ตัวอย่างข้อสอบสาระประวัติศาสตร์ ม.ปลาย ชุดที่ 4

รูปภาพของ supatkul

ตัวอย่างข้อสอบสาระประวัติศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชุดที่ 4
ข้อสอบโดย ครูภคินี เขินประติยุทธ โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" จ.ฉะเชิงเทรา

คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

1. แนวคิดใดไม่ใช่แนวคิดเกี่ยวกับเรื่องถิ่นเดิมของชนชาติไทย

  ก. ถิ่นเดิมของชนชาติไทยอยู่ในบริเวณตอนกลางของจีน

  ข. ถิ่นเดิมของชนชาติไทยอยู่ในแถบเทือกเขาเทียนชาน

  ค. ถิ่นเดิมของชนชาติไทยอยู่ในคาบสมุทรมลายูและหมู่เกาะอินโดนีเซีย

  ง. ถิ่นเดิมของชนชาติไทยอยู่ในประเทศไทยปัจจุบัน

2. เหตุผลใดที่มีน้ำหนักมากที่สุดที่คนส่วนใหญ่ไม่ยอมรับแนวคิดเรื่องถิ่นกำเนิดของคนไทยอยู่บริเวณเทือกเขาอัลไต

  ก. มีความทุรกันดาร

  ข. มีศัตรูมาก

  ค. เป็นบริเวณที่มีอากาศหนาวเย็น

  ง. มีระยะทางที่ห่างไกลจากไทยออกไป

3. แนวคิดที่เชื่อว่าถิ่นกำเนิดของชนชาติไทยกระจายอยู่ทั่วบริเวณจีนตอนใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีเหตุผลอย่างไร

  ก. เพราะมีผลงานชาวตะวันตกศึกษา

  ข. มีคนไทยตั้งถิ่นฐานบริเวณนั้น

  ค. คนไทยตั้งถิ่นฐานบริเวณนั้นเพียงพวกเดียว

  ง. มีการอพยพเพียงครั้งเดียว

4. แนวคิดที่ว่าถิ่นกำเนิดของชนชาติไทยอยู่ในดินแดนประเทศไทยปัจจุบันใช้หลักฐานใดสนับสนุน

  ก. ลักษณะการอพยพจากเหนือมาใต้

  ข. ความคล้ายคลึงกันทางด้านวัฒนธรรม

  ค. จดหมายเหตุของจีน

  ง. โครงกระดูกของมนุษย์ที่บ้านเก่าจังหวัดกาญจนบุรี

5. เหตุผลที่คัดค้านว่าถิ่นกำเนิดของไทยอยู่บริเวณคาบสมุทรมลายู

  ก. การอพยพขัดกับความเป็นจริงที่อพยพจากที่ต่ำสู่ที่สูง

  ข. การดำเนินชีวิตเกี่ยวกับภูมิประเทศมากกว่าเชื้อชาติ

  ค. โครงกระดูที่พบระบุเชื้อชาติไม่ได้

  ง. เชื้อไข้มาเลเรียได้รับเชื้อแล้วไม่เกี่ยวกับเชื้อชาติ

6. รัฐโบราณที่เรียกว่า ลังกาสุกะ มีศูนย์กลางหรือเมืองหลวงอยู่ที่กลุ่มโบราณสถานเมืองเก่าในพื้นที่ใดต่อไปนี้

  ก. อ.ไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

  ข. อ.ยะรัง จังหวัดปัตตานี

  ค. อ. เมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

  ง. อ. บ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

7. ในพุทธศตวรรษที่ 13 จดหมายเหตุชาวจีนได้กล่าวถึงแคว้นที่สำคัญของประเทศไทยแคว้นหนึ่งคือ โถ-โล-โป-ตี ซึ่งมีหลักฐานแน่ชัดว่าตรงกับชื่อภาษาพื้นเมืองของแคว้นใด

  ก. ละโว้

  ข. ตามพรลิงค์

  ค. หริภุญชัย

  ง. ทวารวดี

8. หลักฐานใดที่กล่าวว่าอาณาจักรทวารวดีมีศูนย์กลางอยู่ที่นคร

  ก. หลักฐานตะเกียงโรมันพบที่นครปฐม

  ข. จารึกไฮแอม พบที่นครปฐม

  ค. เหรียญเงินจารึกเป็นภาษาสันสกฤต พบที่นครปฐม

  ง. ตำนานพญากง พญาพาน เมืองนครปฐม

9. ตำนานอุรังคธาตุกล่าวถึงการสร้างเมืองของอาณาจักรโบราณใด

  ก. โยนกเชียงแสน

  ข. โคตรบูร

  ค. ล้านนา

  ง. ล้านช้าง

10. ข้อใดกล่าวถึงอาณาจักรนครศรีธรรมราชไม่ถูกต้อง

  ก. มีความเจริญรุ่งเรืองมากที่สุดในภาคใต้

  ข. มีอายุยืนนานกว่า 1,000 ปี

  ค. บางเวลาตกอยู่ใต้อำนาจของอาณาจักรศรีวิชัย

  ง. เป็นแหล่งรับพระพุทธศาสนาลัทธิลังกาวงศ์

สร้างโดย: 
สุพัฒน์กุล ภัคโชค

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 737 คน กำลังออนไลน์