สรุปผลการตัดสิน ส่งผลงานอย่างไรให้ได้รางวัล

รูปภาพของ supatkul

วันอังคารที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

เรียน ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด 
เรื่อง การแก้ไขข้อมูล โครงการประกวดสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ (Digital Learning Contest) ครั้งที่ 1
สิ่งที่แนบมาด้วย  ข้อมูลที่ผิดพลาดของสื่อที่ส่งประกวด

            ตามการตัดสินของคณะกรรมการตัดสินสื่อดิจิทัลได้แจ้งว่าผลการแข่งขันการประกวดสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ (Digital Learning Contest) ครั้งที่ 1 มาแล้วนั้น ทางท่านเป็นผู้ที่ได้รับรางวัลดังกล่าว ทางผู้จัดจึงได้จัดส่งประกาศนียบัตรระดับต่างๆ มาให้ 
ดังนั้นจึงขอฝากรบกวนคุณครูช่วยตรวจสอบผลงานว่ามีข้อผิดพลาดอย่างไร สำหรับประเภทบุคคลขอให้แก้ไขได้เลยครับ และให้แล้วเสร็จในวันที่ 2 มีนาคม 2552  ส่วนประเภททีมให้คุณครูและนักเรียนช่วยกันปรับปรุงแก้ไข เพื่อนำผลงานที่ได้ทั้งหมด ที่มีคุณภาพสมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี และสามารถนำมารวบรวมเป็นแผ่น CD ส่งไปให้ยังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน โรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทุกสังกัด และโรงเรียนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ขาดแคลนสื่อ และโรงเรียนอื่นๆ รวมแล้วประมาณ 38,000 โรงเรียน
ประเภททีมเมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านส่งผลงานปรับปรุงแก้ไขมาที่ 

              ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล 
              โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย ซอยเจริญกรุง 57 
              ถนนเจริญกรุง เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 

          ภายในวันที่ 2 มีนาคม 2552 หากท่านไม่จัดส่งมา แสดงว่าผลงานที่ส่งมาก่อนนั้นถูกต้องพร้อมที่จะให้รวบรวมเป็นแผ่น CD แล้ว

              จึงเรียนมาเพื่อทราบ
 
                                                                            นายพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
                                                                     ผู้จัดการเว็บไซต์ไทยกู๊ดวิวดอทคอม

รายการผลการตัดสินประกวดสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ (Digital Learning Contest) ครั้งที่ 1
เมื่อวันที่ 19-21 มกราคม 2552

แบ่งแยกเป็นระดับดังนี้
1. ประกาศนียบัตร ระดับเหรียญทอง แสดงว่าผลงานยังมีข้อผิดพลาดบ้างเล็กน้อย ถ้าแก้ไขจะสมบูรณ์มาก
2. ประกาศนียบัตร ระดับเหรียญเงิน แสดงว่าผลงานมีข้อผิดพลาดค่อนข้างมาก ต้องแก้ไข
3. ประกาศนียบัตร ระดับเหรียญทองแดง แสดงว่าผลงานมีข้อผิดพลาดมาก จำเป็นต้องแก้ไข
4. ไม่ได้ประกาศนียบัตร แต่เมื่อทำการแก้ไขแล้วจะได้ประกาศนียบัตรระดับชมเชย 

จากการตัดสินโดยคณะกรรมการ จำนวน 18 ท่าน สามารถสรุปข้อแนะนำในการทำสื่อการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้ส่งประกวดได้สำรวจผลงานตนเอง และดำเนินการแก้ไข ดังนี้  

  • ประเภททีม

1. เนื้อหา ต้องมาจากหลายแหล่งข้อมูล แล้วนำมาปรับปรุงแก้ไข สรุปเป็นใจความของตนเอง การนำเนื้อหามาจากที่ใดที่หนึ่งเพียงแหล่งข้อมูลเดียว ผลงานชิ้นนั้นจะถูกตัดสิทธิ์ทันที

2. ความยาวของเนื้อหาแต่ละหน้า ควรมีความพอดี ไม่มาก หรือน้อยจนเกินไป ไม่ควรมีแต่ตัวหนังสือ ควรมีภาพที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาประกอบด้วย (ถ้าเนื้อหาที่นำมานั้นคัดลอกมาจากที่ใดที่หนึ่ง โดยมิได้เขียนขึ้นเองปรับปรุง ดัดแปลง ต้องมีแหล่งอ้างอิงใต้เนื้อหานั้นๆ)

3. รูปภาพประกอบ สื่อเสริมอื่นๆ ต้องมาจากหลายแหล่งข้อมูล มีความเหมาะสม และสอดคล้องกับเนื้อหา (ถ้าไม่ได้วาดขึ้นเอง ถ่ายเอง หรือจัดทำขึ้นเอง ต้องมีแหล่งอ้างอิงใต้ภาพหรือสื่อเสริมนั้นๆ ทุกจุด) ถ้านำมาจากแหล่งข้อมูลที่เป็นเว็บไซต์ ต้องสามารถเข้าถึงได้ทันที 

4. ขนาดภาพ ควรย่อขนาดไฟล์ของภาพให้เหมาะสม(เพื่อให้โหลดได้เร็ว) แต่ถ้าภาพมีรายละเอียดมาก ควรมีภาพขนาดใหญ่ที่ให้ผู้ใช้สามารถคลิกดูได้

5. แหล่งอ้างอิง จำเป็นต้องมี และต้องระบุอย่างชัดเจน ทั้งส่วนของเนื้อหา ภาพประกอบ และสื่อเสริมอื่นๆ เพื่อเป็นการป้องกันตนเอง

6. ผู้จัดทำ ชื่อโรงเรียน ควรมีหน้าสำหรับผู้จัดทำทั้งทีม รูปถ่าย ถ้าเป็นนักเรียนไม่ควรมีหมายเลขโทรศัพท์ พร้อมทั้งระบุชื่อโรงเรียน

7. Title ต้องมี title ทุกหน้า และสอดคล้องกับเรื่องที่ทำ หรือเนื้อหาในหน้านั้นๆ 

8. Encoding ถ้าเนื้อหาเป็นภาษาไทยต้องเป็น Thai(Windows) หรือ Unicode(UTF-8) เท่านั้น และเหมือนกันทุกหน้า

9. ไฟล์หน้าแรก จะต้องมีชื่อว่า index.htm หรือ index.html ต้องอยู่ที่ root directory เท่านั้น

10. ชื่อไฟล์ ชื่อโฟลเดอร์ ต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น ห้ามเว้นวรรค เพราะจะไม่สามารถใช้งานได้เมื่ออยู่บน Server ในบางระบบปฏิบัติการ แนะนำให้ใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวเล็ก a-z ตัวเลข 0-9 อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือผสมกัน และใช้เครื่องหมาย _ หรือเครื่องหมาย - แทนการเว้นวรรค

11. จัดกลุ่มไฟล์ ควรจัดกลุ่มไฟล์ต่างๆ ไว้ในโฟลเดอร์

12. ขนาดตัวอักษร ควรเหมาะกับแต่ละช่วงชั้น เช่น ช่วงชั้นที่ 1 ควรมีขนาดใหญ่

13. พื้นหลัง ถึงแม้ว่าจะเป็นลาย หรือสีสันที่ถูกใจมากมายเท่าไหร่ ก็ไม่ควรใช้นัก เพราะว่าจะทำให้อ่านตัวหนังสือยาก เกิดผลเสียต่อสายตาของผู้อ่าน ทำให้ไม่สามารถใช้งานได้นาน

14. ภาพการ์ตูนเคลื่อนไหว มีเท่าที่จำเป็นเท่านั้น เพราะ animation จะดึงดูดความสนใจมากกว่าเนื้อหา และถ้ามีเป็นจำนวนมากจะเป็นการรบกวนการใช้งานของผู้ใช้

15. Banner ควรมีทุกหน้า สอดคล้องกับเนื้อหา ขนาดพอควร ไม่ใหญ่โตมากจนเกินไป เพราะจะทำให้สูญเสียพื้นที่ของเนื้อหาไป

16. การเชื่อมโยง ควรตรวจสอบความถูกต้อง link ให้ดี ไม่ว่าจะเป็น link ระหว่างไฟล์ หรือ link ที่เรียกไฟล์ เรียกรูปภาพ สื่อเสริมอื่นๆมาแสดง ให้แน่ใจว่าเรียกได้อย่างถูกต้อง เพราะปัญหาส่วนใหญ่จะรูปหาย เมนู link วิ่งไปไม่ได้  สำหรับการ link แล้วเปิดหน้าต่างใหม่ตลอดเวลาอาจทำให้เกิดความรำคาญได้ ควรเลือกใช้ให้เหมาะสม

17. ความละเอียด เพราะว่าในปัจจุบันมีผู้ใช้หน้าจอที่ความละเอียด 1024*768 มากถึง 58.57% (ข้อมูลวันที่ 23 มกราคม 2552โดย http://truehits.net) จึงควรจัดทำให้เหมาะสมกับกลุ่มผู้ใช้

18. Browser เพราะว่าในปัจจุบันมีผู้ใช้ Internet Explorer 6 มากถึง 50.08% (ข้อมูลวันที่ 23 มกราคม 2552 โดย http://truehits.net) จึงควรจัดทำให้เหมาะสมกับกลุ่มผู้ใช้ (เวลาตรวจกรรมการใช้ทั้ง IE และ Firefox)

19. แนะนำให้ใช้ "ตาราง" หลีกเลี่ยงการใช้ "เลเยอร์" เพราะการใช้ตารางจะทำให้ข้อมูล รูปภาพอยู่ในตำแหน่งที่คงที่ ตรงกับความต้องการ แต่การใช้เลเยอร์มักทำให้ตำแหน่งที่จัดวางข้อมูล รูปภาพ ผิดพลาดไป

20. การสะกดคำ ควรตรวจสอบ เพราะสื่อสำหรับเด็กที่มีการสะกดคำที่ผิดๆ จะทำให้เด็กเข้าใจผิด และจำรูปแบบการใช้คำไปใช้ต่อ

21. การสอน การสาธิตใช้งานซอฟต์แวร์ต่างๆ ควรได้รับการอนุญาตจากเจ้าของซอฟต์แวร์นั้นๆ ก่อน สามารถสอนได้ในกรณีที่ซอฟต์แวร์นั้นๆ มีเวอร์ชันสำหรับทดลองใช้ (ห้ามสอน หรือมีลิงค์ไปยังวิธีการละเมิดสิขสิทธิ์ของซอฟต์แวร์นั้นๆ)


  • ประเภทบุคคล

1. เนื้อหา ต้องมาจากหลายแหล่งข้อมูล แล้วนำมาปรับปรุงแก้ไข สรุปเป็นใจความของตนเอง การนำเนื้อหามาจากที่ใดที่หนึ่งเพียงแหล่งข้อมูลเดียว ผลงานชิ้นนั้นจะถูกตัดสิทธิ์ทันที (บางชิ้นงานอาจยังไม่ตรวจพบตอนนี้) (ถ้าเนื้อหาที่นำมานั้นคัดลอกมาจากที่ใดที่หนึ่ง โดยมิได้เขียนขึ้นเองปรับปรุง ดัดแปลง ต้องมีแหล่งอ้างอิงใต้เนื้อหานั้นๆ) ควรมีภาพประกอบ เพื่อดึงดูดความน่าสนใจ

2. ความยาวของเนื้อหา ควรมีไม่น้อยกว่า 100 บรรทัด ไม่ควรมีแต่ตัวหนังสือ ควรมีภาพที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาประกอบด้วย บางท่านทำมา 10-20 บรรทัด (บางท่านไม่ครบ แต่ได้รางวัล เพราะมีส่วนอื่นประกอบ เช่น มีรูปภาพมาก)  

3. รูปภาพประกอบ สื่อเสริมอื่นๆ ต้องมาจากหลายแหล่งข้อมูล มีความเหมาะสม และสอดคล้องกับเนื้อหา (ถ้าไม่ได้วาดขึ้นเอง ถ่ายเอง หรือจัดทำขึ้นเอง ต้องมีแหล่งอ้างอิงใต้ภาพหรือสื่อเสริมนั้นๆ ทุกจุด) ถ้านำมาจากแหล่งข้อมูลที่เป็นเว็บไซต์ ต้องสามารถเข้าถึงได้ทันที 

4. ขนาดภาพ ควรย่อขนาดไฟล์ของภาพให้เหมาะสม(เพื่อให้โหลดได้เร็ว) แต่ถ้าภาพมีรายละเอียดมาก ควรมีภาพขนาดใหญ่ที่ให้ผู้ใช้สามารถคลิกดูได้

5. รูปภาพไม่นำเก็บไว้ใน www.thaigoodview.com ทำให้ภาพหายไปในบางครั้ง เมื่อแหล่งภาพที่นำมา เครื่องแม่ข่ายล้มเหลว หรือนำรูปภาพไปเก็บไว้ แต่ไปลบทิ้ง ทำให้ ภาพไม่ปรากฏ 

6. การจัดรูปแบบผิดพลาด การใช้ขนาดตัวอักษรไม่เหมาะสม และรูปแบบตัวอักษรที่ไม่เป็นมาตรฐาน ทำให้ไม่สามารถอ่านได้ 

7. แหล่งอ้างอิง จำเป็นต้องมี และต้องระบุอย่างชัดเจน ทั้งส่วนของเนื้อหา ภาพประกอบ และสื่อเสริมอื่นๆ เพื่อเป็นการป้องกันตนเอง


อ่าน ข้อแนะนำในการทำเว็บไซต์เพื่อการเรียนรู้ที่ดี ของครูพูนศักดิ์
อ่าน กฎ 20 ข้อในการพัฒนาเว็บให้เป็นเลิศและประสบความสำเร็จ
พอจะมีประโยชน์สำหรับผู้ที่อยากสร้างสื่อบ้างไหมคะ แล้วถ้านึกอะไรออกจะมาเขียนให้เพิ่มนะคะ

รูปภาพของ anuradee14

ดำเนินการแก้ไขแล้วคะ  http://www.thaigoodview.com/node/16659  อย่าลืมตรวจด้วยนะคะ

ได้แก้ไข http://www.thaigoodview.com/node/16489 แล้วนะคะ

ถึง อาจารย์พูนศักดิ์ที่เคารพ
ใบประกาศได้รับเรียบร้อยแล้วคะ ถึงแม้จะได้รางวัลไม่ใหญ่แต่ก็ภูมิใจที่ได้เข้าร่วมในกิจกรรมประกวดสื่อคร้งที่1
ดิฉันเป็นครูประถมสอนขั้นป.4ทุกวิชามาเป็นเวลา 20 ปี มีความสนใจเรือง ICT หรืออะไรที่แปลกใหม่แต่ไม่มีเวลาไปอบรม
อยากให้อาจารย์มาจัดอบรมที่โคราชก่อนเพราะเปิดเทอมใหม่จะได้มีอะไรมาอวดเด็ก ๆ จะชวนเพื่อนที่โรงเรียนมาด้วย
เขาอยากเจอหน้าอาจารย์มากคะ เรื่องที่อยากอบรมมากคือเรื่องการใช้ ICT ในการจัดการเรียนรู้ การตัดต่อภาพยนต์และการสร้างเว็บไซต์ ตามลำดับ ถ้าไม่มีความรู้เรื่องเว็บไซต์จะอบรมรู้เรื่องไหมคะ
ขอเป็นกำลังใจให้อาจารย์ในการทำงานที่ดี ๆ อย่างนี้ต่อไป อย่าเพิ่งด่วนลาออกก่อนนะคะ
จากครูโคราช
ครูศรีไพร พนมศรี

รูปภาพของ ssspoonsak

อยากไปช่วยอบรมให้ครับ อาจารย์ก็นัดเพื่อนๆ รวมกลุ่มกันสัก 1 ห้อง แล้วบอกโทรผม จะไปช่วยครับ

-----------------------------------------------------------------------------------------
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
ทำด้วยใจ ไปด้วยฝัน

ดำเนินการแก้ไขตามคำแนะนำแล้วครับ
http://www.thaigoodview.com/node/18038

ได้ลองแก้ไขข้อมูลตามคำแนะนำแล้วครับ จึงได้ส่งมาให้พิจารณาอีกรอบครับ จะรอลุ้นนะครับ  http://www.thaigoodview.com/node/18038/

ได้ลองพยายามปรับปรุงแก้ไขข้อมูล แล้วส่งมาให้พิจารณาอีกครั้งค่ะ รอลุ้นอยู่เหมือนกัน  http://www.thaigoodview.com/node/18096

http://www.thaigoodview.com/node/18088 

ผมนายสำนวน นิรัตติมานนท์ ได้ลองแก้ไขข้อมูลตามคำแนะนำแล้วครับ จึงได้ส่งมาให้พิจารณาอีกรอบครับ จะรอลุ้นนะครับผม

แจ้งส่งผลงานที่แก้ไขแล้วอีกรอบ http://www.thaigoodview.com/node/18096 พอจะได้เกียรติบัตรรางวัลชมเชยกะเค้าไหม?

รูปภาพของ ssspoonsak

กำลังพิจารณาครับ

-----------------------------------------------------------------------------------------
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
ทำด้วยใจ ไปด้วยฝัน

เกียรติบัตรจัดส่งให้เมื่อไรคะ เห็นประกาศมีการประกวดสื่อครั้งที่ 2 อีก ก่อนประกวดจะมีการจัดอบรมเพิ่มเติมอีกไหมคะ

เกียรติบัตรจะจัดส่งไปให้เมื่อไรคะ เห็นมีประกาศว่าจะมีการประกวดสื่อครั่งที่ 2 อีก ก่อนประกวดจะมีการจัดอบรมเพิ่มเติมอีกไหมคะ เพราะรู้สึกว่ามีบางเรื่องยังไม่ค่อยเข้าใจ ทำให้ผลงานทีทำออกมาไม่ดีเท่าที่ควรค่ะ

อยากทราบว่าจะประกวดสื่อครั้งที่ 2 เมื่อไหร่ เพราะเป้นครูที่เข้ารับการอบรมรุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 19-20มีนาคม 2552 และอยากส่งผลงานเข้าประกวดค่ะ

รูปภาพของ ssspoonsak

เข้าไปอ่านที่ http://www.thaigoodview.com/node/19891

-----------------------------------------------------------------------------------------
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
ทำด้วยใจ ไปด้วยฝัน

แล้วครูพูนศักดิ์ ไม่แจ้งหรือคะว่า ทีมของเรามีข้อผิดพลาดประการใดบ้าง จะได้แก้ไขตามนั้น เพราะบางที่เราเองมองไม่รู้เลยว่าเราพลาดหรือ ไม่ถูกต้องตำแหน่งใด เรื่องใด และอีกประการ การแจ้งข้อบกพร่องจะเป็นแนวทางในการพัฒนาสื่อเรื่อง อื่น ๆ ในครั้งต่อไปด้วยคะ รบกวนแจ้งจะเป็นไปได้ไหมคะ
ครูจิราภรณ์ สระบุรี

รูปภาพของ ssspoonsak

ความจริงก็อยากจะแจ้งเป็นรายเรื่องเลย แต่มันเยอะมาก ถ้าเขียนทั้งหมด สงสัยใช้เวลาเป็นเดือน เลยสรุปมาให้ผู้จัดทำ ลองสำรวจข้อผิดพลาดทีละข้อ ว่าของเราผิดพลาดตรงใดบ้าง เช่น พิมพ์ผิด เป็นต้น เข้าไปที่

http://www.thaigoodview.com/node/19649

ว่าบางดูในเครื่องที่เราทำ มักไม่มีปัญหา ลองเข้าไปดูผลงานเมื่อนำออนไลน์ว่าเป็นอย่างไรครับ 

แต่ถ้าคิดว่าถูกแล้วก้ไม่ต้องแก้ไข ผมจะรวบรวมลงซีดีรอมเลยครับ 

-----------------------------------------------------------------------------------------
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
ทำด้วยใจ ไปด้วยฝัน

อาจารย์ครับ ไม่ได้เก็บ file ไว้ สามารถโหลดได้ที่ไหนครับ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 278 คน กำลังออนไลน์