สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ

 

กำหนดการจัดงานมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา "๑๒ สิงหาพระบรมราชินีนาถ" พุทธศักราช ๒๕๕๑
ระหว่างวันท ี่๑๒-๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๑ ณ บริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร

วันอังคารที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๑
๑. พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์  จำนวน  ๕๗๗  รูป ถวายเป็นพระราชกุศล
เวลา ๐๖.๓๐ น.
-
ดร.จรินทร์   สวนแก้ว ประธานมูลนิธิ ๕ ธันวามหาราช, คณะกรรมการมูลนิธิ ๕  ธันวามหาราช, คณะกรรมการจัดงาน มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา “๑๒ สิงหาพระบรมราชินีนาถ” , ข้าราชการกรุงเทพมหานคร และประชาชนทุกสาขาอาชีพ พร้อมกันเพื่อทำบุญตักบาตร  ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง(ด้านทิศเหนือ)
-
พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ จำนวน ๑๐ รูป ที่เจริญพระพุทธมนต์ พร้อม ณ ปะรำพิธี และพระสงฆ์ที่รับบิณฑบาต จำนวน ๕๗๗ รูป พร้อม ณ เต็นท์รับรองบริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง(ด้านทิศเหนือ)
-
คณะกคณะกรรมการมูลนิธิฯ, คณะกรรมการจัดงานฯ, ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ จำนวน๕๗๗ รูป
-
วงดนตรีไทยของกรุงเทพมหานครเริ่มบรรเลง
เวลา ๐๗.๐๐ น.
-
นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประธานในพิธีเดินทางมาถึง
-
ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
-
เจ้าหน้าที่กรมศาสนา อาราธนาศีล
-
ประธานสงฆ์ให้ศีล
-
พระสงฆ์สมณศักดิ์ ถวายพระพร
-
ประธานในพิธีพร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิฯ คณะกรรมการจัดงานฯ ผู้แทนส่วนราชการทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดทั้งประชาชน ทำบุญถวายอาหารบิณฑบาตแด่พระสงฆ์ จำนวน ๕๗๗ รูป
-
การสวดสดุดีทำนองสรภัญญะเฉลิมพระเกียรติของกรมศิลปากร จำนวน ๑๗๗ คน
-
ประธานในพิธี คณะกรรมการมูลนิธิฯ และคณะกรรมการจัดงานฯ ถวายภัตตาหาร เช้า แด่พระสงฆ์สมณศักดิ์ และพระสงฆ์จำนวน ๑๐ รูป
-
ประธานในพิธี คณะกรรมการมูลนิธิฯ และคณะกรรมการจัดงานฯ ถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์สมณศักดิ์
-
พระสงฆ์ทั้งนั้นอนุโมทนา ( เสร็จพิธีทางศาสนา)
เวลา ๐๘ . ๐๐ น.
-
เคารพธงชาติ อัญเชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสา

๒. พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพร  “๑๒ สิงหาพระบรมราชินีนาถ

เวลา  ๑๕.๐๐  น..
-
วงดุริยางค์ ทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศ และตำรวจ นักเรียนนายร้อยนักเรียนนายเรือ   นักเรียนนายเรืออากาศ  นักเรียนนายร้อยตำรวจ  นักเรียนเตรียมทหาร นักเรียนพยาบาลทหารบกแลนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ พร้อมกันตั้งแถว รอรับเสด็จนายอภิรักษ์ โกษะโยธิน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร,  ดร.จรินทร์  สวนแก้ว ประธานมูลนิธิฯ,คณะกรรมการมูลนิธิฯ,คณะกรรมการจัดงานฯ และผู้มีเกียรติ พร้อมรอรับเสด็จ ประธานในพิธี               
- พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ จำนวน ๑๐ รูป พร้อม ณ ปะรำพิธี 
เวลา  ๑๕.๓๐  น.
-
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ประธานในพิธี เสด็จถึงมณฑลพิธีท้องสนามหลวง
-
วงดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัย
-
 เสด็จเข้าพลับพลาพิธี
-

ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย

- เจ้าหน้าที่กรมการศาสนา อาราธนาศีล
- ทรงศีล
-
ดร.จรินทร์   สวนแก้ว ประธานมูลนิธิฯ   กราบทูลถวายรายงาน
-

เสด็จยังหน้าพะบรมสาทิสลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

- ทรงเปิดกรวยกระทงดอกไม้ ธูปเทียน ถวายความเคารพพระบรมสาทิสลักษณ์
- ทรงกล่าวราชสดุดีถวายพระพร “๑๒ สิงหาพระบรมราชินีนาถ”
- พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์  เจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ ถวายพระราชกุศล
- วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี
-  ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์
- ประทับพระเก้าอี้
- ทรงหลั่งทักษิโณทก (พระสงฆ์ถวายอนุโทนา)
- ดร.จรินทร์  สวนแก้ว  ประธานมูลนิธิฯ  กราบทูลเบิกผู้เข้าเฝ้าถวายเงินและของที่ระลึก
-

เสด็จทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ

- เสด็จประทับรถยนต์พระที่นั่ง
- วงดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัย       
- เสด็จกลับ
- เสร็จพิธี(ถ่ายทอดสดทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ทั่วประเทศ)
๓.พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระ
เวลา ๑๖.๓๐ น..
-

คณะกรรมการมูลนิธิฯ คณะกรรมการจัดงานฯ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง นักเรียนนายร้อยจำนวน ๑๐๐ คน และนักเรียนพยาบาลทหารบก จำนวน ๑๐๐ คน ลูกเสือ เนตรนารีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ แขกผู้มีเกียรติ และประชาชนทุกหมู่เหล่า  พร้อม ณ บริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง (ด้านทิศเหนือ)

- รศ.ดร.ศิโรจน์   ผลพันธิน ประธานอนุกรรมการฝ่ายจัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะและเจ้าหน้าที่จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  จัดตั้งเทียนชัย พร้อมมอบโคมเทียนแก่ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี  และผู้มีเกียรติบนเวทีกลาง
เวลา ๑๗.๕๐ น..
-
ผู้อัญเชิญเครื่องราชสักการะ พร้อม ณ บริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง (ด้านทิศเหนือ )
เวลา ๑๘.๐๐ น. - เคารพธงชาติ เชิญธงชาติลงจากยอดเสา
(เวทีต่างๆ งดใช้เสียง)
- เริ่มพิธีอัญเชิญพานพุ่มสักการะเข้าประจำที่ พลโท ประยุทธ์ จันทร์โอชา แม่ทัพภาคที่ ๑
นำถวายพานต้นไม้เงิน ต้นไม้ทอง พานพุ่มเงิน พานพุ่มทอง และพานธูปเทียนแพ ตามลำดับ
- ผู้แทนองค์กรหน่วยงานต่างๆ ถวายพานพุ่มสักการะ
เวลา ๑๘.๕๐ น.. - พสกนิกรทุกหมู่เหล่าที่รวมพลบริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงเข้าประจำที่
- ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ แขกผู้มีเกียรติ คณะกรรมการมูลนิธิฯ คณะกรรมการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษา “๑๒ สิงหาพระบรมราชีนาถ” พร้อมกันที่บริเวณพิธี
 
การถวายเครื่องราชสักการะตามลำดับ
 
-
ประธานรัฐสภา
-

ประธานวุฒิสภา

-
ประธานศาลฎีกา
- ประธานศาลรัฐธรรมนูญ
-
ประธานศาลปกครองสูงสุด
-
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
-
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
-
ประธานสภากรุงเทพมหานคร
-
ปลัดกระทรวงกลาโหม
-
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
-
ปลัดกรุงเทพมหานคร
-
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด
-
ผู้บัญชาการทหารบก
-
ผู้บัญชาการทหารเรือ
-
ผู้บัญชาการทหารอากาศ
-
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
-
นายธรรมนูญ – นางหญิงรังสิมา หวั่งหลี อดีตประธานมูลนิธิฯ
-
ดร.ปัญญา–ดร.มนูญศรี โชติเทวัญ อดีตประธานคณะกรรมการจัดงานฯ
-
นางเยาวเรศ ชินวัตร ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์
อดีตประธานกรรมการจัดงานฯ
-
พลตำรวจเอกสันต์ - คุณหญิงเกิดศิริ ศรุตานนท์ อดีตประธานอำนวยการจัดงานฯ/ประธานที่ปรึกษามูลนิธิฯ
-
ดร.ประยุทธ - นางสุวิมล มหากิจศิริ อดีตประธานคณะกรรมการจัดงานฯ
-
ดร.สมศักดิ์ - ดร.ปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล อดีตประธานคณะกรรมการจัดงานฯ
-
นายสุจริต - นางอัจฉรา ปัจฉิมนันท์ อดีตประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดงานฯ
-
ดร.มานิต – ดร.ราณี เอื้อทวีกุล อดีตประธานคณะกรรมการจัดงานฯ
-
นายอารีย์ วงศ์อารยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย อดีตประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดงานฯ
-
นายประจักษ์ ตั้งคารวคุณ ประธานคณะกรรมการจัดงาน “๕ ธันวามหาราช” พุทธศักราช ๒๕๔๙ และนางละออ ตั้งคารวคุณ ประธานคณะกรรมจัดงาน “๑๒ สิงหาพระบรมราชินีนาถ” พุทธศักราช ๒๕๕๐
นายวรวิทย์-นางพัชรา วีรบวรพงศ์ อดีตประธานคณะกรรมการจัดงานฯ
-
ดร.จรินทร์ - รศ.พัชรี สวนแก้ว ประธานมูลนิธิฯ
เวลา ๑๙.๑๙ น.
-
ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี นายสมัคร–คุณหญิงสุรัตน์ สุนทรเวช ์ประธานในพิธีเดินทางมาถึง
-
วงดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาฤกษ์
-
์ ประธานในพิธีเสด็จถึงแท่นเกียรติยศ
-
ดร.จรินทร์  สวนแก้ว ประธานมูลนิธิฯ กล่าวรายงาน พร้อมกราบเรียนเชิญ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี  ถวายเครื่องราชสักการะ 
เวลา ๑๙.๒๙ น.
-
ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี เปิดกรวยกระทงดอกไม้ ถวายเครื่องราชสักการะ ถวายคำนับ
-
ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี จุดเทียนชัย แขกผู้มีเกียรติ และประชาชนทุกสาขาอาชีพจุดเทียนชัยเพื่อประกอบพิธีถวายพระพรชัยมงคล
-
ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี กล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและทรงกล่าวนำถวายพระพรชัยมงคลหน้าพระสาทิสลักษณ์ วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีโดย ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี นำร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี (๑ จบ)
-
ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี  เดินเข้าประจำแท่นเกียรติยศ  รศ.ดร.ศิโรจน์  ผลพันธิน ประธานอนุกรรมการฝ่ายพิธีถวายเครื่องราชสักการะ  มอบโคมเทียน
-
ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี นำร้องเพลงสดุดีมหาราชา (๒ จบ)พร้อมกับผู้เข้าร่วมพิธี
และประชาชนทั้งในบริเวณสนามหลวงและทุกจังหวัดทั่วราชอาณาจักร
เวลา ๑๘.๕๐-๑๙.๕๐ น.     
-
ถ่ายทอดสดทางโทรทัศนรวมการเฉพาะกิจเผยแพร่ทั่วประเทศ

วันพุธที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๑
 ๔.พิธีอัญเชิญเครื่องราชสักการะเฉลิมพระเกียรติ
   
เวลา๐๘.๐๐ น.
-

คณะกรรมการมูลนิธิฯ คณะกรรมการจัดงานฯ ผู้มีเกียรติและวงดุริยางค์ พร้อมกัน ณ เวทีกลางมณฑลพิธีท้องสนามหลวง (ด้านทิศเหนือ) เคารพธงชาติ เชิญธงชาติ  ขึ้นสู่ยอดเส

    เวลา ๐๘.๓๐ น.
-
เริ่มเคลื่อนขบวนอัญเชิญเครื่องราชสักการะไปยังลานพระราชวังดุสิต โดยรถพ่วงชานต่ำ ของกองทัพอากาศ
-
ดร.จรินทร์ สวนแก้ว ประธานมูลนิธิฯ พลตำรวจเอกสุนทร ซ้ายขวัญ กรรมการมูลนิธิฯ/ประธานอนุกรรมการฝ่ายอัญเชิญเครื่องราชสักการะ คณะกรรมการมูลนิธิฯคณะกรรมการจัดงานฯ และผู้มีเกียรติ นำริ้วขบวนเดินไปยังพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
    เวลา ๐๙.๐๙ น.
-
ดร.จรินทร์  สวนแก้ว ประธานมูลนิธิฯ กล่าวถวาย เครื่องราชสักการะเฉลิมพระเกียรติ นำร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี (๑ จบ) และเพลงสดุดีมหาราชา (๒ จบ))
   
-
นำเครื่องราชสักการะทูลเกล้าฯ ถวาย
   
-
เสร็จพิธี
สร้างโดย: 
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 1 คน กำลังออนไลน์