ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครประกวดสื่อประเภทสื่อเว็บเพจ และสื่อออนไลน์ วิชาภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 1-4

รูปภาพของ ssspoonsak

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครประกวดสื่อประเภทสื่อเว็บเพจ และสื่อออนไลน์ วิชาภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 1-4
โครงการประกวดสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ (Digital Learning Contest) ครั้งที่ 2 
ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 

ภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 4

ลำดับที่ สื่อเว็บเพจ สื่อออนไลน์
รายชื่อสมาชิก รายชื่อสมาชิก
1.
หมายเลขการสมัคร 1986
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
เลขที่ 39/4 หมู่ 6 ต. บ้านใหม่
อ.ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120
1. นางสาวนิตยา ผูกเกษร
2. นายธงไท เธียรอนันตกุล
3. นายชาเลต เจริญบุญมา
4. นายภานุพงศ์ สังขรมย์
เรื่อง วรรณกรรมปัจจุบัน
หมายเลขการสมัคร 2034 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา
เขตสาทร จ.กทม. 10120
1. นางสาวรัตนาภรณ์ ทองอยู่
2. น.ส.สุพัตรา ทับจ๊อก
2.
หมายเลขการสมัคร 1994
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
เลขที่ 39/4 หมู่ 6 ต. บ้านใหม่
อ.ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120
1. นางสาวภาวิณี ช้างรู้กิจ
2. นางสาวกนกวรรณ ภู่ไพบูลย์
3. นางสาวณัฐธิดา ศิริบริรักษ์
4. นางสาวเขมขนิษฐ์ จงมั้นกันตวัฒน์
เรื่อง มงคลสูตรคำฉันท์
หมายเลขการสมัคร 2072 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา
เขตสาทร จ.กทม. 10120
1. นางสาว รัตนา สถิตานนท์
2. นางสาววนิดา เผดิมศักดิ์พิทยา
3.
หมายเลขการสมัคร 2369
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา
เขตสาทร จ.กทม. 10120
1. นายศรีสวาสดิ์ บุนนาค
2. น.ส.เฉลิมขวัญ ฉัตรทวีอุดม
3. น.ส.นวพร สุกิจเจริญทรัพย์ 
4. น.ส.ศศิลป์ กลั่นมีผล
เรื่อง สำนวนไทย
หมายเลขการสมัคร 2073 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา
เขตสาทร จ.กทม. 10120
1. นางสาว รัตนา สถิตานนท์
2. นางสาวกาญจนา บุญญาภิสมภาร
4.
หมายเลขการสมัคร 2375
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา
เขตสาทร จ.กทม. 10120
1. นางสาวศรีสวาสดิ์ บุนนาค
2. นางสาวศรัญญา เขียวหวาน
3. นางสาวพารินทร์ ไกรสีห์กาจ
4. นางสาวศศิลป์ กลั่นมีผล
เรื่อง ภาษาไทยน่ารู้
หมายเลขการสมัคร 2074 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา
เขตสาทร จ.กทม. 10120
1. นางสาวรัตนา สถิตานนท์
2. นางสาวณัฐชยา ตันพัฒนธนากร
5.
หมายเลขการสมัคร 2413
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา
เขตสาทร จ.กทม. 10120
1. นางสาวรัตนา สถิตถานนท์
2. นางสาวแพ็ด วิจารณ์ปรีชา
3. นางสาวปิยนุช น้าศิริกุลกิจ
4. นางสาวปิยะพร เจียรวงศ์
เรื่อง Legend of  roses. (ตำนานดอกกุหลาบ)
หมายเลขการสมัคร 2078 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา
เขตสาทร จ.กทม. 10120
1. นางสาวรัตนาภรณ์ ทองอยู่
2. นางสาวดวงพร แซ่ลิ้ม
6.
หมายเลขการสมัคร 2481
โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ
เลขที่ 9/13 ต. ปากน้ำ
อ.เมือง จังหวัด ระยอง 21000
1. นางถาวร เพ็ชรรัตน์  
2. นายมนตรี   เกตุศิริ
3. นางสาวเสาวนีย์ พวงพยอม
4. นางสาวรัตติมา     น้อยบัว
เรื่อง ภาษาถิ่นระยอง
หมายเลขการสมัคร 2082 
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา
เขตสาทร จ.กทม. 10120
1. รอรายชื่อเพิ่มเติม
2. น.ส.ปุณยวีร์ นุกูลกาญจนสาคร
URL: ยังไม่แจ้ง กรุณาแจ้งด่วน
7.
หมายเลขการสมัคร 2604 P
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์
เลขที่ 92 ต.วชิระพยาบาล
อ.ดุสิต จังหวัด กทม 10300
1. นางสาวพัชนี เล้าแสงชัยวัฒน์
2. นางสาวบุศรินทร์  เธียนชัยวัฒนา
3. นางสาวปุณยภา  พัชรพล
4. นางสาวพิมพ์สรร  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
เรื่อง การอ่านและการพิจารณาวรรกรรม
หมายเลขการสมัคร 2094 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา
เขตสาทร จ.กทม. 10120
1. นายสรไกร สัตย์เพริศพราย
2. นางสาวธนภรณ์ เตชะมหพันธ์
8.
หมายเลขการสมัคร 2759
โรงเรียนบัณฑิตศึกษาลัย
เลขที่ 139  ต.ห้วยเกตุ
อ. ตะพานหิน  จังหวัด พิจิตร 66110
1. นาย อานนท์ คงอินทร์
2. นาย กติภัท ศิวะฤทธิกูล
3. รอรายชื่อเพิ่มเติม
4. รอรายชื่อเพิ่มเติม
เรื่อง หลักการใช้ภาษา
หมายเลขการสมัคร 2098 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา
เขตสาทร จ.กทม. 10120
1. นางสาวยุวดี เปาอินทร์
2. นางสาวอานิสา สอนพงษ์
9.
หมายเลขการสมัคร - P
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
เลขที่ 39/4 หมู่ 6 ต. บ้านใหม่
อ.ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120
1.นายชัยพล ขอดทอง
2.นางสาวฐิตารีย์ มหาวงศนันท์
3.นางสาวปิยวรรณ นวลประเสริฐสุข
4.นางสาวรัชต์กนก วิริยพงศ์สุกิจ 
เรื่อง ลายสือไทย
หมายเลขการสมัคร 2109 ยกเลิก
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา
เขตสาทร จ.กทม. 10120
1. รอรายชื่อเพิ่มเติม
2. นางสาวกัลยา วีรณรงค์กร
10.
หมายเลขการสมัคร - P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา
เขตสาทร จ.กทม. 10120
1.นางสาวรัตนาภรณ์ ทองอยู่
2.น.ส.ช่อผกา ปกป้อง
3.น.ส.ศิรินันท์ ท่านัทธี
4.น.ส.ศิริพร สิงหพงษ์ 
เรื่อง พระเอกและนางเอกในวรรณคดีไทย
หมายเลขการสมัคร 2123 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา
เขตสาทร จ.กทม. 10120
1. นางสาววณิชชา จุปิติ
2. นางสาวอนุสรา สังข์จันทร์
11.
หมายเลขการสมัคร 2125 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา
เขตสาทร จ.กทม. 10120
1. นางสาววณิชชา จุปิติ
2. นางสาวกิตติยา วิทยานารถไพศาล
12.
หมายเลขการสมัคร 2126 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา
เขตสาทร จ.กทม. 10120
1. นางสาวยุวดี เปาอินทร์
2. นางสาวรัชนี ทองถาวรีย์
13.
หมายเลขการสมัคร 2127 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา
เขตสาทร จ.กทม. 10120
1. นางสาวยุวดี เปาอินทร์  
2. นางสาววิชุรินทร์ ตากงูเหลือม
14.
หมายเลขการสมัคร 2177 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา
เขตสาทร จ.กทม. 10120
1. นางสาวศรีสวาสดิ์ บุนนาค
2. นางสาวอภิญญา ตู้นิ่ม
15.
หมายเลขการสมัคร 2181 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา
เขตสาทร จ.กทม. 10120
1. นางสาวเกวลิน ทวีสุข
2. นางสาวพีรยา เวชชศาสตร์
16.
หมายเลขการสมัคร 2194 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา
เขตสาทร จ.กทม. 10120
1. นางสาวรัตนาภรณ์ ทองอยู่
2. นางสาววริสรา กลั่นการบุณ
17.
หมายเลขการสมัคร 2196 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา
เขตสาทร จ.กทม. 10120
1. นางสาวอิงฟ้า ประยูรสุข
2. นางสาวนิโลบล พิชัยพันธุ์
18.
หมายเลขการสมัคร 2208 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา
เขตสาทร จ.กทม. 10120
1. นางสาวจิราวรรณ สังวรปทานสกุล
2. นางสาววราพร น้อยนาถ
19.
หมายเลขการสมัคร 2209 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา
เขตสาทร จ.กทม. 10120
1. นางสาวจิราวรรณ สังวรปทานสกุล
2. นางสาวกนกวรรณ ชัยเลิศศุภวงศ์
20.
หมายเลขการสมัคร 2216 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา
เขตสาทร จ.กทม. 10120
1. นางสาวยุวดี เปาอินทร์
2. นางสาวรวิพร วิบูลย์กิจวรกุล
21.
หมายเลขการสมัคร 2220 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา
เขตสาทร จ.กทม. 10120
1. นางสาวจิราวรรณ สังวรปทานสกุล
2. นางสาวณัฐนิช มณีวรรณกุล
22.
หมายเลขการสมัคร 2258 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา
เขตสาทร จ.กทม. 10120
1. นางสาวอิงฟ้า ประยูรสุข 
2. างสาวอรอุมา โหมดนอก
23.
หมายเลขการสมัคร 2260 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา
เขตสาทร จ.กทม. 10120
1. นางสาวศรีสวาสดิ์ บุนนาค
2. นางสาวอมรรัตน์ บุนนาค
24.
หมายเลขการสมัคร 2261 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา
เขตสาทร จ.กทม. 10120
1. นางสาวอิงฟ้า ประยูรสุข       
2. นางสาววัชราภรณ์ เรืองประชา
25.
หมายเลขการสมัคร 2262 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา
เขตสาทร จ.กทม. 10120
1. นางสาววันเพ็ญ  ตีระกิจวัฒนา
2. นางสาวณัฐพร แก้วคำลา
26.
หมายเลขการสมัคร 2318 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา
เขตสาทร จ.กทม. 10120
1. นางสาว ศรีสวาสดิ์ บุนนาค
2. นางสาวชนิกา องอาจ
27.
หมายเลขการสมัคร 2343 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา
เขตสาทร จ.กทม. 10120
1. นางสาววณิชชา จุปิติ
2.  นางสาวอัญมณี พวงมาลา
28.
หมายเลขการสมัคร 2345 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา
เขตสาทร จ.กทม. 10120
1. นางสาววณิชชา จุปิติ
2. นางสาวธัญวรรณ ศิรินพวงศากร
29.
หมายเลขการสมัคร 2385 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา
เขตสาทร จ.กทม. 10120
1. นายสรไกร สัตย์เพริศพราย
2. นางสาวศรินทิพย์ ชโลทรโรจน์
30.
หมายเลขการสมัคร 2412
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา
เขตสาทร จ.กทม. 10120
1. นางสาวยุวดี เปาอินทร์
2. นางสาวธนพร จงรุจิรัตนกุล
URL: กรุณาแจ้งด่วน
31.
หมายเลขการสมัคร 2419
โรงเรียนปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์
เลขที่ 61/3 หมู่ 4 ต.พรหมณี
อ.เมือง จ.นครนายก 26001
1. นางบลรัตน์ พิศดำขำ
2. นายประเสริฐศักดิ์ แก้วสง่า
32.
หมายเลขการสมัคร 2420 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา
เขตสาทร จ.กทม. 10120
1. นาย สรไกร สัตย์เพริศพรา
2. นางสาวเพชรรัตน์ เรืองวิทูร
33.
หมายเลขการสมัคร 2421
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา
เขตสาทร จ.กทม. 10120
1. นายสรไกร สัตย์เพริศพราย
2. นางสาวชัชชฎา เกตุน้อย
34.
หมายเลขการสมัคร 2443 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา
เขตสาทร จ.กทม. 10120
1. นายสรไกร  สัตย์เพริศพรา
2. น. ส. ทิพย์พรรษา    อัศวจินดา
35.
หมายเลขการสมัคร 2475 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา
เขตสาทร จ.กทม. 10120
1. นางสาวเกวลิน ทวีสุข
2. นางสาวอรวรรณ สุภิตาภรณ์
36.
หมายเลขการสมัคร 2516 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา
เขตสาทร จ.กทม. 10120
1. นางสาวเกวลิน ทวีสุข
2. นางสาวอารียา   ชาภูคำ
37.
หมายเลขการสมัคร  2532 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา
เขตสาทร จ.กทม. 10120
1.  นางสาววณิชชา จุปิติ    
2.  นางสาวชรินรัตน์  ไทยประดิษฐ์
38.
หมายเลขการสมัคร 2586 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา
เขตสาทร จ.กทม. 10120
1. นางสาววันเพ็ญ  ตีระกิจวัฒนา
2. น.ส.ณัฐพร     แก้วคำลา
39.
หมายเลขการสมัคร 2785 P
โรงเรียนเมืองด้งวิทยา
เลขที่ 150 หมู่ 1   ต.บ้านตึก
อ.ศรีสัชนาลัย   จังหวัดสุโขทัย     64130
1. นางสาวฐปนีย์     พันธชาติ
2. นางสาวพศิกา   พร้อมมิตร

สร้างโดย: 
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร

ขอโทษนะคะ

เพราะเพิ่งได้เข้ามาดูจึงเพิ่งได้ทราบว่าด้านหลังหมายเลขการสมัครของทีมไม่มีเครื่องหมายสีแดงเหมือนของเพื่อนๆที่ส่งไปพร้อมกัน

ไม่ทราบว่าเอกสารของ [หมายเลขการสมัคร 2106] มีปัญหาอะไรหรือเปล่าคะ

เรียน อ.พูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล ที่นับถือ
ด้วยดิฉันสงสัยและไม่แน่ใจค่ะ??? จึงเรียนถามมา คือได้สังเกตเห็นเครื่องหมายถูกสีแดง  จะมีอยู่ในผลงานของแต่ละทีม แต่ไม่เห็นมีเครื่องหมายดังกล่าว ที่ทีมของนักเรียนตามรายละเอียดข้างล่างนี้
หมายเลขการสมัคร 2575
โรงเรียนดรุณานุกูลหัวถนน
เลขที่ 367/5 หมู่ 4 ต.พรานกระต่าย
อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110
1. นาย  อดุลย์  อินยัง
2. เด็กชาย วรรณรัตน์  อุดมสุข
3. เด็กหญิง พฤษภา  อารมย์เจริญ
4. เด็กหญิง ณัฐริกา  อินทพงษ์
เรื่อง เพลงพื้นบ้าน
ด้วยทางนักเรียนในทีมกังวลใจมาก เพราะเห็นเพื่อนๆ ทีมอื่นมีเครื่องหมายถูกสีแดงกันทุกทีม หากไม่ได้รับผลงานของนักเรียน ทางโรงเรียนฯ จะได้ขอยืนยันในการจัดส่งผลงานอีกครั้งค่ะ
ขอแสดงความนับถือ
นางสาวทรรศนกร อินทร์เพ็ญ

แก้ไขเรื่อง node ค่ะ

หมายเลขการสมัคร 2194
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา
เขตสาทร จ.กทม. 10120
1. นางสาวรัตนาภรณ์ ทองอยู่
2. นางสาววริสรา กลั่นการบุณ
รูปภาพของ supatkul

เรียบร้อยแล้วค่ะ

 

 

 

หมายเลขการสมัคร 2586
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา
เขตสาทร จ.กทม. 10120
1. นางสาววันเพ็ญ  ตีระกิจวัฒนา
2. น.ส.ณัฐพร     แก้วคำลา

แก้ไขเป็นhttp://www.thaigoodview.com/node/51648

รูปภาพของ supatkul

เรียบร้อยแล้วค่ะ

หมายเลขการสมัคร 2410
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา
เขตสาทร จ.กทม. 10120
1. นายสรไกร สัตย์เพริศพราย
2. นางสาวชัชชฎา เกตุน้อย
แก้ไข url เป็น http://thaigoodview.com/node/46233
รูปภาพของ supatkul

เรียบร้อยแล้วค่ะ

หมายเลขการสมัคร 2260 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา เขตสาทร จ.กทม. 10120 1. นางสาวศรีสวาสดิ์ บุนนาค 2. นางสาวอมรรัตน์ บุนนาค URL: http://www.thaigoodview.com/node/41845

 แก้ URL เป็น : http://www.thaigoodview.com/node/44455

 ขอบคุณมากค่ะ อาจารย์ ..

รูปภาพของ supatkul

เรียบร้อยแล้วค่ะ

หมายเลขการสมัคร 2474
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา
เขตสาทร จ.กทม. 10120
1. นางสาวเกวลิน ทวีสุข
2. นางสาวอรวรรณ สุภิตาภรณ์
 
ขอแก้ไข ชื่อเรื่ิอง  เปลี่ยนเป็น  ประเพณีไทย ค่ะ
รูปภาพของ hong

เรียบร้อยแล้วค่ะ

หมายเลขการสมัคร 2421
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา
เขตสาทร จ.กทม. 10120
1. นายสรไกร สัตย์เพริศพราย
2. นางสาวชัชชฎา เกตุน้อย
แก้ URL ค่ะ
รูปภาพของ hong

เรียบร้อยแล้วค่ะ

หมายเลขการสมัคร 2177
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา
เขตสาทร จ.กทม. 10120
1. นางสาวศรีสวาสดิ์ บุนนาค
2. นางสาวอภิญญา ตู้นิ่ม
เปลี่ยนจาก
 เปลี่ยนให้ด้วยนะคะ
รูปภาพของ hong

แก้ไขแล้วค่ะ

แก้ไข node

หมายเลขการสมัคร 2073
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา
เขตสาทร จ.กทม. 10120
1. นางสาว รัตนา สถิตานนท์
2. นางสาวกาญจนา บุญญาภิสมภาร
รูปภาพของ hong

แก้ไขแล้วค่ะ

หมายเลขการสมัคร 2094
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา
เขตสาทร จ.กทม. 10120
1. นายสรไกร สัตย์เพริศพราย
2. นางสาวธนภรณ์ เตชะมหพันธ์
รูปภาพของ hong

แก้ไขแล้วค่ะ

หมายเลขการสมัคร 2262
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา
เขตสาทร จ.กทม. 10120
1. นางสาวรัตนาภรณ์ ทองอยู่
2. นางสาวณัฐพร แก้วคำลา
ขอเปลี่ยนเป็น ครูวันเพ็ญ  ตีระกิจวัฒนา  คะ
รูปภาพของ hong

แก้ไขแล้วค่ะ

หมายเลขการสมัคร 2073
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา
เขตสาทร จ.กทม. 10120

1. นางสาว รัตนา สถิตานนท์
2. นางสาวกาญจนา บุญญาภิสมภาร

 

รูปภาพของ hong

แก้ไขแล้วค่ะ

หมายเลขการสมัคร 2072
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา
เขตสาทร จ.กทม. 10120
1. นางสาว รัตนา สถิตานนท์
2. นางสาววนิดา เผดิมศักดิ์พิทยา
รูปภาพของ hong

แก้ไขแล้วค่ะ

หมายเลขการสมัคร 2074
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา
เขตสาทร จ.กทม. 10120
1. นางสาวรัตนา สถิตานนท์
2. นางสาวณัฐชยา ตันพัฒนธนากร
รูปภาพของ hong

แก้ไขแล้วค่ะ

หมายเลขการสมัคร 2196
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่  1  ต. ยานนาวา
อ. สาทร  จังหวัด   กรุงเทพมหานคร   10120
1. นางสาวอิงฟ้า ประยูรสุข
2. นางสาวนิโลบล  พิชัยพันธุ์
รูปภาพของ hong

แก้ไขแล้วคะ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 127 คน กำลังออนไลน์