คำสำคัญเกี่ยวกับสถิติที่ควรรู้

คำสำคัญเกี่ยวกับสถิติ

 • สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive  statistics)  หมายถึงสถิติที่ว่าด้วยการเก็บรวบรวมการนำเสนอ  การวิเคราะห์  และการตีความหมายของข้อมูล  ซึ่งสถิติที่จะได้จะแสดงลักษณะของข้อมูลนั้น  ไม่ได้ใช้การทำนายหรือคาดคะเนลักษณะประชากร
  ตัวอย่าง  การวิเคราะห์ข้อมูล  เช่น  การวัดแนวโน้มสู่ส่วนกลาง (ค่าเฉลี่ยเลขคณิต  ฐานนิยม  มัธยฐาน)  และการวัดการกระจาย (พิสัย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ฯลฯ)
 • สถิติเชิงอนุมาน (Inferential  statistics)  หมายถึง  สถิติที่ว่าด้วยกระบวนการทั้ง 4 อย่างดังกล่าว  แต่มีการนำค่าสถิติที่ได้ไปดำเนินการตามวิธีการทบสถิติ  เพื่อทำนายหรือคาดคะเนเกี่ยวกับประชากรต่อไป

- คะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน 5 จำนวน  4 ห้อง  นำคะแนนมาหาคะแนนเฉลี่ย  ครูไม่ได้นำมาดำเนินการต่อไป  เรียกกระบวนการที่ครูวิเคราะห์ว่า  สถิติเชิงพรรณนา
- แต่ถ้าครูนำคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนชั้น ม. 5/4  ไปดำเนินการทางสถิติบางอย่างแล้วนำผลที่ได้มาทำนายคะแนนของนักเรียนชั้น ม.5  จำนวน 4 ห้อง  เรียกกระบวนการวิเคราะห์ของครูว่า  สถิติเชิงอนุมานฃ

 • ประชากร (Population)
   ประชากร  หมายถึง  จำนวนทั้งหมดของคน  สัตว์  หรือสิ่งของที่เราหาข้อมูล
   
 • ตัวอย่าง (Sample)
   ตัวอย่าง  คือ  ประชากรส่วนหนึ่งที่เราเลือกเก็บข้อมูลมาศึกษาจากประชากรทั้งหมด  ตัวอย่างเป็นตัวแทนของประชากร
 • ค่าสถิติ (Statistics)
   ค่าสถิติ  หมายถึง  ตัวเลขที่อธิบายลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง  ซึ่งคำนวณหรือวิเคราะห์มาจากกลุ่มตัวอย่าง
 • พารามิเตอร์ (Parameter)
   พารามิเตอร์  หมายถึง  ตัวเลขที่อธิบายลักษณะของประชากร  ซึ่งคำนวณหรือวิเคราะห์ประชากร
                               ในทางปฏิบัติการคำนวณหาพารามิเตอร์โดยตรงจะกระทำได้ยาก  เพราะประชากรมีจำนวนมากจนยากแก่การวิเคราะห์  จึงต้องมีการคัดเลือกตัวอย่างจากประชากร  อย่างมีหลักเกณฑ์  เพื่อให้ได้ตัวอย่างที่แท้จริงของประชากร
   
 • ทฤษฎีตัวอย่าง (Sampling Thery)
   ทฤษฎีตัวอย่าง  คือ  ทฤษฎีคัดเลือกตัวอย่าง  ซึ่งค่าสถิติที่ได้มาสามารถใช้ประมาณค่าพารามิเตอร์ได้

Home  2  3  Next>


 

สร้างโดย: 
นางสาวฑณิฎา วามะศิริ ม.6 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 200 คน กำลังออนไลน์