การพัฒนาขีดสมรรถนะครู ด้วยสื่อ ITฯ

รูปภาพของ ssspoonsak
บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง   การพัฒนาขีดสมรรถนะครู ด้วยสื่อ IT (Information Technology) ที่มีผลต่อการแก้ไขปัญหาการศึกษาของนักเรียนที่มี
                ความบกพร่องทางสติปัญญาและนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน

ผู้ศึกษา
ภาวดี วีรพันธุ์

ปีที่พิมพ์
2552
รายงาน การพัฒนาขีดสมรรถนะครู ด้วยสื่อ IT (Information  Technology) ที่มีผลต่อการแก้ไขปัญหาการศึกษาของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาและการได้ยิน โรงเรียนระยองปัญญานุกูล จังหวัดระยอง  ปีการศึกษา 2551 เป็นวิธีการศึกษาค้นคว้า แบบกึ่งทดลอง (Qua-si  Experlimantal  Research) เชิงพรรณนา (Descriptive Study) และมีการเก็บข้อมูลก่อน และหลังจัดกิจกรรม กลุ่มตัวอย่างคือ ครูและบุคลากรการศึกษา จำนวน 47 คน  ดำเนินการพัฒนา รวมระยะเวลา 20 วัน เพื่อศึกษาระดับความรู้  การรับรู้  ความคาดหวังประโยชน์  และการปฏิบัติจัดทำสื่อ  และเปรียบเทียบระดับความรู้  การรับรู้ประโยชน์  ความคาดหวังประโยชน์  และการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการศึกษาที่เกิดขึ้นกับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาและนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ด้วยวิธีการประชุมเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง การพัฒนาขีดสมรรถนะครูด้วยสื่อ IT  (Information Technology) กิจกรรมการบรรยาย กิจกรรมการสาธิตและกิจกรรมการฝึกปฏิบัติการจัดทำสื่อ IT (Information Technology) ด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม SPSS for Windows วิเคราะห์ข้อมูลวิจัยพัฒนานวัตกรรม ด้วยสถิติค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติ Pair t – test
ผลของการศึกษาค้นคว้า  พบว่า ครูและบุคลากรการศึกษา มีคะแนนความรู้การจัดทำสื่อ IT  (Information Technology)  เพื่อแก้ไขปัญหาการศึกษาของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาและนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินระดับสูง  และความรู้การจัดทำสื่อ IT หลังการพัฒนาสูงกว่าก่อนพัฒนาอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01   มีการรับรู้ประโยชน์  ความคาดหวังประโยชน์และการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการศึกษาที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนของการจัดทำสื่อ IT (Information Technology)ที่มีผลต่อนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาและนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินระดับสูง และมีการรับรู้ประโยชน์  ความคาดหวังประโยชน์และการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาหลังการพัฒนาสูงกว่าก่อนพัฒนาอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ข้อเสนอแนะ   การแก้ไขปัญหาการศึกษาที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาและผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ควรจะนำเอาผลการศึกษาไปผลักดันกระตุ้นและส่งเสริม สมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา คุณลักษณะของวิชาชีพชั้นสูง 10 ข้อ  คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณครู ให้บรรลุผลสำเร็จตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ปี 2542  ให้เป็นรูปธรรม ต่อไป

หมายเหตุ : ท่านที่สนใจข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อที่ 
ครูภาวดี  วีรพันธุ์  รองผู้อำนวยการชำนาญการ  
โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา จังหวัดระยอง
โทรศัพท์ 081-781-0377 

สร้างโดย: 
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 6 คน กำลังออนไลน์