หลักการสื่อสารข้อมูลเบื้องต้นและเครือข่ายคอมพิวเตอร์

 

พัฒนาการของการสื่อสารข้อมูล
การติดต่อสื่อสารข้อมูลของมนุษย์ในอดีตมีวิธีการติดต่อสื่อสารที่ไม่ซับซ้อนมากนัก เช่น การใช้ม้าเร็ว การใช้นกพิราบสื่อสาร
ต่อมาเมื่อมนุษย์มีการพัฒนาความเป็นอยู่และการดำรงชีวิตอย่างไม่หยุดนิ่ง เครื่องมือและอุปกรณ์ในการสื่อสารได้รับการพัฒนาให้ทันสมัยขึ้น
มีการเปลี่ยนการสื่อสารแต่ดั้งเดิมมาเป็นจดหมาย โทรเลข โทรศัพท์ วิทยุ โทรทัศน์ ดาวเทียมสื่อสารที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสาร
ให้ได้ยินเสียงและเห็นภาพ จากที่ได้กล่าวมาข้างต้นล้วนแต่เป็นพัฒนาการด้านความคิดของมนุษย์ที่คิดค้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการ
ข้อมูลข่าวสารของมนุษย์ แต่ในปัจจุบันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการสื่อสาร ทำให้มนุษย์หันมาให้ความสำคัญต่อการติดต่อสื่อสาร
ผ่านเครือข่าวคอมพิวเตอร์ ซึ่งสารมารถติดต่อเชื่อมโยงข้อมูลถึงกันได้อย่างรวดเร็วทั่วโลก ไม่ว่าจะอยู่ในรูปของอินเทอร์เน็ตหรือการติดต่อ
สื่อสารโทรคมนาคมในระยะไกล
วิวัฒนาการของการสื่อสารข้อมูลทำให้โลกแคบลง 

องค์ประกอบพื้นฐานของการสื่อสารข้อมูล แบ่งออกได้ดังนี้
1. ผู้ส่งข่าวสารหรือแหล่งกำเนิดข่าวสาร(Sender) ข่าวสารอาจอยู่ในรูปของข้อความ รูปภาพ เสียง หรืออื่นๆ
2. ผู้รับข่าวสารหรือจุดหมายปลายทางของข่าวสาร(Reciever) หมายถึง ผู้ที่ได้รับข่าวสารผ่านช่องทางต่างๆ
3. ช่องสัญญาณ (Channel) หมายถึง สื่อกลางหรือตัวกลางที่ข่าวสารเดินทางผ่านอาจจะเป็นสายนำสัญญาณต่างๆ
4. การเข้ารหัส(Encoding) หมายถึง การแปลงข่าวสารให้อยู่ในรูปสัญญาณไฟฟ้าเพื่อช่วยให้ผู้ส่งข่าวสารและผู้รับข่าวสารมีความเข้าใจ
ตรงกันในการสื่อสาร
5. การถอดรหัส(Decoding) หมายถึง การที่ผู้รับข่าวสารแปลงสัญญาณจากสื่อกลางให้กลับไปอยู่ในรูปข่าวสาร
http://www.gotoknow.org/blogs/posts/325518 
การส่งข้อมูลข่าวสารจะต้องแปลงข้อมูลเป็นสัญญาณหรือรหัสก่อน แล้วข้อมูลข่าวสารจะถูกส่งไปยังผู้รับ ระหว่างการส่งอาจจะ
มีอุปสรรคเกิดขึ้นเรียกว่า สัญญาณรบกวน(Noise) จากภายนอกทำให้ข้อมูลบางส่วนเสียหายได้ซึ่งระยะทางก็มีส่วนเกี่ยวข้องถ้าส่งระยะไกลมาก
อาจจะทำให้เกิดสัญญาณรบกวนได้

 

 

 หน้าหลัก

 หน้าเมนู

 

สร้างโดย: 
ครูจารุณีขันใจและเด็กหญิงศิริพร ขัติยะ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 533 คน กำลังออนไลน์