แบบทดสอบเรื่องกฎหมายรัฐธรรมนูญ

กฎหมายรัฐธรรมนูญ

   ความหมาย  ประวัติความเป็นมา  ความสำคัญ    แขนงของกฎหมาย ความแตกต่างกฎหมายมหาชน&เอกชน กฎหมายรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายมหาชน   รัฐธรรมนูญฉบับที่1-6 ฉบับที่7-12 รัฐธรรมนูญฉบับที่13-18 แบบทดสอบ แหล่งอ้างอิง ผู้จัดทำ  

แบบทดสอบ

1.วันรัฐธรรมนูญตรงกับวันที่เท่าไหร่เดือนอะไร

   ก. 27 มิถุนายน          ข. 9 กันยายน          ค. 10 ธันวาคม          ง. 28 มกราคม

2.อำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศคือข้อใด

  ก. รัฐธรรมนูญ           ข. อำนาจตุลาการ       ค. อำนาจบริหาร        ง. อำนาจอธิปไตย

3.ข้อใดไม่ใช่กฎหมายมหาชน

   ก. กฎหมายอาญา     ข. กฎหมายแพ่ง       ค. กฎหมายแรงงาน     ง. กฎหมายระหว่างประเทศ

4.รัฐธรรมนูญฉบับใดเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า รัฐธรรมนูญใต้ตุ่ม" หรือ "ตุ่มแดง

   ก. ฉบับที่3              ข. ฉบับที่4               ค. ฉบับที่5                 ง. ฉบับที่6

5.รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ได้มีการประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเมื่อใด

   ก. 30 เมษายน 2550    ข.24 สิงหาคม พ.ศ. 2550     ค. 27 ตุลาคม 2550      ง. 10 ธันวาคม 2550 

6.บุคคลใดเป็นผู้สนองพระบรมราชโองการในการตรารัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550

   ก. นายบรรหาร ศิลปอาชา  ข. พลเอก เปรม ติณสูลานนท์   ค. นายมีชัย ฤชุพันธ์   ง. พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์

7.รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันมีกี่หมวด กี่มาตรา

   ก. 14 หมวด 303  มาตรา     ข.  14  หมวด  309  มาตรา    ค. 15  หมวด  303  มาตรา    ง.   15   หมวด   309   มาตรา

8.รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 กล่าวถึงที่มาของอานาจอธิปไตยไว้อย่างไร

  ก. อำนาจอธิปไตยเป็นของรัฐบาล                                     ข. อำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย 
  ค. อำนาจอธิปไตยเป็นของผู้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง          ง. อำนาจอธิปไตยเป็นของผู้มีอำนาจ

9.รัฐธรรมนูญฉบับใดมีความเป็นประชาธิปไตยมากที่สุด

   ก. ฉบับที่5                  ข. ฉบับที่8                  ค. ฉบับที่10             ง. ฉบับที่14

10.ในวันเลือกตั้งเปิดให้ลงคะแนนตามช่วงเวลาใด

  ก. ตั้งแต่เวลา  07.00 น. ถึง 15.00 น.               ข. ตั้งแต่เวลา  08.00 น. ถึง 15.00 น.
  ค. ตั้งแต่เวลา  08.30 น. ถึง 15.30 น.               ง. ตั้งแต่เวลา  09.00 น. ถึง 16.00 น.

สร้างโดย: 
นายธา่นินทร์ พร้อมสุข และ นางสาวภาชินี ผลงามเนตรอรุณ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 225 คน กำลังออนไลน์