แบบทดสอบ :)

 

1.  ความหมายของธุรกิจเจ้าของคนเดียวคืออะไร
    ตอบ    กิจการเจ้าของคนเดียว หมายถึง  กิจการที่มีผู้ประกอบการหรือผู้บริหารงานเพียงคนเดียวหรือ 
              ครอบครัวเดียว                           

2.  ความสำคัญ ของกิจการเจ้าของคนเดียวมีอะไรบ้าง
     ตอบ     1)  เป็นกิจการที่เริ่มต้นเพื่อที่จะขยายเป็นกิจการขนาดใหญ่
               2)  เป็นกิจการขั้นพื้นฐานที่จะนำไปสู่การประการขนาดใหญ่
               3)  เป็นกิจการที่บุคคลทั่วไปสามารถดำเนินการได้โดยใช้เงินทุนน้อย
               4)  เป็นกิจการที่เป็นกิจการรากหญ้าที่รัฐบาลปัจจุบันพยายามเร่งส่งเสริม เป็นกิจการที่ทำให้ประชาชนมี
                    รายได้เพิ่มขึ้น  ทำให้เศรษฐกิจของประเทศดีขึ้น

3.   ลักษณะการดำเนินกิจการเจ้าของคนเดียวมีอะไรบ้าง
     ตอบ     1)  มีเจ้าของกิจการเพียงคนเดียว ใช้เงินลงทุนน้อย
                2)  เจ้าของกิจการมีความรับผิดชอบในหนี้สินทั้งหมดไม่จำกัดจำนวน เจ้าหนี้มีสิทธิเรียกร้องเอา                     
                     ทรัพย์สินของเจ้าของได้ ถ้าทรัพย์สินของกิจการไม่เพียงพอชำระหนี้
                3)  เจ้าของกิจการได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนทั้งผลกำไรและผลขาดทุนเพียงคนเดียว
                4)  การควบคุมการดำเนินงานโดยเจ้าของกิจการคนเดียว     

4.  ปัจจัยในการเลือกรูปแบบความเป็นเจ้าของธุรกิจเจ้าของคนเดียวมีอะไรบ้าง
     ตอบ    1)  ปัญหาในการจัดตั้ง
              2)  จำนวนเงินทุนที่ต้องการ
              3)  จำนวนกำไรที่จะนำไปจัดสรร
              4)  ความสัมพันธ์ทางด้านอำนาจหน้าที่ในการบริหารธุรกิจ
              5)  ความยาวนานของธุรกิจและความต่อเนื่อง
              6) จำนวนหนี้สินที่เจ้าของต้องรับภาระ
               7) ข้อจำกัดด้านกฎหมาย


5.  ข้อดี ของกิจการธุรกิจเจ้าของคนเดียวมีอะไรบ้าง
    ตอบ   1) จัดตั้งง่าย เลิกกิจการได้ง่าย
             2) เงินทุนที่ต้องการมีจำนวนน้อย
             3) การบริหารงานไม่ซับซ้อน
             4) มีอิสระในการตัดสินใจ
             5) กฎหมายไม่เข้มงวด
             6) รักษาความลับได้ดี
             7) ได้กำไรคนเดียว
             8) เสียภาษีแบบบุคคลธรรมดา


6.  ข้อเสียของ กิจการธุรกิจเจ้าของคนเดียวมีอะไรบ้าง
     ตอบ  1) ขาดทุนคนเดียว
             2) รับผิดชอบหนี้สินไม่จำกัด
             3) เจ้าของมักขาดประสบการณ์
             4) มีโอกาสน้อยในการขยายเป็นธุรกิจใหญ่
             5) มีข้อจำกัดด้านเงินทุนอายุของกิจการมีข้อจำกัด


7.  กิจการที่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ตามกฎหมายไทยมีอะไรบ้าง จงยกตัวอย่างมา 3 ข้อ
     ตอบ  1) โรงแรม
             2) โรงสีข้าว
             3) โรงเลื่อยที่ใช้เครื่องจักร

8.  การจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจของกิจการเจ้าของคนเดียวต้องใช้เอกสารใดบ้าง
     ตอบ  1) สำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของกิจการ
             2) แบบคำร้องขอจดทะเบียน
             3) ค่าธรรมเนียม 50 บาท


9.  การจดทะเบียนพาณิชย์หมายถึงอะไร
     ตอบ  การประกอบธุรกิจที่มีบุคคลคนเดียวเป็นผู้ลงทุนและเป็นเจ้าของกิจการโดยลำพังกิจการใน ลักษณะนี้หาก  เข้าข่ายเป็นกิจการตาม

             พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กำหนดให้ต้อง จดทะเบียน เจ้าของกิจการต้องยื่นขอจดทะเบียนพาณิชย์ภายใน 30 วันนับแต่

             วันที่ได้เริ่มประกอบกิจการ
10.  กิจการที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์
       ตอบ   1)  การค้าเร่ การค้าแผงลอย
                2)  พาณิชย์กิจเพื่อบำรุงศาสนา หรือเพื่อการกุศล
                3)  พาณิชย์กิจของนิติบุคคลซึ่งได้มี พระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา จัดตั้งขึ้น
                4)  พาณิชย์กิจของกระทรวง ทบวง กรม
                5)  พาณิชย์กิจของมูลนิธิ สมาคม สหกรณ์
                6)  พาณิชย์กิจของห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัดและบริษัทจำกัดที่ จดทะเบียนใน         
                     ประเทศไทย 
                7)  กลุ่มเกษตรกรซึ่งได้จดทะเบียนตามประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 141 

 

สร้างโดย: 
อาจารย์จงลักษณ์ วรรณเวช และ นางสาวอรัชพร ภาคนนท์กุล

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 444 คน กำลังออนไลน์