รายละเอียดโครงการประกวดสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ (Digital Learning Contest)

รูปภาพของ ssspoonsak

โครงการประกวดสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ (Digital Learning Contest) ครั้งที่ 1
ชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 
 

1. หลักการและเหตุผล

             ปัจจุบันโลกออนไลน์เช่นอินเทอร์เน็ตเป็นพื้นที่ที่เด็กและเยาวชนกำลังมีส่วนร่วมมากขึ้นเรื่อยๆ ในชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะการเข้าถึงสื่อต่างๆ บนอินเทอร์เน็ต ซึ่งในปัจจุบันมุ่งเน้นไปที่สื่อบันเทิง สื่อเรื่องเพศ และอบายมุข ทำให้เกิดพฤติกรรมที่ไม่สร้างสรรค์ ฉาบฉวย และสุ่มเสี่ยง
            เพื่อลดพฤติกรรมและความเสี่ยงดังกล่าว จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการระดมสร้างและนำเสนอสื่อสร้างสรรค์บนอินเทอร์เน็ต เพื่อเป็นทางเลือกที่ชัดเจนแก่เยาวชนในการเข้าถึงและใช้งานให้เกิดประโยชน์ อย่างไรก็ตามธรรมชาติของกลไกตลาดทำให้การสร้างสื่อสร้างสรรค์เป็นไปได้ยากเพราะตลาดโดยรวมมีความต้องการสื่อสร้างสรรค์น้อยเมื่อเทียบกับสื่อที่ไม่สร้างสรรค์ จึงต้องมีวิธีในการสร้างและนำเสนอสื่อสร้างสรรค์ที่เหมาะสมกับความเป็นจริง
            นอกจากนั้น การระดมสร้างและเผยแพร่เนื้อหาจะต้องเกิดขึ้นด้วยความร่วมมือของภาคีร่วมงานด้านเนื้อหาสร้างสรรค์บนโลกออนไลน์ ที่จะต้องมีการรวมกลุ่มกันเป็นเครือข่ายการทำงานที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ อีกทั้งต้องมีการพัฒนาระบบสนับสนุนการทำงานสร้างสรรค์เนื้อหาด้านบวกให้แก่ภาคีและเยาวชนผ่านกลไก เช่น กองทุนสื่อสร้างสรรค์
            เพื่อตอบปัญหาดังกล่าว แผนงาน ICT เพื่อสุขภาวะออนไลน์และการสนับสนุนภาคีเครือข่ายสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับภาคีด้านการศึกษา การเรียนรู้ จึงได้ร่วมกันริเริ่มโครงการประกวดสื่อการเรียนรู้ดิจิทัลสร้างสรรค์ โดยมีเป้าหมายที่จะสร้าง รวบรวม และนำเสนอสื่อสร้างสรรค์ เช่น บทเรียนช่วยสอน เว็บเพจสื่อการสอน บทความ บันทึก (บล็อก) สารคดีสั้น ในระบบอินเทอร์เน็ต ผ่านเว็บไซต์ของภาคีสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ที่เกี่ยวข้องกับสื่อสร้างสรรค์ เช่น sema.go.th, thaigoodview.com, fuse.in.th, learners.in.th, thaiteentv.com, openschool.in.th โดยใช้กลไกการประกวดเป็นเครื่องมือสร้างแรงจูงใจให้เกิดการสร้างเนื้อหาที่มีคุณภาพ

2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อสร้าง รวบรวม และเผยแพร่สื่อสร้างสรรค์บนอินเตอร์เน็ตให้ได้ปริมาณและคุณภาพมากจนเยาวชนสามารถใช้ประโยชน์ได้
2.2 เพื่อกระตุ้น ส่งเสริมให้เยาวชนที่มีศักยภาพในการสร้างผลงานสร้างสรรค์สามารถพัฒนางานและนำเสนอต่อสาธารณะผ่านระบบ
     อินเทอร์เน็ตได้ ผ่านระบบแรงจูงใจและการเชื่อมโยงเครือข่ายสังคม
2.3 เพื่อสนับสนุนการรวมกลุ่มของภาคีร่วมงานด้านข้อมูล ความรู้ และการศึกษา เพื่อการทำงานร่วมกันเป็นเครือข่าย
2.4 เพื่อพัฒนาระบบสนับสนุนการผลิตและเผยแพร่สื่อสร้างสรรค์ในระยะยาว เช่น กองทุนสื่อสร้างสรรค์

3. กลุ่มเป้าหมาย
          กลุ่มเป้าหมายหลัก คือ นักเรียนและครูในสถานศึกษา รวมทั้งเยาวชนทั่วไป และผู้ด้อยโอกาส

4. ผลผลิตของโครงการ
4.1 สื่อการเรียนการสอนแบบ HTML 540 เรื่อง ซึ่งสามารถใช้งานได้แบบออนไลน์และออฟไลน์ แบ่งเป็น 9 กลุ่มสาระวิชา 4 ช่วงชั้น
     ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาศาสนาวัฒนธรรม สุขศึกษาและพละศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและ
     เทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
4.2 พื้นที่ออนไลน์สร้างสรรค์บนเว็บ thaigoodview.com
4.3 สื่อที่บันทึกลงแผ่นซีดีรอมจำนวน 500 ชุด เพื่อมอบให้โรงเรียนห่างไกลและขาดแคลน
4.4 สื่อออนไลน์หน้าเดียวจากครู 1,000 เรื่อง

5. ขั้นตอนในการดำเนินงาน
          ระยะเวลาของโครงการ วันที่ 1 สิงหาคม 2551 ถึง -31 มีนาคม 2552
5.1 ประชุมทีมงานสรุปรูปแบบการประกวด ภายในวันที่ 11 กรกฎาคม 2551
5.2 จัดทำโปสเตอร์ และวางแผนการประชาสัมพันธ์ เสร็จสิ้นภายใน 29 สิงหาคม 2551
5.3 เชิญคณะกรรมการตัดสินประจำโครการ ภายในวันที่  29 สิงหาคม 2551
5.4 ประชาสัมพันธ์ในสถานศึกษาทั่วประเทศ ภายในวันที่ 15 กันยายน 2551
5.5 ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ ในเดือนสิงหาคม กันยายน 2551
5.6 รับสมัครประเภททีม ตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 30 กันยายน 2551 ขยายเวลาถึง 15 พฤศจิกายน 2551
5.7 รับสมัครประเภทบุคล ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน - 15 พฤศจิกายน 2551
5.8 ประเภทบุคคลส่งผลงานตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2551-31 ธันวาคม 2551
5.9 ประเภททีมส่งผลงานครั้งแรกเพื่อตรวจสอบความก้าวหน้า ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2551
5.10 ประเภททีมปรับปรุงแก้ไข เพิ่มเติม และส่งผลงานครั้งสุดท้าย ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2551
5.11 คณะกรรมการตรวจสอบ และตัดสินผลงาน เสร็จสิ้นภายในวันที่ 31 มกราคม 2552 (เลื่อนเป็น 22 มกราคม 2552)
5.12 ประกาศผลงานและมอบรางวัล ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2552 (เลื่อนเป็น 30 มกราคม 2552) ณ อุทยานการเรียนรู้ TK Park ชั้น 8 อาคารเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
5.13 บันทึกลงแผ่นซีดีรอม เพื่อมอบให้โรงเรียนห่างไกลและขาดแคลนสื่อ
5.14 ส่งรางวัลพร้อมวุฒิบัตร ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2552
5.15 ประเมินโครงการภายในวันที่ 31 มีนาคม 2552

6. รูปแบบผลงานในการส่งประกวด
  - ประเภททีม
6.1 ส่งผลงานเป็นทีม ทีมละ 4 คน ทุกทีมต้องมีครูเป็นสมาชิกอย่างน้อย 1 ท่าน เพื่อรับรองความถูกต้องของเนื้อหา และจะมีนักเรียน
     หรือไม่ก็ได้ ถ้ามีต้องมีนักเรียนไม่เกินทีมละ 3 คน สมาชิกในทีมทุกคนต้องอยู่ในโรงเรียนเดียวกัน ครูและนักเรียนจะเป็นสมาชิก
     หลายทีมก็ได้
6.2 แต่ละโรงเรียนจะส่งผลงานกี่ทีมก็ได้
6.3 ขั้นตอนการสมัคร และเลือกเนื้อหาสาระการเรียนรู้และช่วงชั้นที่จะจัดทำ
     6.3.1 สมัครสมาชิก http://www.thaigoodview.com
     6.3.2 ตรวจสอบสาระการเรียนรู้ และช่วงชั้น ที่ต้องการสร้างสื่อ ได้ที่ http://www.thaigoodview.com/contest2551
     6.3.3 สมัครเข้าร่วมประกวด และเลือกสาระการเรียนรู้ และช่วงชั้นที่ต้องการ
     6.3.4 ส่งใบสมัครอย่างเป็นทางการพร้อมหนังสือรับรองจากทางโรงเรียน ซึ่งดาวน์โหลดจาก
             เว็บ http://www.thaigoodview.com/contest2551
6.4 แต่ละทีมจะส่งกี่ชิ้นงานก็ได้ โดยต้องมีรายละเอียดแต่ละชิ้นงานดังนี้
     6.4.1 เนื้อหาไม่น้อยกว่า 1 หน่วยการเรียนรู้ หรือประมาณ 30 เพจ
     6.4.2 มีสื่อผสมตามความเหมาะสม เช่น ภาพนิ่ง เสียง ภาพเคลื่อนไหว ที่สามารถเรียกดูบนอินเทอร์เน็ตได้ในเวลารวดเร็ว
     6.4.3 รูปแบบผลงาน ต้องเป็นรูปแบบ HTML ที่เรียกใช้งานผ่าน Browser โดยไม่ต้องใช้ Server (ไม่ให้ใช้เทคโนโลยี 
             Server-side เช่น PHP, ASP, MySQL)
     6.4.4 Home page (หน้าแรก) ใช้ชื่อไฟล์ index.html หรือ index.htm เท่านั้น
     6.4.5 ผู้ส่งผลงานเป็นผู้รับผิดชอบด้านลิขสิทธิ์ของข้อมูลทุกชนิดในผลงาน
     6.4.6 ผู้ส่งผลงานยินยอมให้ผู้อื่นนำผลงานของตนไปใช้เพื่อการศึกษาและค้นคว้าได้ โดยต้องอ้างแหล่งที่มา
6.5 ทุกผลงานต้องได้รับการตรวจสอบ รับรองความถูกต้องของเนื้อหาจากครูที่เป็นสมาชิกในทีม
6.6 ผู้ส่งควรศึกษาข้อแนะนำในการทำเว็บไซต์เพื่อการเรียนรู้ที่ดี จาก http://www.thaigoodview.com/contest2551

- ประเภทบุคคล
6.7 จัดทำในรูปแบบสื่อออนไลน์หน้าเดียว จำนวน 1 เรื่อง
6.8 ผู้จัดทำผลงานต้องเป็นครูเท่านั้น โดยต้องทำการสมัครสมาชิกที่ www.thaigoodview.com ก่อน
6.9 รูปแบบผลงาน ต้องมีเนื้อหาเสร็จสิ้นภายใน 1 หน้า ความยาวอย่างน้อย 100 บรรทัด พร้อมทั้งรูปภาพประกอบ
6.10 การสมัคร สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2551 และสามารถจัดทำได้ทันที
6.11 ครู 1 คน สามารถสร้างได้ไม่จำกัดเรื่อง
6.12 ผู้ส่งผลงานเป็นผู้รับผิดชอบด้านลิขสิทธิ์ของข้อมูลทุกชนิดในผลงาน
6.13 ผู้ส่งผลงานยินยอมให้ผู้อื่นนำผลงานของตนไปใช้เพื่อการศึกษาและค้นคว้าได้ โดยต้องอ้างแหล่งที่มา

7. การส่งผลงานเข้าประกวด
- ประเภททีม
7.1  ส่งครั้งที่ 1 ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2551 ส่งผลงานและใบสมัครอย่างเป็นทางการเนื้อหา เพื่อตรวจสอบความก้าวหน้า
      และดูว่าสามารถออนไลน์ได้ดีเพียงใด โดยมีเนื้อหา10-15 เพจ หากไม่ส่งถือว่าสละสิทธิ์การเข้าร่วมประกวดทันที
7.2 ส่งครั้งที่ 2  หลังจากปรับปรุงแก้ไข เพิ่มเติม ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ส่งผลงานและหนังสือรับรองความถูกต้องของเนื้อหา

      การส่งผลงานแต่ละครั้ง ให้บันทึกข้อมูลทั้งหมดลง CD แล้วส่งมาที่
                ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
                โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 
                ซอยเจริญกรุง 57 ถนนเจริญกรุง 
                เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
      ระบุชื่อ นามสกุล ชื่อโรงเรียน ที่อยู่โรงเรียน หมายเลขโทรศัพท์โรงเรียน แนบมาพร้อมกับงาน
      เมื่อส่งผลงานแล้ว ให้ทุกทีมตรวจสอบผลงานของตนเอง ว่ามีจุดบกพร่องอย่างไรเมื่อนำผลงานออนไลน์ ได้ที่
      http://www.thaigoodview.com/contest2551 

- ประเภทบุคคล
   จัดทำบนเว็บ www.thaigoodview.com ส่งได้ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2551 ถึง 31 ธันวาคม 2551
  เมื่อจัดทำสื่อออนไลน์หน้าเดียวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และพร้อมที่จะส่งข้อมูลให้คณะกรรมการตรวจ
  ให้แจ้งส่งรายละเอียดผลงานของท่าน ที่นี่ สื่อที่ท่านสร้างจะถูกเปิดเผยต่อสาธารณะชน
  ***หลังจากแจ้งส่งสื่อออนไลน์หน้าเดียวแล้ว การแก้ไขต่างๆ จะไม่มีผลต่อการพิจารณาคะแนนของคณะกรรมการตัดสินอีก

8. รางวัลเกียรติยศ
8.1 ประเภททีม
     - รางวัลแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ
      (1) โรงเรียนทั่วไป 
           - ชนะเลิศประเภททีม     
              สำหรับโรงเรียน ถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 
              สำหรับผู้จัดทำ ทุนการศึกษา 20,000 บาท(จาก สสส.), IPOD NANO 4 เครื่อง จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม 
         ข้อกำหนดเพิ่มเติม สำหรับโรงเรียนทั่วไปที่จะได้รับการพิจารณาได้รับรางวัลชนะเลิศประเภททีม นอกจากจะได้คะแนนสูงสุด
                                  จากคณะกรรมการตัดสินแล้ว ต้องมีหนังสือรับรองจากผู้อำนวยการโรงเรียนว่า (ส่งมาพร้อมกับส่งผลงาน
                                   ครั้งที่ 2 หลังจากปรับปรุงแก้ไข เพิ่มเติม ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2551)
                           (1.1) โรงเรียนได้ใช้ Software ในการป้องกันภัยจากการใช้อินเตอร์เน็ตในโรงเรียนกับเครื่องคอมพิวเตอร์
                                    ของโรงเรียนที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ ซอฟต์แวร์ | คู่มือ | ใบรับรองการใช้งาน
                            (1.2) โรงเรียนต้องนำกิจกรรมในหลักสูตรเสริมทักษะการใช้อินเทอร์เน็ตสร้างสรรค์และปลอดภัย มาใช้กับ
                                    นักเรียนอย่างน้อย 1 กิจกรรม สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ หลักสูตรเสริมทักษะฯ | ใบรับรองการใช้งาน 
           - รางวัลที่ 2 จำนวน 1 รางวัล ทุนการศึกษา 15,000 บาท
           - รางวัลที่ 3 จำนวน 1 รางวัล ทุนการศึกษา 10,000 บาท
           - รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล ทุนการศึกษา 3,000 บาท

      (2) โรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร (โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ
            สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทุกสังกัด) และโรงเรียนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
           - ชนะเลิศประเภททีม     
              สำหรับโรงเรียน   ถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 
              สำหรับผู้จัดทำ ทุนการศึกษา 20,000 บาท(จาก สสส.), IPOD NANO 4 เครื่อง จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม 
           - รางวัลที่ 2 จำนวน 1 รางวัล ทุนการศึกษา 15,000 บาท
           - รางวัลที่ 3 จำนวน 1 รางวัล ทุนการศึกษา 10,000 บาท
           - รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล ทุนการศึกษา 3,000 บาท

8.2 ประเภทบุคคล
            - ชนะเลิศประเภทบุคคล     
              สำหรับโรงเรียน ถ้วยเกียรติยศจากปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
              สำหรับผู้จัดทำ ทุนการศึกษา 5,000 บาท
           - รางวัลที่ 2 จำนวน 2 รางวัล ทุนการศึกษา 3,000 บาท
           - รางวัลที่ 3 จำนวน 2 รางวัล ทุนการศึกษา 1,000 บาท

8.3 รางวัลเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ
     ทุกชิ้นงานที่ส่งและได้คะแนนการตัดสินจากคณะกรรมการ จะได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติทุกคน ต่อชิ้นงาน ทั้งประเภททีมและ
     ประเภทบุคคล ดังนี้
      8.3.1 เกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ ระดับเหรียญทอง ได้คะแนนตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป
      8.3.2 เกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ ระดับเหรียญเงิน ได้คะแนนตั้งแต่ร้อยละ 70-80
      8.3.3 เกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ ระดับเหรียญทองแดง ได้คะแนนตั้งแต่ร้อยละ 60-70
8.4 นอกจากนี้ยังมีรางวัลอื่นๆอีกมากมายซึ่งได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชน โดยจะแจ้งให้ทราบเป็นระยะไป

9. เกณฑ์การตัดสิน
9.1 ความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ร้อยละ 50
9.2 รูปแบบการนำเสนอน่าสนใจ ร้อยละ 25
9.3 ความคิดสร้างสรรค์ ร้อยละ 25

10. คณะกรรมการตัดสิน
ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการแต่งตั้ง จำนวน 10 ท่าน

11. ผู้สนับสนุน
      ผู้สนับสนุนหลัก สสส.และ ChangeFusion
 

สร้างโดย: 
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 541 คน กำลังออนไลน์