ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครประกวดสื่อประเภทสื่อเว็บเพจ และสื่อออนไลน์ วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ช่วงชั้นที่ 1-4

รูปภาพของ ssspoonsak

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครประกวดสื่อประเภทสื่อเว็บเพจ และสื่อออนไลน์ วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ช่วงชั้นที่ 1-4
โครงการประกวดสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ (Digital Learning Contest) ครั้งที่ 2
ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

การงานอาชีพและเทคโนโลยี ช่วงชั้นที่ 1

ลำดับที่   สื่อเว็บเพจ สื่อออนไลน์
รายชื่อสมาชิก รายชื่อสมาชิก
1.  
หมายเลขการสมัคร 1757P
โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ
เลขที่ 7 ถนนสำราญรื่น 
ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
1. นางสาวสาวิตตรี เชี่ยวชาญ
2. เด็กชายนนท์ นนท์คลัง
3. เด็กหญิงปวงพร ทิพย์พรม
4. เด็กหญิงภัคศุภร อยู่บาง
เรื่อง คอมพิวเตอร์น่ารู้
 
หมายเลขการสมัคร 2464
โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่
เลขที่ 15 ต. บางรักพัฒนา อ. บางบัวทอง
จ. นนทบุรี 11110
1. นางสาวพชร รวยทรัพย์
2. เด็กหญิงอัญชลีรัตน์ รวยทรัพย์
2.  
หมายเลขการสมัคร 2070
โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่
เลขที่ 15 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง
จ. นนทบุรี 11110
1. นางสาวพชร รวยทรัพย์
2. เด็กหญิงอภิญญา อินทรเทศ
3. เด็กหญิงภิริรัตน์ กันยา
4. เด็กหญิงมุฑิตา แซ่เตีย
เรื่อง มือใหม่หัดใช้คอมพิวเตอร์
 
หมายเลขการสมัคร 2597 P
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดช่องลม) 
เลขที่  629/1  ต.หน้าเมือง  อ. เมือง    
จังหวัด  ราชบุรี   70000
1. นางจินตนา  ม่วงศรี
2. เด็กชายนัฏฑวุฒิ  รูปทอง 
3.  
หมายเลขการสมัคร 2695 P
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์
เลขที่92 ต.วชิรพยาบาล
อ.เขตดุสิต จังหวัด กรุงเทพฯ 10300
1. นายเดชา ดรินทพงศ์
2. ด.ญ.สุภานัน แก้วศรี
3. ด.ญ.ปิยะเนตร สิทธานุกุล
4. ด.ญ.ธัณรัชถ์ บุญรัตน์สุวรรณ
เรื่อง องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์
 
หมายเลขการสมัคร 2600
โรงเรียน บ้านแบง
หมู่ 20 ต.หนองหลวง
อ.เฝ้าไร่ จังหวัด หนองคาย 43120
1. นางจันทร์จิรา   พันลำ
2. ด.ช.ฐิติพงศ์  ธรรมมาศักดิ์
URL: กรุณาแจ้งด่วน
4.    
หมายเลขการสมัคร 2648 P
โรงเรียนเซนต์ไมเกิ้ล
เลขที่ 46 ต.ยานนาวา
อ.สาทร จังหวัด กรุงเทพ 10120
1. นางสาวอำภา บุญเจริญ
2. นายณัฐวัฒน์ ธนพลเกียรติ

สร้างโดย: 
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร
รูปภาพของ chopperkung
ทีมโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์
ไม่มีเครื่องหมายถูกขึ้นด้านหลังหมายเลขการสมัคร
ซึ่งอาจมีการผิดพลาดบางประการ
ดังนั้น เมื่อวานจึงได้ทำการส่งใบสมัครไปให้อีกครั้ง
ทางอีเมล์ webmaster@thaigoodview.com
หมายเลขการสมัคร 2742
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์
เลขที่ 92 ต.วชิรพยาบาล
อ.ดุสิต จังหวัด กรุงเทพ ฯ 10300
1. นางสาวศรา หรูจิตตวิวัฒน์   
2. นางสาวพริม ศักดิ์กำจร

เรียน  คุณครูพูนศักดิ์  

ไม่ทราบตัวอักษรตัว  P  สีแดงหมายถึงอะไรค่ะ

หมายเลขการสมัคร 2747
โรงเรียนพานพิทยาคม
เลขที 816 หมู่ 17  ต.เมืองพาน
อ.พาน จังหวัด เชียงราย 57120
1. นายปกรณ์กฤช กันทะเลิศ
2. นายกรกต  ผาสุข
3. นางสาววิลาวัลย์  ฉลองรมย์
4. นางสาวองค์อร  ไฝคำ
เรื่อง เทคนิคการใช้งาน  Photosho
ได้รับผลงานหรือยังครับ
รูปภาพของ hong

เรียบร้อยแล้วค่ะ

รูปภาพของ chopperkung
เรียนอาจารย์พูนศักดิ์ที่เคารพ
รบกวนขอลบข้อมูลการสมัครนี้ของสื่อออนไลน์กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ช่วงชั้นที่ 4 ด้วยค่ะ

หมายเลขการสมัคร 2716

โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์
เลขที่ 92 ต.วชิรพยาบาล
อ.ดุสิต จังหวัด กรุงเทพ ฯ 10300

1. นางสาวศรา หรูจิตตวิวัฒน์
2. นางสาวพริม ศักดิ์กำจร
เนื่องจากในขณะแรกทำการใส่ URL ผิดพลาด จึงทำการสมัครใหม่เป็นหมายเลขการสมัคร 2742 แล้ว
ขอขอบพระคุณค่ะ

ไม่ทราบว่าได้รับผลงานของ

18.
หมายเลขการสมัคร 2406
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่

หรือยังครับ ส่งไปเมื่อวันที่ 30 พ.ย. นะครับ 

ขอตรวจสอบให้หน่อยนะครับCool

หมายเลขการสมัคร 2696

โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง

เลขที่ 880 ต.หน้าเมือง อ.เมือง

จังหวัด ปราจีนบุรี 25000

1. นางสาวเยาวลักษณ์ เวชศิริ

2. เด็กชายสถาปนา ชวนานนท์

URL:http://www.thaigoodview.com/node/51411

รูปภาพของ supatkul

เรียบร้อยแล้วค่ะ

18.
หมายเลขการสมัคร 2406
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงให ม่
เลขที่  22   ถ. บุญเรืองฤทธิ์   ต.หายยา
อ. เมือง  จังหวัด    เชียงใหม่  50100
1. นางสาวกันยารัตน์  สมเกตุ 
2. ด.ช.กิตติชัย  วงค์ธานี
3. ด.ช.ภาณุเศรษฐ์  บัญญัติศิลป์
4. ด.ช.ปิยภัทร  มูลหล้า
เรื่อง มารู้จักคอมพิวเตอร์กันเถอะ

 ขอแก้ชื่อโรงเรียน จาก โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงให เป็น  โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ (ตก ม่ ครับ)

แก้ให้ด้วยนะครับ

รูปภาพของ hong

เรียบร้อยแล้วค่ะ

ขอเปลี่ยนห้อข้อเรื่องในการประกวดสื่อเว็บเพจ

 หมายเลขการสมัคร 2699

โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เลขที่ 2/3 หมู่ 5 ต.บ้านกล้วย
อ.เมือง จังหวัด สุโขทัย 64000
1. นายนพดล อินทร์ลับ
2. นายอติคุณ นมเนย
3. นายกิตติพงษ์ ตั้งสุขขีย์ศิริ
4. นายจักรพันธ์ กองลี
 
จากเดิมเรื่อง การคลื่นที่ในแนวระดับ
ในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
มาเป็น 
เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

 

แก้ไขส่วนที่ทำตัวหนาไว้นะครับ...
แล้วเปลี่ยน e-mail ของครูเป็น

noppadon_inlub@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ 0871950769

» 

รูปภาพของ hong

แก้ไขแล้วค่ะ

ขอแจ้งURL 
หมายเลขการสมัคร 2668
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง  จังหวัด กาฬสินธุ์ 46000
1. นางมาลี   จุลบุรมย์
2. นาย  เทพนิมิต      พินิจนึก
รูปภาพของ hong

แก้ไขแล้วค่ะ

รบกวนเปลี่ยน node ค่ะ

เกิดความผิดพลาดเล็กน้อย

เปลี่ยนจาก http://www.thaigoodview.com/node/43101
เป็น     http://www.thaigoodview.com/node/46063
หมายเลขการสมัคร 2191
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่  1  ต. ยานนาวา
อ. สาทร  จังหวัด   กรุงเทพมหานคร   10120
1. นายวีรศักดิ์ เตชมหนนท์
2. นางสาว สุรีย์พร เหย่า
URL: http://www.thaigoodview.com/node/43101
ขอบคุณมากค่ะ
รูปภาพของ hong

แก้ไขแล้วค่ะ

ขอแก้ไข URL

หมายเลขการสมัคร 2630
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 
1. นายธีรเดช  ปรียานนท์
2. เด็กหญิงณัฐิกานต์   ขันชัยภูมิ
เปลี่ยนเป็น 
รูปภาพของ hong

แก้ไขแล้วค่ะ

ขอแก้ไข node ที่สมัครค่ะ

http://thaigoodview.com/node/46365

ใช้ node นี้เเทน node ที่สมัครนะคะ

ขอบคุนค่ะ :)

รูปภาพของ hong

แก้ไขแล้วค่ะ

หมายเลขผู้สมัคร  2206
ขอเปลี่ยนชื่อสมาชิกทีมการแข่งขัน ดังนี้

1.  ครูอริยา  ทองโอ

2.  ด.ญ. ณัฎฐมาศ บุญดาว

3.  ด.ญ. โสธยา  อินทร์โรย

4.  ด.ญ ดลนภา อ่อนละเอียด

รูปภาพของ hong

แก้ไขแล้วค่ะ

ขอแจ้ง URL   ของหมายเลขการสมัคร 2717

http://www.thaigoodview.com/node/47128

รูปภาพของ hong

แก้ไขแล้วค่ะ

ของแจ้งการเพิ่ม url หมายเลขการสมัคร 2607

http://www.thaigoodview.com/node/46809

รูปภาพของ hong

แก้ไขแล้วค่ะ

หมายเลขการสมัคร 2606 
ขอแก้ไข url = http://www.thaigoodview.com/node/46808

ขอบคุณครับ

รูปภาพของ hong

แก้ไขแล้วค่ะ

ขออนุญาตแจ้ง URL
หมายเลขการสมัคร 2564
โรงเรียนแม่ตืนวิทยา
เลขที่ 33/4   หมู่  16 ต. แม่ตืน
อ. ลี้  จังหวัด   ลำพูน 51110
1. นายสุรพงษ์  จ๋าก๋าง
2. นายสถาพร  เป็งปัน
ขอแจ้ง URL ดังนี้
รูปภาพของ hong

แก้ไขแล้วค่ะ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 215 คน กำลังออนไลน์