วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อทำสถิติ

1. วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ  การเก็บรวบรวมข้อมูลไม่ว่าจะเป็นการสำมะโนหรือการสำรวจจากกลุ่มตัวอย่าง  ซึ่งมีหลายวิธี  คือ
                    (1) การสัมภาษณ์  คือ  การสอบถามจากผู้ถูกสัมภาษณ์โดยตรง  ซึ่งผู้สัมภาษณ์จะเป็นผู้จดบันทึกคำตอบในแบบสอบถาม  การเก็บรวบรวมข้อมูลวิธีนี้จะได้ข้อมูลที่รวดเร็ว  นิยมใช้กันมากที่สุด  แต่ถ้าผู้สัมภาษณ์ไม่มีความซื่อสัตย์  ข้อมูลที่รวบรวมได้จะมีความคาดเคลื่อน
                    (2) การสอบถามทางไปรษณีย์  วิธีนี้ผู้ตอบแบบสอบถามจะได้รับความสะดวกในการตอบแบบสอบถาม  จะตอบเวลาใดก็ได้  เสียค่าใช้จ่ายน้อย  แต่มีข้อเสีย คือ  ถ้าผู้ตอบแบบสอบถามไม่เข้าใจคำถาม  อาจตอบผิดพลาดได้  และผู้ตรวจไม่สามารถประมวณจำนวนแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาว่ามีจำนวนมากน้อยเพียงใด
                    (3) การสอบถามทางโทรศัพท์  เป็นแบบสอบถามที่มีค่าใช้จ่ายต่ำและทำได้ง่าย  แต่ไม่เป็นที่นิยม  เพราะคำถามที่ใช้มักเป็นคำถามสั้นๆ  และต้องเป็นคำถามที่ผู้ตอบสามารถตอบได้ทันที
                    (4) การสังเกต  ข้อมูลมีความน่าเชื่อถือสูง  มักใช้ประกอบกับการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีอื่นๆ  แต่ข้อมูลอาจมีความผิดพลาดโดยเกิดจากผู้สังเกต  ผลของการสังเกตขึ้นอยู่กับความรู้  ความสามารถ  และประสบการณ์ของผู้สังเกต
                    (5) การทดลอง  ข้อมูลที่ได้จะถูกต้องหรือไม่ขึ้นอยู่กับสิ่งที่ทดลอง  เช่น  การเปรียบเทียบคุณภาพของยาลดความอ้วน 4 ชนิด  ก่อนการทดลองจะต้องมีการวางแผน  และกำจัดอิทธิพลของปัจจัยอื่นๆออกไป

2. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ  ส่วนใหญ่มักอยู่ในหนังสือ  รายงาน  บทความ  หรือเอกสารขององค์กรต่างๆ  ทั้งภาครัฐและเอกชน  ผู้ใช้ต้องคำนึงถึงข้อมูลต่อไปนี้
                    (1) ผู้เขียนรายงาน  บทความหรือเอกสารเหล่านั้น  มีความรู้และความชำนาญเพียงใด  น่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใด
                    (2) พิจารณาลักษณะของข้อมูลว่ามีความน่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใด  ข้อมูลที่เป็นความลับจะมีความน่าเชื่อถือน้อย
                    (3) ถ้าข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์ขั้นต้นหรือขั้นสูงทางสถิติมาแล้วควรตรวจสอบการดำเนินการว่าถูกต้องเหมาะสมเพียงใด

Home  1  2  3   Next> 

สร้างโดย: 
นางสาวฑณิฎา วามะศิริ ม.6 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 457 คน กำลังออนไลน์