เรียนรู้กับทัศนศิลป์

ความหมายของศิลปะและทัศน์ศิลป์    ศิลปะมีความหมายกว้างขวางและยากที่จะนิยามหรือกำหนดไว้ตายตัวเนื่องจากมีลักษณะการแสดงออกที่เป็นอิสระ

สามารถที่จะสร้างสรรค์และพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปโดยไม่มีที่สิ้นสุด
แต่ก็พอจะรวบรวมความหมายที่นักปราชญ์หรือผู้รู้ได้เสนอ
ความคิดเห็นไว้
 ดังนี้

    อริสโตเติล  นักปราชญ์ชาวกรีก  กล่าวว่า  “ศิลปะ คือสิ่งที่มนุษย์ถ่ายทอดจากธรรมชาติ”
    ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี  ให้ความหมายของศิลปะว่า  “งานอันเป็นความพากเพียรของมนุษย์

ซึ่งต้องใช้ความพยายามด้วยมือและความคิด”

    สรุปได้ว่า ศิลปะ
เป็นผลงานการสร้างสรรค์ของมนุษย์ในทุกๆ ด้าน ทั้งการกระทำ การพูด การเขียน และ
เกิดผลในทาง
สร้างสรรค์ที่ดีงามเหมาะสมกับกาลเทศะ และมนุษย์ทุกคนก็มีความสามารถในทางศิลปะ
ต้องเกี่ยวข้องและต้องนำศิลปะ
ไปใช้กับชีวิตประจำวันอยู่ตลอดเวลาทั้งทางตรงและทางอ้อม
  โดยผู้สร้างงานศิลปะเรียกว่า ศิลปิน

อริสโตเติล
นักปราชญ์ชาวกรีก 

ศาสตราจารย์ศิลป์
พีระศรี
 

 

ประเภทของทัศนศิลป์ประเภทของศิลปะสามารถจำแนกออกได้ 4 ประเภท
คือ
จิตรกรรม
(
Fine
Art)

    จิตรกรรม เป็นงานศิลปะที่แสดงออกด้วยการวาด
ระบายสี และการจัดองค์ประกอบความงามอื่น เพื่อให้เกิดภาพ 2 มิติ
ไม่มีความลึกหรือนูนหนา ผู้สร้างสรรค์งานจิตรกรรม เรียกว่า จิตรกร
    พจนานุกรม อธิบายว่า
เป็นการสร้างงานทัศนศิลป์บนพื้นระนาบรองรับ  ด้วยการลาก  ป้าย  ขีด
หรือขูดวัสดุลงบนพื้นระนาบ
ซึ่งจำแนกได้ตามลักษณะวัสดุอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ได้เป็น
 2 ประเภท คือ ภาพวาด และ ภาพเขียน

-จิตรกรรมภาพวาด (Drawing)  จิตรกรรมภาพวาด
เรียกเป็นศัพท์ทัศนศิลป์ภาษไทยได้หลายคำ  คือ ภาพวาดเขียนภาพวาดเส้น
ดังตัวอย่าง

 

ภาพเขียน (Painting)  ภาพเขียนเป็นการสร้างงาน  2
มิติบนพื้นระนาบด้วยสีหลายสี เช่น
         2.1  การเขียนภาพสีน้ำ (Colour
Painting)

สร้างโดย: 
kad123

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 11 คน กำลังออนไลน์