ประโยชน์ของวิชาเศรษฐศาสตร์

ประโยชน์ของวิชาเศรษฐศาสตร์

1.  ประโยชน์ที่เกิดกับผู้ศึกษาโดยตรง  ผู้ศึกษาจะเข้าใจหลักทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ เข้าใจภาวะเศรษฐกิจ

และการเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจ ทำให้ปรับตัวเข้ากับเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงได้อย่างดี สามารถ

ดำรงชีวิตประจำวันได้อย่างมีหลักเกณฑ์

2.  ประโยชน์ในฐานะผู้บริโภค  ทำให้ผู้บริโภคตัดสินใจเลือกบริโภคสินค้าและบริการที่ ตนได้รับความพอใจ

สูงสุดภายใต้ระดับรายได้ที่มีอยู่  เป็นการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดคุ้มค่าและเกิดประโยชน์มากที่สุด นอกจากนี้

ช่วยให้ผู้บริโภคเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจ และปรับตัวให้ทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง

ที่เกิดขึ้น  ตลอดจนรู้จักการออม  แสวงหารายได้ และรายจ่ายอย่างคุ้มค่า

3. ประโยชน์ในฐานะผู้ผลิต  ทำให้ผู้ผลิตตัดสินใจเลือกใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดไปในการผลิตสินค้าและ

บริการอย่างคุ้มค่า  ประหยัด ช่วยลดต้นทุนการผลิต  ทำให้ธุรกิจได้รับกำไรเพิ่มขึ้น  นอกจากนี้ช่วยให้ผู้ผลิตเข้าใจ

การเปลี่ยนแปลงของสภาวะทางเศรษฐกิจ  และปรับตัวให้ทันต่อสถานการณ์การที่เกิดขึ้น    สามารถตัดสินใจเลือก

ลงทุนหรือดำเนินธุรกิจได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์นั้นๆ

4.  ประโยชน์ในฐานะรัฐบาล  ทำให้ผู้บริหารเข้าใจลักษณะโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศ  สามารถวิเคราะห์

ถึงสาเหตุของปัญหาทางเศรษฐกิจและหาแนวทางแก้ไข โดยกำหนดออกมาเป็นแผนและนโยบายทางเศรษฐกิจ

ที่จะนำไปใช้ในการแก้ปัญหา  ให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศ

5. ประโยชน์ในฐานะพลเมืองของประเทศ  ทำให้เข้าใจปัญหาเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในบ้านเมือง  เข้าใจบทบาทและ

การดำเนินนโยบายทางเศรษฐกิจของรัฐบาล  เพื่อจะได้ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้

สร้างโดย: 
นางรัชญา ไชยนา,นางสาว ศิรินทิพย์ทิพย์ งามธโนปจัย

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 5 คน กำลังออนไลน์