ภูมิศาสตร์กายภาพ

ภูมิศาสตร์ กายภาพ

 ภูมิศาสตร์กายภาพ ความหมายของวิชาภูมิศาสตร หมายถึง วิชาที่ศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างโลกกับมนุษย์ หรือการศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับมนุษย์
ความหมายของวิชาภูมิศาสตร์กายภาพ หมายถึงวิชาที่ศึกษาลักษณะต่าง ๆ ของโลก
อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ ได้แก่ ลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ทรัพยากรธรรมชาติ
ประโยชน์ของการศึกษาวิชาภูมิศาสตร์กายภาพ1.เพื่อให้เห็นคุณค่าและความสำคัญของสิ่งแวดล้อมทางกายภาพและเข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม              2.เพื่อแก้ไขปัญหาจากการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม             3.เพื่อวางแผนการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพองค์ประกอบของสิ่งแวดล้อมทางกายภาพของประเทศไทย
 
1. ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะของเปลือกโลกที่เห็นเป็นรูปแบบต่าง ๆ เช่น ที่ราบ ที่ราบสูง ภูเขาเนินเขา เป็นต้น ซึ่งแบ่งเป็น 2 ประเภท
- ลักษณะภูมิประเทศหลัก  ไม่เปลี่ยนรูปง่าย ได้แก่ ที่ราบ ที่ราบสูง ภูเขา และเนินเขา---- ลักษณะภูมิประเทศรอง เปลี่ยนแปลงรูปได้ง่าย ได้แก่ หุบเขา ห้วย เกาะ อ่าว แม่น้ำ สันดอนทราย แหลม ทะเลสาบ

2. ลักษณะภูมิอากาศ

ลมฟ้าอากาศ หมายถึง สภาวะอากาศที่เกิดขึ้นในบริเวณใดบริเวณหนึ่งช่วงระยะเวลาสั้น ๆ
ภูมิอากาศ หมายถึง ค่าเฉลี่ยของลมฟ้าอากาศที่เกิดขึ้นเป็นประจำในบริเวณใดบริเวณหนึ่งในช่วงระยะเวลาหนึ่งโดยรวบรวมข้อมูลประมาณ 15 ปีขึ้นไป

องค์ประกอบของภูมิอากาศ
1.อุณหภูมิของอากาศ
2.ความกดอากาศ
3.ความชื้นและปริมาณน้ำฝน
4.ลมและทิศทางของลม

 

ปัจจัยควบคุมอากาศ
1.ตำแหน่งละติจูดและที่ตั้ง บริเวณที่ละติจูดต่ำ อากาศจะร้อนที่สุดเพราะได้รับแสงตรงจากดวงอาทิตย์ ส่วนบริเวณที่ละติจูดสูงขึ้นเรื่อย ๆอุณหภูมิของอากาศจะลดลงเรื่อย ๆ อุณหภูมิต่ำลง
2.ความใกล้หรือไกลทะเล ถ้าอยู่ใกล้ทะเลอากาศเย็นสบาย ความชุ่มชื่นมากแต่ถ้าอยู่ไกลทะเลอากาศจะร้อนและแห้งแล้งมากขึ้น
3.การวางตัวของเทือกเขาสูงบริเวณที่เป็นด้านรับลมหรือด้านหน้าภูเขาจะมีความชุ่มชื้นและฝนตกชุกส่วนด้านหลังเขาหรือด้านอับลมจะมีไม่มีฝนตกเลยหรือที่ เรียกว่า เขตเงาฝน
4.ความสูงต่ำของพื้นที่ บริเวณที่ตั้งอยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลอุณหภูมิจะสูง และค่อย ๆ ลดต่ำลงเมื่อพื้นที่สูงขึ้น
        บริเวณที่ราบจึงมีอากาศร้อนกว่าบริเวณยอดเขาสูง ๆ
5.กระแสน้ำในมหาสมุทร กระแสน้ำในมหาสมุทรมี 2 ชนิดคือ กระแสน้ำอุ่น และกระแสน้ำเย็นบริเวณที่มีกระแสน้ำอุ่นไหลผ่านจะมีความชุ่มชื้นและอากาศอบอุ่น
และบริเวณที่มีกระแสน้ำเย็นไหลผ่านจะมีอากาศแห้งแล้งและหนาวเย็น
6.ทิศทางของลมประจำลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดผ่านจะทำให้เกิดอากาศหนาวเย็นและแห้งแล้ง ทำให้เกิดฤดูหนาวแต่ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดผ่านจะทำให้เกิดฝนตกชุกและนำความชุ่มชื้นมาสู่แผ่นดิน
       

ประเภทของภูมิอากาศ


1. ภูมิอากาศแบบร้อนชื้น หรือแบบ A คือมีปริมาณน้ำฝนมาก ไม่มีฤดูหนาว อุณหภูมิสูงตลอดปี ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ คือ
-
Af
คือ แบบร้อนน
-
Am
คือ แบบมรสุม
-
Aw
คือ แบบทุ่งหญ้าสะวันนา
2. ภูมิอากาศแบบแห้งแล้ง หรือแบบ
B
คือ ฝนตกน้อยมากแบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ
-
BW
คือ แบบทะเลทราย
-
BS
คือ แบบทุ่งหญ้าสเตปป์
3. ภูมิอากาศแบบอบอุ่น หรือแบบ
C
คือ อุณหภูมิปานกลางแบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ คือ
-
Cw
คือ แบบกึ่งโซนร้อน
-
Cf
คือ แบบชายฝั่งทะเลตะวันตก
-
Cs
คือ แบบเมดิเตอร์เรเนียน
4. ภูมิอากาศแบบหนาว หรือแบบ
D
คืออากาศหนาวที่สุดอุณหภูมิต่ำกว่า -3 องศาเซลเซียส แบ่งออกเป็น2 ลักษณะ คือ
-
Df
คือ แบบเย็นหรือหิมะตลอดปี
-
Dw
คือ แบบหิมะหรือแบบเย็นที่มีความชื้นตลอดปี
5. ภูมิอากาศแบบทุ่งน้ำแข็ง หรือแบบ
E
คืออากาศหนาวเย็นจัด แบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ
-
ET
คือ อากาศแบบทุนดรา ลักษณะ 3 เดือนช่วงน้ำแข็งละลาย
-
EF
คือ อากาศแบบขั้วโลกหรือเขตน้ำแข็งที่ปกคลุมตลอดทั้งปี 


ลักษณะภูมิอากาศของประเทศไทย  ประเทศไทยมีภูมิอากาศแบบร้อนชื้นโดยแบ่งตามระบบของเคิปเปน แบ่งเป็น
1. ภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อน (
Am) ลักษณะมีฝนตกชุกตลอดทั้งปีฤดูแล้งสั้น ๆ คั่นสลับ บางเดือนมีฝนตกมากกว่า 60 มิลลิเมตร พืชพรรณธรรมชาติเป็นป่าไม้เขตมรสุมครอบคลุมพื้นที่ภาคใต้ และภาคตะวันออกแถบจังหวัดระยอง จันทบุรี ตราด
2. ภูมิอากาศแบบทุ่งหญ้าสะวันนา (Aw) ลักษณะมีฝนตกปานกลางฤดูแล้งยาวนาน ฤดูฝนสั้น ฝนตกน้อยกว่า 60 มิลลิเมตรต่อเดือนพืชพรรณธรรมชาติเป็นทุ่งหญ้าสลับป่าไม้ครอบคลุมพื้นที่ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก และทางตอนเหนือของภาคตะวันออก 

สร้างโดย: 
tanooaek15

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 259 คน กำลังออนไลน์

                       


Warning: Duplicate entry '536306482' for key 'PRIMARY' query: INSERT INTO accesslog (title, path, url, hostname, uid, sid, timer, timestamp) values('', 'node/85543', '', '44.211.31.134', 0, 'ca11967aa3e999812de8d4c3d5c8e54b', 41, 1720921978) in /home/tgv/htdocs/includes/database.mysql.inc on line 135