รางวัลเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ ระดับเหรียญทอง ประเภททีม

รูปภาพของ ssspoonsak

ประกาศผลการตัดสินประเภททีม
โครงการประกวดสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ (Digital Learning Contest) ครั้งที่ 1
ชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี และทุนการศึกษา
 

ขอให้ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดทุกท่านทั้งที่ได้รางวัลและไม่ได้รางวัล เข้าไปอ่านข้อมูลที่ท่านต้องรู้

 รางวัลเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ ระดับเหรียญทอง

 รางวัลเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ ระดับเหรียญทอง จำนวน 34 เรื่อง

สาระวิชาศิลปะ ช่วงชั้นที่ 1-4 

1. โรงเรียน  แม่ริมวิทยาคม 
    ที่อยู่        668 ม.1 ต.ริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
    ชื่อทีม      Black hole Master
    ชื่อเรื่อง    นาฏศิลป์ไทย
    สมาชิก     นางลำจวน อินทะกูล  สถานะ  ครู
                  นายณัฐพงษ์ กองโปธิ สถานะ  ครู
                  นายภาณุพงศ์ บุญษร  สถานะ  นักเรียน
                  นางสาวจุฑามาศ รังแก้ว สถานะ  นักเรียน
    URL         http://www.thaigoodview.com/library/contest2551/art04/03/401/index.htm
2. โรงเรียน  พุทไธสง
     ที่อยู่       3 หมู่ 4 บ้านเตย ตำบลพุทไธสง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ 31120
     ชื่อทีม     ppm
     ชื่อเรื่อง   เครื่องดนตรีไทย 
     สมาชิก   นางสาวประภัสสร โพธิบัติ สถานะ  นักเรียน
                 นางสาวพูนทรัพย์ กำไธสง สถานะ  นักเรียน
                 นางสาวเมวิกา สูบไธสง สถานะ  นักเรียน
                 นางสาวอิสยา ถือสยม สถานะ  ครู
    URL        http://www.thaigoodview.com/library/contest2551/art04/09/index.html
3. โรงเรียน  พุทไธสง 
     ที่อยู่       3 หมู่ 4 บ้านเตย ตำบล พุทไธสง อำเภอ พุทไธสง จังหวัด บุรีรัมย์ 31120 
     ชื่อทีม     เด็กศิลป์ สายวิทญ์ 
     ชื่อเรื่อง    วิวัฒนาการของงานทัศนศิลป์ 
     สมาชิก    นายชาญ  สิ่วไธสง สถานะ  ครู
                  นางสาวศุภลักษณ์  เพียวงค์ สถานะ  นักเรียน
                  นางสาวศศิธร เลไธสง สถานะ  นักเรียน
                  นางสาวปนัดดา ไกรจันทร์ สถานะ  นักเรียน
    URL        http://www.thaigoodview.com/library/contest2551/art04/14/index.htm
4. โรงเรียน  เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 
     ที่อยู่       92 ซ.มิตรคาม ถ.สามเสน เขตดุสิต กทม. 10300 
     ชื่อทีม     IT's Cool 
     ชื่อเรื่อง   ทฤษฏีศิลป์ 
     สมาชิก    นางสาวพริม ศักดิ์กำจร สถานะ นักเรียน
                  นางสาวชุติกาญจน์ นาวาล่อง สถานะ นักเรียน
                  นางสาวณิชา สังวรวุฒิคุณ สถานะ นักเรียน
                  นางสาวศรา หรูจิตตวิวัฒน์ สถานะ ครู
    URL        http://www.thaigoodview.com/library/contest2551/art04/18/The_Theory_Of_Art/index.html
5. โรงเรียน  พุทไธสง 
     ที่อยู่       3 ม.4 บ้านเตย ตำบล พุทไธสง อำเภอ พุทไธสง จังหวัด บุรีรัมย์ 31120 
     ชื่อทีม     วีรวิชญ์ 
     ชื่อเรื่อง   สถาปัตยกรรมบ้านเรือนไทย 
     สมาชิก    นายวีรวิชญ์ ธนนรัฐอนันต์ สถานะ นักเรียน 
                  นายกรกช ศิลปกอบ สถานะ นักเรียน 
                  นายกิตติภัทร วงสวาห์ สถานะ นักเรียน 
                  นายนพรัตน์ เจ๊กไธสง สถานะ  ครู 
    URL        http://www.thaigoodview.com/library/contest2551/art04/21/index.html


สาระวิชาภาษาต่างประเทศ ช่วงชั้นที่ 1-4

6. โรงเรียน  ระยองวิทยาคม 
     ที่อยู่       179 ถ.ตากสินมหาราช ต.ท่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง 21000 
     ชื่อทีม     Respect And Honor 
     ชื่อเรื่อง    English Town 
     สมาชิก    นายเจนวิศว์ กีรติภัทรกุล สถานะ นักเรียน 
                  นายวโรภาส ชุนณะวงค์ สถานะ นักเรียน 
                  นายอดิศร รักมิตร สถานะ นักเรียน 
                  นายชนารัตน์ คำอ่อน สถานะ  ครู 
    URL         http://www.thaigoodview.com/library/contest2551/foreign02/03/ThaiGV/index.htm


สาระวิชาสุขศึกษา และพละศึกษา ช่วงชั้นที่ 1-4

7. โรงเรียน  ดรุณานุกูลหัวถนน ผลงาน 
     ที่อยู่       367/5 หมู่ 4 ต.พรานกระต่าย อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 
     ชื่อทีม     KTT 
     ชื่อเรื่อง    การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ 
     สมาชิก    เด็กชายวีรยุทธ วารี สถานะ นักเรียน
                  เด็กชายสุธิศักดิ์ ข่ายทอง สถานะ นักเรียน
                  เด็กชายทักษิณ ขันชะลี สถานะ นักเรียน
                  นางสาวทรรศนกร อินทร์เพ็ญ สถานะ ครู 
    URL         http://www.thaigoodview.com/library/contest2551/health03/05/2/index.html


สาระวิชาคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 1-4

8. โรงเรียน  ศึกษาสงเคราะห์นางรอง 
     ที่อยู่       ต.นางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 
     ชื่อทีม     มือน้อยๆ รักที่จะคว้าดาว 
     ชื่อเรื่อง   เซตและการดำเนินการบนเซต 
     สมาชิก    นางสาวเตือน พรมภมร สถานะ ครู
                  นายทีปกร กล้าเดช สถานะ นักเรียน
                  นายนัฏชา สุขเกตแก้ว สถานะ นักเรียน
                  นายณัฐภัทร์ วิเศษทรัพย์ สถานะ นักเรียน
    URL         http://www.thaigoodview.com/library/contest2551/math04/01/2/math/index.html
9. โรงเรียน  เตรียมอุดมศึกษา 
     ที่อยู่       227 ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
     ชื่อทีม     Chance 
     ชื่อเรื่อง    คณิตศาสตร์พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
     สมาชิก    นางสาวน้ำทิพย์ หวังวิวัฒน์เจริญ สถานะ นักเรียน
                  นางสาวศิรินดา เครือวัฒนกุล สถานะ นักเรียน
                  นายประธาน จารุพูนผล สถานะ นักเรียน
                  นางสาวอารมณ์ จุลมณฑล สถานะ ครู 
    URL         http://www.thaigoodview.com/library/contest2551/math04/07/2/BasicMathForM4/index.html


สาระวิชาวิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 1-4

10. โรงเรียน  สตรีศรีสุริโยทัย 
     ที่อยู่         เลขที่ 1 ถ.เจริญกรุง 57 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 
     ชื่อทีม       st 
     ชื่อเรื่อง     สมบัติของสารและการจำแนก 
     สมาชิก      นางสาวจุฑารัตน์ จริงธนสาร สถานะ ครู 
                    เด็กหญิงธนภรณ์ สุขสิงห์โตรัตน์ สถานะ นักเรียน
                    นางสาวศาตนาถ ไหล่ไพบูลย์ สถานะ นักเรียน 
                    เด็กหญิงมณีทิพย์ เจริญสุข สถานะ นักเรียน
    URL         http://www.thaigoodview.com/library/contest2551/science03/07/index.html
11. โรงเรียน  ศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี 
     ที่อยู่         เลขที่ 1 หมู่ 14 ถนนแจ้งสนิท ต.นิเวศน์ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170 
     ชื่อทีม       วิ้วว้าว 
     ชื่อเรื่อง     ระบบนิเวศ (Ecosystem) 
     สมาชิก      นายคมกริช บุตรอุดม สถานะ ครู
                    เด็กชายวิสิฐ ริมใหม่ สถานะ นักเรียน
                    นายอลงกรณ์ แห้วเนตร สถานะ นักเรียน
                    นายปริยะ คำพิมเลิศ สถานะ นักเรียน
    URL         http://www.thaigoodview.com/library/contest2551/science03/09/2/ecosystem/index.html
12. โรงเรียน  ทุ่งช้าง 
     ที่อยู่        69 หมู่ 2 ต.ทุ่งช้าง  อ.ทุ่งช้าง  จ.น่าน  55130 
     ชื่อทีม      Science TC 3 
     ชื่อเรื่อง     ระบบนิเวศ
     สมาชิก     นายพิเชษฐ์ บุญทวี  สถานะ ครู 
                   นายณัฐปคัลภ์ เข็มขาว สถานะ นักเรียน 
                   นายสรณ์คนัส จันต๊ะวงศ์ สถานะ นักเรียน 
                   นางสาวพัตราภรณ์ อินทะรังษี สถานะ นักเรียน
    URL         http://www.thaigoodview.com/library/contest2551/science03/26/2/ecology/content/index.html
13. โรงเรียน  ทุ่งช้าง 
     ที่อยู่         69 หมุ่ 2 ต.ทุ่งช้าง  อ.ทุ่งช้าง  จ.น่าน 55103 
     ชื่อทีม       science TC4 
     ชื่อเรื่อง      พันธุกรรม 
     สมาชิก      นายวิบูลย์ กิจลือเลิส สถานะ นักเรียน
                    นายปณิธาน สมศักดิ์ สถานะ นักเรียน
                    นายเกียรติชัย วัดคำ สถานะ นักเรียน
                    นายพิเชษฐ์ บุญทวี สถานะ ครู
    URL         http://www.thaigoodview.com/library/contest2551/science03/32/2/genetic/content/index.html
14. โรงเรียน  สุราษฏร์พิทยา
     ที่อยู่        388 ถนนตลาดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
     ชื่อทีม      Srp_nna 
     ชื่อเรื่อง     เอกภพและระบบสุริยะ 
     สมาชิก      เด็กชายธนิสร แสงกระจ่าง สถานะ นักเรียน
                    เด็กหญิงณัฐชนก ปะหินา สถานะ นักเรียน
                    เด็กหญิงอันนา วงศ์พัฒนกิจ สถานะ นักเรียน
                    นางสาวกิติมา เพชรทรัพย์ สถานะ ครู
    URL         http://www.thaigoodview.com/library/contest2551/science03/42/universe/index.html
15. โรงเรียน  สตรีระนอง 
     ที่อยู่         อ.เมือง จังหวัดระนอง 85000 
     ชื่อทีม       น้ำหวาน 
     ชื่อเรื่อง      ระบบสืบพันธุ์ 
     สมาชิก      นางนาถฤดี แซ่ตัน สถานะ ครู
                    เด็กชายนันทวัฒน์ มะลิวัลย์ สถานะ นักเรียน
                    เด็กชายจักรภัทร มุทุจิตต์ สถานะ นักเรียน
                    เด็กหญิงสุภาพร นิลดำ สถานะ นักเรียน
    URL         http://www.thaigoodview.com/library/contest2551/science03/46/2/index.htm
16. โรงเรียน  บ้านแก่งวิทยา 
     ที่อยู่         343 หมู่ 1 ต.บ้านแก่ง อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130 
     ชื่อทีม       srisatchanalai 
     ชื่อเรื่อง      ระบบสุริยะจักรวาล 
     สมาชิก      นางสุมิตรา ประชัน สถานะ ครู
                    นางจุรีรัตน์ วังคะออม สถานะ ครู
                    นายชาญณรงค์ สุขวิญญา สถานะ นักเรียน
                    นายธารา อาดูร  สถานะ นักเรียน
    URL         http://www.thaigoodview.com/library/contest2551/science03/49/2/web_work/index.html
17. โรงเรียน  ศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี 
     ที่อยู่        1 หมู่14 ถ.แจ้งสนิท ต.นิเวศน์ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170 
     ชื่อทีม      Exotic 
     ชื่อเรื่อง     พันธุกรรม 
     สมาชิก     นายพิสิษฐ์ งามการ สถานะ นักเรียน
                   นายปริยะ คำพิมเลิศ สถานะ นักเรียน
                   นางสาวยุภาพร ทิพยประกอบ สถานะ นักเรียน
                   นายคมกริช บุตรอุดม สถานะ ครู
    URL         http://www.thaigoodview.com/library/contest2551/science03/53/2/heredity/index.html
18. โรงเรียน  ศึกษาสงเคราะห์นางรอง 
     ที่อยู่         125 หมู่ที่ 3 ต.นางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์  31110 
     ชื่อทีม       คว้าชัย 
     ชื่อเรื่อง      ระบบประสาท 
     สมาชิก      นางณุชรี อ่อนน้ำคำ สถานะ ครู
                    นายทีปกร กล้าเดช สถานะ นักเรียน
                    นายวชิรวิทย์ ชมพูเทพ  สถานะ นักเรียน
                    นางสาววัชรี เคสะนอก สถานะ นักเรียน
    URL         http://www.thaigoodview.com/library/contest2551/science04/03/2/body/index.html
19. โรงเรียน  เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ 
     ที่อยู่         ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 
     ชื่อทีม       The Cre'er Style 
     ชื่อเรื่อง      ความหลากหลายทางชีวภาพ > อาณาจักรสิ่งมีชีวิต 
     สมาชิก      นางสาวสุรัมภา วีระสุวรรณ สถานะ นักเรียน 
                    นางสาวสริตา พัฒนวิภาส สถานะ นักเรียน 
                    นายวีรภัทร ชัยสำเร็จ สถานะ นักเรียน 
                    นางสาวเนื้อน้อง สถิตย์กสิกรรม สถานะ ครู
    URL         http://www.thaigoodview.com/library/contest2551/science04/09/2/cre'er_style/index.html
20. โรงเรียน  เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์  
     ที่อยู่         39/4 อำเภอปากเกร็ด ต.บ้านใหม่ จ.นนทบุรี 11120 
     ชื่อทีม       2pb 
     ชื่อเรื่อง     พันธะเคมี 
     สมาชิก     นางสาวช่อแพร สมสุวรรณชัย สถานะ นักเรียน
                   นายนันทิพัฒน์ นาคทอง สถานะ นักเรียน
                   นายธนัย จำเริญโชคพานิช สถานะ นักเรียน
                   นางสาวเบญจวรรณ ใจหาญ สถานะ ครู
    URL         http://www.thaigoodview.com/library/contest2551/science04/13/2/2PB/index.html
21. โรงเรียน  ศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี 
     ที่อยู่        1 หมู่ 14 ถนนแจ้งสนิท ต.นิเวศน์ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170 
     ชื่อทีม       Miracle One-O-One 
     ชื่อเรื่อง      Miracle cell 
     สมาชิก      นายคมกริช บุตรอุดม สถานะ ครู
                    นายปริยะ คำพิมเลิศ สถานะ นักเรียน
                    นายกิตติคม มณีฉาย  สถานะ นักเรียน
                    นางสาวเกศลาวรรณ อุ่นเมือง สถานะ นักเรียน
    URL         http://www.thaigoodview.com/library/contest2551/science04/25/2/miracle_cell/index.html
22. โรงเรียน  ทุ่งช้าง 
     ที่อยู่         69 หมู่ 2 ต.ทุ่งช้าง   อ.ทุ่งช้าง   จ.น่าน   55130 
     ชื่อทีม       Science TC 1 
     ชื่อเรื่อง      เซลของสิ่งมีชีวิต 
     สมาชิก       นายพิเชษฐ์ บุญทวี สถานะ ครู
                    นางรัชนีวรรณ บุญทวี  สถานะ ครู
                    นางสาวสินีนาถ สมแสง สถานะ นักเรียน
                    นางสาวพนิดา ทะนันไชย สถานะ นักเรียน
    URL         http://www.thaigoodview.com/library/contest2551/science04/45/2/cell/content/index.html
23. โรงเรียน  ทุ่งช้าง 
     ที่อยู่         69 หมู่ 2 ต.ทุ่งช้าง   อ.ทุ่งช้าง   จ.น่าน   55130 
     ชื่อทีม       Science TC 2 
     ชื่อเรื่อง      ระบบประสาท
     สมาชิก       นายพิเชษฐ์ บุญทวี  สถานะ ครู
                     นางสาวชนนี โทปุรินทร์  สถานะ นักเรียน
                     นางสาวชัญญานิษฐ์ ฝีปากเพราะ สถานะ นักเรียน
                     นางสาวชนากานต์ วิเศษวัชน์ สถานะ นักเรียน
    URL         http://www.thaigoodview.com/library/contest2551/science04/46/2/nerve/content/index.html
24. โรงเรียน  มอ.วิทยานุสรณ์
     ที่อยู่        110/5 ถ.ปุณณกันต์ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 
     ชื่อทีม      IT-CLUB 
     ชื่อเรื่อง     BOX-SECRET :: วิทยาศาสตร์น่ารู้ เรื่องใกล้ตัวที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อน 
     สมาชิก     นายปรัชญ์ แสงจันทร์  สถานะ นักเรียน
                   นายธีรภั่ทร เก้าเอี้ยน สถานะ นักเรียน 
                   นายวิภู ภู่เจริญ สถานะ นักเรียน
                   นายวีระวัฒน์ วงศ์เมฆ สถานะ ครู
    URL         http://www.thaigoodview.com/library/contest2551/science04/55/index.html
25. โรงเรียน  กุดบงพิทยาคาร
     ที่อยู่        156 หมู่ 9 บ้านโนนสวรรค์ ต.กุดบง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 
     ชื่อทีม      nakha winner 
     ชื่อเรื่อง    ระบบคลื่นไมโครเวฟ 
     สมาชิก     นายจักรกฤษณ์  แก้วมงคล สถานะ นักเรียน
                   นายผาสุข  ภักดีสุจิต  สถานะ นักเรียน
                   นายนนทนันท์ แกมจินดา สถานะ นักเรียน
                   นายสนั่น บุดดีคำ  สถานะ ครู
    URL         http://www.thaigoodview.com/library/contest2551/science04/57/kpk/index.htm
26. โรงเรียน  กุดบงพิทยาคาร
     ที่อยู่        156 หมู่ 9 บ้านโนนสวรรค์ ต.กุดบง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 
     ชื่อทีม      nakha winner 
     ชื่อเรื่อง     ระบบนิเวศ 
     สมาชิก     นายจักรกฤษณ์ แก้วมงคล สถานะ นักเรียน
                   นายผาสุข ภักดีสุจิต สถานะ นักเรียน
                   นายนนทนันท์ แกมจินดา สถานะ นักเรียน
                   นายสนั่น บุดดีคำ สถานะ ครู 
    URL         http://www.thaigoodview.com/library/contest2551/science04/59/KpkWeb/index.htm


สาระวิชาสังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ช่วงชั้นที่ 1-4

27. โรงเรียน  มัธยมพระราชทานนายาว  
     ที่อยู่         342 หมู่18 บ้านทุ่งเหียง อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 24160 
     ชื่อทีม   
     ชื่อเรื่อง     หลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง 
     สมาชิก      นางสาวสนธินี ผิวแก้ว  สถานะ ครู
                    นางสาวอณามิกา ขุนภักดี  สถานะ นักเรียน
                    นางสาวฉันทนา ศิริชัยเดช สถานะ นักเรียน
                    นางสาวจิญานี มูลสาร สถานะ นักเรียน 
    URL         http://www.thaigoodview.com/library/contest2551/social04/38/nayao/sadtagidporpeang/index.html


สาระวิชาภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 1-4

28. โรงเรียน  ระยองวิทยาคม 
     ที่อยู่        179 ถ.ตากสินมหาราช ต.ทาประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง 21000 
     ชื่อทีม      สามก๊ก 
     ชื่อเรื่อง     สามก็ก ตอน จูล่งฝ่าทัพรับอาเต๊า 
     สมาชิก     นายทินกฤต งามดี  สถานะ นักเรียน
                   นายวโรภาส ชุนณะวงค์ สถานะ นักเรียน
                   นายศุภชัย เสียงจันทร์ สถานะ นักเรียน
                   นายชนารัตน์ คำอ่อน สถานะ ครู
    URL         http://www.thaigoodview.com/library/contest2551/thai03/02/Samkok/index.html
29. โรงเรียน  ดรุณานุกูลหัวถนน  
     ที่อยู่         367/5 ม.4 ถ.กำแพงเพชร-สุโขทัย อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร  62110 
     ชื่อทีม       FTY 
     ชื่อเรื่อง     ชนิดของคำ 
     สมาชิก      นายอวิรุทธ์ เหมานุรักษ์ สถานะ ครู
                    เด็กหญิงเกศินี ชุ่มเย็น สถานะ นักเรียน
                    เด็กชายวรรณรัตน์ อุดมสุข สถานะ นักเรียน
                    เด็กหญิงพฤษภา อารมย์เจริญ สถานะ นักเรียน
    URL         http://www.thaigoodview.com/library/contest2551/thai03/05/index.html
30. โรงเรียน  มัธยมพระราชทานนายาว 
     ที่อยู่         342 หมู่ 18 บ้านทุ่งเหียง ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 24160 
     ชื่อทีม   
     ชื่อเรื่อง      การสร้างคำใหม่ 
     สมาชิก      นายภานุพล ตลับเพชร สถานะ ครู 
                    นางสาวฉันทนา ศิริชัยเดช สถานะ นักเรียน
                    นางสาวจิญานี มูลสาร สถานะ นักเรียน
                    นางสาวซูรีต้าร์ เขียวแพร สถานะ นักเรียน
    URL         http://www.thaigoodview.com/library/contest2551/thai03/23/supasit/index.html
31. โรงเรียน  สตรีศรีสุริโยทัย
     ที่อยู่         1 ซ.เจริญกรุง 57 แขวง ยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพ 10120  
     ชื่อทีม       ST 82 
     ชื่อเรื่อง      สำนวนและสุภาษิตไทย 
     สมาชิก       นางสาวณัฐพร แก้วคำลา สถานะ  นักเรียน
                     นางสาวสุพัตรา ทับจ๊อก สถานะ นักเรียน
                     นางสาววริสรา กลั่นการบุณ สถานะ  นักเรียน
                     นางสาวรัตนภรณ์ ทองอยู่ สถานะ ครู
    URL         http://www.thaigoodview.com/library/contest2551/thai04/02/suriyothai/index.htm
32. โรงเรียน  สตรีศรีสุริโยทัย    
     ที่อยู่        1 ซ.เจริญกรุง 57 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพ 10120 
     ชื่อทีม      ST Far 
     ชื่อเรื่อง     ขุนช้างขุนแผน 
     สมาชิก      นางสาวณัฐพร แก้วคำลา สถานะ นักเรียน
                    นางสาวสุพัตรา ทับจ๊อก สถานะ นักเรียน
                    นางสาวอลิษา ยางสันเทียะ  สถานะ นักเรียน
                    นางสาวรัตนภรณ์ ทองอยู่  สถานะ ครู
    URL         http://www.thaigoodview.com/library/contest2551/thai04/04/suriyothai/index.htm
33. โรงเรียน  ศึกษาสงเคราะห์นางรอง  
     ที่อยู่         ต.นางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110 
     ชื่อทีม       รักบ้านเกิด 
     ชื่อเรื่อง      การแต่งคำประพันธ์ 
     สมาชิก      นางณุชรี อ่อนน้ำคำ สถานะ ครู
                    นางสาวสุจิตรา ชวนกระโทก สถานะ นักเรียน
                    นายทีปกร กล้าเดช สถานะ นักเรียน
                    นายใกล้ชิด แก้วหมั้น สถานะ นักเรียน 
    URL         http://www.thaigoodview.com/library/contest2551/thai04/06/thai/index.html


สาระวิชาการงานอาชีพ และเทคโนโลยี ช่วงชั้นที่ 1-4

34. โรงเรียน  ระยองวิทยาคม  
     ที่อยู่        179 ถ.ตากสินมหาราช ต.ท่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง 21000 
     ชื่อทีม      หอยจุ๊บแจง 
     ชื่อเรื่อง     OHO Flash (โอ้ !โห! แฟลช) 
     สมาชิก      นายชนารัตน์ คำอ่อน สถานะ ครู
                    นางสาวชนาภา งามฉาย สถานะ นักเรียน
                    นางสาวเวสารัช สุวรรณโยธิน สถานะ นักเรียน
                    นางสาวอมรกัญ คะมะโน สถานะ นักเรียน 
    URL         http://www.thaigoodview.com/library/contest2551/tech04/05/2/OHO_Flash/OHF-index.html

สร้างโดย: 
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร

อาจารย์ครับทีมที่ 21 URL ไม่ถูกครับ
ต้องเป็นเนื้อหาวิชาชีววิทยา เรื่อง เซลล์
แต่ที่ทำ Link ไว้ เป็นวิชาเคมี เรื่อง พันธะเคมี
ซึ่งเป็น URL ของทีมที่
รบกวนช่วยแก้ไขให้ด้วยครับ

รูปภาพของ ssspoonsak

แก้ไขแล้วครับ ขอบคุณครับ

-----------------------------------------------------------------------------------------
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
ทำด้วยใจ ไปด้วยฝัน

สอบถามครับว่ามีข้อผิดพลาดประการใดบ้าง จะได้เร่งดำเนินการเเก้ไข เพราะเท่าที่ได้ตรวจสอบก็มีครบเกือบทุกอย่างนะครับ

รูปภาพของ ssspoonsak

ความจริงก็อยากจะแจ้งเป็นรายเรื่องเลย แต่มันเยอะมาก ถ้าเขียนทั้งหมด สงสัยใช้เวลาเป็นเดือน เลยสรุปมาให้ผู้จัดทำ ลองสำรวจข้อผิดพลาดทีละข้อ ว่าของเราผิดพลาดตรงใดบ้าง เช่น พิมพ์ผิด เป็นต้น เข้าไปที่

http://www.thaigoodview.com/node/19649

ว่าบางดูในเครื่องที่เราทำ มักไม่มีปัญหา ลองเข้าไปดูผลงานเมื่อนำออนไลน์ว่าเป็นอย่างไรครับ 

แต่ถ้าคิดว่าถูกแล้วก้ไม่ต้องแก้ไข ผมจะรวบรวมลงซีดีรอมเลยครับ  

-----------------------------------------------------------------------------------------
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
ทำด้วยใจ ไปด้วยฝัน

10. โรงเรียน สตรีศรีสุริโยทัย
ที่อยู่ เลขที่ 1 ถ.เจริญกรุง 57 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
ชื่อทีม st
ชื่อเรื่อง สมบัติของสารและการจำแนก
สมาชิก นางสาวจุฑารัตน์ จริงธนสาร สถานะ ครู
** นางสาวธนภรณ์ สุขสิงห์โตรัตน์ สถานะ นักเรียน
นางสาวศาตนาถ ไหล่ไพบูลย์ สถานะ นักเรียน
** นางสาวมณีทิพย์ เจริญสุข สถานะ นักเรียน

คำนำหน้าชื่อผิดค่ะ

1. ด.ญ.ธนภรณ์ สุขสิงห์โตรัตน์
2. ด.ญ.มณีทิพย์ เจริญสุข

ขอบคุณค่ะ

รูปภาพของ supatkul

เรียบร้อยค่ะ

ขอแก้ไขชื่อสมาชิกในทีมค่ะ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย ประเภทรางวัลเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ ระดับเหรียญทอง
1. นางสาวณัฐพร แก้วคำลา สถานะ นักเรียน
2. นางสาวสุพัตรา ทับจ๊อก สถานะ นักเรียน
3. **นางสาวนฤมล ทำทอง สถานะ นักเรียน เปลี่ยนเป็น นางสาววริสรา กลั่นการบุณ
4. นางสาวรัตนภรณ์ ทองอยู่ สถานะ ครู

ขอบคุณค่ะ
ครูกมลอร

รูปภาพของ supatkul

เรียบร้อยค่ะ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 551 คน กำลังออนไลน์