ประเภทข้อมูล

รูปภาพของ ssspoonsak

 ประเภทข้อมูล

    ข้อมูลปฐมภูมิ หมายถึง ข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมหรือบันทึกจากแหล่งข้อมูลโดยตรง ซึ่งอาจจะได้จากการสอบถาม การสัมภาษณ์ การสำรวจ การจดบันทึก ตลอดจนการจัดหามาด้วยเครื่องจักรอันโนมัติต่าง ๆ ที่ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลให้ เช่น เครื่องอ่านรหัสแท่ง เครื่องอ่านแถบแม่เหล็ก ข้อมูลปฐมภูมิจึงเป็นข้อมูลพื้นฐานที่ได้มาจากจุดกำเนิดของข้อมูลนั้น ๆ

     ข้อมูลทุติยภูมิ หมายถึงข้อมูลที่มีผู้อื่นรวบรวมไว้ให้แล้ว บางครั้งอาจจะมีการประมวลผลเพื่อเป็นสารสนเทศ ผู้ใช้จึงไม่จำเป็น ต้องไปสำรวจเอง คังตัวอย่าง ข้อมูลสถิติต่าง ๆ ที่หน่วยงานรัฐบาลทำไว้แล้ว เช่น สถิติจำนวนประชากรแต่ละจังหวัด สถิติการส่งสินค้าออก สถิติการนำสินค้าเข้า ข้อมูลเหล่านี้มีการตีพิมพ์เผยแพร่ เพื่อให้ใช้งานได้ หรือนำเอาไปประมวลผลต่อ

     do-it ตัวอย่างแฟ้มข้อมูล

      สมมุติว่า ต้องการเก็บชื่อนักเรียนและคะแนนสอบของนักเรียนในชั้น ซึ่งประกอบด้วยการสอบย่อยสองครั้ง และการสอบไล่หนึ่งครั้ง ลักษณะของข้อมูลที่จัดเก็บ สามารถสร้างเป็นแฟ้ม (file)ได้ โดยในแฟ้มจะมีรายการของนักเรียนแต่ละคน ซึ่งเรียกว่าระเบียน (record) ภายในระเบียนจะมีกลุ่มข้อมูลเรียกว่า เขตข้อมูล (field)

clip0006 

      เมื่อแทนแฟ้มด้วยตาราง แต่ละบรรทัดของข้อมูลคือระเบียนนั่นเอง ภายในระเบียนก็มีข้อมูลหลายกลุ่ม แต่ละกลุ่มก็คือเขตข้อมูล เราอาจเรียกชื่อสดมภ์ว่า ชื่อเขตข้อมูล เช่น เขตข้อมูลเลขประจำตัว เขตข้อมูลชื่อ


เขตข้อมูล1
เลขประจำตัว

เขตข้อมูล2
ชื่อ

เขตข้อมูล3
เพศ

เขตข้อมูล4
วันเดือนปีเกิด

ระเบียนที่ 1

12345

เด็กชายสมชาย มากมี

ชาย

15 มกราคม 2524

ระเบียนที่ 2

12567

เด็กหญิงจิดาภา จันทร์เปล่ง

หญิง

1 กรกฎาคม 2526

ระเบียนที่ 3

13072

เด็กชายเดชบุญหลง มีมิตรมากมาย

ชาย

8 กันยายน 2524

ระเบียนที่ 4

17890

เด็กชายบุญสม โชคช่วยด้วย

ชาย

23 สิงหาคม 2524

ระเบียนที่ 5

10915

เด็กหญิงชุลีพร จันทร์เปล่ง

หญิง

23 เมษายน 2524

ระเบียนที่ 6

12789

เด็กหญิงสมศรี มีสกุลหญิง

หญิง

10 ธันวาคม 2523

สร้างโดย: 
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร

สุดยอด

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 408 คน กำลังออนไลน์