• user warning: Table 'cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '3:ba2d3c5537878642980bedf96b3b28a7' in /home/tgv/htdocs/includes/cache.inc on line 27.
  • user warning: Table 'cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<!--paging_filter--><blockquote><h2 style=\"text-align: left;\" align=\"center\">รูปแบบของสื่อสิ่งพิมพ์</h2>\n</blockquote>\n<p align=\"center\">\n<script type=\"text/javascript\">// <![CDATA[\n google_ad_client = \"ca-pub-4345580538062578\";\n google_ad_slot = \"8189464773\";\n google_ad_width = 320;\n google_ad_height = 100;\n// ]]></![cdata[></script><!-- tgv-cms-nodebook_320x100 --><!-- tgv-cms-nodebook_320x100 --><script type=\"text/javascript\" src=\"//pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js\">// <![CDATA[\n\n// ]]></![cdata[></script></p>\n<p align=\"center\"><img src=\"/files/u1197/626700-book001.gif\" alt=\"/files/u1197/626700-book001.gif\" width=\"300\" height=\"288\" border=\"0\" /></p>\n<p><br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; สำหรับรูปแบบของสื่อสิ่งพิมพ์แบ่งออกได้เป็น 3 รูปแบบคือ<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1. <span data-mce-mark=\"1\">ระบบการพิมพ์</span> (printing System) หมายถึง การใช้แท่นพิมพ์กระดาษ และหมึกพิมพ์ในการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ออกมาได้เป็นจำนวนมากในเวลาอันสัน มีอยู่หลายระบบด้วยกันคือ &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<br />&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;1.1 การพิมพ์แบบแม่พิมพ์นนหรือเลตเทอร์เพรส(LetterPress) มีต้นแบบมาจากกูเตูนเบิร์กโดยตัวพิมพ์จะนูนโดดขึ้รมาในกระจกเงา คิอกลับซ้าย-ขวาเมื่อกลิ้งหมึกผ่านแล้วป้อนกระดาษไปปิดทับ<br /><span data-mce-mark=\"1\">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 1.2 การพิมพ์แบบแม่พิมพ์แบบร่องลึกหรือโรโทกราวร์ (Rotogravure) คือตัวพิมพ์แท่นที่จะ</span><span data-mce-mark=\"1\">นูนก็กลับตรงกันข้ามคือเป็นร่องลึกลงไป หมึกจะถูกใสลงไปในร่อง และเมื่อกดกระดาษลงไปหมึกในร่องตัวพิมพ์จะถูกซึมไปปรากฎอยู่บนกระดาษาซึ่งวิธีการพิมพ์แบบนี้ค่อนข้างยาก<br /></span><span data-mce-mark=\"1\">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 1.3 การพิมพ์แบบแม่พิมพ์แบบแบนหรือออฟพริ้นติ้ง การพิมพ์แบบนี้ได้นำการถ่ายภาพที่ต้องการจะพิมพ์ลงบนแผ่นอโลมีเนียมซึ่งเรียกว่าแผ่นพิมพ์เพลทจากนั้นจากนั้นก็จะนำไปอาบนำยาเคมีที่จะบังคับให้สีใดสามารถติดได้อยู่บนบริเวณใดที่ต้องการให้ติดวิธีนี้ภาพในแผนพิมพ์จึงสามารถเป็ยนภาพลักษณะปกติไม่ต้องกลับซ้ายกลับขวา ดังเช่นวิธีที่ 2ที่ได้กล่าวมาแล้วและภาพพิมพ์ได้จะมีความคมชัดเจนสวยงามและเป็นธรรมชาติมากที่สุด&nbsp;<br /></span><span data-mce-mark=\"1\">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 1.4 การพิมพ์แบบแม่ลายฉลุหรือซิลค์สกีน เป็นระบบที่กลิ้งหมึกผ่าน</span></p>\n<p><span data-mce-mark=\"1\">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;2. <span data-mce-mark=\"1\">การพิมพ์แบบถ่ายภาพหรือโฟโต้กราฟฟิก ปริ้นติ้ง</span> Photo Graphic Printin หมายถึงการใช้เครื่องมือบางอย่างถายภาพต้นฉบับหรือจากหนังสือพิมพ์</span></p>\n<p><span data-mce-mark=\"1\">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; 3.<span data-mce-mark=\"1\">การพิมพ์ในระบบคอมพิวเตอร์</span> หมายถึง เทคโนโลยีที่ทันสมัยในปัจจุปันที่ใช้ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด สะดวก รวดเร็ว<br /></span></p>\n<p><span data-mce-mark=\"1\">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ดั้งนั้น จะเห็นได้ว่าการที่โลกมนุษย์เจริญรุ้รืองมาตราบเเท่าทุกวันนี้ ก็เนื่องจากมีการถ่ายทอดความรู้ และแนวความคิดมาจากบรรพบุรุษมาสู่ลูกหลาน โดยอาศัยสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลักซึ่งจะช่วยให้คนรุ่นหลังๆได้เรียนรู้เรื่องราวต่างๆจากบรรพบุรุษแลัวนำไปศึกษาค้นคว้าต่อจึงเกิดความรู้ใหม่ๆเพิีมขึ้นอย่างรวดเร็วนอกจาดนี้สื่อสิ่งพิมพ์ยังมีบทบาทใาการใช้เป็นสื่อในการถ่ายทอดมรดกทางวัฒนธรรมของชาติและของท้องถิ่นอีกด้วย </span></p>\n<p>&nbsp;</p>\n<blockquote><p>แหล่งที่มาของข้อมูล</p>\n<ul>\n<li><a href=\"http://pirun.ku.ac.th/~g5086066/report1g2.doc\">http://pirun.ku.ac.th/~g5086066/report1g2.doc</a></li>\n<li><a href=\"http://std.kku.ac.th/4630801725/Technology%20Internet/e-mail.doc\">http://std.kku.ac.th/4630801725/Technology%20Internet/e-mail.doc</a></li>\n<li><a href=\"http://news.sanook.com/scoop/scoop_100982.php\">http://news.sanook.com/scoop/scoop_100982.php</a></li>\n<li><a href=\"http://lightning.prohosting.com/~thaiview/tvhistory.htm\">http://lightning.prohosting.com/~thaiview/tvhistory.htm</a></li>\n<li><a href=\"http://202.129.53.76/watcharee/n6.html\">http://202.129.53.76/watcharee/n6.html</a>&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</li>\n<li><a href=\"http://dusithost.dusit.ac.th/librarian/it107/C6.htm\">http://dusithost.dusit.ac.th/librarian/it107/C6.htm</a></li>\n<li><a href=\"http://surinrelations.org.www.readyplanet.net/index.php?lay=show&amp;ac=article&amp;Id=251289\">http://surinrelations.org.www.readyplanet.net/index.php?lay=show&amp;ac=article&amp;Id=251289</a></li>\n</ul>\n</blockquote>\n<p>&nbsp;</p>\n<p align=\"center\"><img src=\"http://www.thaigoodview.com/files/u1197/reply-00000028359_0.gif\" alt=\"/files/u1197/reply-00000028359_0.gif\" /></p>\n', created = 1713219408, expire = 1713305808, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '3:ba2d3c5537878642980bedf96b3b28a7' in /home/tgv/htdocs/includes/cache.inc on line 112.

0305 รูปแบบของสื่อสิ่งพิมพ์

รูปแบบของสื่อสิ่งพิมพ์

/files/u1197/626700-book001.gif


       สำหรับรูปแบบของสื่อสิ่งพิมพ์แบ่งออกได้เป็น 3 รูปแบบคือ
           
            1. ระบบการพิมพ์ (printing System) หมายถึง การใช้แท่นพิมพ์กระดาษ และหมึกพิมพ์ในการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ออกมาได้เป็นจำนวนมากในเวลาอันสัน มีอยู่หลายระบบด้วยกันคือ          
           1.1 การพิมพ์แบบแม่พิมพ์นนหรือเลตเทอร์เพรส(LetterPress) มีต้นแบบมาจากกูเตูนเบิร์กโดยตัวพิมพ์จะนูนโดดขึ้รมาในกระจกเงา คิอกลับซ้าย-ขวาเมื่อกลิ้งหมึกผ่านแล้วป้อนกระดาษไปปิดทับ
          1.2 การพิมพ์แบบแม่พิมพ์แบบร่องลึกหรือโรโทกราวร์ (Rotogravure) คือตัวพิมพ์แท่นที่จะนูนก็กลับตรงกันข้ามคือเป็นร่องลึกลงไป หมึกจะถูกใสลงไปในร่อง และเมื่อกดกระดาษลงไปหมึกในร่องตัวพิมพ์จะถูกซึมไปปรากฎอยู่บนกระดาษาซึ่งวิธีการพิมพ์แบบนี้ค่อนข้างยาก
          1.3 การพิมพ์แบบแม่พิมพ์แบบแบนหรือออฟพริ้นติ้ง การพิมพ์แบบนี้ได้นำการถ่ายภาพที่ต้องการจะพิมพ์ลงบนแผ่นอโลมีเนียมซึ่งเรียกว่าแผ่นพิมพ์เพลทจากนั้นจากนั้นก็จะนำไปอาบนำยาเคมีที่จะบังคับให้สีใดสามารถติดได้อยู่บนบริเวณใดที่ต้องการให้ติดวิธีนี้ภาพในแผนพิมพ์จึงสามารถเป็ยนภาพลักษณะปกติไม่ต้องกลับซ้ายกลับขวา ดังเช่นวิธีที่ 2ที่ได้กล่าวมาแล้วและภาพพิมพ์ได้จะมีความคมชัดเจนสวยงามและเป็นธรรมชาติมากที่สุด 
          1.4 การพิมพ์แบบแม่ลายฉลุหรือซิลค์สกีน เป็นระบบที่กลิ้งหมึกผ่าน

            2. การพิมพ์แบบถ่ายภาพหรือโฟโต้กราฟฟิก ปริ้นติ้ง Photo Graphic Printin หมายถึงการใช้เครื่องมือบางอย่างถายภาพต้นฉบับหรือจากหนังสือพิมพ์

            3.การพิมพ์ในระบบคอมพิวเตอร์ หมายถึง เทคโนโลยีที่ทันสมัยในปัจจุปันที่ใช้ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด สะดวก รวดเร็ว

            ดั้งนั้น จะเห็นได้ว่าการที่โลกมนุษย์เจริญรุ้รืองมาตราบเเท่าทุกวันนี้ ก็เนื่องจากมีการถ่ายทอดความรู้ และแนวความคิดมาจากบรรพบุรุษมาสู่ลูกหลาน โดยอาศัยสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลักซึ่งจะช่วยให้คนรุ่นหลังๆได้เรียนรู้เรื่องราวต่างๆจากบรรพบุรุษแลัวนำไปศึกษาค้นคว้าต่อจึงเกิดความรู้ใหม่ๆเพิีมขึ้นอย่างรวดเร็วนอกจาดนี้สื่อสิ่งพิมพ์ยังมีบทบาทใาการใช้เป็นสื่อในการถ่ายทอดมรดกทางวัฒนธรรมของชาติและของท้องถิ่นอีกด้วย

 

แหล่งที่มาของข้อมูล

 

/files/u1197/reply-00000028359_0.gif

สร้างโดย: 
ปราญชลี ศาศวัตเตชะ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 536 คน กำลังออนไลน์