Past Simple

 

 

 

  โครงสร้าง = S + V2   

1. ใช้กับการกระทำที่เกิดขึ้นและสิ้นสุดลงแล้วในอดีต ซึ่งจะมีคำที่บอกเวลาในอดีตกำกับไว้อย่างชัดเจน ดังนี้ คือ
yesterday (เมื่อวานนี้) , last night (week/month/ year/..etc.)(...ที่แล้ว) , at that time (ในตอนนั้น),
formerly (เมื่อก่อน) , in the past (ในอดีต) ,  just now (เมื่อสักครู่นี้) , ago (ที่แล้ว), once (ครั้งหนึ่ง),
in the old days (ในสมัยก่อน) , the day before yesterday (เมื่อวานซืน) , the previous day (วันก่อน), 
in those days (ในสมัยนั้น) , the other day (วันก่อน) , a few minutes ago( 2-3 นาทีที่ผ่านมา)

- They came to see me last Thursday.
- Two days ago I asked you to do the report.
- I didn't go to school yesterday.
- Did you learn French last year?

2. ใช้กับการกระทำอันเป็นนิสัยหรือเคยปฏิบัติมาในอดีต แต่ปัจจุบันไม่เกิดขึ้นแล้ว เช่น
- John lived in Manchester when he was young.
(He doesn't live there now and he is no longer young. A completed action and a completed state)
- In the old days we could travel all over Bangkok by boat.
- Did your father smoke when he was young?
- No, he didn't.

3. ใช้กับคำว่า used to ซึ่งแสดงถึงการกระทำอันเป็นนิสัย หรือเคยปฏิบัติมาแล้วในอดีตและในปัจจุบันการกระทำอันนั้นมิได้เกิดขึ้นอีก used to + V1 (= เคยมาแล้วในอดีต) เช่น
- Mr. Smith used to teach in Japan. (But now he teaches in Thailand.)
- In the past people used to travel on foot much more often.
- You used to live in that house , didn't you?

*หมายเหตุ-- ประโยคที่มีคำว่า always, sometimes , often , usually , every day , etc...อาจจะเป็น
present หรือ past ก็ได้ ถ้าเป็น past จะต้องมีคำที่บอกเวลาในอดีตกำกับไว้ด้วย เช่น

- We usually learned English six hours a weeks when we were in M.3.
- She went to school every day last week.

4. ใช้กับการกระทำในอดีต แสดงลำดับของความต่อเนื่องของเหตุการณ์ เช่น
- I opened my bag , took out some money and gave it to my brother.
หรือใช้กับการกระทำที่เกิดขึ้นพร้อมๆ กัน เช่น
- He took a bath and listened to the 6 o'clock news.

5. ใช้กับ clause หลังสำนวน I would rather... (ฉันอยากจะ...) , It's time ... (ถึงเวลาแล้ว), It's about time ........(ถึงเวลาแล้ว) เช่น
- I would rather you did your homework.
- It's time the children went to bed.

 

สร้างโดย: 
อาจารย์วีณา รัตนสุมาวงศ์ และนางสาวอธิกา แซ่เอี้ย

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 491 คน กำลังออนไลน์