การใช้คำราชาศัพท์

ห้ามลบ ขอให้เจ้าของผลงานประกวด แก้ไขข้อมูลได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2551 เวลา 23.30 น.
หากเลยกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ท่านเข้ามาแก้ไขข้อมูล ถือว่าโมฆะในการพิจารณาได้รับรางวัล
ซึ่งระบบของ Thaigoodview สามารถตรวจสอบได้ว่า ผลงานแต่ละชิ้น มีการแก้ไขเวลาใดบ้าง

ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล


การใช้คำราชาศัพท์

รูปที่ ๑ การใช้คำราชาศัพท์

          คำราชาศัพท์  หมายถึง คำพิเศษพวกหนึ่งซึ่งต้องใช้ให้เหมาะสมแก่ชั้นของบุคคล ไม่เฉพาะแก่พระราชาเท่านั้น ชั้นของบุคคลที่ต้องใช้คำราชาศัพท์ จำแนกออกเป็น 5 ชั้น คือ

          ๑. พระราชา
          ๒. เจ้านาย หมายถึง พระบรมวงศานุวงศ์ตั้งแต่หม่อมเจ้าขึ้นไป

 

รูปที่ ๒ พระบรมวงศานุวงศ์ในรัชกาลปัจจุบัน

          ๓. พระภิกษุสามเณร

รูปที่ ๓ พระภิกษุสามเณร

          ๔. ขุนนางมียศและบรรดาศักดิ์
          ๕. สุภาพชน หมายถึง บุคคลทั่วไปนอกจาก ๔ ประเภทดังกล่าว

คำราชาศัพท์ต่าง ๆ ที่ควรทราบ

๑. การใช้คำขึ้นต้น สรรพนาม คำลงท้าย ในการกราบบังคมทูลอย่างเป็นทางการ

๑.๑ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ
คำขึ้นต้น           ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อม
สรรพนาม          บุรุษที่ ๑ – ข้าพระพุทธเจ้า
                        บุรุษที่ ๒ – ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท
คำลงท้าย          ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

๑.๒ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร , สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คำขึ้นต้น            ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาท
สรรพนาม           บุรุษที่ ๑ – ข้าพระพุทธเจ้า
                         บุรุษที่ ๒ – ใต้ฝ่าละอองพระบาท
คำลงท้าย           ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม หรือ ควรมิควรแล้วแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

๑.๓ สมเด็จเจ้าฟ้า หรือ พระบรมวงศ์ชั้นพระองค์เจ้า ( สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภร-ณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี   และ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์)
คำขึ้นต้น
            ขอพระราชทานกราบทูลทราบฝ่าพระบาท
สรรพนาม           บุรุษที่ ๑ – ข้าพระพุทธเจ้า
                         บุรุษที่ ๒ – ใต้ฝ่าพระบาท
คำลงท้าย           ควรมิควรแล้วแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

๑.๔ พระอนุวงศ์ขั้นพระเจ้าวรวงศ์เธอและพระวรวงศ์เธอ (ทรงกรม) (พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัตน์ พระวรชายา , พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ , พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ,  พระเจ้า-หลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณณวรี นารีรัตน์ และพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์
คำขึ้นต้น
           กราบทูล...........(ออกพระนาม)....... ทราบฝ่าพระบาท
สรรพนาม          บุรุษที่ ๑ ชาย – เกล้ากระหม่อม หญิง – เกล้ากระหม่อมฉัน
                        บุรุษที่ ๒ – ฝ่าพระบาท
คำลงท้าย          ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

๑.๕ พระอนุวงศ์ชั้นพระวรวงศ์เธอ (ที่มิได้ทรงกรม)
คำขึ้นต้น           ทูล..................(ออกพระนาม)...........ทราบฝ่าพระบาท
สรรพนาม          บุรุษที่ ๑ ชาย – กระหม่อม หญิง – หม่อมฉัน
                        บุรุษที่ ๒ – ฝ่าพระบาท
คำลงท้าย          ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด
๑.๖ พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้า
คำขึ้นต้น           ทูล................ (ออกพระนาม)...............
สรรพนาม          บุรุษที่ ๑ ชาย – กระหม่อม หญิง – หม่อมฉัน
                        บุรุษที่ ๒ – ฝ่าพระบาท
คำลงท้าย          แล้วแต่จะโปรด

สร้างโดย: 
ครูศรีสวาสดิ์ บุนนาค

ได้รับความรู้มากมายในการ
ศึกษาการใช้คำราชาศัพท์

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 435 คน กำลังออนไลน์