ความพอดีที่พอเพียง


คำชี้แจง
ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่เห็นว่าถูกที่สุด
1. การดำเนินชีวิตอย่างไร จึงจะสอดคล้องกับแนวพระราชดำริเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง
                        ก. เดินทางสายกลางพึ่งพาตนเอง
                ข. อยู่เฉยๆเพื่อรอดูคนอื่น 
                       ค. แข่งขันกับคู่แข่งอย่างดุเดือด
ง. ไม่ลงทุน  

2. ข้อใดไม่ใช่หลักการของระบบเศรษฐกิจพอเพียง            
    ก. พึ่งพาอาศัยกัน
            
          ข. รู้จักการประมาณตน
            
ค. ยึดหลักความสามัคคี
 ง. เน้นผลกำไรเป็นที่ตั้ง 


 

 3. หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริฯ เหมาะกับคนกลุ่มใด      
       ก. ครู นักเรียน          
 ข. ผู้ปกครอง       
      ค. นักการเมืองเท่านั้น

  ง. ประชาชนทุกคน

 

 4. บุคคลในข้อใดถือได้ว่าใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงชีวิต         
                       ก. ดวงฤดีชอบสินค้าราคาแพง             
                               ข. ก้องภพใช้ชีวิตตามฐานะรู้จักออมเงิน     
         ค. ฝันดีชอบเอาของคนอื่น

              ง. น้อยหน่าชอบทำยางลบหาย

 

 5. ข้อใดไม่ถือเป็นความพอดี         
       ก. ความพอเหมาะ      
ข. ความมั่นคง   
ค. ความสมดุล 
 ง. ความตระหนี่  
 
6. ข้อใดไม่ถือเป็นการรวมกลุ่มกันภายในชุมชน      
ก. กลุ่มสหกรณ์ 
     ข. กลุ่มแม่บ้าน      
  ค. กลุ่มเกษตรกร

         ง. กลุ่มห้างสรรพสินค้า

 

 7. คำกล่าวใด เหมาะสมกับระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียง

                   ก. น้ำมาปลากินมด น้ำลดมดกินปลา

 ข. ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน
   ค. เห็นช้างขี้ ขี้ตามช้าง
         ง. มือใครยาวสาวได้สาวเอา

 

 8. "จดทุกครั้งๆที่รับและจ่ายง่ายต่อการบริหารเงิน"  คำกล่าวข้างต้นแนะนำว่าเราควรทำอะไร
    ก. ทำงานให้มากๆ
ข. ตรงต่อเวลา
     ค. ทำบัญชีผลผลิต

   ง. ทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย

 

 

 9. นักเรียนคิดอย่างไรกับคำว่า ความพอดีที่พอเพียง
………………………………………………………………………..….

…………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………….

 

 10. นักเรียนนำหลักทฤษฎีความพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไร
………………………………………………………………………..….

…………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………….

     
 
สร้างโดย: 
นางสาววิลาสินี เจติยานุกรกุล เด็กหญิงเจนจิราภรณ์ สิทธินาม โรงเรียนเทศบาลดอกเงิน สำนักการศึกษา เทศบาลนครเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 491 คน กำลังออนไลน์