• user warning: Table 'cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '3:cd558b2f16192941f8888a28495dbd78' in /home/tgv/htdocs/includes/cache.inc on line 27.
  • user warning: Table 'cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<!--paging_filter--><p style=\"line-height: 13.5pt\">\n<b><span style=\"color: black; font-size: 10pt\" lang=\"TH\"></span></b></p>\n<div style=\"text-align: center\">\n<img border=\"0\" src=\"/files/u19014/nav_16_sec05p0401_bhb.gif\" height=\"75\" width=\"259\" />\n</div>\n<p>\n</p>\n<p>\n&nbsp;\n</p>\n<p style=\"line-height: 13.5pt\">\n<b><span style=\"color: black; font-size: 10pt\" lang=\"TH\"></span></b>\n</p>\n<p style=\"line-height: 13.5pt\">\n<b><span style=\"color: black; font-size: 10pt\" lang=\"TH\">           <img border=\"0\" src=\"/files/u19014/vdo.gif\" height=\"20\" width=\"20\" />  <span style=\"background-color: #ae95e4; color: #333333\">สงครามครูเสดทำให้เกิดผลลัพธ์ทางอ้อมหลายประการด้วยกันคือ</span> </span></b>\n</p>\n<p style=\"line-height: 13.5pt\">\n<b><span style=\"color: black; font-size: 10pt\" lang=\"TH\"></span></b>\n</p>\n<p><span><span style=\"line-height: 115%; font-family: \'Calibri\',\'sans-serif\'; color: black; font-size: 10pt\" lang=\"TH\"></span><o:p></o:p></span></p>\n<p>\n&nbsp;\n</p>\n<p><span style=\"color: black; font-size: 10pt\"><span>     </span>1. <span lang=\"TH\">บ้านเมืองของชาวตะวันตกได้รับการทำนุบำรุงจากเงินของพวกเจ้าขุนมูลนาย อัศวินนักรบทั้งหลายที่ไปทำสงครามแล้ว ไม่ได้กลับมา ส่วนพวกที่ไม่ได้เสียชีวิตในการรบ ก็ต้องจ่ายเงินเพื่อช่วยทำสงคราม ทำให้เสียดุลย์ในการมีทรัพย์ อำนาจของกษัตริย์มีมากขึ้น </span></span></p>\n<p>\n&nbsp;\n</p>\n<p>\n<span style=\"color: black; font-size: 10pt\"><span lang=\"TH\"><span style=\"line-height: 115%; font-family: \'Tahoma\',\'sans-serif\'; color: black; font-size: 10pt\">     2. <span lang=\"TH\">ชาวตะวันตกได้รับความรู้ใหม่ ๆ หลายอย่างจากชาวมุสลิม เช่นเรื่องโรงสีลม การใช้เข็มทิศเดินเรือ ทำให้อุตสาหกรรมเจริญก้าวหน้ามากขึ้น ส่วนชาวมุสลิมเองก็ได้รับความรู้จากพวกคริสต์มากมายเช่นกัน </span></span></span></span>\n</p>\n<p>\n<span style=\"color: black; font-size: 10pt\"><span lang=\"TH\"><span style=\"line-height: 115%; font-family: \'Tahoma\',\'sans-serif\'; color: black; font-size: 10pt\"><span lang=\"TH\"><span style=\"color: black; font-size: 10pt\"></span></span></span></span></span>\n</p>\n<p><span style=\"color: black; font-size: 10pt\"><span lang=\"TH\"><span style=\"line-height: 115%; font-family: \'Tahoma\',\'sans-serif\'; color: black; font-size: 10pt\"><span lang=\"TH\"><span style=\"color: black; font-size: 10pt\">     3.<span lang=\"TH\">ในการสำรวจพื้นที่เพื่อทำการสงครามที่ต่อเนื่องนั้น ทำให้ชาวเวนิสผู้หนึ่งมีชื่อเสียงขึ้นมา คือมาร์โคโปโล </span></span></span></span></span></span><span style=\"color: black; font-size: 10pt\"><span lang=\"TH\"><span style=\"line-height: 115%; font-family: \'Tahoma\',\'sans-serif\'; color: black; font-size: 10pt\"><span lang=\"TH\"></span></span></span></span></p>\n<p style=\"text-justify: inter-ideograph; text-align: justify; line-height: 13.5pt\">\n<span style=\"color: black; font-size: 10pt\"><span lang=\"TH\"></span></span>\n</p>\n<p>\n&nbsp;\n</p>\n<p><span style=\"color: black; font-size: 10pt\"><span lang=\"TH\"><span style=\"line-height: 115%; font-family: \'Calibri\',\'sans-serif\'; color: black; font-size: 10pt\"></span></span><o:p><span style=\"line-height: 115%; font-family: \'Tahoma\',\'sans-serif\'; color: black; font-size: 10pt\" lang=\"TH\"><strong>         <img border=\"0\" src=\"/files/u19014/vdo.gif\" height=\"20\" width=\"20\" />   <span style=\"background-color: #ccffff; color: #333333\">ผลทางการเมืองของสงครามครูเสดที่เกิดขึ้นแก่ยุโรปนั้น ถือเป็นปัจจัยสำคัญหนึ่งที่ผลักดันวิวัฒนาการของสังคมให้เปลี่ยนแปลงไปสู่ยุคใหม่ ดังพอประมวลได้ดังนี้</span></strong></span></o:p></span> <span style=\"color: black; font-size: 10pt\"><o:p><span style=\"line-height: 115%; font-family: \'Tahoma\',\'sans-serif\'; color: black; font-size: 10pt\"></span></o:p></span></p>\n<p>\n<span style=\"line-height: 115%; font-family: \'Tahoma\',\'sans-serif\'; color: black; font-size: 10pt\">            </span>\n</p>\n<p>\n<span style=\"line-height: 115%; font-family: \'Tahoma\',\'sans-serif\'; color: black; font-size: 10pt\">     1.<span lang=\"TH\"> เพื่อที่จะหารายได้มาเป็นค่าใช้จ่ายในสงครามเจ้าศักดินา (</span>Feudal Lord) <span lang=\"TH\">ในยุโรปยุคกลาง โดยเฉพาะในฝรั่งเศส <span> </span>และอิตาลี <span> </span><span>  </span>จำเป็นต้องขายทรัพย์สินไปเป็นจำนวนไม่น้อย <span> </span>เป็นผลต่อเนื่องทำให้โครงสร้างระบบสังคมศักดา (</span>Feudalism) <span lang=\"TH\">ต้องล่มสลายลง</span></span>\n</p>\n<p>\n<span style=\"line-height: 115%; font-family: \'Tahoma\',\'sans-serif\'; color: black; font-size: 10pt\"><span lang=\"TH\">      <span style=\"line-height: 115%; font-family: \'Tahoma\',\'sans-serif\'; color: black; font-size: 10pt\">2. <span lang=\"TH\">กษัตริย์อังกฤษเข้าร่วมสงครามด้วยตนเองแทนที่จะเป็นเรื่องของ  <span> </span></span>Feudal Lord <span lang=\"TH\"><span>  </span>เท่านั้น <span>     </span>อำนาจและอิทธิพลของกษัตริย์จึงได้รับผลสะเทือนโดยตรง   ก่อให้เกิดการวางระเบียบและกฎเกณฑ์ในการบริหารประเทศมากขึ้น    เป็นรากฐานที่ดีสำหรับการปฏิวัติประชาธิปไตยของชนชั้นกลางในเวลาต่อมา</span></span></span></span>\n</p>\n<p><o:p></o:p><o:p><span style=\"line-height: 115%; font-family: \'Calibri\',\'sans-serif\'; color: black; font-size: 10pt\"><span>       <span style=\"line-height: 115%; font-family: \'Tahoma\',\'sans-serif\'; color: black; font-size: 10pt\">3. <span lang=\"TH\">ความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างตะวันตกกับตะวันออกเกิดขึ้น ส่งผลให้ยุโรปเจริญทางเศรษฐกิจยิ่งขึ้นหลังผ่านพ้นยุคสงคราม</span></span></span></span></o:p> </p>\n<p>\n&nbsp;\n</p>\n<p><o:p><span style=\"line-height: 115%; font-family: \'Calibri\',\'sans-serif\'; color: black; font-size: 10pt\"><span><span style=\"line-height: 115%; font-family: \'Tahoma\',\'sans-serif\'; color: black; font-size: 10pt\"><span lang=\"TH\"></span></span></span></span></o:p>  <o:p><span style=\"line-height: 115%; font-family: \'Calibri\',\'sans-serif\'; color: black; font-size: 10pt\"><span><span style=\"line-height: 115%; font-family: \'Tahoma\',\'sans-serif\'; color: black; font-size: 10pt\"><span lang=\"TH\"><span style=\"line-height: 115%; font-family: \'Tahoma\',\'sans-serif\'; color: black; font-size: 10pt\">      4. <span lang=\"TH\">เกิดการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและศิลปวิทยาการทุกแขนงระหว่างตะวันตกกับตะวันออก</span></span></span></span></span></span></o:p> </p>\n<p>\n<span style=\"line-height: 115%; font-family: \'Tahoma\',\'sans-serif\'; color: black; font-size: 10pt\"><span></span></span>\n</p>\n<p>\n<span style=\"line-height: 115%; font-family: \'Tahoma\',\'sans-serif\'; color: black; font-size: 10pt\"><span>        </span>5. <span lang=\"TH\">เกิดความพยายามทำความเข้าใจกันระหว่างศาสนาคริสต์และศาสนาอิสลามมากขึ้น</span></span>\n</p>\n<p>\n&nbsp;\n</p>\n<p align=\"center\">\n<a href=\"/node/44852\"><img border=\"0\" src=\"/files/u19014/home.jpg\" height=\"60\" width=\"60\" /></a>   <a href=\"/node/47198\"><img border=\"0\" src=\"/files/u19014/sec01-002.gif\" height=\"35\" width=\"123\" /></a>\n</p>\n<p align=\"center\">\n&nbsp;\n</p>\n<p></p>\n', created = 1716828643, expire = 1716915043, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '3:cd558b2f16192941f8888a28495dbd78' in /home/tgv/htdocs/includes/cache.inc on line 112.

.*. ผลของสงครามครูเสด .*.

 

             สงครามครูเสดทำให้เกิดผลลัพธ์ทางอ้อมหลายประการด้วยกันคือ

 

     1. บ้านเมืองของชาวตะวันตกได้รับการทำนุบำรุงจากเงินของพวกเจ้าขุนมูลนาย อัศวินนักรบทั้งหลายที่ไปทำสงครามแล้ว ไม่ได้กลับมา ส่วนพวกที่ไม่ได้เสียชีวิตในการรบ ก็ต้องจ่ายเงินเพื่อช่วยทำสงคราม ทำให้เสียดุลย์ในการมีทรัพย์ อำนาจของกษัตริย์มีมากขึ้น

 

     2. ชาวตะวันตกได้รับความรู้ใหม่ ๆ หลายอย่างจากชาวมุสลิม เช่นเรื่องโรงสีลม การใช้เข็มทิศเดินเรือ ทำให้อุตสาหกรรมเจริญก้าวหน้ามากขึ้น ส่วนชาวมุสลิมเองก็ได้รับความรู้จากพวกคริสต์มากมายเช่นกัน

     3.ในการสำรวจพื้นที่เพื่อทำการสงครามที่ต่อเนื่องนั้น ทำให้ชาวเวนิสผู้หนึ่งมีชื่อเสียงขึ้นมา คือมาร์โคโปโล

 

            ผลทางการเมืองของสงครามครูเสดที่เกิดขึ้นแก่ยุโรปนั้น ถือเป็นปัจจัยสำคัญหนึ่งที่ผลักดันวิวัฒนาการของสังคมให้เปลี่ยนแปลงไปสู่ยุคใหม่ ดังพอประมวลได้ดังนี้

           

     1. เพื่อที่จะหารายได้มาเป็นค่าใช้จ่ายในสงครามเจ้าศักดินา (Feudal Lord) ในยุโรปยุคกลาง โดยเฉพาะในฝรั่งเศส  และอิตาลี    จำเป็นต้องขายทรัพย์สินไปเป็นจำนวนไม่น้อย  เป็นผลต่อเนื่องทำให้โครงสร้างระบบสังคมศักดา (Feudalism) ต้องล่มสลายลง

      2. กษัตริย์อังกฤษเข้าร่วมสงครามด้วยตนเองแทนที่จะเป็นเรื่องของ   Feudal Lord   เท่านั้น      อำนาจและอิทธิพลของกษัตริย์จึงได้รับผลสะเทือนโดยตรง   ก่อให้เกิดการวางระเบียบและกฎเกณฑ์ในการบริหารประเทศมากขึ้น    เป็นรากฐานที่ดีสำหรับการปฏิวัติประชาธิปไตยของชนชั้นกลางในเวลาต่อมา

       3. ความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างตะวันตกกับตะวันออกเกิดขึ้น ส่งผลให้ยุโรปเจริญทางเศรษฐกิจยิ่งขึ้นหลังผ่านพ้นยุคสงคราม

 

        4. เกิดการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและศิลปวิทยาการทุกแขนงระหว่างตะวันตกกับตะวันออก

        5. เกิดความพยายามทำความเข้าใจกันระหว่างศาสนาคริสต์และศาสนาอิสลามมากขึ้น

 

  

 

สร้างโดย: 
น.ส. พิชาภพ รัตนางกูร และ อาจารย์กัญฐินีภรณ์ ประถมด้วง โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 265 คน กำลังออนไลน์