รางวัลเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ ระดับเหรียญทอง ประเภทบุคคล

รูปภาพของ ssspoonsak

ประกาศผลการตัดสินประเภทบุคคล
โครงการประกวดสื่อดิจิตอลเพื่อการเรียนรู้ (Digital Learning Contest) ครั้งที่ 1
ชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี และทุนการศึกษา

 รางวัลเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ ระดับเหรียญทอง

 รางวัลเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ ระดับเหรียญทอง จำนวน 16 ผลงาน (รวมที่ได้รับรางวัล 1 , 2 , 3 แล้ว)

1. โรงเรียน เกาะพะงันศึกษา
ที่อยู่ 145 หมู่ 1 ตำบลบ้านใต้ อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84280
ชื่อเรื่อง เคมีอินทรีย์เบื้องต้น
ผู้จัดทำ นางสาวสุพรรณวดี เพชรเรียง โทร 0815357253
สาระวิชา  วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่  4
URL  http://www.thaigoodview.com/node/17531

2. โรงเรียน ดรุณานุกูลหัวถนน
ที่อยู่ 367/5 หมู่ 4 อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110
ชื่อเรื่อง Tip for Excel
ผู้จัดทำ นาย อวิรุทธ์  เหมานุรักษ์ โทร 0838720241
สาระวิชา  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ช่วงชั้นที่  3
URL  http://www.thaigoodview.com/node/18044 

3. โรงเรียน บ้านนาสีนวล
ที่อยู่ หมู่ 4  ตำบลบ้านชัย  อำเภอบ้านดุง  จังหวัดอุดรธานี  41190
ชื่อเรื่อง MS  Word
ผู้จัดทำ นางสาวนฤมล  แสงพรหม โทร 0860725366
สาระวิชา  การงานอาชีพ เทคโนโลยี ช่วงชั้นที่  2
URL  http://www.thaigoodview.com/node/18281 

4. โรงเรียน เทพศิรินทร์
ที่อยู่ 1466 ถนนกรุงเกษม แขวงเทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบฯ กทม. 10100
ชื่อเรื่อง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกราฟิก
ผู้จัดทำ นางสาวจตุพร ฉิมมา โทร.  081-7120210
สาระวิชา  การงานอาชีพและเทคโนโลยี ช่วงชั้นที่ 3 
URL  http://www.thaigoodview.com/node/19303

5. โรงเรียน โสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช
ที่อยู่ 37 ม.8 ต.หนองหงส์ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
ชื่อเรื่อง ลูกคิดญี่ปุ่น
ผู้จัดทำ ปนัดดา หัสปราบ โทร 0867394690
สาระวิชา  คณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่  2
URL  http://www.thaigoodview.com/node/18074

6. โรงเรียน โนนสุวรรณพิทยาคม
ที่อยู่ 183 โกรกแก้ว อ.โนนสุวรรณ จ. บุรีรัมย์ 31110
ชื่อเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงหล่อเลี้ยงชีวิต
ผู้จัดทำ นายวรสิทธิ์ นุ่มนวลศรี โทร 0862595715
สาระวิชา  สังคม ศาสนา วัฒนธรรม ช่วงชั้นที่  3
URL  http://www.thaigoodview.com/node/18452

7. โรงเรียน วัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)
ที่อยู่ หมู่ที่ 2 ต.กุดนกเปล้า อ.เมือง จ.สระบุรี 18000
ชื่อเรื่อง คอมพิวเตอร์น่ารู้
ผู้จัดทำ ฐิติรัตน์  พรทิพย์วิวัฒน์ โทร 0841663523
สาระวิชา  การงานอาชีพ เทคโนโลยี ช่วงชั้นที่  2
URL  http://www.thaigoodview.com/node/18236

8. โรงเรียน เทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
ที่อยู่ 37 ม.4  ต.บึงคอไห  อ.ลำลูกกา  จ.ปทุมธานี 12150
ชื่อเรื่อง การสร้าง Animation ด้วยโปรแกรม Macromedia Flash 8
ผู้จัดทำ นางณิชกานต์ นิลพัฒน์ โทร 0851893736
สาระวิชา  การงานอาชีพ เทคโนโลยี ช่วงชั้นที่  4
URL  http://www.thaigoodview.com/node/15170

9. โรงเรียน จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
ที่อยู่ 216 ม.1 ต.ห้วยโป่ง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี 15120
ชื่อเรื่อง แบบจำลองอะตอม
ผู้จัดทำ นายดนัย ทัดแก้ว โทร 0890834495
สาระวิชา  วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่  4
URL  http://www.thaigoodview.com/node/17287

10. โรงเรียน กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)
ที่อยู่ 299 หมู่5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
ชื่อเรื่อง สุขอนามัยวัยรุ่น
ผู้จัดทำ นางศรีสกุล วิบูลย์วงศรี โทร 0818593939
สาระวิชา  สุขศึกษาและพละศึกษา ช่วงชั้นที่  3
URL  http://www.thaigoodview.com/node/17810

11. โรงเรียน จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
ที่อยู่ 216 ม.1 ต.ห้วยโป่ง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี 15120
ชื่อเรื่อง พันธะเคมี
ผู้จัดทำ นายดนัย ทัดแก้ว โทร 0890834495
สาระวิชา  วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่  4
URL  http://www.thaigoodview.com/node/17385

12. โรงเรียน เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ 
ที่อยู่ 39/4 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
ชื่อเรื่อง สายเชื่อมต่อในเครือข่าย
ผู้จัดทำ วีรานุช วิจารณ์ปรีชา โทร 08-6567-0124
สาระวิชา  การงานอาชีพ เทคโนโลยี ช่วงชั้นที่  4
URL  http://www.thaigoodview.com/node/16404

13. โรงเรียน วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก
ที่อยู่ 410 หมู่ 1 ต. บึงพระ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
ชื่อเรื่อง ชีวิตพืชและสัตว์
ผู้จัดทำ นางอัญชลีพร  ลาบุญ โทร 0850507227
สาระวิชา  วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่  1
URL  http://www.thaigoodview.com/node/17975

14. โรงเรียน วัดพานิชธรรมิการาม
ที่อยู่ 1 หมู่1 ตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 15110
ชื่อเรื่อง เก่งอังกฤษทำอย่างนี้
ผู้จัดทำ นางพจนวรรณ บุญเกิด โทร 0813761570
สาระวิชา  ภาษาต่างประเทศ ช่วงชั้นที่  2
URL  http://www.thaigoodview.com/node/16622

15. โรงเรียน บ้านแก่งวิทยา
ที่อยู่ 343  หมู่ 1 ต. บ้านแก่ง อ. ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
ชื่อเรื่อง เทคโนโลยีสมัยใหม่
ผู้จัดทำ สุมิตรา  ประชัน โทร 0812839643
สาระวิชา  การงานอาชีพ เทคโนโลยี ช่วงชั้นที่  4
URL  http://www.thaigoodview.com/node/18133

16. โรงเรียน เทพอุดมวิทยา
ที่อยู่ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
ชื่อเรื่อง การเปรียบเทียบของคำคุณศัพท์ (Comparison of Adjective)
ผู้จัดทำ นายนรินทร์  อนงค์ชัย โทร 0873779581
สาระวิชา  ภาษาต่างประเทศ ช่วงชั้นที่  3
URL  http://www.thaigoodview.com/node/18208

สร้างโดย: 
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร

เรียงตามลำดับคะแนนไหมครับ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 633 คน กำลังออนไลน์