการปู พื้นฐานเรื่องคอมพิวเตอร์อันจะนำไปสู่การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพและเป็นรายวิชาแรกในหลักสูตรวิชาคอมพิวเตอร์นั้น พบว่าโรงเรียนส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเปิดสอน โดยอาจารย์ผู้สอนคิดว่าเป็นรายวิชาที่ต้องบรรยายอย่างเดียว จากปัญหานี้สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ได้แก้ไขมาตลอดโดยการสร้างสื่อต่างๆ สำหรับใช้สอนรายวิชาดังกล่าว ซึ่งสามารถช่วยได้ระดับหนึ่ง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สสวท. ได้พิจารณาเห็นว่าเทคโนโลยีด้านอินเตอร์เน็ตน่าจะนำมาใช้ในการสร้างสื่อที่น่าสนใจ คือการจัดทำสื่อในบางเนื้อหาวิชาส่งผ่านอินเตอร์เน็ตไปยังโรงเรียนทดลองและให้นักเรียนมานั่งเรียนพร้อมกันซึ่งจะทำให้สามารถแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นซึ่งกันและกันในเนื้อหาดังกล่าวผ่านอินเตอร์เน็ตซึ่งจะเรียกว่า ห้องเรียนเครือข่าย สำหรับภาคเรียนแรกในปีการศึกษา 2543 และภาคเรียนใหม่ในปี 2546 นี้

เนื้อหาบทเรียน

สัญญลักษณ์ที่ใช้

 หมายถึงกลับมาหน้าแรกของวิชานี้ คือหน้าที่กำลังอยู่ในขณะนี้

 หมายถึงกลับมายังหน้าแรกของเนื้อหาแต่ละบท

ข้อมูลทั้งหมดดำเนินการโดย : สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สร้างโดย: 
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร

ท่านอาจารย์ครับ บที่ 5, 6, 7 เป็นไรครับ เข้าเรียนไม่ได้ Cry

อยากให้คุณครูพูนศักดิ์สอนการทำบทเรียนออนไลน์ในthaigoodview บ้างค่ะ

อยากทำแบบฝึกหัดและแบบทดสอบออนไลน์ให้นักเรียนเข้าไปศึกษา เหมือนที่อาจารย์ทำนะค่ะ

แต่ยังทำไม่เป็นค่ะ ขอความกรุณาอาจารย์ช่วยสอนให้ด้วยนะค่ะ  ขอบคุณมากค่ะ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 348 คน กำลังออนไลน์