ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครประกวดสื่อประเภทสื่อเว็บเพจ และสื่อออนไลน์ วิชาศิลปะ ช่วงชั้นที่ 1-4

รูปภาพของ ssspoonsak

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครประกวดสื่อประเภทสื่อเว็บเพจ และสื่อออนไลน์ วิชาศิลปะ ช่วงชั้นที่ 1-4
โครงการประกวดสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ (Digital Learning Contest) ครั้งที่ 2
ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

ศิลปะ ช่วงชั้นที่ 4

ลำดับที่ สื่อเว็บเพจ สื่อออนไลน์
รายชื่อสมาชิก รายชื่อสมาชิก
1.
หมายเลขการสมัคร 2135 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่  1  ต. ยานนาวา
อ. สาทร  จังหวัด   กรุงเทพมหานคร   10120
1. น.ส.เพ็ญศรี รอดจากภัย
2. น.ส.วิภาวรรณ ศรีศุภวัฒนะ
3. น.ส.สราลี ดิษฐป้าน
4. น.ส.เพ็ญศรี เพิกไพบูลย์
เรื่อง ศิลปวัฒนธรรม
หมายเลขการสมัคร 1909 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ต. ยานนาวา อ. สาทร 
จังหวัด  กรุงเทพมหานคร   10120
1. นายสุทัศน์   ตั้งฮั่น
2. นางสาววิชชุดา  ชลพรมงคล
2.
หมายเลขการสมัคร 2139 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ต. ยานนาวา อ. สาทร 
จังหวัด  กรุงเทพมหานคร   10120
1. นางณัฏฐกัญญา   เดชชนาพรสิทธิ์
2. นางสาวกัญจน์วรรณ  เที่ยวแสวง
3. นางสาวจินดาพร  สุวรรณธิการ
4. นางสาวจุฑานันท์ ฟักเขียว
เรื่อง classical music composers
หมายเลขการสมัคร 1944  P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ต. ยานนาวา อ. สาทร 
จังหวัด  กรุงเทพมหานคร   10120
1. นายสุทัศน์
2. น.ส.ศศิธร เฑียรเดชสกุล
3.
หมายเลขการสมัคร 2306
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
เลขที่ 39/4 หมู่ 6  ต.บ้านใหม่
อ.ปากเกร็ด  จังหวัด  นนทบุรี  11120
1. นางสาว สุชาดา   เทพธัญ
2. นางสาว กัญชพร  ขจีเจริญ
3. นางสาว ธัญญาวัลย์  โพธิรัตน์
4. นางสาว   วิชญา  ทองสุทธิ
เรื่อง ศิลปะ
หมายเลขการสมัคร 2062 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ต. ยานนาวา อ. สาทร 
จังหวัด  กรุงเทพมหานคร   10120
1. นายนพดล เพ็งชมจันทร์
2. นางสาวพรธีรา วีระกังวานกุล
4.
หมายเลขการสมัคร 2312  P
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
เลขที่ 39/4 หมู่ 6  ต.บ้านใหม่
อ.ปากเกร็ด  จังหวัด  นนทบุรี  11120
1. นายทัตชัย เสถียรโกเศศ
2. นางสาว จิรสิน   กมลานนท์
3. นางสาว ณัฐณิชา  ทรัพย์เกิด
4. นางสาว ชงค์พร  ประทีปะผลิน
เรื่อง ศิลปะกับการเรียนรู้
หมายเลขการสมัคร 2079  P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ต. ยานนาวา อ. สาทร 
จังหวัด  กรุงเทพมหานคร   10120
1. นาย สุทัศน์ ตั้งฮั่น
2. น.ส. วิรัลพัชร แสงวัชรมรกต
5.
หมายเลขการสมัคร 2455
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ต. ยานนาวา อ. สาทร 
จังหวัด  กรุงเทพมหานคร   10120
1. น.ส.เพ็ญศรี รอดจากภัย
2. น.ส.วิภาวรรณ ศรีศุภวัฒนะ
3. น.ส.สราลี ดิษฐป้าน
4. น.ส.เพ็ญศรี เพิกไพบูลย์
เรื่อง ศิลปวัฒนธรรมไทย
หมายเลขการสมัคร 2119 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ต. ยานนาวา อ. สาทร 
จังหวัด  กรุงเทพมหานคร   10120
1. นายนิพันธ์  วรรณเวช 
2. นางสาวจิตรเลขา  กู้ตระกูลเจริญ
6.
หมายเลขการสมัคร 2719
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เลขที่ 212   ต.บางซื่อ
อ.บางซื่อ  จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10800
1. นางสาวสุรัชสานุ์ รัตนวรรณ
2. นางสาวศิริพร บุญทะวงศ์
3. นางสาวศิริตระกูล เขียวศิริ
4. นางสาวสิริรัตน์ เวสูงเนิน
เรื่อง ทฤษฎีสี
หมายเลขการสมัคร 2267 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ต. ยานนาวา อ. สาทร 
จังหวัด  กรุงเทพมหานคร   10120
1. นายนพดล เพ็งชมจันทร์
2. นางสาวสุดารัตน์ ชุนงาม
7.
หมายเลขการสมัคร 2783 P
โรงเรียนพุทไธสง
เลขที่ 3 หมู่ 4 ต.พุทไธสง
อ.พุทไธสง จังหวัด บุรีรัมย์ 31120
1. นายชาญ สิ่วไธสง
2. นายวีรวีชญ์ ธนนรัฐอนันต์
3. นางสาว ศุภลักษณ์ เพียวงศ์
4.
เรื่อง สถาปัตยกรรมบ้านเรือนไทย
หมายเลขการสมัคร 2319
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ต. ยานนาวา อ. สาทร 
จังหวัด  กรุงเทพมหานคร   10120
1. นางสาววไลลักษณ์   ดิษพึ่ง
2. นางสาว จิราภรณ์  ดำรงรัชตศิลา
8.
หมายเลขการสมัคร 2325
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ต. ยานนาวา อ. สาทร 
จังหวัด  กรุงเทพมหานคร   10120
1. นางสาววไลลักษณ์  ดิษพึ่ง
2. นางสาว  พรทิพย์  โพธิ์ทอง
9.
หมายเลขการสมัคร 2338 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ต. ยานนาวา อ. สาทร 
จังหวัด  กรุงเทพมหานคร   10120
1. นางณัฏฐกัญญา เดชชนาพรสิทธิ์
2. นส.สุรัตติกรณ์ สุวรรณพรหม
10.
หมายเลขการสมัคร 2388 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ต. ยานนาวา อ. สาทร 
จังหวัด  กรุงเทพมหานคร   10120
1. นายนิพันธ์   วรรณเวช
2. นางสาวพรพรรณ  พรหมจันทร์
11.
หมายเลขการสมัคร 2402 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ต. ยานนาวา อ. สาทร 
จังหวัด  กรุงเทพมหานคร   10120
1. นางสาวเพ็ญศรี    รอดจากภัย
2. นางสาวนภาพรรณ   เย็นทรวง
12.
หมายเลขการสมัคร 2403 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ต. ยานนาวา อ. สาทร 
จังหวัด  กรุงเทพมหานคร   10120
1. นางสาวเพ็ญศรี     รอดจากภัย
2. น.ส. อนันตพร      โอตตัปปะวงศ์
13.
หมายเลขการสมัคร 2405 ยกเลิก
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ต. ยานนาวา อ. สาทร 
จังหวัด  กรุงเทพมหานคร   10120
1. นางสาววไลลักษณ์   ดิษพึ่ง
2. น.ส. ทัชดาวัลย์    ปราบเสีย
14.
หมายเลขการสมัคร 2414
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ต. ยานนาวา อ. สาทร 
จังหวัด  กรุงเทพมหานคร   10120
1. นางสาววไลลักษณ์  ดิษพึ่ง
2. นางสาวพรทิพย์   โพธิ์ทอง
15.
หมายเลขการสมัคร 2488 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ต. ยานนาวา อ. สาทร 
จังหวัด  กรุงเทพมหานคร   10120
1. นางสาวเพ็ญศรี  รอดจากภัย
2. นางสาว ทัศนีย์   วิภาคะ
16.
หมายเลขการสมัคร 2508
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ต. ยานนาวา อ. สาทร 
จังหวัด  กรุงเทพมหานคร   10120
1. นางสาวไลลักษณ์   ดิษพึ่ง
2. นางสาวกัญญา   วงศ์ดีไพศาล
URL: กรุณาแจ้งด่วน
17.
หมายเลขการสมัคร 2558 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ต. ยานนาวา อ. สาทร 
จังหวัด  กรุงเทพมหานคร   10120
1. นายนิพันธุ์   วรรณเวช
2. น.ส.  อารดา   ศิริธัญยา
18.
หมายเลขการสมัคร 2488
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ต. ยานนาวา อ. สาทร 
จังหวัด  กรุงเทพมหานคร   10120
1. นางสาวเพ็ญศรี  รอดจากภัย
2. นางสาว ทัศนีย์   วิภาคะ
19.
หมายเลขการสมัคร 2602 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ต. ยานนาวา อ. สาทร 
จังหวัด  กรุงเทพมหานคร   10120
1. นางสาววไลลักษณ์   ดิษพึ่ง
2. น.ส. ทัชดาวัลย์    ปราบเสียง
20.
หมายเลขการสมัคร 2631
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ต. ยานนาวา อ. สาทร 
จังหวัด  กรุงเทพมหานคร   10120
1. นางสาววไลลักษณ์   ดิษพึ่ง
2. นางสาวลลิดา   จินทราคำ
21.
หมายเลขการสมัคร 2676
โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์
ต.ลาดยาว อ.จตุจักร  จังหวัด  กรุงเทพมหานคร   10900
1. นางนพลักษณ์  บูรณวนิช
2. นายธเนศ    เติมตระกูล

สร้างโดย: 
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร
ขอแก้ใขรายชื่อ 
หมายเลขการสมัคร 2783
โรงเรียนพุทไธสง
เลขที่ 3 หมู่ 4 ต.พุทไธสง
อ.พุทไธสง จังหวัด บุรีรัมย์ 31120
1. นายชาญ สิ่วไธสง
2. นายวีรวีชญ์ ธนนรัฐอนันต์
3. นางสาว ศุภลักษณ์ เพียวงศ์
4. นาย รักศึกษา รักเป้า   เอาออก
เรื่อง สถาปัตยกรรมบ้านเรือนไทย
ในทีมมีผู้สมัครเพียง 3 คน เอา คนที่ 4 ออก
ขอบคุณครับ

หนูขอเปลี่ยน

มาใช้
น.ส.ทัศนีย์ วิภาคะ
รูปภาพของ hong

แก้ไขแล้วค่ะ

แก้ไขรายชื่อและเรื่องที่จัดทำค่ะ 
หมายเลขการสมัคร 2135
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่  1  ต. ยานนาวา
อ. สาทร  จังหวัด   กรุงเทพมหานคร   10120
1. น.ส.เพ็ญศรี รอดจากภัย
2. น.ส.วิภาวรรณ ศรีศุภวัฒนะ
3. น.ส.สราลี ดิษฐป้าน
4. น.ส.เพ็ญศรี เพิกไพบูลย์
เรื่อง ศิลปวัฒนธรรม
รูปภาพของ hong

แก้ไขแล้วค่ะ

*กรุณาตวรจสอบอีกครั้งว่าซ้ำกับลำดับที่ 5หรือไม่

ถ้าซ้ำกรุณายกเลิกอันใดอันหนึ่ง

หมายเลขการสมัคร 2267
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ต. ยานนาวา อ. สาทร 
จังหวัด  กรุงเทพมหานคร   10120
1. นายนพดล เพ็งชมจันทร์
2. นางสาว   สุดารัตน์ ชุนงาม
มาแจ้งnodeแร้วนะคะ
รูปภาพของ hong

แก้ไขแล้วค่ะ

หมายเลขการสมัคร 2238
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ต. ยานนาวา อ. สาทร 
จังหวัด  กรุงเทพมหานคร   10120
1. นางณัฏฐกัญญา เดชชนาพรสิทธิ์
2. นส.สุรัตติกรณ์ สุวรรณพรห
แก้ชื่อเป็น
นส.สุรัตติกรณ์ สุวรรณพรหม        ค่ะ
ขอบคุณค่ะ

ขอแก้ไข

หมายเลขการสมัคร 1945

ขอเปลี่ยนหมวดการทำสื่อออนไลน์จากหมวดศิลปะเป็นหมวด

สังคมศึกษา ช่วงชั้นที่ 3 อาจารย์ กัญฐินีภร์ ประถมด้วง คร่ะ

 

ขอบคุณคร่ะ

รูปภาพของ hong

แก้ไขแล้วคะ

อาจารย์คะ แจ้ง URL:http://www.thaigoodview.com/node/42658

ของ น.ส.ศศิธร  เฑียรเดชสกุล

รูปภาพของ hong

แก้ไขแล้วคะ

รูปภาพของ ssspoonsak

ปัญหาข้อผิดพลาดการสมัครที่พบในขณะนี้
(ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2552)

1. จำนวนสมาชิกไม่ครบจำนวนตามกติกา
2. ไม่กรอกคำนำหน้า เช่น นาย นาง นางสาว เด็กชาย เด็กหญิง ซึ่งจะมีปัญหาตอนพิมพ์วุฒิบัตร
3. ประกวดประเภทสื่อออนไลน์ ไม่สร้างเนื้อหาหน้าแรกก่อน เพื่อกรอก URL ผลงาน จึงไม่มีข้อมูล
    ในใบสมัคร ทำให้กรรมการไม่สามารถตรวจได้
4. ครูเป็นสมาชิกเกินจำนวนกลุ่มที่กำหนด คือ เว็บเพจม.ต้น+ประถม ได้ไม่เกิน 3 ทีม, เว็บเพจม.ปลายไม่เกิน 3 ทีม
    และสื่ออออนไลน์อีกไม่เกิน 3 ทีม กรุณาระวังด้วย เพราะผิดกติกา อาจทำให้โมฆะได้
5. นักเรียนเป็นสมาชิกเกินจำนวนกลุ่มที่กำหนด คือ เว็บเพจได้เพียง 1 ทีม และสื่อออนไลน์ได้อีกเพียง 1 ทีม
    กรุณาระวังด้วย เพราะผิดกติกา อาจทำให้โมฆะได้

-----------------------------------------------------------------------------------------
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
ทำด้วยใจ ไปด้วยฝัน

ขอยกเลิกการสมัครประเภทเว็ปเพจคะ

หมายเลขการสมัคร 2422
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
เลขที่ 16/1  ต.ในเมือง
อ.เมือง  จังหวัด สุรินทร์ 32000
1. นางสาวเฉลิมขวัญ สุปิงคลัด
2. เด็กชายเจตนิพัทธ์ วินิจฉัย
3. เด็กชายมฆวี ดีสม
4. เด็กชายจิตรทิวัส วงขุมเงิน
เรื่อง การสอนศิลปะในรูปแบบเฉพาะตัวของเด็ก
ขอยกเลิกการสมัครนะคะ
คือใจจะสมัคร สื่อออนไลน์ แต่ อ่านไม่รอบคอบเองคะ ว่า
ครู 1 คน นักเรียน 1 คน คะ
เดี๋ยวเข้าไปสมัครใหม่นะคะ ประเภท สื่อออนไลน์คะ
ขอบคุณอาจารย์พูนศักดิ์ มากๆนะคะ
หมายเลขการสมัคร 2535
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
ถนนจางวาง ต.ในเมือง
อ.เมือง  จังหวัด สุรินทร์ 32000
1. นางสาวเฉลิมขวัญ สุปิงคลัด
2. เด็กชายเจตนิพัทธ์ วินิจฉัย
 แจ้ง URL ด่วนคะ
ขอบคุณอาจารย์พูนศักดิ์ สุดหล่อมากคะ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 208 คน กำลังออนไลน์