แผนการสอนวิทยาศาตร์พื้นฐาน(เคมี)

รูปภาพของ pattana

ห้ามลบ ขอให้เจ้าของผลงานประกวด แก้ไขข้อมูลได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2551 เวลา 23.30 น.
หากเลยกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ท่านเข้ามาแก้ไขข้อมูล ถือว่าโมฆะในการพิจารณาได้รับรางวัล
ซึ่งระบบของ Thaigoodview สามารถตรวจสอบได้ว่า ผลงานแต่ละชิ้น มีการแก้ไขเวลาใดบ้าง

ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล


แผนการจัดการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้            วิทยาศาสตร์(เคมี)         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ภาคเรียนที่  2           ปีการศึกษา  2551
หน่วยการเรียนที่ 1   เรื่อง  ปฏิกิริยาเคมี    เวลา..................ชั่วโมง


************************************************************************************* 1. มาตรฐานการเรียนรู้ 
 ว 3.2 (1) สำรวจตรวจสอบอภิปราบและเขียนสมการของปฏิกิริยาเคมีทั่วไปที่พบในชีวิตประจำวันรวมทั้งสารที่เกิดจากปฏิกิริยาเคมีที่มีผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม
 ว 3.2 (2) สำรวจตรวจสอบ อภิปรายและอธิบายอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี การนำความรู้เกี่ยวกับการควบคุมอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน

2. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
                1. สำรวจตรวจสอบและอภิปรายปฏิกิริยาเคมีที่พบในชีวิตประจำวัน
                2. เขียนสมการของปฏิกิริยาเคมีที่พบในชีวิตประจำวัน
                3. บอกสารที่เกิดปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจำวันและผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม
                4. ทดลองและอธิบายอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีและปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิด  ปฏิกิริยาเคมี
                5. บอกและอภิปรายเกี่ยวกับการควบคุมอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจำวัน

3. สาระสำคัญ
     ปฏิกิริยาเคมีหมายถึง กระบวนการที่สารตั้งต้นเปลี่ยนไปเป็นสารผลิตภัณฑ์ในระหว่างการเกิดปฏิกิริยาเคมี ปริมาณของสารตั้งต้นย่อมลดลง เมื่อเวลาผ่านไปปริมาณของสารตั้งต้นก็จะยิ่งน้อยลง และปริมาณสารผลิตภัณฑ์ก็จะเพิ่มมากขึ้นปริมาณของสารตั้งต้นที่ลดลงหรือปริมาณของสารผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นจากปฏิกิริยาต่อหนึ่งหน่วยเวลา เราเรียกว่า อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีมีปัจจัยหลายอย่าง เช่น ตัวสารความเข้มข้น อุณหภูมิ พื้นผิวหน้าของสารที่ทำปฏิกิริยา ตัวคะตะลิสต์ เป็นต้น

4. จุดประสงค์การเรียนรู้
                1. สำรวจตรวจสอบและอภิปรายปฏิกิริยาเคมีที่พบในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง
                2. เขียนสมการของปฏิกิริยาเคมีที่พบในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง
                3. ออกสารที่เกิดปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจำวันและผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมได้อย่างถูกต้อง
                4. ทดลองและอธิบายอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีและปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีได้อย่าง 
                    ถูกต้อง
                5. บอกและอภิปรายเกี่ยวกับการควบคุมอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง

5. สาระการเรียนรู้ปฏิกิริยาเคมี
             1. ปฏิกิริยาในชีวิตประจำวัน
             2. ประเภทของปฏิกิริยาเคมี
             3. สมการของปฏิกิริยาเคมีที่พบในชีวิตประจำวัน
             4. ประโยชน์ของปฏิกิริยาเคมี
             5. ผลของปฏิกิริยาเคมีที่มีผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม
             6. อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี


6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์/บูรณาการคุณธรรม-จริยธรรม
             1. ความรับผิดชอบ
             2. การยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
             3. ความคิดสร้างสรรค์

7.  สื่อ / แหล่งการเรียนรู้
            1.  เอกสารหนังสือเรียนเคมี ว 431
            2 . หนังสือเคมีทบวงมหาวิทยาลัย
            3.  หนังสือคู่มือต่างๆในเคมี ว 431

            4.  เว็บไซต์ ในอินเตอร์เน็ต เช่น
            - 
www.eduzanes.com
            -  www.school.net.th
            -  www.bwc.ac.th
            -  www.chulaanline.com
            -  www.ipst.ac.th 

สร้างโดย: 
พัฒนา เซนต์ไมเกิ้ล

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 728 คน กำลังออนไลน์