ปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์

ปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์

จากความไม่สมดุล กันระหว่างทรัพยากรที่นำมาใช้ผลิตสินค้าและบริการกับความต้องการของมนุษย์

ดังที่กล่าวมาแล้ว  ทำให้ทุกสังคมต้องเผชิญกับปัญหาในการใช้ทรัพยากรในทำนองเดียวกัน ซึ่งอาจ

สรุปปัญหาพื้นฐานสำคัญได้  3  ประการ

1. ปัญหาว่าจะผลิตอะไร  (What to Produce)  เป็นปัญหาการตัดสินใจว่าควรจะผลิตสินค้าอะไร

ผลิตเป็นจำนวนเท่าไร  ซึ่งปัญหานี้เกิดจากทรัพยากรการผลิตที่มีอยู่อย่างจำกัด  ถ้าทรัพยากรทั้งหมด

ถูกใช้ไปกับการผลิตสินค้าประเภทหนึ่ง  ก็จะไม่มีทรัพยากรเหลือสำหรับผลิตสินค้าประเภทอื่น

ด้วยเหตุนี้จึงมีความจำเป็นที่จะต้องตัดสินใจว่าจะเลือกผลิตอะไรและจำนวน เท่าไรจากทรัพยากรที่มีอยู่

2. ปัญหาว่าจะผลิตอย่างไร (How  to  Produce)  เป็นการพิจารณาว่าจะผลิตสินค้าและบริการด้วยเทคนิค

การผลิตแบบไหน ใช้ปัจจัยการผลิตอะไรบ้าง แต่ละชนิดใช้สัดส่วนเท่าไร  จึงจะทำให้ได้ผลผลิตมี

ประสิทธิภาพมากที่สุดหรือเสียต้นทุนต่ำที่สุด  ซึ่งเป็นเรื่องของการหาความรู้เกี่ยวกับการผลิตให้เหมาะสม

3. ปัญหาว่าจะผลิตเพื่อใคร  (For  Whom to Produce)   เป็นการพิจารณาว่าสินค้าและบริการที่ผลิตได้จะ

จัดสรรให้แก่บุคคลหรือกลุ่ม บุคคลใดในสังคม  ด้วยวิธีการใดจึงจะเกิดความเป็นธรรมในสังคม  ถ้าสินค้า

และบริการที่ผลิตได้ถูกจัดสรรให้คนในเมืองเป็นส่วนมาก  ก็จะเหลือน้อยสำหรับคนในชนบท  หรือจะ

แบ่งให้ประชาชนทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน

ปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์ทั้ง  3  ประการนี่เอง  เป็นปัญหาที่ทุกสังคมจะต้องเผชิญ  ดังนั้น

มนุษย์เราทุกวันนี้จึงต้องศึกษาหาคำตอบให้แก่ปัญหาเหล่านั้น  เพื่อให้ได้มาซึ่งการกินดีอยู่ดีของคนในสังคม

ซึ่งการแก้ปัญหาพื้นฐานดังกล่าวจะแตกต่างกันไปตามลักษณะของระบบเศรษฐกิจที่ ใช้ในสังคมนั้นๆ

สร้างโดย: 
นางรัชญา ไชยนา,นางสาว ศิรินทิพย์ทิพย์ งามธโนปจัย

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 5 คน กำลังออนไลน์