แบบทดสอบ -------------> การให้เหตุผล

แบบทดสอบ
เรื่อง  การให้เหตุผล  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  จำนวน  10 ข้อ

คำชี้แจง  1. ข้อสอบปรนัย แบบเลือกตอบ ก, ข, ค และ ง จำนวน 10 ข้อ
             2. ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว

1.  เหตุ   1) นักยิมนาสติกทุกคนมีอายุไม่เกิน 25 ปี
2) ดวงเดือนมีอายุ 26 ปี
ข้อใดสรุปผลถูกต้อง
ก.  ดวงเดือนไม่ใช่นักกีฬา
ข.  ดวงเดือนอาจเป็นนักยินนาสติก
ค.  ดวงเดือนไม่ใช่นักยิมนาสติก
ง.  ข้อมูลที่ให้ไม่เพียงพอที่จะสรุปผล
2.  กำหนด  เหตุ  1.  คนที่กินข้าวอิ่มแล้วทุกคนชอบหัวเราะ
2.  อ้วนไม่ชอบหัวเราะ
ผลสรุป  อ้วนยังกินข้าวไม่กิน
ข้อใดกล่าวถูกต้อง เกี่ยวกับการให้เหตุผลนี้
ก. เป็นการให้เหตุผลแบบนิรนัย  การให้เหตุผลไม่สมเหตุสมผล
ข. เปนการให้เหตุผลแบบนิรนัย  การให้เหตุผลสมเหตุสมผล
ค. เป็นการให้เหตุผลแบบอุปนัย การให้เหตุผลไม่สมเหตุสมผล
ง. เป้นการให้เหตุผลแบบอุปนัย การให้เหตุผลสมเหตุสมผล
3. เหตุ   1) ดอกกุหลาบทุกดอกมีสีขาว
2) ดอกไม้ในแจกันนี้เป็นดอกกุหลาบ
ข้อสรุปในข้อใดทำให้การอ้างเหตุผลสมเหตุสมผล
ก.  ดอกไม้ในแจกันนี้มีสีขาว
ข.  ดอกไม้ในแจกันนี้สวย
ค.  ดอกไม้ในแจกันนี้มีราคาแพง
ง.  ดอกไม้ในแจกันนี้มีกลิ่นหอม
4.  เหตุ  1) หมอทุกคนเรียนเก่ง
2) คนเรียนเก่งบางคนไม่ประสบความสำเร็จในการทำงาน
3) คนที่ไม่ประสบความสำเร็จในการทำงานเป็นคนยากจน
ข้อสรุปในข้อใดทำให้การอ้างเหตุผลสมเหตุสมผล
ก. หมอบางคนไม่ประสบความสำเร็จในการทำงาน
ข. หมอบางคนยากจน
ค. หมอทุกคนประสบความสำเร็จในการทำงาน
ง. ไม่มีข้อสรุปใดสมเหตุสมผล
5. เหตุ  1) ชาวสวนทุกคนเป็นคนขยัน
2) คนขยันทุกคนร่ำรวย
3) คนร่ำรวยทุกคนกินดีอยู่ดี
4) สมศรีเป็นชาวสวน
ข้อสรุปในข้อใดทำให้การอ้างเหตุผลสมเหตุสมผล
ก.  สมศรีเป็นคนขยัน
ข.  สมศรีเป็นคนร่ำรวย
ค.  สมศรีกินดีอยู่ดี
ง.  เป็นข้อสรุปที่สมเหตุสมผลทั้งข้อ ก, ข และ ค
6. เหตุ  1)  ถ้าฝนตกหนักแล้วน้ำจะท่วม
2) ถ้าน้ำท่วมแล้วจะเกิดโรคระบาด
3) ถ้าเกิดโรคระบาดแล้วประชาชนจะยากจน
4) ประชาชนไม่ยากจน
ข้อสรุปในข้อใดทำให้การอ้างเหตุผลสมเหตุสมผล
ก. เกิดโรคระบาดที่ควบคุมได้
ข. น้ำท่วมไม่มาก
ค. ฝนไม่ตกหนัก
ง. ไม่ข้อสรุปใดสมเหตุสมผล
7.  เหตุ  1) ถ้าคนขับรถดื่มสุราจะขับรถด้วยความประมาท
2) ถ้าขับรถด้วยความประมาทจะเกิดอุบัติเหตุ
3) ถ้าเกิดอุบัติเหตุจะทำให้คนขับรถพิการ
4) ถ้าคนขับรถพิการจะทำให้คนในครอบครัวลำบาก
5) คนขับรถดื่มสุรา
ข้อสรุปในข้อใดทำให้การอ้างเหตุผลสมเหตุสมผล  
ก. คนขับรถขับรถไม่ประมาท
ข. คนขับรถจะพิการ
ค. ขับรถไม่เกิดอุบัติเหตุ
ง. คนในครอบครัวไม่ต้องลำบาก
8. พิจารณาการให้เหตุผลในแต่ละข้อต่อไปนี้
(1) เหตุ  1. รถยนต์ทุกคันเป็นรถไฟ
2. BM เป็นรถไฟไม่ใช่รถยนต์
3. รถแทกซี่บางคันเป็นรถไผ
ผล   BM บางคันเป็นรถแท็กซี่
(2) เหตุ  1. ดอกเฟื่องฟ้าทุกดอกมีสีแดง
2. บานบุรีไม่ใช่สีแดง
3. ดอกกุหลาบมีสีแดง
ผล บานบุรีไม่ใช่ดอกเฟื่องฟ้า แต่ดอกกุหลาบเป็นดอกเฟื่องฟ้า
การให้เหตุผลในข้อใดสมเหตุสมผล
ก.  ข้อ (1) เท่านั้น
ข.  ข้อ (2) เท่านั้น
ค.  ข้อ (1) และข้อ (2)
ง.  ไม่มีข้อใดถูกต้อง
9. กำหนด  เหตุ  1. น้ำตาลทุกชนิดมีรสหวาน
2. .......................................
ผล    สาร A ไม่เป็นน้ำตาล
เหตุ 2 จะตรงกับข้อใด จึงจะทำให้การสรุปสมเหตุสมผล
ก. สาร A ไม่มีรสหวาน
ข. สาร A มีรสหวาน
ค. สาร A มีบางชนิดมีรสหวาน
ง. มีข้อถูกมากกว่า 1 ข้อ
10. กำหนด  เหตุ  1. สตรีทุกคนเป็นยาชูกำลัง
2. ยาชูกำลังคือพลัง
ผล   ........................................
ผลในข้อใด จะทำให้การอ้างเหตุผลสมเหตุสมผล
ก. สตรีบางคนคือพลัง
ข. สตรีทุกคนคือพลัง
ค. ไม่มีสตรีไม่มีพลัง
ง. ไม่มีสตรีย่อมมีพลัีง
เฉลยครับ
  1. ค        2. ข       3. ก        4. ง         5. ง          6. ง         7. ค          8. ง          9. ก          10. ข

 

 

สร้างโดย: 
สาธิยา&นรินทร์โชติ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 522 คน กำลังออนไลน์