วิชาฟิสิกส์พื้นฐาน ม.ปลาย โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กทม. โดย...ครูพวงทิพย์

รูปภาพของ puangtip

วิชา ฟิสิกส์พื้นฐาน (อยู่ระหว่างปรับปรุง)

กรอบการเรียนรู้ /คำอธิบายรายวิชา

     ศึกษาวิเคราะห์การเคลื่อนที่ในแนวตรง การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ การเคลื่อนที่แบบวงกลม การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย สนามแม่เหล็ก สนามไฟฟ้า สนามโน้มถ่วง คลื่นกล คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เสียงและการได้ยิน กัมมันตภาพรังสี และพลังงานนิวเคลียร์

     โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การสำรวจตรวจสอบ การทดลอง และการอภิปราย เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน  มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม

หน่วยการเรียนรู้

หน่วยที่ 1 แรงและการเคลื่อนที่ (26 คาบ)
   - ความสัมพันธ์ระหว่างระยะทาง การกระจัด เวลา อัตราเร็ว ความเร็ว อัตราเร่ง และความเร่ง ของการเคลื่อนที่แนวตรง
   - การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์
   - การเคลื่อนที่แบบวงกลม
   - การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย
   - สนามโน้มถ่วง 
หน่วยที่ 2 คลื่น (20 คาบ)
   - คลื่นกลและองค์ประกอบของคลื่น
   - สมบัติของคลื่น 
หน่วยที่ 3 เสียงและการได้ยิน (14 คาบ)
   -
การเกิดคลื่นเสียง
   - ธรรมชาติของเสียง และการได้ยิน
   - ผลของมลภาวะของเสียงต่อสุขภาพ 
หน่วยที่ 4 คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (10 คาบ)
   -
การเกิดและธรรมชาติของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
   - สเปกตรัมของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
   - ประโยชน์และอันตรายของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 
หน่วยที่ 5 ปฏิกิริยานิวเคลียร์และกัมมันตภาพรังสี (10 คาบ)
   -
กัมมันตภาพรังสี
   - ปฏิกิริยาฟิชชันและฟิวชัน
   - ผลของกัมมันตภาพรังสีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
 
ความคาดหวัง

    เมื่อผู้เรียน เรียนจบทุกหน่วยแล้ว ควรมีความสามารถในเรื่องต่อไปนี้

1. ทดลองและอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างการกระจัด เวลา ความเร็ว ความเร่งของการเคลื่อนที่ในแนวตรง

2. คำนวณหาปริมาณที่เกี่ยวข้องของการเคลื่อนที่ในแนวตรง

3. สำรวจ ตรวจสอบและอธิบายการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไตล์และการใช้ประโยชน์

4. สำรวจ ตรวจสอบและอธิบายการเคลื่อนที่แบบวงกลม และการใช้ประโยชน์

5. สำรวจ ตรวจสอบและอธิบายการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิก และการใช้ประโยชน์

6. สำรวจ ตรวจสอบ วิเคราะห์และอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างแรง การเคลื่อนที่ของอนุภาคหรือวัตถุในสนามโน้มถ่วง และการนำไปใช้
    ประโยชน์

7. สำรวจ ตรวจสอบ วิเคราะห์และอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างแรง การเคลื่อนที่ของอนุภาคหรือวัตถุในสนามไฟฟ้า รวมทั้งการนำไปใช้
    ประโยชน์

8. สำรวจ ตรวจสอบ วิเคราะห์และอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างแรง การเคลื่อนที่ของอนุภาคหรือวัตถุในสนามแม่เหล็ก และการนำไปใช้
    ประโยชน์.

9. สำรวจ ตรวจสอบและอธิบายสมบัติของคลื่นกล และองค์ประกอบของคลื่น

10. สำรวจ ตรวจสอบและอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความถี่ ความยาวคลื่น อัตราเร็วคลื่น

11. สำรวจ ตรวจสอบและอธิบายการเกิดคลื่นเสียง ธรรมชาติของเสียง ความเข้มเสียง การได้ยินเสียง คุณภาพของเสียง และการได้ยิน
     เสียง

12. การสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับมลภาวะของเสียงที่มีผลต่อสุขภาพของมนุษย์ รวมทั้งวิธีการป้องกันและแก้ไข

13. สืบค้นข้อมูล และอธิบายสเปกตรัมของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

14. สืบค้นข้อมูลและนำเสนอประโยชน์และอันตรายที่เกิดจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

15. สืบค้นข้อมูลและอธิบายปฏิกิริยานิวเคลียร์ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสสารและพลังงาน

16. สืบค้นข้อมูลและนำเสนอผลของปฏิกิริยานิวเคลียร์ในทางที่เป็นประโยชน์และโทษต่อสิ่งมีชีวิต

17. สำรวจ ตรวจสอบ และอธิบายการเกิดกัมมันตรังสีในสิ่งแวดล้อมและการนำไปใช้ประโยชน์ด้านต่างๆ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 186 คน กำลังออนไลน์