รายงานการประเมินโครงการสร้างเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาตามรอยพระยุคลบาท

ชื่อเรื่อง  :   รายงานการประเมินโครงการสร้างเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา
ตามรอยพระยุคลบาท : กิจกรรมเยาวชนเรียนรู้ธรรมะเพื่อ ความงดงามแห่งชีวิต โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) ปีการศึกษา 2551
ผู้ประเมิน  :  นายอำนาจ  บุตรโต
ระยะเวลาการดำเนินโครงการ  :  วันที่ 1 เมษายน 2551 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2551  ปีการศึกษา  2551
บทคัดย่อ 
         ...การศึกษาเป็นเรื่องใหญ่และสำคัญยิ่งของมนุษย์ คนเราเมื่อเกิดมาก็ได้รับการสั่งสอนจากบิดามารดา  อันเป็นความรู้เบื้องต้น  เมื่อเจริญเติบโตขึ้น  ก็เป็นหน้าที่ของครูและอาจารย์สั่งสอนให้ได้รับวิชาความรู้สูง และอบรมจิตใจ  ให้ถึงพร้อมด้วยคุณธรรม เพื่อจะได้เป็นพลเมืองดีของชาติสืบต่อไป... (คำพ่อสอน. 2551 : 96)

          ด้วยการน้อมนำคำพ่อสอนดังกล่าวข้างต้นจึงมีการจัดทำโครงการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาตามรอยพระยุคลบาท : กิจกรรมเยาวชนเรียนรู้ธรรมะเพื่อความงดงามแห่งชีวิตพระยุคลบาท และจัดทำเป็นรายงานฉบับนี้ขึ้นโดยใช้รูปแบบประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model)  สรุปได้ดังนี้

วัตถุประสงค์ของการประเมินโครงการ
       1. เพื่อประเมินผลโครงการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาตามรอยพระยุคลบาท : กิจกรรมเยาวชนเรียนรู้ธรรมะเพื่อความงดงามแห่งชีวิต ด้านบริบทหรือสภาพแวดล้อม ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต โดยรวมและรายข้อ และการเปรียบเทียบการดำเนินกิจกรรมกับเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้
       2. เพื่อประเมินผลความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อโครงการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาตามรอยพระยุคลบาท : กิจกรรมเยาวชนเรียนรู้ธรรมะเพื่อความงดงามแห่งชีวิตโดยรวมและรายข้อ และการเปรียบเทียบการดำเนินกิจกรรมกับเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้  

วิธีดำเนินการประเมินโครงการ 
        การประเมินโครงการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาตามรอยพระยุคลบาท : กิจกรรมเยาวชนเรียนรู้ธรรมะเพื่อความงดงามแห่งชีวิต ดำเนินการระหว่างวันที่ 1 เมษายน  2551 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2551  ใช้กลุ่มตัวอย่างที่ได้จากประชากรและจากการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) จำนวน 572 คน ประกอบด้วย ผู้อำนวยการสถานศึกษา 1 คน รองผู้อำนวยการสถานศึกษา   1 คน ครูประจำชั้น 21 คน คณะกรรมการโครงการ 10 คน พระวิทยากร 3 รูป นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) ช่วงชั้นที่ 2 และ 3 จำนวน 268 คน และผู้ปกครองนักเรียน 268 คน กำหนดค่าน้ำหนักและเกณฑ์การประเมินของตัวชี้วัดแต่ละประเด็น  คือ ค่าเฉลี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ  3.50 เกณฑ์การประเมิน  ผ่าน และการประเมินความพึงพอใจกำหนดค่าน้ำหนักและเกณฑ์การประเมินของตัวชี้วัด คือ ค่าเฉลี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ  3.50 เกณฑ์การประเมินผ่าน  สำหรับความพึงพอใจของผู้รับผิดชอบโครงการ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และพระวิทยากร และ  ค่าเฉลี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ 4.00 เกณฑ์การประเมินผ่าน  สำหรับผู้ร่วมโครงการ ได้แก่  นักเรียนและผู้ปกครอง        

         เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาตามรอยพระยุคลบาท : กิจกรรมเยาวชนเรียนรู้ธรรมะเพื่อความงดงามแห่งชีวิตในด้านต่างๆ 4 ด้าน และคุณภาพของเครื่องมือ 9 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 แบบประเมินโครงการด้านบริบทหรือสภาพแวดล้อม ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.821 ฉบับที่ 2 แบบประเมินโครงการด้านปัจจัยนำเข้า ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.820 ฉบับที่ 3 แบบประเมินโครงการด้านกระบวนการ ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.924 ฉบับที่ 4 แบบประเมินโครงการด้านผลผลิต ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.895 ฉบับที่ 5 แบบประเมินความพึงพอใจของผู้บริหารและครูประจำชั้นต่อโครงการ ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.900 ฉบับที่ 6 แบบประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการโครงการต่อโครงการ ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.907 ฉบับที่ 7 แบบประเมินความพึงพอใจของพระวิทยากรต่อโครงการ ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.946 ฉบับที่ 8 แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อโครงการ ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ  0.957 ฉบับที่ 9 แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อโครงการค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ  0.931 เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง และนำมาวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปคอมพิวเตอร์ ค่าสถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean)  ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) และค่าสถิติที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบประเมินทั้ง 9 ฉบับ โดยวิธีหาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Correlation) ตามวิธีของครอนบาซ (Cronbach) 

ผลการประเมินโครงการ
       สรุปผลการประเมินโครงการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาตามรอยพระยุคลบาท : กิจกรรมเยาวชนเรียนรู้ธรรมะเพื่อความงดงามแห่งชีวิตของโรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) จังหวัดนครราชสีมา ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ 2 ข้อ ดังนี้  
      1. ผลการประเมินโครงการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาตามรอยพระยุคลบาท : กิจกรรมเยาวชนเรียนรู้ธรรมะเพื่อความงดงามแห่งชีวิต ด้านบริบทหรือสภาพแวดล้อม ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต โดยรวมและรายข้อ และการเปรียบเทียบการดำเนินกิจกรรมกับเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ ดังนี้ 
            1.1 ด้านบริบทหรือสภาพแวดล้อม : ผลการประเมินโดยรวมของผู้บริหารและครู คณะกรรมการโครงการและพระวิทยากร พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อความเห็นของผู้บริหารและครู คณะกรรมการโครงการและพระวิทยากร พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด ในด้านความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ ความต้องการจำเป็นของโครงการ ความเป็นไปได้ของวัตถุประสงค์และความสำคัญของโครงการ เมื่อพิจารณาผลการเปรียบเทียบการดำเนินกิจกรรมกับเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ พบว่า ผ่านเกณฑ์มาตรฐานทุกด้าน แสดงว่าโครงการนี้ในด้านบริบทหรือสภาพแวดล้อมมีความเหมาะสมในทุกด้าน 
           1.2 ด้านปัจจัยนำเข้า :  ผลการประเมินโดยรวมของผู้บริหารและครู คณะกรรมการโครงการและพระวิทยากร พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อความเห็นของผู้บริหารและครู คณะกรรมการโครงการ และพระวิทยากร พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด ในด้านความเหมาะสมของสถานที่  ความชัดเจนของงบประมาณ ความเหมาะสมของคณะกรรมการโครงการ การมีส่วนร่วมของชุมชนและความเพียงพอของวัสดุ/อุปกรณ์/เครื่องมือ เมื่อพิจารณาผลการเปรียบเทียบการดำเนินกิจกรรมกับเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ พบว่า ผ่านเกณฑ์มาตรฐานทุกด้าน แสดงว่าโครงการนี้ด้านปัจจัยนำเข้ามีความเหมาะสมในทุกด้าน 
            1.3 ด้านกระบวนการ :    ผลการประเมินโดยรวมของผู้บริหารและครู คณะกรรมการโครงการและพระวิทยากร พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อความเห็นของผู้บริหารและครู คณะกรรมการโครงการและพระวิทยากร พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด ในด้านการวางแผนปฏิบัติงาน การดำเนินงาน และการทบทวนและประเมินผล เมื่อพิจารณาผลการเปรียบเทียบการดำเนินกิจกรรมกับเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ พบว่า ผ่านเกณฑ์มาตรฐานทุกด้าน แสดงว่าโครงการนี้ด้านกระบวนการมีความก้าวหน้าทุกด้านและสามารถดำเนินการต่อไปเป็นโครงการประจำของทางโรงเรียน 
            1.4 ด้านผลผลิต : ผลการประเมินโดยรวมของผู้บริหารและครู คณะกรรมการโครงการและพระวิทยากร พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อความเห็นของผู้บริหารและครู คณะกรรมการโครงการและพระวิทยากร พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด ในด้านความสำเร็จของโครงการ เมื่อพิจารณาผลการเปรียบเทียบการดำเนินกิจกรรมกับเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ พบว่า ผ่านเกณฑ์มาตรฐานทุกด้าน แสดงว่าโครงการนี้มีความเหมาะสมทุกด้านและมีความสำเร็จมากที่สุด
        2. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อโครงการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาตามรอยพระยุคลบาท : กิจกรรมเยาวชนเรียนรู้ธรรมะเพื่อความงดงามแห่งชีวิต  โดยรวมและรายข้อ และการเปรียบเทียบการดำเนินกิจกรรมกับเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้  ดังนี้ 
              2.1 ความพึงพอใจของผู้บริหารสถานศึกษาและครู : ผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้ออยู่ในระดับมากถึงมากที่สุดค่าเฉลี่ยมากที่สุด 3 อันดับแรก คือการประชาสัมพันธ์และเชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมโครงการของผู้รับผิดชอบโครงการ หลังการเข้าร่วมโครงการแล้วนักเรียนมีการปฏิบัติตามแนวทางที่ได้รับถึงปัจจุบัน กิจกรรมที่จัดในโครงการสอดคล้องและมีความเหมาะสมกับนักเรียน และความพึงพอใจโดยภาพรวมของท่านที่มีต่อการจัดโครงการ ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการเปรียบเทียบการดำเนินกิจกรรมกับเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ พบว่า ผ่านเกณฑ์มาตรฐานทุกด้าน 
              2.2 ความพึงพอใจของคณะกรรมการโครงการ : ผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้ออยู่ในระดับมากถึงมากที่สุดค่าเฉลี่ยมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ นักเรียนสามารถนำความรู้และประสบการณ์จากการเข้าร่วมกิจกรรมถ่ายทอดและเชิญชวนให้ผู้อื่นดำเนินรอยตามพระยุคลบาทได้ การประชาสัมพันธ์และเชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมโครงการของผู้รับผิดชอบโครงการ ผลของการเข้าร่วมโครงการนักเรียนได้รับการยอมรับมากขึ้น และหลังการเข้าร่วมโครงการแล้วนักเรียนมีการปฏิบัติตามแนวทางที่ได้รับถึงปัจจุบันตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการเปรียบเทียบการดำเนินกิจกรรมกับเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ พบว่า ผ่านเกณฑ์มาตรฐานทุกด้าน 
              2.3 ความพึงพอใจของพระวิทยากร : ผลการประเมินโดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้ออยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อค่าเฉลี่ยมากที่สุด 3 อันดับแรก คือการติดต่อประสานงาน และการอำนวยความสะดวกต่างๆ ของผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้บริหารโรงเรียน ครู ผู้รับผิดชอบโครงการและนักเรียนให้ความร่วมมือและกระตือรือร้นในการเข้าร่วมโครงการและกิจกรรมที่จัดในโครงการสอดคล้องและมีความเหมาะสมกับนักเรียน เมื่อพิจารณาผลการเปรียบเทียบการดำเนินกิจกรรมกับเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ พบว่า ผ่านเกณฑ์มาตรฐานทุกด้าน
               2.4 ความพึงพอใจของนักเรียน : ผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้ออยู่ในระดับมากถึงมากที่สุดค่าเฉลี่ยมากที่สุด 3 อันดับแรกคือ วัน/เวลา/สถานที่มีความเหมาะสมกับการจัดโครงการนี้ ได้รับความสะดวกตลอดระยะเวลาในการร่วมโครงการและผู้ปกครองเห็นความสำคัญและส่งเสริมให้นักเรียนได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการ ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการเปรียบเทียบการดำเนินกิจกรรมกับเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ พบว่า ผ่านเกณฑ์มาตรฐานทุกด้าน      
               2.5 ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียน : ผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้ออยู่ในระดับมากถึงมากที่สุดค่าเฉลี่ยมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ วัน/เวลา/สถานที่และความสะดวกในการเข้าร่วมโครงการของบุตรหลานของท่าน บุตรหลานของท่านมีความรู้ ความเข้าใจในคุณธรรมจริยธรรมตามรอยพระยุคลบาทและน้อมนำมาเป็นแนวปฏิบัติในการดำเนินชีวิตได้ และท่านยินดีให้บุตรหลานของท่านเข้าร่วมโครงการ ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการเปรียบเทียบการดำเนินกิจกรรมกับเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ พบว่า ผ่านเกณฑ์มาตรฐานทุกด้าน
           จากผลการประเมินโครงการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาตามรอยพระยุคลบาท : กิจกรรมเยาวชนเรียนรู้ธรรมะเพื่อความงดงามแห่งชีวิตดังกล่าว ถือว่าเป็นโครงการที่มีความเหมาะสม/มีความก้าวหน้าและมีความสำเร็จมากที่สุด ควรได้รับการส่งเสริมให้เป็นโครงการประจำ และควรส่งเสริม สนับสนุนการน้อมนำคุณธรรม 8 ประการไปใช้เพื่อความงดงามแห่งชีวิตของทุกคนสืบไป 

 

สร้างโดย: 
นายอำนาจ บุตรโต

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 266 คน กำลังออนไลน์