• user warning: Table 'cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '3:84743e558e58f79824debc9c5b398ade' in /home/tgv/htdocs/includes/cache.inc on line 27.
  • user warning: Table 'cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<!--paging_filter--><p align=\"center\">\n<b><span style=\"color: #0000ff\"></span></b>\n</p>\n<p align=\"center\">\n<b><span style=\"color: #0000ff\"><img height=\"179\" width=\"302\" src=\"/files/u40582/SU-H1_0.gif\" border=\"0\" /> </span></b>\n</p>\n<p align=\"center\">\n<b><span style=\"color: #0000ff\"></span></b>\n</p>\n<p align=\"center\">\n<b><span style=\"color: #0000ff\"></span></b>\n</p>\n<p>\n<span style=\"color: #ff0000\"><span style=\"color: #ff00ff\"><span style=\"color: #ff00ff\"><span style=\"color: #ff00ff\"><span style=\"color: #0000ff\"><span style=\"color: #0000ff\"><span style=\"color: #0000ff\"><b><span style=\"color: #0000ff\"><span style=\"color: #0000ff\"><span style=\"color: #ff00ff\"><span style=\"color: #ff0000\"><span style=\"color: #ff0000\">ค</span><span style=\"color: #ff0000\">ำแนะนำ</span></span><span style=\"color: #ff0000\"><span style=\"color: #ff0000\">ในการ</span></span><span style=\"color: #ff0000\"><span style=\"color: #ff0000\">เลือ</span><span style=\"color: #ff0000\">กรูปแบบ</span></span><span style=\"color: #ff0000\"><span style=\"color: #ff0000\">ของ</span><span style=\"color: #ff0000\">การประกอบธุรกิจ</span></span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></span><span style=\"color: #ff0000\"> </span></span>\n</p>\n<p>\n<span style=\"color: #0000ff\"><span style=\"color: #0000ff\"><span style=\"color: #0000ff\">          <span style=\"color: #0000ff\"> <span style=\"color: #ff00ff\">การเลือกรูปแบบองค์กรธุรกิจแต่ละประเภทนั้นมีทั้งข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันหลายประการ ผู้ประกอบการจึงควรที่จะพิจารณาให้รอบคอบ จึงขอแนะนำเทคนิค10 ประการ ที่จะใช้ในการเลือกรูปแบบองค์กรธุรกิจ ดังนี้</span></span></span><span style=\"color: #ff00ff\"><span style=\"color: #0000ff\"> </span></span></span></span>\n</p>\n<p>\n<span style=\"color: #0000ff\"><span style=\"color: #0000ff\"><span style=\"color: #0000ff\"><span style=\"color: #0000ff\"><span style=\"color: #ff00ff\">1. พิจารณาดูว่ามีการจัดตั้งและผลการจัดตั้งธุรกิจนั้นยุ่งยากลำบากเพียงใดเช่น หากท่านจะประกอบธุรกิจง่ายๆ เล็กๆ ก็อาจจะไม่ต้องจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทแต่จัดตั้งเป็นธุรกิจเจ้าของคนเดียว หรือเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญง่ายๆ ก็ได้</span></span> </span></span></span>\n</p>\n<p>\n<span style=\"color: #ff00ff\"><span style=\"color: #0000ff\"><span style=\"color: #0000ff\"><span style=\"color: #0000ff\"><span style=\"color: #0000ff\"><span style=\"color: #ff00ff\">2. พิจารณาดูถึงต้นทุนที่จะต้องระดมมาในการประกอบการ ถ้าหากว่าท่านเห็นว่าการจะประกอบการต้องใช้เงินทุนเป็นจำนวนมากก็อาจจะต้องเลือกรูป</span><span style=\"color: #ff00ff\">แบบการจัดตั้งในรูปแบบของบริษัท จำกัด</span></span> </span></span></span></span>\n</p>\n<p>\n<span style=\"color: #ff00ff\"><span style=\"color: #0000ff\"><span style=\"color: #0000ff\"><span style=\"color: #0000ff\"><span style=\"color: #0000ff\"><span style=\"color: #ff00ff\">3. พิจารณาถึงความรู้ความสามารถของประสบการณ์ของตนเองในฐานะของผู้ลงทุน และหากท่านจะต้องระดมผู้ที่มีความรู้ ความสามารถเข้ามาประกอบ</span><span style=\"color: #ff00ff\">กิจการ ท่านก็อาจจะต้องจัดตั้งในรูปแบบห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือ บริษัทจำกัดมากกว่าจะประกอบธุรกิจในรูปแบบของผู้ประกอบการคนเดียว</span></span> </span></span></span></span>\n</p>\n<p>\n<span style=\"color: #ff00ff\"><span style=\"color: #0000ff\"><span style=\"color: #0000ff\"><span style=\"color: #0000ff\"><span style=\"color: #0000ff\"><span style=\"color: #ff00ff\">4. พิจารณาในแง่การบริหารและการควบคุมกิจการ ว่า เมื่อจัดตั้งองค์กรธุรกิจไม่ว่าจะเป็นบริษัทจำกัด ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือ กิจการคนเดียวนั้น จะสามารถบริหารงานและควบคุมกิจการได้หรือไม่ นอกจากนั้นอาจจะพิจารณาดูว่า การจัดตั้งบริษัทจำกัด เพื่อเป็นประโยชน์ในด้านการควบคุมและรวบรวม</span><span style=\"color: #ff00ff\">ทรัพย์สินของครอบครัวไว้เป็นหน่วยเดียวกันหรือไม่</span></span> </span></span></span></span>\n</p>\n<p>\n<span style=\"color: #ff00ff\"><span style=\"color: #0000ff\"><span style=\"color: #0000ff\"><span style=\"color: #0000ff\"><span style=\"color: #0000ff\"><span style=\"color: #ff00ff\">5. พิจารณาถึงสถาพของธุรกิจโดยทั่วไปว่ากิจการที่จะลงทุนนั้น ควรจะเป็นรูปแบบองค์กร ธุรกิจแบบใด จะมีระยะเวลาประกอบธุรกิจนานเท่าไร จะสร้างความ</span><span style=\"color: #ff00ff\">เชื่อถือให้กับองค์กรธุรกิจที่เกี่ยวข้อง และจะสามารถขยายกิจการออกไปได้หรือไม่</span></span> </span></span></span></span>\n</p>\n<p>\n<span style=\"color: #ff00ff\"><span style=\"color: #0000ff\"><span style=\"color: #0000ff\"><span style=\"color: #0000ff\"><span style=\"color: #0000ff\"><span style=\"color: #ff00ff\">6. พิจารณาถึงความรับผิดชอบในบรรดาหนี้สินอันเกิดจากการประกอบการ ข้อนี้นับว่าเป็นข้อสำคัญอย่างยิ่งของผู้ประกอบการการประกอบธุรกิจแบบห้างหุ้นส่วนมักเป็นที่นิยมมาก โดยผู้ประกอบการอาจไม่ทราบว่า หุ้นส่วนผู้จัดการหรือ หุ้นส่วนสามัญนั้น จะต้องมีความรับผิดอย่างไม่จำกัด หรือแม้มีการประกอบกิจการคนเดียว หากมีหนี้สิ้นก็ต้องรับผิดอย่างไม่จำกัด ซึ่งนับว่าเป็นอันตรายอย่างมาก แต่ในทางตรงข้ามการเลือก ประกอบธุรกิจโดยเป็นบริษัท</span><span style=\"color: #ff00ff\">จำกัด ความรับผิดชอบนั้นจำกัดเฉพาะหุ้นที่ลงทุนไปแล้วเท่านั้น</span></span> </span></span></span></span>\n</p>\n<p>\n<span style=\"color: #ff00ff\"><span style=\"color: #0000ff\"><span style=\"color: #0000ff\"><span style=\"color: #0000ff\"><span style=\"color: #0000ff\"><span style=\"color: #ff00ff\">7. พิจารณาว่าระยะเวลาและความต่อเนื่องในการประกอบกิจการนั้นตรงตามจุดประสงค์ของกิจการเป็น ชั่วครั้งชั่วคราว หรือตลอดไป เพราะเหตุว่าถ้าหากต้องการประกอบกิจการเพียงช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่งโดยเฉพาะ ก็อาจจะไม่มีความจำเป็นที่จะต้องจดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัด หรือห้างหุ้นส่วนสามัญ</span><span style=\"color: #ff00ff\">นิติบุคคล เพราะว่าการเลิกกิจการนั้นยากกว่าการจดทะเบียนเสียอีก</span></span> </span></span></span></span>\n</p>\n<p>\n<span style=\"color: #ff00ff\"><span style=\"color: #0000ff\"><span style=\"color: #0000ff\"><span style=\"color: #0000ff\"><span style=\"color: #0000ff\"><span style=\"color: #ff00ff\">8. พิจารณาเกี่ยวกับวิธีการแบ่งปันผลกำไรจากการประกอบการโดยจะต้องพิจารณาว่าท่านมีความประสงค์จะแบ่งปันผลกำไรอย่างไร เพราะหากว่ามีการจัด</span><span style=\"color: #ff00ff\">ตั้งเป็นบริษัทจำกัดการจะแบ่งปันผลกำไรนั้น คงมีข้อจำกัดทางกฎหมาย และจะต้องมีการตั้งทุนสำรองไว้ตามกฎหมายอีก</span></span> </span></span></span></span>\n</p>\n<p>\n<span style=\"color: #ff00ff\"><span style=\"color: #0000ff\"><span style=\"color: #0000ff\"><span style=\"color: #0000ff\"><span style=\"color: #0000ff\"><span style=\"color: #ff00ff\">9</span><span style=\"color: #ff00ff\">. พิจารณาว่าในอนาคตนั้นจะสามารถเปลี่ยนแปลงหรือขยายรูปแบบองค์การธุรกิจเพิ่มขึ้นหรือเพิ่มเติมหรือไม่</span></span> </span></span></span></span>\n</p>\n<p>\n<span style=\"color: #ff00ff\"><span style=\"color: #0000ff\"><span style=\"color: #0000ff\"><span style=\"color: #0000ff\"><span style=\"color: #0000ff\"><span style=\"color: #ff00ff\">10.พิจารณาว่า ภาระภาษีขององค์กรธุ</span><span style=\"color: #ff00ff\">รกิจ แต่ละแบบเป็นอย่างไร แบบใดจะเสียภาษีต่ำที่สุด</span></span></span></span></span></span>\n</p>\n<p>\n&nbsp;\n</p>\n<p align=\"center\">\n<img height=\"74\" width=\"430\" src=\"/files/u40582/1216345o86rujbw11.gif\" />\n</p>\n<div align=\"center\">\n</div>\n<p align=\"center\">\n<a href=\"/node/85363\"><img height=\"175\" width=\"175\" src=\"/files/u40582/HOME-C1.gif\" border=\"0\" /></a> <a href=\"/node/86172\"><img height=\"173\" width=\"173\" src=\"/files/u40582/MEAN-C1.gif\" border=\"0\" /></a> <a href=\"/node/86177\"><img height=\"172\" width=\"172\" src=\"/files/u40582/OOO-C1.gif\" border=\"0\" /> </a>\n</p>\n<div align=\"center\">\n</div>\n<p align=\"center\">\n<a href=\"/node/87539\"><img height=\"171\" width=\"171\" src=\"/files/u40582/ZZZ-C1.gif\" border=\"0\" /></a> <a href=\"/node/86204\"><img height=\"174\" width=\"174\" src=\"/files/u40582/GOOD-C1_0.gif\" border=\"0\" /></a> <a href=\"/node/86187\"><img height=\"173\" width=\"173\" src=\"/files/u40582/FE-C1.gif\" border=\"0\" /> </a>\n</p>\n<div align=\"center\">\n</div>\n<p align=\"center\">\n<a href=\"/node/86195\"><img height=\"173\" width=\"173\" src=\"/files/u40582/SU-C1.gif\" border=\"0\" /></a> <a href=\"/node/86215\"><img height=\"171\" width=\"171\" src=\"/files/u40582/UUU-C1.gif\" border=\"0\" /></a> <a href=\"/node/87542\"><img height=\"171\" width=\"171\" src=\"/files/u40582/AAA-C1.gif\" border=\"0\" /></a> <a href=\"/node/87568\"><img height=\"170\" width=\"170\" src=\"/files/u40582/EX-C1_0.gif\" border=\"0\" /></a> <a href=\"/node/90287\"><img height=\"172\" width=\"172\" src=\"/files/u40582/RE-C1_0.gif\" border=\"0\" /></a> <a href=\"/node/90289\"></a><a href=\"/node/90299\"><img height=\"200\" width=\"200\" src=\"/files/u40582/TEST-C.gif\" border=\"0\" style=\"width: 164px; height: 171px\" /></a> <a href=\"/node/90289\"><img height=\"200\" width=\"200\" src=\"/files/u40582/WHO-C1.gif\" border=\"0\" style=\"width: 168px; height: 170px\" /></a>\n</p>\n', created = 1713034930, expire = 1713121330, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '3:84743e558e58f79824debc9c5b398ade' in /home/tgv/htdocs/includes/cache.inc on line 112.

คำแนะนำในการเลือกรูปแบบ

 

ำแนะนำในการเลือกรูปแบบของการประกอบธุรกิจ

           การเลือกรูปแบบองค์กรธุรกิจแต่ละประเภทนั้นมีทั้งข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันหลายประการ ผู้ประกอบการจึงควรที่จะพิจารณาให้รอบคอบ จึงขอแนะนำเทคนิค10 ประการ ที่จะใช้ในการเลือกรูปแบบองค์กรธุรกิจ ดังนี้

1. พิจารณาดูว่ามีการจัดตั้งและผลการจัดตั้งธุรกิจนั้นยุ่งยากลำบากเพียงใดเช่น หากท่านจะประกอบธุรกิจง่ายๆ เล็กๆ ก็อาจจะไม่ต้องจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทแต่จัดตั้งเป็นธุรกิจเจ้าของคนเดียว หรือเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญง่ายๆ ก็ได้

2. พิจารณาดูถึงต้นทุนที่จะต้องระดมมาในการประกอบการ ถ้าหากว่าท่านเห็นว่าการจะประกอบการต้องใช้เงินทุนเป็นจำนวนมากก็อาจจะต้องเลือกรูปแบบการจัดตั้งในรูปแบบของบริษัท จำกัด

3. พิจารณาถึงความรู้ความสามารถของประสบการณ์ของตนเองในฐานะของผู้ลงทุน และหากท่านจะต้องระดมผู้ที่มีความรู้ ความสามารถเข้ามาประกอบกิจการ ท่านก็อาจจะต้องจัดตั้งในรูปแบบห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือ บริษัทจำกัดมากกว่าจะประกอบธุรกิจในรูปแบบของผู้ประกอบการคนเดียว

4. พิจารณาในแง่การบริหารและการควบคุมกิจการ ว่า เมื่อจัดตั้งองค์กรธุรกิจไม่ว่าจะเป็นบริษัทจำกัด ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือ กิจการคนเดียวนั้น จะสามารถบริหารงานและควบคุมกิจการได้หรือไม่ นอกจากนั้นอาจจะพิจารณาดูว่า การจัดตั้งบริษัทจำกัด เพื่อเป็นประโยชน์ในด้านการควบคุมและรวบรวมทรัพย์สินของครอบครัวไว้เป็นหน่วยเดียวกันหรือไม่

5. พิจารณาถึงสถาพของธุรกิจโดยทั่วไปว่ากิจการที่จะลงทุนนั้น ควรจะเป็นรูปแบบองค์กร ธุรกิจแบบใด จะมีระยะเวลาประกอบธุรกิจนานเท่าไร จะสร้างความเชื่อถือให้กับองค์กรธุรกิจที่เกี่ยวข้อง และจะสามารถขยายกิจการออกไปได้หรือไม่

6. พิจารณาถึงความรับผิดชอบในบรรดาหนี้สินอันเกิดจากการประกอบการ ข้อนี้นับว่าเป็นข้อสำคัญอย่างยิ่งของผู้ประกอบการการประกอบธุรกิจแบบห้างหุ้นส่วนมักเป็นที่นิยมมาก โดยผู้ประกอบการอาจไม่ทราบว่า หุ้นส่วนผู้จัดการหรือ หุ้นส่วนสามัญนั้น จะต้องมีความรับผิดอย่างไม่จำกัด หรือแม้มีการประกอบกิจการคนเดียว หากมีหนี้สิ้นก็ต้องรับผิดอย่างไม่จำกัด ซึ่งนับว่าเป็นอันตรายอย่างมาก แต่ในทางตรงข้ามการเลือก ประกอบธุรกิจโดยเป็นบริษัทจำกัด ความรับผิดชอบนั้นจำกัดเฉพาะหุ้นที่ลงทุนไปแล้วเท่านั้น

7. พิจารณาว่าระยะเวลาและความต่อเนื่องในการประกอบกิจการนั้นตรงตามจุดประสงค์ของกิจการเป็น ชั่วครั้งชั่วคราว หรือตลอดไป เพราะเหตุว่าถ้าหากต้องการประกอบกิจการเพียงช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่งโดยเฉพาะ ก็อาจจะไม่มีความจำเป็นที่จะต้องจดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัด หรือห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล เพราะว่าการเลิกกิจการนั้นยากกว่าการจดทะเบียนเสียอีก

8. พิจารณาเกี่ยวกับวิธีการแบ่งปันผลกำไรจากการประกอบการโดยจะต้องพิจารณาว่าท่านมีความประสงค์จะแบ่งปันผลกำไรอย่างไร เพราะหากว่ามีการจัดตั้งเป็นบริษัทจำกัดการจะแบ่งปันผลกำไรนั้น คงมีข้อจำกัดทางกฎหมาย และจะต้องมีการตั้งทุนสำรองไว้ตามกฎหมายอีก

9. พิจารณาว่าในอนาคตนั้นจะสามารถเปลี่ยนแปลงหรือขยายรูปแบบองค์การธุรกิจเพิ่มขึ้นหรือเพิ่มเติมหรือไม่

10.พิจารณาว่า ภาระภาษีขององค์กรธุรกิจ แต่ละแบบเป็นอย่างไร แบบใดจะเสียภาษีต่ำที่สุด

 

สร้างโดย: 
อาจารย์จงลักษณ์ วรรณเวช และ นางสาวอรัชพร ภาคนนท์กุล

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 557 คน กำลังออนไลน์