ผลการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำยาก กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

เรื่องที่ศึกษา          ผลการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำยาก  กลุ่มสาระ

                          การเรียนรู้ภาษาไทย  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3 

ผู้รายงาน              นางปราณี  สุทธิประเสริฐ

ปีที่ศึกษา               พ.ศ. 
2553

บทคัดย่อ

                  การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงทดลองมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำยาก  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และศึกษาความพึงพอใจต่อแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำยาก  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3  ของนักเรียนหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะ

กลุ่มตัวอย่าง  คือ 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
3/1  โรงเรียนวัดระเบาะไผ่อำเภอศรีมหาโพธิ   จังหวัดปราจีนบุรี  ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2552  จำนวน
 23  คน  ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling)   

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาได้แก่  1) แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำยาก

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3  ที่ผู้รายงานสร้างขึ้นและให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ  และทดลองหาประสิทธิภาพจากนักเรียนรายบุคคล  นักเรียกลุ่มเล็ก  และทดลองภาคสนาม  การทดลองภาคสนามมีประสิทธิภาพ เท่ากับ  83.70/82.11  2) 
แผนการจัดการเรียนรู้แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำยาก  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  สำหรับนักเรียนชั้นประถม

ศึกษาปีที่  3  จำนวน 
10
  แผน  3) แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียนในแบบฝึกทักษะแต่ละชุดชุดละ 10  ข้อ  รวม 
100
  ข้อ  มีความเชื่อมั่น  .84  4)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่อง 
การเขียนสะกดคำยาก  เป็นแบบทดสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 
4  ตัวเลือก  จำนวน  30  ข้อ มีความเชื่อมั่น  .
83  5) แบบสอบถามวัดความพึงพอใจต่อแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำยาก  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3   จำนวน 
12  ข้อ  มีความเชื่อมั่นเท่ากับ  .78

การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการทดสอบก่อนเรียน  หลังจากนั้นผู้รายงานได้ทำ

การสอนและจัดกิจกรรมด้วยแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำยาก  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3  เป็นเวลา  20  ชั่วโมง  ทำการทดสอบหลังเรียนด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ชุดเดียวกับการดำเนินการก่อนเรียน  และแบบสอบถามวัดความพึงพอใจต่อแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำยาก  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3  นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ด้วยสถิติ   ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย (
) 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (
S.D.) 
และสถิติการทดสอบค่าทีกรณีที่กลุ่มตัวอย่างไม่เป็นอิสระจากกัน (
t-test  for 
Dependent  Samples) 

ผลการศึกษา  พบว่า

                    1.
 
แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำยาก  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3  มีประสิทธิภาพ 
เท่ากับ 
83.70/82.11 

                    2. 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนด้วย
แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำยาก  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3  สูงกว่าก่อนเรียน  อย่างมีนัยสำคัญ

ทางสถิติที่ระดับ  .01

                    3.  ความพึงพอใจต่อแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำยาก  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3  มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

 

สร้างโดย: 
นางปราณี สุทธิประเสริฐ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 531 คน กำลังออนไลน์