ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครประกวดสื่อประเภทสื่อเว็บเพจ และสื่อออนไลน์ วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ช่วงชั้นที่ 1-4

รูปภาพของ ssspoonsak

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครประกวดสื่อประเภทสื่อเว็บเพจ และสื่อออนไลน์ วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ช่วงชั้นที่ 1-4
โครงการประกวดสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ (Digital Learning Contest) ครั้งที่ 2
ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

สุขศึกษาและพลศึกษา ช่วงชั้นที่ 2

ลำดับที่ สื่อเว็บเพจ สื่อออนไลน์
รายชื่อสมาชิก รายชื่อสมาชิก
1.
หมายเลขการสมัคร 2017 P
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนายาว
เลขที่ 435 หมู่   19  บ้านนางาม  ต.ท่ากระดาน
อ.สนามชัยเขต   จังหวัด   ฉะเชิงเทรา 24160
1. ด.ต.สุขุม    พลตื้อ
2. เด็กชายธีระวัฒน์   มูลสาร
3. เด็กหญิงศศิธร      มูลสาร
4. เด็กชายภูริพัฒน์      ธนะพันธุ์
เรื่อง Nayao  สื่อ ดีๆ ของคนรักสุขภาพ
2.
หมายเลขการสมัคร 2059 P
โรงเรียนบ้านนากวาง
เลขที่ 143 หมู่ 2  ต.ดอนไฟ
อ. แม่ทะ จังหวัด ลำปาง 52150
1. นายจรัญ รัตนศุภสิริ
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์   เรือนพรม
3. เด็กหญิงมยุรี   แฮตุ้ย
4. เด็กหญิงจารุวรรณ    โปนา
เรื่อง สุขภาพดี มีความสุข
3.
หมายเลขการสมัคร 2530
โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม
 เลขที่ 70 หมู่ 2 ต.เดิมบาง
อ.เดิมบางนางบวช จังหวัด สุพรรณบุรี  72120
1. นายวิฑูรย์ ทวีสุข
2. ด.ญ.ขนิษฐา   เกษรมาลา
3. ด.ญ.ประภาภรณ์ พลายโถ
4. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เชื้อนุ่น
เรื่อง ยาเสพติด

สร้างโดย: 
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร
หมายเลขการสมัคร 2017
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนายาว
เลขที่ 435 หมู่   19  บ้านนางาม  ต.ท่ากระดาน
อ.สนามชัยเขต   จังหวัด   ฉะเชิงเทรา 24160
1. ด.ต.สุขุม    พลตื้อ
2. เด็กชายธีระวัฒน์   มูลสาร
3. เด็กหญิงศศิธร      มูลสาร
4. เด็กชายภูริพัฒน์      ธนะพันธุ์
เรื่อง Nayao  สื่อ ดีๆ ของคนรักสุขภาพ
    ทำไมไม่ได้เข้าร่วมการประกวด

 ขอแก้ไขข้อมูลค่ะ

หมายเลขการสมัคร 2704
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  นครปฐม
(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)
เลขที่ 299 หมู่ 5 ต.ศาลายา
อ.พุทธมณฑล จังหวัด นครปฐม 73170
1. นาย ชาญชัย ชาญฤทธิ์ 
2. นางสาวรัตนาภรณ์   ธรรมเจริญ
URL: http://www.thaigoodview.com/node/43898

*แก้ไขข้อมูลที่เป็นสีแดงนะคะ ขอบคุณค่ะ

ขอแก้ไขข้อมูลค่ะ

หมายเลขการสมัคร 2703
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  นครปฐม
(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)
เลขที่ 299 หมู่ 5 ต.ศาลายา
อ.พุทธมณฑล จังหวัด นครปฐม 73170
1. นาย ชาญชัย ชาญฤทธิ์ 
2. นางสาวสุพิชญา  มาเบ้า
URL: http://www.thaigoodview.com/node/43898

*แก้ไขข้อมูลที่เป็นสีแดงนะคะ ขอบคุณค่ะ

 แก้ไขเพิ่มเติม
หมายเลขการสมัคร 1908
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่1 ซอยเจริญกรุง 57 ถนนเจริญกรุง เขตสาทร
จ.กรุงเทพฯ 10120
1. นายรัฐธรรมนูญ เปรมชัยพร
2. นางสาวจินดาภา รุ่งฟ้า
ขอแก้เป็น http://www.thaigoodview.com/node/47754 คะ
ขอบพระคุณคะ***
รูปภาพของ supatkul

เรียบร้อยแล้วค่ะ

หมายเลขการสมัคร 2753
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
( พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม )
เลขที่ 299 . หมู่ 5 ต.ศาลายา
อ.พุทธมณฑล จังหวัด นครปฐม 73170
1. นายวรพจน์   ณ พัทลุ
2. นางสาวดวงรัตน์  สุขกลัด
URL: http://thaigoodview.com/node/44308

 *********ขอแก้ไข**********

ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษานะคะ  ตรงนามสกุลต้องเป็นนายวรพจน์  ณ พัทลุง ค่ะ  ง งู หาย

.

และชื่อเว็บhttp://thaigoodview.com/node/44308

 ตรง www.  หายไปค่ะ  ไม่เหมือนของกลุ่มอื่นค่ะ

.

ขอบคุณมากค่ะ..^/\^

รูปภาพของ hong

เรียบร้อยแล้วค่ะ

หมายเลขการสมัคร 2714 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) เลขที่ 299 หมู่ 5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จังหวัด นครปฐม 73170 1. นายวรพจน์ ณ พัทลุง 2. นางสาวศิรินทิพย์ เพ็งโตวงษ์ URL: http://www.thaigoodview.com/node/44589

 

หนูขอยกเลิกใบสมัครครั้งแรกนี้นะคะ

แล้วสมัครครั้งที่สองแทนค่ะ

 ขอบคุณค่ะ

รูปภาพของ hong

เรียบร้อยแล้วค่ะ

หมายเลขการสมัคร 2138
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่  1  ต. ยานนาวา
อ. สาทร  จังหวัด   กรุงเทพมหานคร   10120
1. นางสาว นิโลบล  พิพัฒวรรณกุล
2. นางสาว นภัสวรรณ ยอดทอง
แก้ไข node ค่ะ
รูปภาพของ hong

เรียบร้อยแล้วค่ะ

โรงเรียนปิยะบุตร์ ขอแก้ไขระดับชั้นของนักเรียนคือ

1.  เด็กชายพีรพล  อ่อนศรี ม.1

2.  เด็กหญิงปานตะวัน  มาตวังแสง ม.1(เปลี่ยนนามสุลด้วย มาตรังแสง  เป็นมาตวังแสง

3.  เด็กหญิงวรัญญา  วงษ์เพ็ง ม.1

ขอบคุณคะ

รูปภาพของ hong

แก้ไขแล้วค่ะ

หมายเลขการสมัคร 2212
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่  1  ต. ยานนาวา
อ. สาทร  จังหวัด   กรุงเทพมหานคร   10120
1. นางสาว  กัลยารัตน์  เมธีวีรวงศ์
2. นางสาว ศศิธร  เสมสมัย
หนูขอเปลี่ยนคุณครูค่ะ
จากคุณครูกัลยารัคน์ เมธีวีรวงศ์
เป็นคุณครูสมาน ถวิลกิจค่ะ
แล้วจะส่งแบบฟอร์มไปให้ใหม่ค่ะ
ขอบพระคุณค่ะ
รูปภาพของ hong

แก้ไขแล้วค่ะ

หมายเลขการสมัคร 2114
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่  1  ต. ยานนาวา
อ. สาทร  จังหวัด   กรุงเทพมหานคร   10120
1. นาง ขนิษฐา  ยั่งยืน
2. นางสาว กัญชลา  วงษ์เกษม
**ขอเปลี่ยนnode เป็น http://www.thaigoodview.com/node/43121 ****
ขอบคุณ ค่ะ
รูปภาพของ hong

แก้ไขแล้วค่ะ

หมายเลขการสมัคร 2202
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่  1  ต. ยานนาวา
อ. สาทร  จังหวัด   กรุงเทพมหานคร   10120
1. นางสาว ศศนันท์ กฤษณะวนิช
2. นางสาว พธูกมล    พานิชนก
หนูขอเพิ่มเติมใบสมัครใหม่นะค่ะ
เพราะใบแรกไม่มีเบอร์โทรศัพท์ กับ อีเมลล์ของคุณครูค่ะ
**แก้ไขเรียบร้อยแล้วค่ะ
หมายเลขใบสมัครใหม่ คือ 2339
ขอบคุณค่ะอาจารย์
^__________^
รูปภาพของ hong

แก้ไขแล้วคะ

รูปภาพของ 27460sss
หมายเลขการสมัคร 2020
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
อาจารย์พูนศักดิ์คะ ขอเปลี่ยนอาจารย์จาก
    อาจารย์ขนิษฐา ยั่งยืน เป็นอาจารย์ ศศนันท์ กฤษณะวนิช
โดยหนูจะส่งแบบฟอร์ม(word) ให้ใหม่ค่ะ

 

เลขที่1 ซอยเจริญกรุง 57 ถนนเจริญกรุง เขตสาทร
จ.กรุงเทพฯ 10120
1. นาง ขนิษฐา ยั่งยืน
2. นางสาวอัมพร อังกูรภาสวิชญ์
อาจารย์พูนศักดิ์คะ ขอเปลี่ยนอาจารย์จาก
   " อาจารย์ขนิษฐา ยั่งยืน เป็นอาจารย์ ศศนันท์ กฤษณะวนิช"
โดยหนูจะส่งแบบฟอร์ม(word) ให้ใหม่ค่ะ
รูปภาพของ hong

แก้ไขแล้วคะ

น.ส.สิรีธร  มิตรมงคลยศ

เปลี่ยนหัวข้อที่จัดทำ เป็นเรื่อง "โภชนาการกับสุขภาพ"

รูปภาพของ hong

แก้ไขแล้วคะ

หมายเลข  node/41847

ขอทำการยกเลิกการสมัครเพื่อแก้ไขกลุ่มสาระการเรียนรู้จาก   สุขศึกษา  มาเป็น สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   และได้ทำการสมัครใหม่เรียบร้อยแล้ว 

รูปภาพของ hong

แก้ไขแล้วคะ

ขอแก้ไข 
หมายเลขการสมัคร 2017
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนายาว
เลขที่ 435 หมู่   19  บ้านนางาม  ต.ท่ากระดาน
อ.สนามชัยเขต   จังหวัด   ฉะเชิงเทรา 24160
1. ด.ต.สุขุม    พลตื้อ
2. เด็กชายธีระวัฒน์   มูลสาร
3. เด็กหญิงศศิธร      มูลสาร
4. เด็กชายภูริพัฒน์      ธนะพันธุ์
เรื่อง Nayao สือดี ๆ ของคนรักสุขภาพ
รูปภาพของ hong

แก้ไขแล้วคะ

หมายเลขการสมัคร 2017
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนายาว
เลขที่ 435 หมู่   19  บ้านนางาม  ต.ท่ากระดาน
อ.สนามชัยเขต   จังหวัด   ฉะเชิงเทรา 24160
1. ด.ต.สุขุม    พลตื้อ
2. เด็กชายธีระวัฒน์   มูลสาร
3. เด็กหญิงศศิธร      มูลสาร
4. เด็กชายภูริพัฒน์      ธนะพันธุ์
เรื่อง Nayao สือดี ๆ ของคนรักสุขภาพ

รูปภาพของ hong

แก้ไขแล้วคะ

หมายเลขการสมัคร 2025
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่1 ซอยเจริญกรุง 57 ถนนเจริญกรุง เขตสาทร
จ.กรุงเทพฯ 10120
1. คุญครูกัลยารัตน์  เมธีวีรวงศ์
2. นางสาวธันวา  พูลเสรี
หมายเลขการสมัคร 2026
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่1 ซอยเจริญกรุง 57 ถนนเจริญกรุง เขตสาทร
จ.กรุงเทพฯ 10120
1. คุญครูกัลยารัตน์  เมธีวีรวงศ์
2. นางสาวธันวา  พูลเสรี
อาจารย์คะ หนูสมัครไป 2 ทีอ่ะค่ะ เพราะงั้นหนูขอยกเลิกอัน 2026 ค่ะ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 182 คน กำลังออนไลน์