แบบทดสอบ

 ประวัติศาสตร์กับกาลเวลาและวิธีการทางประวัติศาสตร์

คำสั่ง  ให้เลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียวและทำเครื่องหมายกากบาทลงในกระดาษคำตอบ

1. ข้อใดกล่าวถึงความหมายของประวัติศาสตร์ได้ถูกต้อง

    ก. การศึกษาถึงกำเนิดของโลก                                                                      ข. การศึกษาความเป็นมาของทุกสิ่งทุกอย่างบนโลก

    ค. การศึกษาความเป็นมาของสัตว์โลกทุกชนิด                                          ง. การศึกษาเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับอดีตของมนุษย์
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. สิ่งใดถือเป็นองค์ประกอบสำคัญของประวัติศาสตร์

    ก. เวลา                                                                                                               ข. ตำนาน                                             

    ค. หลักฐาน                                                                                                       ง. พงศาวดาร
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. ปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดความแตกต่างทางพฤติกรรม ความคิดและความเชื่อของสังคมมนุษย์ คืออะไร

    ก. สถานการณ์                                                                                  ข. เวลาและสถานที่                            

    ค. เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง                                                                     ง. ไม่มีข้อถูก
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. “การทำความเข้าใจและอธิบายเรื่องราวในอดีตของสังคมมนุษย์ได้อย่างถูกต้องในมิติของเวลาและสถานที่” ข้อความนี้เกี่ยวข้อง

    กับข้อใด

    ก. คุณค่าทางประวัติศาสตร์                                                                           ข. วิธีการทางประวัติศาสตร์

    ค. ช่วงเวลาของประวัติศาสตร์                                                                      ง. เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. แผ่นจารึก  จัดเป็นหลักฐานประเภทใด

    ก. หลักฐานที่เป็นตำนาน                                                                               ข. หลักฐานที่เป็นเอกสาร

    ค. หลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษร                                                              ง. หลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6.  โครงกระดูกของมนุษย์ปักกิ่ง จัดเป็นหลักฐานประเภทใด

    ก. หลักฐานที่เป็นตำนาน                                                                               ข. หลักฐานที่เป็นเอกสาร

    ค. หลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษร                                                              ง. หลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7. อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี    จัดเป็นหลักฐานประเภทใด

    ก. หลักฐานชั้นต้น                                                                                          ข. หลักฐานชั้นรอง                            

    ค. หลักฐานที่เป็นเอกสาร                                                                              ง. หลักฐานที่เป็นตำนาน
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8. การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ ใช้อะไรเป็นเกณฑ์ในการแบ่ง

    ก. ภาชนะเครื่องปั้นดินเผา                                                                            ข. ศิลาจารึก  พงศาวดาร

    ค. โครงกระดูกมนุษย์ เครื่องประดับ                                                           ง. ตัวอักษรบันทึกบอกเล่าเรื่องราวในสังคม
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9. ข้อใดเป็นความหมายของ วิธีการทางประวัติศาสตร์

    ก. การฟังเรื่องราวต่างๆนำมาคิดพิจารณาให้รอบคอบก่อนตัดสินใจ

    ข. กระบวนการแสวงหาข้อเท็จจริงจากหลักฐานร่องรอยที่เหลืออยู่

    ค. กระบวนการสืบค้นข้อมูลจากพงศาวดารต่างๆและนักประวัติศาสตร์

    ง. ไม่มีข้อถูก
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10. ก่อนศึกษาเรื่องราวต่างๆในอดีตด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์ต้องทำสิ่งใดเป็นอันดับแรก

    ก. นำเสนอเรื่องราว                                                                                        ข. กำหนดเรื่องที่จะศึกษา

    ค. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล                                                            ง. ค้นหาและรวบรวมข้อมูลหลักฐาน
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11. ข้อใดจัดเป็นหลักฐานชั้นรอง

    ก. พงศาวดาร                                                                                                    ข. โบราณวัตถุ                                     

    ค. โบราณสถาน                                                                                               ง. จดหมายเล่าเรื่องราวต่างๆ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12. ข้อใดเป็นวิธีการทางประวัติศาสตร์ที่แตกต่างจากวิธีการทางวิทยาศาสตร์

     ก. การกำหนดเรื่องที่จะศึกษา                                                                      ข. การตีความเพื่อตอบปัญหา

    ค. ตรวจสอบ วิเคราะห์ ประเมินค่าของหลักฐาน                                      ง. การค้นหาและรวบรวมจากหลักฐานต่างๆ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13. ข้อใดเป็นการนับศักราช แบบไทยทั้งหมด

    ก. พ.ศ.  ,  ร.ศ.  , ม.ศ.                                                                                        ข. ฮ.ศ.  , จ.ศ.  , พ.ศ.                   

    ค. พ.ศ.  , ฮ.ศ.  , จ.ศ.                                                                                         ง. ร.ศ.  , ค.ศ.  , จ.ศ.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14. การเริ่มนับพุทธศักราชของไทย แตกต่างจากพม่าและศรีลังกาหรือไม่ อย่างไร

    ก. ไม่แตกต่าง เริ่มนับ พ.ศ. 1 เมื่อพระพุทธเจ้าประสูติ

    ข. ไม่แตกต่าง เริ่มนับ พ.ศ. 1 เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธ์ปรินิพพาน

    ค. แตกต่าง ไทยเริ่มนับพ.ศ. 1 ในปีที่พระพุทธเจ้าประสูติ ส่วนศรีลังกาและพม่า เริ่มนับพ.ศ. 1 เมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพพาน

    ง. แตกต่าง ไทยเริ่มนับพ.ศ. 1 เมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพพานครบ 1 ปี ส่วนศรีลังกาและพม่านับพ.ศ.1ในปีที่พระพุทธเจ้าปรินิพพาน
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15. ข้อใดเขียนถูกต้องเกี่ยวกับ ปีก่อนมีการใช้ ค.ศ.  76  ปี

    ก.      B.C  76                                                                                                     ข.   76   B.C                                            

    ค.      A.D  76                                                                                                    ง.    76    A.D
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16.  เมื่อ ค.ศ.เริ่มนับเมื่อพระเยซูประสูติ  ส่วน พ.ศ. เริ่มนับเมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพพาน ดังนั้นพระพุทธเจ้าประสูติก่อนพระเยซูกี่ปี

    ก.  543  ปี                                                                                                          ข. 544  ปี                                              

    ค. 623  ปี                                                                                                           ง. 624  ปี
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17. ข้อใดคือ หลักการแบ่งยุคสมัยก่อนประวัติศาสตร์สากล

    ก. แบ่งตามจักรวรรดิ                                                                 ข. แบ่งตามเมืองหลวง

    ค. แบ่งตามพัฒนาการของมนุษย์                                                  ง. ใช้เกณฑ์การแบ่งช่วงเวลาตามเวลาที่ใกล้ไกลกับปัจจุบัน
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18. ข้อใดจัดเป็นหลักฐานในสมัยประวัติศาสตร์

    ก. ลูกปัดสี                                                                                                         ข. การเขียนสีตามผนังถ้ำ

    ค. ซากโครงกระดูกมนุษย์                                                                              ง. จารึกบนกระดูกสัตว์
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19. จ.ศ. 690    ตรงกับพ.ศ.  อะไร

    ก. 1870                                                                                                              ข. 1871 

    ค. 1872                                                                                                              ง. 1873
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20. ร.ศ. 180    ตรงกับ พ.ศ.  อะไร

    ก. 2502                                                                                                              ข. 2503

    ค. 2504                                                                                                              ง. 2505

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


เรื่องเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์

คาชี้แจง จงเลือกข้อที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว

1. ปฏิทินของโลกได้เกิดขึ้นในสมัยใด

ก. สมัยโรมัน

ข. สมัยกรีก

ค. สมัยฟินิเซียน

ง. สมัยค้นพบทวีปอเมริกา

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. คาว่า ศักราช เป็นการกาหนดโดยใช้สิ่งใด

ก. กระประสูติขิงกษัตริย์จนถึงสวรรคต

ข. การขึ้นครองราชย์ของกษัตริย์จนสวรรคต

ค. การประสูติจนถึงขึ้นครองราชย์

ง. การขึ้นครองราชย์

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. การนับปีพุทธศักราชเริ่มนับเมื่อใด

ก. นับเมื่อเจ้าชายสิทธัตถะประสูติ

ข. นับเมื่อเจ้าชายสิทธัตถะออกผนวช

ค. นับเมื่อเจ้าชายสิทธัตถะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า

ง. นับเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธ์ปรินิพพาน

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. AD 1 ต่างจาก 1 BC อย่างไร

ก. AD 1 เป็นปีแห่งพระเจ้า 1 BC เป็นช่วงเวลาก่อนพระเยซูประสูติ

ข. AD1 เป็นปีก่อนพระเยซูประสูติ 1 BC เป็นปีแห่งพระเจ้า

ค. AD1 เป็นปีพระเจ้าสูญสิ้น 1 BC เป็นปีแห่งพระเจ้า

ง. AD1 เป็นปีแห่งพระเจ้า 1 BC เป็นปีแห่งพระเจ้าสูญสิ้น

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. วันที่เท่าใดถือเป็นจุดเริ่มต้นของฮัจเราะห์ศักราช

ก. 14 กรกฎาคม ค.ศ. 622         ข. 15 กรกฎาคม ค.ศ. 622

ค. 16 กรกฎาคม ค.ศ. 622         ง. 17 กรกฎาคม ค.ศ. 622

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6. หากต้องการทราบว่า ม.ศ. 1893 ตรงกับ พ.ศ. ใดต้องกระทาตามวิธีในข้อใด

ก. นา ม.ศ. 1893 + 621 = พ.ศ. 2514

ข. นา ม.ศ. 1893 – 621 = พ.ศ. 1272

ค. นา ม.ศ. 1893 + 78 = พ.ศ. 1917

ง. นา ม.ศ. 1893 – 78 = พ.ศ. 1815

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7. การแบ่งยุคสมัยก่อนประวัติศาสตร์กับสมัยประวัติศาสตร์ใช้สิ่งใดในการแบ่ง

ก. เครื่องมือ                ข. ตัวอักษร
  
ค. สภาพที่อยู่อาศัย      ง. การปกครอง

8. บริเวณแรกเริ่มที่พบมนุษย์อยู่ที่ใด

ก. ทวีปเอเชีย

ข. ทวีปอเมริกา

ค. ทวีปแอฟริกา

ง. ทวีปยุโรป

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9. มนุษย์หินรุ่นสุดท้ายที่มีลักษณะเหมือนมนุษย์มากที่สุดคือข้อใด

ก. มนุษย์โครมันยอง

ข. มนุษย์นีแอนเดอร์ธัล

ค. มนุษย์ลิง

ง. มนุษย์ชวา

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10. แหล่งอารยธรรมที่สาคัญที่มีการพัฒนาการจากสังคมสมัยหินใหม่สู่สมัยสาริด คือข้อใด

ก. อารยธรรมลุ่มแม่น้าไนล์

ข. อารยธรรมลุ่มแม่น้าสินธุ

ค. อารยธรรมเมโสโปเตเมีย

ง. ถูกทุกข้อ

สร้างโดย: 
อ.ชาญไชย เปี่ยมชาคร,นส.กรกมล มีนสิรินันท์

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 4 คน กำลังออนไลน์