เผยแพร่ผลงาน บทคัดย่อ-ห้ามโฆษณาธุรกิจที่ก่อให้เกิดรายได้

กระทู้การตอบตั้งเมื่อตอบล่าสุดเรียงไอคอน
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ของครูผู้สอนคณิตศาสตร์ โดยใช้การนิเทศแบบร่วมพัฒนา 0 1 สัปดาห์ 4 วันก่อน
โดย Thaniya Sriwichai
ไม่มีข้อมูล
การพัฒนารูปแบบการนิเทศครูผู้สอนคณิตศาสตร์เพื่อเสริมสร้างความสุขในการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 0 1 สัปดาห์ 4 วันก่อน
โดย Thaniya Sriwichai
ไม่มีข้อมูล
การประเมินโครงการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่าน โรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านกำปงตาโก๊ะ) อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 0 5 สัปดาห์ 1 วันก่อน
โดย Thaniya Sriwichai
ไม่มีข้อมูล
การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาพื้นที่พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 0 5 สัปดาห์ 2 วันก่อน
โดย Thaniya Sriwichai
ไม่มีข้อมูล
การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองเพื่อเสริมสร้างทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ 0 7 สัปดาห์ 2 วันก่อน
โดย Thaniya Sriwichai
ไม่มีข้อมูล
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาตามแนวคิดการเรียนรู้ของกานเยผสมผสานกับกลวิธีการคิดอุปนัย 0 7 สัปดาห์ 3 วันก่อน
โดย Thaniya Sriwichai
ไม่มีข้อมูล
การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการโดยการมีส่วนร่วมเพื่อสร้างเสริมทักษะการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลเวียงพางคำ 0 13 สัปดาห์ 1 วันก่อน
โดย Thaniya Sriwichai
ไม่มีข้อมูล
การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยยึดวัตถุประสงค์และผลลัพธ์หลักทางการเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนเทศบาล ๔ 0 14 สัปดาห์ 3 วันก่อน
โดย Thaniya Sriwichai
ไม่มีข้อมูล
การประเมินโครงการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรส่งเสริมศักยภาพสู่ความเป็นเลิศของนักเรียน ห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ 0 14 สัปดาห์ 4 วันก่อน
โดย Thaniya Sriwichai
ไม่มีข้อมูล
การประเมินโครงการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรส่งเสริมศักยภาพสู่ความเป็นเลิศของนักเรียน ห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ 0 14 สัปดาห์ 4 วันก่อน
โดย Thaniya Sriwichai
ไม่มีข้อมูล
การประเมินโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนด้านภาษาไทย โรงเรียนเทศบาลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 0 19 สัปดาห์ 6 ชั่วโมงก่อน
โดย Thaniya Sriwichai
ไม่มีข้อมูล
รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนรู้ เรื่อง เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน รายวิชาสังคมศึกษา (ส21101) 0 21 สัปดาห์ 4 วันก่อน
โดย Thaniya Sriwichai
ไม่มีข้อมูล
การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศทางการเรียนรู้ของผู้เรียน โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหัวป้อมนอก) อำเภอเมืองสงขลา 0 33 สัปดาห์ 3 วันก่อน
โดย Thaniya Sriwichai
ไม่มีข้อมูล
การประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหัวป้อมนอก) อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 0 33 สัปดาห์ 3 วันก่อน
โดย Thaniya Sriwichai
ไม่มีข้อมูล
รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมงานผ้า รายวิชา ศิลปะการจัดผ้า (ง31226) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 0 44 สัปดาห์ 2 วันก่อน
โดย Thaniya Sriwichai
ไม่มีข้อมูล
รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การประกอบอาหารว่าง รายวิชา อาหารว่าง (ง22239) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 0 47 สัปดาห์ 2 วันก่อน
โดย Thaniya Sriwichai
ไม่มีข้อมูล
รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD เรื่อง ยาและสารเสพติด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 0 48 สัปดาห์ 6 วันก่อน
โดย Thaniya Sriwichai
ไม่มีข้อมูล
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุดงานประดิษฐ์จากผ้าขนหนูที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 0 1 ปี 10 ชั่วโมงก่อน
โดย Thaniya Sriwichai
ไม่มีข้อมูล
รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้ผังกราฟิก เรื่อง วัสดุและสสาร 0 1 ปี 4 สัปดาห์ก่อน
โดย Thaniya Sriwichai
ไม่มีข้อมูล
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนววัฏจักร 4 MAT ร่วมกับวิธีการสอนอ่านแบบ KWL PLUS ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย เพื่อเสริมสร้ 0 1 ปี 4 สัปดาห์ก่อน
โดย py_sa
ไม่มีข้อมูล
รายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะเพื่อพัฒนาความสามารถด้านการเขียนภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 0 1 ปี 4 สัปดาห์ก่อน
โดย py_sa
ไม่มีข้อมูล
การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการโรงเรียนขนาดเล็ก เพื่อส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนด้านทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 21 0 1 ปี 6 สัปดาห์ก่อน
โดย Thaniya Sriwichai
ไม่มีข้อมูล
การพัฒนารูปแบบการสอนภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริมความสามารถในการเขียนและ ทักษะการคิดเชิงสร้างสรรค์ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 0 1 ปี 6 สัปดาห์ก่อน
โดย ssspoonsak
ไม่มีข้อมูล
การพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ โดยใช้แบบฝึกทักษะร่วมกับเทคนิคการเขียน กึ่งควบคุม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 0 1 ปี 6 สัปดาห์ก่อน
โดย ssspoonsak
ไม่มีข้อมูล
การประเมินโครงการโรงเรียนคุณธรรม ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร โรงเรียนเทศบาลวัดดอนเปา (กองคำราษฎร์นุสรณ์) อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 0 1 ปี 7 สัปดาห์ก่อน
โดย Thaniya Sriwichai
ไม่มีข้อมูล

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 484 คน กำลังออนไลน์