• user warning: Table 'cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '3:06925af374c60ff3a83569a4cc99ee3d' in /home/tgv/htdocs/includes/cache.inc on line 27.
 • user warning: Table 'cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<!--paging_filter--><p align=\"center\">\n<strong></strong>\n</p>\n<p align=\"center\">\n<strong></strong>\n</p>\n<p align=\"center\">\n<strong>UTQ online e-Training Course <br />\n ใบความรู้ที่ 2.1เรื่อง “ความหมายและจุดมุ่งหมายของเทคโนโลยีเว็บ 2.0” <br />\n</strong>โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ ภายใต้ปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง <br />\n(Upgrading Teacher Qualification Through the Whole System: UTQ) <br />\n \n</p>\n<p>\n          <strong>Web 1.0<br />\n          </strong>เว็บในยุคเริ่มต้นและยังคงมีให้เห็นอยู่ในปัจจุบัน มักมีรูปแบบของไฟล์เป็นนามสกุลเป็น .htm .html ทำหน้าที่ให้ข้อมูลข่าวสารในแบบสื่อสารทางเดียว ผู้ส่งสารกำหนดเนื้อหาเองทั้งหมด ต้องมีความรู้พื้นฐานการทำเว็บ และยากที่จะแบ่งปันส่งต่อเนื้อหาออกไป ผู้รับสารมีหน้าที่รับรู้ข่าวสารเพียงอย่างเดียว ไม่สามารถโต้ตอบได้ เช่น เดียวกับสื่อกระแสหลักอื่นๆ คือ หนังสือพิมพ์ วิทยุ และโทรทัศน์\n</p>\n<p>\n          <strong>Web 2.0<br />\n          </strong>ปัจจุบันเราใช้ Internet เพื่อเขียนบล็อก (BLOG), แชร์รูปภาพ, ร่วมเขียนวีกี (Wiki), แสดงความคิดเห็น (Post Comment) ในข่าว, หาแหล่งข้อมูลด้วย RSS เพื่อ Feed มาอ่าน รวมทั้ง Google จะเห็นได้ว่าวิถีการใช้ Internet เริ่มเปลี่ยนไป เว็บ 2.0 คือ การให้ความหมายของสิ่งที่เปลี่ยนไปของเทคโนโลยีเว็บไซต์เว็บในยุคปัจจุบัน ให้ความสำคัญกับผู้เข้าชมเว็บไซต์ โดยที่ผู้เข้าชมเว็บไซต์จะมีส่วนร่วมต่อเว็บไซต์มากขึ้น ไม่ใช่แค่เข้ามาชมเว็บไซต์ที่เจ้าของเว็บจัดทำขึ้นเท่านั้น ผู้เข้าชมเว็บไซต์สามารถสร้างข้อมูล (Content) ของเว็บไซต์ขึ้นมาได้เองหรือสามารถกำหนดคำสำคัญของเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องข้อมูล (tag content) ตัวอย่างเช่น Digg, Flickr, YouTube, Wiki Web 2.0 application นอกจากนั้นยังมีคุณสมบัติที่เรียกว่า RIA (Rich Internet Application) คือมี ส่วนติดต่อผู้ใช้ (User Interface) ที่ดียิ่งขึ้น เช่น คุณสมบัติลากแล้ววางโดยเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องในการสร้าง RIA เช่น AJAX, Flashส่วนสำคัญอีกส่วนหนึ่งของเว็บแอพพลิเคชั่น 2.0 นั่นก็คือการที่สร้างเว็บแอพพลิเคชั่นแล้วเปิดบริการของเว็บให้คนอื่นๆ สามารถมาใช้ได้ เช่น สร้างเว็บแอพพลิเคชั่นเกี่ยวกับระบบการซื้อขายสินค้าออนไลน์ขึ้นมา\n</p>\n<p>\n          <strong>Web 3.0<br />\n          </strong>เว็บในยุคอนาคตอันใกล้ คือ เว็บที่มีการพัฒนาการต่อจากเว็บ 2.0 ความแตกต่าง คือ สร้างความฉลาดเทียมให้กับสิ่งไม่มีชีวิต ใช้เป็นเครื่องมือช่วยคาดเดาพฤติกรรม วิเคราะห์ความต้องการของมนุษย์ เมื่อได้ข้อมูลนั้นมา ระบบจะประมวลผลอย่างมีเหตุผล พร้อมทั้งแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้า สร้างสิ่งที่ต้องการให้ผู้ใช้เว็บไซต์มีการเชื่อมโยงเนื้อหาสัมพันธ์ที่มีความสัมพันธ์กันกับแหล่งข้อมูลอื่นๆ เป็นเครือข่ายเดียวทั่วโลก มีการพัฒนารูปแบบที่เป็นมาตรฐานใช้ร่วมกัน ในแบบ XML แต่อาจเกิดปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ เพราะบทความที่มีเป็นจำนวนมาก และอาจไม่รู้ว่าแหล่งข้อมูลใดเป็นของเจ้าของอย่างแท้จริง<br />\n \n</p>\n', created = 1713228130, expire = 1713314530, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '3:06925af374c60ff3a83569a4cc99ee3d' in /home/tgv/htdocs/includes/cache.inc on line 112.
 • user warning: Table 'cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '3:6f701405f082cf090554040bb0c44346' in /home/tgv/htdocs/includes/cache.inc on line 27.
 • user warning: Table 'cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<!--paging_filter--><p>สวัสดีค่ะ อ.พูนศักดิ์</p>\n<p>ขอบคุณมากสำหรับความรู้เรื่อง บล็อก ดีมาก ๆ ค่ะ เคยพบอาจารย์หลายครั้งที่โรงเรียนสตรีสุริโยทัย งานประชุมThinkQuest ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อ จะได้เป็นลูกศิษย์หัวโข่งในครั้งนี้ เรียนกับอาจารย์ จะได้สร้างบล็อกเป็นเสียที เพิ่งจะได้เรียนรู้อย่างตั้งใจก็ครั้งนี้แหละ เพราะกลัวทำข้อสอบไม่ได้ เดี๋ยวจะตก สงสารอาจารย์ต้องมานั่งสอนใหม่ น้ำก็ท่วมสิงห์บุรี ล้อมรอบบ้าน ก็เรียนผ่านเน็ตไปเรื่อย ๆ ต้องรีบจบ จะได้ไปอบรมครูทั้งโรงเรียนให้เข้าไปเรียนให้สำเร็จ ตั้ง 85 ชีวิต จะทำสำเร็จไหมหนอ จริง ๆ เข้าเรียนที่สาระ การงาน แต่ลงทะเีบียนไม่ได้ แต่เข้าเรียนของหลักสูตร TQU-105 ได้ก็เรียนสนุก ตรงกับใจพอดีเลย ขอบคุณอีกครั้งค่ะ <img src=\"/sites/all/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/images/smiley-innocent.gif\" title=\"Innocent\" alt=\"Innocent\" border=\"0\" /></p>\n', created = 1713228130, expire = 1713314530, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '3:6f701405f082cf090554040bb0c44346' in /home/tgv/htdocs/includes/cache.inc on line 112.
 • user warning: Table 'cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '3:5deefb6f0d4dc901ff231d9f2709ba2c' in /home/tgv/htdocs/includes/cache.inc on line 27.
 • user warning: Table 'cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<!--paging_filter--><p>คำตอบอยู่ในนี้ทั้งหมดแล้ว<img src=\"/files/u39710/paisan.jpg\" align=\"right\" width=\"90\" height=\"120\" /></p>\n', created = 1713228130, expire = 1713314530, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '3:5deefb6f0d4dc901ff231d9f2709ba2c' in /home/tgv/htdocs/includes/cache.inc on line 112.
 • user warning: Table 'cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '3:d84eb08b2f0ffda6bf772ff901b394b6' in /home/tgv/htdocs/includes/cache.inc on line 27.
 • user warning: Table 'cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<!--paging_filter--><p>ขอขอบคุณมากค่ะ  ได้รับความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคโนโลยีเว็บมากขึ้นค่ะ</p>\n', created = 1713228130, expire = 1713314530, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '3:d84eb08b2f0ffda6bf772ff901b394b6' in /home/tgv/htdocs/includes/cache.inc on line 112.
 • user warning: Table 'cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '3:0caa5aa725f424bd533e6a82da1a0fa4' in /home/tgv/htdocs/includes/cache.inc on line 27.
 • user warning: Table 'cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<!--paging_filter--><p>\n    ได้รับความรู้เกี่ยวกับความหมายของเว็บ1.0 ,2.0 และ3.0 และเข้าใจบ้างเพราะก่อนหน้านี้ไม่ทราบมาก่อนเลยค่ะ ขอบคุณมากค่ะที่ได้ให้ความรู้  จะพยายามเข้าเรียนให้ทันค่ะเพราะช่วงนี้เปิดเทอมแล้ว  งานก็เริ่มเยอะขึ้นค่ะ  ขอบคุณอีกครั้งค่ะ \n</p>\n', created = 1713228130, expire = 1713314530, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '3:0caa5aa725f424bd533e6a82da1a0fa4' in /home/tgv/htdocs/includes/cache.inc on line 112.
 • user warning: Table 'cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '3:3a219eaee7740bf13df4c7f3fbe567a5' in /home/tgv/htdocs/includes/cache.inc on line 27.
 • user warning: Table 'cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<!--paging_filter--><p>  ดีใจที่เลือกลงทะเบียนเรียนวิชานี้ค่ะ  เพราะมาอ่านบทความแล้วก็เข้าใจเกี่ยวกับเว็บดีมากขึ้น  จะได้อธิบายให้นักเรียนฟังได้ชัดเจนขึ้น  แต่เข้าไปในเว็บที่กำหนด UTQonline  ยากมากเลยค่ะ  กว่าจะเรียนได้ต้องใช้ความพยายามมาก  ขอขอบคุณครูมากนะคะที่แบ่งปันความรู้</p>\n', created = 1713228130, expire = 1713314530, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '3:3a219eaee7740bf13df4c7f3fbe567a5' in /home/tgv/htdocs/includes/cache.inc on line 112.

ใบความรู้ที่ 2.1 เรื่อง “ความหมายและจุดมุ่งหมายของเทคโนโลยีเว็บ 2.0”

รูปภาพของ ssspoonsak

UTQ online e-Training Course
 ใบความรู้ที่ 2.1เรื่อง “ความหมายและจุดมุ่งหมายของเทคโนโลยีเว็บ 2.0”
โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ ภายใต้ปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง
(Upgrading Teacher Qualification Through the Whole System: UTQ)
 

          Web 1.0
         
เว็บในยุคเริ่มต้นและยังคงมีให้เห็นอยู่ในปัจจุบัน มักมีรูปแบบของไฟล์เป็นนามสกุลเป็น .htm .html ทำหน้าที่ให้ข้อมูลข่าวสารในแบบสื่อสารทางเดียว ผู้ส่งสารกำหนดเนื้อหาเองทั้งหมด ต้องมีความรู้พื้นฐานการทำเว็บ และยากที่จะแบ่งปันส่งต่อเนื้อหาออกไป ผู้รับสารมีหน้าที่รับรู้ข่าวสารเพียงอย่างเดียว ไม่สามารถโต้ตอบได้ เช่น เดียวกับสื่อกระแสหลักอื่นๆ คือ หนังสือพิมพ์ วิทยุ และโทรทัศน์

          Web 2.0
          
ปัจจุบันเราใช้ Internet เพื่อเขียนบล็อก (BLOG), แชร์รูปภาพ, ร่วมเขียนวีกี (Wiki), แสดงความคิดเห็น (Post Comment) ในข่าว, หาแหล่งข้อมูลด้วย RSS เพื่อ Feed มาอ่าน รวมทั้ง Google จะเห็นได้ว่าวิถีการใช้ Internet เริ่มเปลี่ยนไป เว็บ 2.0 คือ การให้ความหมายของสิ่งที่เปลี่ยนไปของเทคโนโลยีเว็บไซต์เว็บในยุคปัจจุบัน ให้ความสำคัญกับผู้เข้าชมเว็บไซต์ โดยที่ผู้เข้าชมเว็บไซต์จะมีส่วนร่วมต่อเว็บไซต์มากขึ้น ไม่ใช่แค่เข้ามาชมเว็บไซต์ที่เจ้าของเว็บจัดทำขึ้นเท่านั้น ผู้เข้าชมเว็บไซต์สามารถสร้างข้อมูล (Content) ของเว็บไซต์ขึ้นมาได้เองหรือสามารถกำหนดคำสำคัญของเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องข้อมูล (tag content) ตัวอย่างเช่น Digg, Flickr, YouTube, Wiki Web 2.0 application นอกจากนั้นยังมีคุณสมบัติที่เรียกว่า RIA (Rich Internet Application) คือมี ส่วนติดต่อผู้ใช้ (User Interface) ที่ดียิ่งขึ้น เช่น คุณสมบัติลากแล้ววางโดยเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องในการสร้าง RIA เช่น AJAX, Flashส่วนสำคัญอีกส่วนหนึ่งของเว็บแอพพลิเคชั่น 2.0 นั่นก็คือการที่สร้างเว็บแอพพลิเคชั่นแล้วเปิดบริการของเว็บให้คนอื่นๆ สามารถมาใช้ได้ เช่น สร้างเว็บแอพพลิเคชั่นเกี่ยวกับระบบการซื้อขายสินค้าออนไลน์ขึ้นมา

          Web 3.0
         
เว็บในยุคอนาคตอันใกล้ คือ เว็บที่มีการพัฒนาการต่อจากเว็บ 2.0 ความแตกต่าง คือ สร้างความฉลาดเทียมให้กับสิ่งไม่มีชีวิต ใช้เป็นเครื่องมือช่วยคาดเดาพฤติกรรม วิเคราะห์ความต้องการของมนุษย์ เมื่อได้ข้อมูลนั้นมา ระบบจะประมวลผลอย่างมีเหตุผล พร้อมทั้งแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้า สร้างสิ่งที่ต้องการให้ผู้ใช้เว็บไซต์มีการเชื่อมโยงเนื้อหาสัมพันธ์ที่มีความสัมพันธ์กันกับแหล่งข้อมูลอื่นๆ เป็นเครือข่ายเดียวทั่วโลก มีการพัฒนารูปแบบที่เป็นมาตรฐานใช้ร่วมกัน ในแบบ XML แต่อาจเกิดปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ เพราะบทความที่มีเป็นจำนวนมาก และอาจไม่รู้ว่าแหล่งข้อมูลใดเป็นของเจ้าของอย่างแท้จริง
 

สร้างโดย: 
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล

สวัสดีค่ะ อ.พูนศักดิ์

ขอบคุณมากสำหรับความรู้เรื่อง บล็อก ดีมาก ๆ ค่ะ เคยพบอาจารย์หลายครั้งที่โรงเรียนสตรีสุริโยทัย งานประชุมThinkQuest ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อ จะได้เป็นลูกศิษย์หัวโข่งในครั้งนี้ เรียนกับอาจารย์ จะได้สร้างบล็อกเป็นเสียที เพิ่งจะได้เรียนรู้อย่างตั้งใจก็ครั้งนี้แหละ เพราะกลัวทำข้อสอบไม่ได้ เดี๋ยวจะตก สงสารอาจารย์ต้องมานั่งสอนใหม่ น้ำก็ท่วมสิงห์บุรี ล้อมรอบบ้าน ก็เรียนผ่านเน็ตไปเรื่อย ๆ ต้องรีบจบ จะได้ไปอบรมครูทั้งโรงเรียนให้เข้าไปเรียนให้สำเร็จ ตั้ง 85 ชีวิต จะทำสำเร็จไหมหนอ จริง ๆ เข้าเรียนที่สาระ การงาน แต่ลงทะเีบียนไม่ได้ แต่เข้าเรียนของหลักสูตร TQU-105 ได้ก็เรียนสนุก ตรงกับใจพอดีเลย ขอบคุณอีกครั้งค่ะ Innocent

คำตอบอยู่ในนี้ทั้งหมดแล้ว

ขอขอบคุณมากค่ะ  ได้รับความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคโนโลยีเว็บมากขึ้นค่ะ

    ได้รับความรู้เกี่ยวกับความหมายของเว็บ1.0 ,2.0 และ3.0 และเข้าใจบ้างเพราะก่อนหน้านี้ไม่ทราบมาก่อนเลยค่ะ ขอบคุณมากค่ะที่ได้ให้ความรู้  จะพยายามเข้าเรียนให้ทันค่ะเพราะช่วงนี้เปิดเทอมแล้ว  งานก็เริ่มเยอะขึ้นค่ะ  ขอบคุณอีกครั้งค่ะ 

  ดีใจที่เลือกลงทะเบียนเรียนวิชานี้ค่ะ  เพราะมาอ่านบทความแล้วก็เข้าใจเกี่ยวกับเว็บดีมากขึ้น  จะได้อธิบายให้นักเรียนฟังได้ชัดเจนขึ้น  แต่เข้าไปในเว็บที่กำหนด UTQonline  ยากมากเลยค่ะ  กว่าจะเรียนได้ต้องใช้ความพยายามมาก  ขอขอบคุณครูมากนะคะที่แบ่งปันความรู้

ยินดีค่ะที่ได้เข้ามาเรียนกันอาจารย์คนเก่งค่ะ

มีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีน้อย  ได้อ่าน แล้วเข้าใจง่ายค่ะ  แต่ยังต้องเรียนรู้เพิ่มเติมอีกมาก ขอบคุณมากค่ะ

อาจารย์โหลดไฟล์วีดีทัศน์บรรยายไม่ได้ครับช้ามากครับ ทำไงดีครับ อยากเห็นจังเลย มีวิธีไหนเร็วๆบ้างครับช่วยบอกหน่อยครับ สงสารคนบ้านไกลด้วยครับ

อ่านบทความของอาจารย์แล้ว ก็เข้าใจดี  ทำใบงานที่ไหนค่ะ หนุสมัครสมาชิกแล้ว  ต้องรอ 15 วันถึงจะใช้ได้ใช่มั้ยค่ะ  หนูเชยนิดๆ มีงานโรงเรียนต้องพิมพ์เยอะ 

ขอบคุณจ้าท่านอาจารย์ กำลังง ๆ อยู่ว่าจะไปหาข้อมูลที่ไหน Smile

เห็นด้วยกับคุณครูที่ขอให้สามารถcopyไปวางในwordได้จะได้อ่านและจดจำได้ดีและได้ความรู้ไว้นานๆ

ใบงานนี้รู้สึกจะมีในข้อสอบ1 ข้อหรือปล่าวเนี่ยถ้าจำไม่ผิดนะ

อาจารย์คะ

ช่วยทำใบความรู้เป็น Word  เพื่อจะได้ print out ออกมาอ่าน และเก็บเป็นใบความรู้

แล้วก็จะได้ทำข้อสอบอาจารย์ได้ เนื่องจากอ่านจากหน้าจอไม่ไหว ปวดตา

ขอบคุณมากนะค่ะ

ขออนุญาตบ่นหน่อยนะคะ

เข้ายาก ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ มาก ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

ขนาด net ที่บ้านความเร็ว  6 mb  ถ้าไปที่โรงเรียน 2 mb 

สงสัยจะแก่ก่อนจบ

55555555555555555555555555555

ได้ความรู้เพิ่มอีกอย่างครับอาจารย์ ปล่อความสงสัยไว้มานาน

ได้เข้าไปศึกษาจากการบรรยาของอาจารย์  รู้สึกเข้าใจดี

รูปภาพของ techno

เพิ่งตื่น  จะพยามศึกษา

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 545 คน กำลังออนไลน์