พระราชกรณียกิจที่สำคัญของรัชกาลที่ ๑

พระราชกรณียกิจที่สำคัญของรัชกาลที่ ๑

สร้างกรุงเทพมหานครเป็นนครหลวง ทรงเห็นว่ากรุงธนบุรีซึ่งเป็นเมืองหลวงอยู่นั้นคับแคบ

ไม่สามารถขยายอาณาเขตบ้านเมืองให้เจริญยิ่งขึ้นได้ จึงโปรดเกล้าฯ ให้ย้ายเมืองหลวงมาอยู่พื้นที่ราบกว้างขวาง

และสามารถอาศัยลำน้ำเจ้าพระยาเป็นคูพระนคร เหมาะแก่การป้องกันภัยจากการรุกรานของข้าศึกศัตรู ทรงพระราชทานพระนครใหม่นี้ว่า

“ กรุงเทพมหานคร อมรรัตนโกสินทร์ มหินทราอยุธยา มหาดิลกภพ นพรัตนราชธานีบุรีรมย์ อุดมราชนิเวศน์ มหาสถาน อมรพิมาน

อวตารสถิต สักกะทัตติยวิษณุกรรมประสิทธิ์ ” หรือที่เรียกขานกันโดยทั่ว ๆ ไปว่า “ กรุงเทพมหานคร ”

 

ภาพจาก http://www.phyathai.com/phyathai/new/upload/media_library/ENG/About_thailand/1265.jpg

นอกจากนี้ยังได้โปรดเกล้าฯ ให้สร้างวัดซึ่งประกอบด้วย พระอุโบสถพระเจดีย์ หอราชมณเฑียรสำหรับเก็บพระไตรปิฎก

หอพระเทพบิดรและศาลาโดยรอบขึ้นในบริเวณพระบรมมหาราชวัง แล้วพระราชทานนามวัดแห่งนี้ว่า วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

เพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกต ซึ่งอัญเชิญมาจากกรุงศรีสัตนาคนหุต เพื่อให้คนไทยได้สักการบูชาตราบมาจนทุกวันนี้

การสงครามกับพม่า ตลอดรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก พม่ายังคงส่งกองทัพเข้ามารบกวนอยู่เสมอ ๆ

ทำให้พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกต้องทรงนำทัพออกไปทำศึกสงครามกับพม่าอยู่หลายครั้ง ที่นับว่าสำคัญ ๆ มีดังนี้

          1. สงคราม 9 ทัพ เป็นการยกทัพที่ยิ่งใหญ่กว่าทุกครั้งที่พม่าเคยยกทัพมาตีไทย ซึ่งขณะนั้นทรงมีกำลังทหารเพียงครึ่งหนึ่ง

                              ของฝ่ายพม่า จึงทรงวางแผนยุทธวิธีในการรบใหม่ เอาคนน้อยสู้คนมาก และด้วยยุทธวิธีการรบที่เหนือกว่า

                              ผนวกกับจุดบกพร่องของพม่า ทำให้กองทัพไทยได้รับชัยชนะอย่างงดงาม

          2. สงครามท่าดินแดน ไทยรับมือกับพม่าในครั้งนี้ด้วยการจัดทัพออกไป 2 ทัพ โดยทรงกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กรมพระราชวัง

                              บวรมหาสุรสิงหนาทคุมทัพยกไปตีพม่าที่สามสบ และพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกทรงยกทัพหลวง

                              ไปตีค่ายพม่าที่ท่าดินแดง สงครามครั้งนี้ไทยรบกับพม่าอยู่ราว 3 วัน ทัพพม่าก็แตกพายหนีกลับไป

          3. สงครามที่ป่าซางและลำปาง ในปีพุทธศักราช 2330 เมื่อพระเจ้าปุดงแพ้ศึกให้ไทยถึง 2 ครั้งแล้ว เมืองขึ้นของพม่าที่อยู่

                              ทางเหนือก็เริ่มแข็งเมือง พระเจ้าปุดงจึงให้กองทัพพม่ายกไปทำการปราบปราม แล้วให้เดินทัพเลยเข้ามาในเขต

                              ล้านนา เพื่อจะเข้าตีเมืองลำปาง พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกจึงโปรดเกล้าฯ ให้พระยากาวิละเจ้า

                              เมืองลำปางแบ่งกำลังคนไปตั้งรับที่เชียงใหม่ และให้กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาทยกทัพหลวงขึ้นไปช่วย

                              ตีทัพพม่าที่ตั้งล้อมเมืองอยู่จนพม่าพ่ายแพ้ในที่สุด และเมื่อเสด็จยกทัพกลับ กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท

                              ได้ทรงอัญเชิญพระพุทธสิหิงค์จากเมืองเชียงใหม่ลงมาประดิษฐานไว้ที่กรุงเทพฯ ด้วย

          4. การรบที่เมืองทวาย การรบครั้งนี้ไม่สำเร็จ เนื่องจากไทยไม่ชำนาญทาง ทำให้เมื่อไปถึงทหารไทยบอบช้ำมากจากการที่

                              ต้องเดินทางไกล ประกอบกับเสบียงอาหารที่ขนไปหมดลง ดังนั้น หลังจากที่ได้ล้อมเมืองทวายไว้ได้ระยะหนึ่ง

                              ไทยจึงต้องเลิกทัพกลับ ถึงแม้การรบครั้งนี้ไทยจะไม่ได้รับชัยชนะ แต่ก็ทำให้พม่ารุ้ซึ่งว่าไทยมีกำลังเข้มแข็ง

                              มาก และยังทำให้เมืองทวาย เมืองตะนาวศรี และเมืองมะริด ยอมเข้ามาสวามิภักดิ์กับไทยในอีก 4 ปีต่อมา

          5. การขับไล่พม่าออกจากเขตล้านนาไทย ในปีพุทธศักราช 2345 พม่ายกกองทัพใหญ่รวม 7 ทัพ เข้ามาในไทยหวังจะตีเอา

                              ล้านนาคืนกลับไป พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก จึงโปรดเกล้าฯ ให้กรมพระราชวังบวรสถานพิมุขยก

                              ทัพไปช่วยจนสามารถขับไล่พม่าออกจากเขตล้านนาได้หมด ทั้งยังได้หัวเมืองล้านนาอีก 57 หัวเมืองเข้ามาเป็น

                              เมืองขึ้นของไทยอีกด้วย

ทางด้านศาสนา โปรดให้สังคายนาพระไตรปิฎก พ.ศ.2331 และจารฉบับทอง ประดิษฐานไว้ในหอพระมณเฑียรธรรม

วัดพระศรีรัตนศาสดาราม นอกจากนี้ยังทรงสร้างและบูรณะปฎิสังขรณ์พระอารามและพระพุทธรูปต่าง ๆ เป็นอันมาก

 

สร้างโดย: 
นางพีรทิพย์ สุคันธเมศวร์ และ น.ส.กฤตินา จันทร์หวร โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 4 คน กำลังออนไลน์